Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 18. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Vyhodnocení 14. a příprava 15. reprezentačního plesu Ústeckého kraje

 

Dne 25. 3. 2017 proběhl 14. reprezentační ples Ústeckého kraje v prostorách Kulturního domu REPRE v Mostě. Výtěžek ze vstupného ve výši 201 100 Kč byl poskytnut Domovu sociálních služeb Litvínov, o.p.s.

Rada rozhodla o konání 15. reprezentačního plesu Ústeckého kraje v prostorách Společenského domu Střelnice Děčín dne 10. 3. 2018.

 

Příprava legislativních změn v oblasti sociálních dávek

 

Rada jmenovala pracovní skupinu pro zhodnocení a přípravu podkladů k zákonodárné iniciativě kraje dle čl. 41 odst. 2 Ústavy České republiky.

Současná novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi sice přinesla řadu vhodných opatření a nástrojů, jak řešit problematiku obchodu s chudobou, nicméně stále tato opatření nejsou zejména pro kraje nejvíce strukturálně postižené (Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj) dostatečná.

V Ústeckém a Moravskoslezském kraji bydlí dohromady více sociálně vyloučených osob (58 – 64 tisíc), než ve zbytku České republiky, a též vzrostl počet sociálně vyloučených lokalit ve všech krajích. V Karlovarském a Moravskoslezském kraji došlo k trojnásobnému navýšení – tj. 61 resp. 72 takových lokalit (v Ústeckém kraji je identifikováno 89 sociálně vyloučených lokalit). Z pohledu Ústeckého kraje je také problematické, kolik obyvatel žije v průměru v jedné sociálně vyloučené lokalitě. Republikový průměr činí 188 obyvatel na jednu sociálně vyloučenou lokalitu, v Ústeckém kraji pak 471 obyvatel, tj. 2,5 násobek průměru v ČR (druhý Moravskoslezský kraj má průměr 317 obyvatel a následuje Karlovarský kraj se 120 obyvateli na jednu problematickou lokalitu).

Z výše uvedených důvodů je více než žádoucí se touto problematikou intenzivně zabývat

a případně navrhnout legislativní změny pro změnu dosavadního systému a praxe v oblasti výplaty sociálních dávek na bydlení.

 

Příprava protialkoholní záchytné stanice

 

Rada rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v otevřeném řízení na služby s názvem „Zajištění poskytování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby na území Ústeckého kraje v období 2017 - 2019“ formou zjednodušeného režimu.

Nárok na rozpočet je 12,2 mil. Kč, finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč jsou deponovány na odboru zdravotnictví. Zbývající finance budou zahrnuty v rozpočtovém výhledu kraje na roky 2018-2019.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena kvalifikovaným odhadem, která vychází z výše nákladů, které hradí ostatní kraje České republiky v rámci realizace veřejných zakázek stejného charakteru, dosahující výše přibližně 6 až 11 mil. Kč za jeden rok. Částka by měla pokrýt předpokládané náklady, které bude potřeba vynaložit na zajištění poskytování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby (PZS) ve stanoveném smluvním období s ohledem na požadavky

 

 

na personální, technické a věcné vybavení a předpokládanou úspěšnost výběru úhrad od ošetřených

osob, která se pohybuje na úrovni zhruba 20-30%. Na základě kvalifikovaného odhadu se předpokládá se 1300 záchytů (zachycených klientů) ročně.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování PZS v rámci provozu s nezbytnou péčí směřující k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací, a s lůžkovou kapacitou min. 5 lůžek ve spádovém území Ústeckého kraje v souladu s platnou legislativou.

Zejména se jedná o následující činnosti:

 - ošetření a pobyt v PZS po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace

- vedení evidence ošetřených osob a vedení příslušné zdravotnické dokumentace

- výběr úhrady za vyšetření, ošetření a následný pobyt v PZS, a také vymáhání dlužných úhrad

- oznamování ošetření osoby přijaté na PZS jejímu praktickému lékaři

- provozní doba PZS v době 18 – 6 hod. následujícího dne, resp. do doby odeznění akutní intoxikace

Lhůta pro podání nabídek je stanovena tak, aby činila alespoň 60 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení.

 

Plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby - Aktualizace 2017

 

Plán pokrytí stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut.

Dne 25. 11. 2015 bylo uzavřeno mezinárodní Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi Svobodným státem Sasko a Ústeckým, Libereckým a Karlovarským krajem.

ZZS ÚK nyní disponuje 21 výjezdovými základnami, kde jsou k dispozici pozemní výjezdové skupiny rychlé lékařská pomoci (RLP) či rychlá zdravotnická pomoc (RZP), a dosud 1 výjezdovou základnou, kde je k dispozici letecká výjezdová skupina RLP.

Pro řešení limitu dosažitelnosti stanovený dojezdovou dobou do 20 minut nejsou plánována další zvláštní opatření.

Plán pokrytí bude aktualizován znovu za další dva roky.

 

Memorandum o zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku společností Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

 

Rada vyslovila souhlas s uzavřením memoranda mezi Ústeckým krajem a městem Rumburk, ve kterém se dohodly na zahájení vzájemných jednání a poskytování vzájemné součinnosti za účelem přípravy podmínek a harmonogramu převodu všech akcií Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. z vlastnictví Města Rumburk do vlastnictví Ústeckého kraje nebo jím založené společnosti.

 

Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2017 – přidělení dotace

 

Rada rozhodla o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na realizaci programu PAŽIT školám: Základní škola Všehrdova 1, Lovosice, ve výši 8 000 Kč, Základní škola a Mateřskou škola Brozany nad Ohří, ve výši 20 000 Kč a Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102, ve výši 12 000 Kč.

 

 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 20. 2. 2017 byl schválen a vyhlášen dotační program „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2017“ (dále jen

„PAŽIT“), v rámci něhož poskytuje Ústecký kraj žadatelům finanční příspěvek ve výši 100 Kč na žáka a den pobytu v rekreačních střediscích, která jsou zapojeny v programu PAŽIT. Uvedení žadatelé splňují podmínky dotačního programu PAŽIT. Žádosti byly podány v souladu s podmínkami programu a splňují všechny formální náležitosti.

 

Akční plán 2017 – 2018 Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020

 

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 (dále jen PRÚK) je střednědobý strategický dokument, který byl vytvořen v letech 2012 - 2013. PRÚK byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje 30. 10. 2013. Účelem tvorby tohoto dokumentu byla mimo jiné příprava podkladu pro rozdělování finančních prostředků v Ústeckém kraji z fondů Evropské unie v období 2014 - 2020 a podpora koncepčního přístupu k plánování výdajů na rozvojové aktivity kraje. Jedná se o jeden z výstupů Regionální stále konference.

PRÚK má obsahovou strukturu, která se běžně používá pro rozvojové dokumenty obdobného charakteru. Tedy analytickou, návrhovou a implementační část. Implementační část je rozdělena na Akční plán, Systém implementace PRÚK a Vyhodnocování a monitoring PRÚK. Akční plán je také využit pro tvorbu Regionálního akčního plánu, zásobníku projektů Fondu rozvoje ÚK, apod.

Akční plán PRÚK je soubor projektů a aktivit členěný podle priorit a opatření PRÚK:

Priorita 1: Konkurenceschopná a stabilizovaná ekonomika

Priorita 2: Sociální kapitál a kvalita veřejných služeb

Priorita 3: Infrastruktura a životní prostředí

Priorita 4: Atraktivní města

Priorita 5: Životaschopné venkovské části kraje

Akční plán uvádí vedle finančních nákladů a termínů realizace také hodnoty plnění indikátorů plnění cílů jednotlivých opatření. Akční plán je tak základním podkladem pro monitorování a hodnocení plnění Programu rozvoje Ústeckého kraje. Tento akční plán je konzistentní se strukturou projektu RE:START.

 

Veřejné zakázky na stavební práce na školách

 

„SZŠ a OA, Rumburk - Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny“

Předpokládaná hodnotě této veřejné zakázky je 18 718 616,- Kč bez DPH v součtu za obě

části zakázky (část 1. Stavební práce 16 929 616 Kč bez DPH, část 2. Dodávky vybavení 1 789 000 Kč bez DPH).

„VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy“

Předpokládaná hodnotě této veřejné zakázky na stavební práce je 58 132 541,- Kč bez DPH

bez rezervy (63 869 746,- bez DPH s rezervou).

„Střední škola stavební Teplice-dostavba areálu-I.etapa-1.část“

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky na stavební práce je 68 855 626,00 Kč bez DPH, která byla stanovena dle kontrolního rozpočtu projektanta; zadavatel dle původního rozpočtu projektanta z 01/2011 předpokládá v rámci I. etapy s náklady v hodnotě 298 635 000 Kč bez DPH.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 29.6.2017 / 29.6.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém