Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 18. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

18. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 21.9.2005

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana

6.1 Legislativní iniciativa – daňové odepisování příspěvkových organizací:  RÚK doporučuje ZÚK schválit legislativní iniciativu Ústeckého kraje, která se týká návrhu zákona, kterým se mění zákony o daních z příjmů o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále návrhu zákona , o účetnictví o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Cílem této legislativní iniciativy je odstranit nerovné postavení příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí, kterým je majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřen zřizovací listinou do správy k vlastnímu hospodářskému využití a zavést do právního řádu jednoznačné řešení. Ta by měla výslovnou úpravou zajistit tak, aby zřizovatel mohl rozhodnout při svěření majetku zřízené příspěvkové organizaci do správy k vlastnímu hospodářskému využití, zda bude zajišťovat finanční zdroje na jeho obnovu sám a nebo zda zajištění ponechá alespoň částečně na zřízené organizaci. Návrh legislativní iniciativy vychází z práva územního samosprávného celku jako vlastníka majetku vymezit příspěvkové organizaci všechna jeho majetková práva.  Na základě  navrhovaných změn by příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky nebo dobrovolným svazkem obcí o majetku, který je jim svěřen do správy k vlastnímu hospodářskému využití, účtovaly a tento majetek odepisovaly pouze v případě, pokud by tak stanovila zřizovací listina.

 

6.2 Legislativní iniciativa – změna stanovení počtu obyvatel obcí:  RÚK schválila  legislativní iniciativu Ústeckého kraje, týkající se návrhu zákona, kterým se mění zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

6.3 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK doporučuje ZÚK rozhodnout o sloučení voleb kandidátů na funkci přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem a  zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty: Jiří Machalík, Jiří Pakrman, Zdenka Doleželová, Anna Blechová, Lubor Švejnar, Naděžda Parýzková, Alena Plíhalová, Ing. Josef Prchal, Zdeněk Křížek,  přičemž  navrhovaní kandidáti musí předložit výpis z rejstříku trestů a lustrační osvědčení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje 26. října 2005.

 

6.4 Doplnění plánu oprav silnic II. a III. třídy:   RÚK souhlasilas doplněním plánu oprav silnic II. a III. třídy na rok 2005. Práce zajišťovat  příspěvková organizace -  Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.  Ústecký kraj  může další opravy komunikací realizovat díky ušetřeným finančním prostředkům  z položek Dopravní územní obslužnost – autobusová a Úhrada ztráty - žákovské jízdné. SÚS  má zpracovaný návrh oprav úseků silnic II. a III. Třídy a do konce letošního roku práce zajistí.  Na nově schválené opravy bude vynaloženo přes 37 mil. Korun, přičemž celkové náklady na opravy komunikací v okresech Ústeckého kraje přesáhnou v roce 2005 177 milionů korun.

 

6.5  Žádost o změnu závazného ukazatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: RÚK projednala a schválila žádost o změnu závazného ukazatele příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

 

6.6 Základní dopravní obslužnost kraje: RÚK projednala a schválila materiály, týkající se základní dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou a drážní dopravou.  Rada souhlasila:

1.o uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřené s dopravcem Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. dne 30.12.2003.

2.o neuzavření dodatku v roce 2005 smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřené s dopravcem Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. dne 30.12.2003.

3.o uzavření dodatku v roce 2005 smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřené s dopravcem Autobusová doprava, s.r.o. Podbořany, a. s. dne 30.12.2003.

4.o neuzavření dodatku v roce 2005 smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřené s dopravcem Autobusová doprava, s.r.o. Podbořany, a. s. dne 30.12.2003.

5.o neuzavření dodatků smluv o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřených s dopravcem Dopravní podnik města Děčína, a. s.

6.o neuzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřené s dopravcem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. dne 30. 12. 2003.

7.o neuzavření dodatku v roce 2005 smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřené s dopravcem DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o. dne 30. 12. 2003.

8.o neposkytnutí úhrady prokazatelné ztráty Městu Meziboří ve výši 800 tis. Kč a nezahrnutí vybraných spojů na lince č. 576023 Litvínov – Meziboří do rozsahu základní dopravní obslužnosti.

9.neschválit navýšení smluvní ceny dopravního výkonu dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., Autobusová doprava s.r.o. Podbořany a Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s..

10.               o uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., dne 22. 4. 2005.

 

6.7 Žákovské jízdné – drážní doprava: RÚK rozhodla uzavřít smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného s úhradou, která je v souladu s příslušnou vyhláškou. (č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.)

 

6.8. Účast kraje na 3. kongresu Síť evropských chemických regionů: ODLOŽENO

 

6.9 Účast kraje na 10. Kongresu tří zemí: ODLOŽENO

 

6.10 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Krajské noviny“: RÚK souhlasili s vypsáním výběrového řízení na zpracovatele Krajských novin v roce 2006.

6.11a Žádost města Roudnice nad Labem o finanční příspěvek na akce Roudnické vinobraní a Roudnice na řece času:   RÚK doporučila ZÚK schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši  50 tisíc korun městu Roudnice nad Labem na akce Roudnické vinobraní a Roudnice na řece času.

6.11b Žádost obce Velké Žernoseky o finanční příspěvek na Vinobraní Velké Žernoseky 2005:  RÚK doporučila ZÚK schválit poskytnutí finančního příspěvku 50 tisíc korun pro obec Velké Žernoseky, která ji použije na pokrytí nákladů při pořádání  letošního vinobraní.

6.11c Žádost Euroregionů Labe a Krušnohoří o finanční příspěvek na náklady spojené s činností zástupců kraje v komisích, pracovních skupinách a grémiích euroregionů: RÚK  neschválila poskytnutí příspěvku.

6.12  Vyhodnocení smlouvy o spolupráci mezi HSRK a ÚK: RÚK vzala na vědomí předložené informace týkající se spolupráce mezi Hospodářskou a sociální radou kraje a Ústeckým krajem. Během projednání tohoto bodu byli přítomni zástupci HSRK v čele s jejím předsedou Richardem Falbrem. S představiteli kraje se shodli na prospěšnosti dosavadní vzájemné spolupráce a na potřebě aktualizovat smlouvu o spolupráci prostřednictvím dodatku.

6.13Účast Ústeckého kraje na II. zdravotnické misi do Izraele ve dnech 2.- 9.11. 2005:  RÚK schvaluje účast Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana a MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje, na II. zdravotnické misi do Izraele ve dnech 2.- 9.11. 2005. Obchodní oddělení Velvyslanectví státu Izrael v Praze ve spolupráci se společností NESS Europe, vydavatelstvím Sdělovací technika a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče pořádá II. misi českého zdravotnictví do Izraele. Akce se koná ve dnech 2.-9.11.2005 a je pořádána pod záštitou České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Na programu se podílejí izraelské Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Izraelské průmyslové centrum pro výzkum a vývoj a Izraelský institut pro export a mezinárodní spolupráci. Mise je svým zaměřením určena nejen specialistům z různých lékařských oborů a specializovaným firmám, ale i zástupcům veřejné správy. Na programu je návštěva zdravotnických zařízení, výzkumných ústavů a firem specializovaných na zdravotnické technologie. Dále je plánováno jednání na izraelském Ministerstvu zdravotnictví a případné další schůzky.

6.14 Rada Ústeckého kraje souhlasila s podáním trestního oznámení na neznámého pachatele, které koresponduje se závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, která proběhla v ústecké Masarykově nemocnici: RÚK uložila Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podat trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s výsledky zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu.

6.15 Informace o žalobách podaných panem Jiřím Krejzou ml.: RÚK vzala na vědomípřednesenou informaci o stavu žalob podaných panem Jiřím Krejzou ml. proti Ústeckému kraji, doručených v období od 12.9.2005 do 15.9.2005.  Žalobce Jiří Krejza ml. se žalobou domáhá vydání rozsudku, kterým by soud přikázal žalovanému Zastupitelstvu Ústeckého kraje, aby mu nebránil ve výkonu jeho práva zakotveného v ust. § 12 odst. 2, písm. b) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a umožnil mu vyjadřovat stanoviska k projednávaným věcem na zasedání zastupitelstva kraje. Žalobu odůvodnil tím, že podle předsedajícího neměl právo se vyjadřovat k projednávání programu zasedání a přestože se žalobce opakovaně domáhal možnosti vyjádřit se v rozpravě k projednávané věci, kterou bylo projednávání programu zasedání , bylo mu toto právo předsedajícím odepřeno.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Radka Vonky

 

7.1 Smlouva o spolupráci krajů při pořízení dokumentu „Regionální operační program   regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad“ pro období 2007 – 2013:   RÚK souhlasí se zněním Smlouvy o spolupráci krajů při pořízení dokumentu „Regionální operační program   regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad“ pro období 2007 – 2013 a doporučuje ZÚK dokument schválit. 

 

7.2 Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku: RÚK vyjádřila souhlas   s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům:

1.„Vodovod a prameniště Studený“, příjemce obec Kunratice, nový termín dokončení 30.6.2006.

2.„Rekonstrukce hospodářské budovy za účelem vybudování dílny, skladu, garáže, prodejny a kanceláří“ příjemce Jiří Bezděk, nový termín 31.12.2005.

3.Územní plán obce Vilémov, příjemce obec Vilémov, nový termín 30.9.2006.

4.Příprava vzdělávacích modulů pro realizaci – Zahradnicko-zemědělského vzdělávacího centra Ústeckého kraje „Libverdský dvůr“, příjemce SZaŠ, SZeŠ a SOU Děčín Libverda,  nový termín 30.11.2005.

5.Vzdělávací středisko pro pozemní stavitelství VOŠ a SPŠ stavební Děčín, nový termín 31.1.2006

6.Technologické vzdělávací centrum CAD/CAM, příjemce SOŠT a SOU Louny,  nový termín 30.11.2005

7.„Sběrný dvůr s recyklací odpadů“, příjemce město Duchcov, nový termín 30.6.2006                                                             

8.„Rekonstrukce frontálního křídla severní budovy zámku Libouchec“, příjemce Polesí Střekov a.s., nový termín do 15.10.2005

9.„Podhorský park-revitalizace části parcely č. 898/50 k.ú. Všebořice-II.etapa-

projektová příprava“, příjemce město Ústí nad Labem, nový termín do  15.10.2005

 

7.3 Projekt Via Regia – partnerství ÚK v projektu:  RÚK souhlasí s účastí Ústeckého kraje jako partnera v projektu „Evropský koridor rozvoje Via Regia – C III“, s finančním podílem ve výši 7 500 EUR. Odbor regionálního rozvoje obdržel 26.8.2005 návrh  Saského ministerstva vnitra (SMI) na možnou účast kraje v projektu Evropský koridor rozvoje Via Regia. Tento projekt bude SMI, jako hlavní partner projektu, předkládat v rámci 4. kola Iniciativy Interreg III B. Projekt je zaměřen na zpracování komplexní strategie rozvoje koridoru označovaného jako Via Regia a realizaci dalších souvisejících aktivit (analýzy dopravní infrastruktury, strategie rozvoje velkých měst v koridoru, společný marketing pro rozvoj investic apod.). Jedná se o koridor, který spojuje od západu na východ důležitá ekonomická centra. Do budoucna se předpokládá, že dojde  k velkému rozvoji výměny zboží v tomto koridoru, ve kterém žije na 25 mil. obyvatel. Osa tohoto koridoru prochází v blízkosti severní hranice České republiky a uvažovaná spádová oblast koridoru zasahuje i do Ústeckého a Libereckého kraje. Oběma krajům byla navržena (i když poněkud neoficiální cestou) účast v projektu jako partnerů. SDokument má v současné době 22 projektových partnerů ze SRN, Polska, Ukrajiny a Maďarska. Celkový rozpočet  představuje částku 1,687 mil. EUR.Ze žádosti vyplývá, že se od partnerů očekává alespoň symbolická finanční spoluúčast. Ta  může být případně i ve formě plnění „in kind“ ( věcné plnění formou účastí na pracovních jednáních, vložením svých podkladových materiálů, apod). Tato účast by mohla být v hodnotě 200 – 300 tis. Kč. Projekt se předpokládá realizovat v období 36 měsíců. I když výstupy projektu se budou Ústeckého kraje dotýkat jen z malé části, jeho zahrnutí do komplexní strategie a dalších souvisejících a navazujících materiálů (propagace výsledků projektu, marketing koridoru apod.), může být  projekt v konečném efektu pro Ústecký kraj velmi přínosný. Lze očekávat, že zmíněný koridor bude lákavým prostorem pro nové investory a  kde dojde i na rozvoj dopravní infrastruktury uvnitř koridoru.

 

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Flexfill Plant Project“ oznamovatele FLEXFILL s.r.o., Praha:  RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Flexfill Plant Project“ předloženého oznamovatelem  FLEXFILL s.r.o., Praha takto: Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí tak, aby plně respektovala opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a byla dostatečná.

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Úprava – rozšíření úložiště kaolinové šliky závodu Kadaň – varianta 1“ oznamovatele KERAMOST, a.s. Most, závod Kadaň:    RÚK se vyjadřujedle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Úprava – rozšíření úložiště kaolinové šliky závodu Kadaň – varianta 1“ předloženého oznamovatelem KERAMOST, a.s. Most, závod Kadaň takto:   Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy  žádá provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru musí toto obsahovat.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Krytý sklad na posypovou sůl a rozšíření železniční vlečky přístavu Lovosice - Prosmyky“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Krytý sklad na posypovou sůl a rozšíření železniční vlečky přístavu Lovosice - Prosmyky“ předloženého oznamovatelem Česko - saské přístavy s. r. o., Loubská 704/9, 405 01 Děčín  takto:   Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D.4 - „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění odborem ŽPZ odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Lovosice a dle předběžného vyjádření město záměr podporuje.

 

7.7. Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Prodejna potravin Žatec“ oznamovatele LIDL Česká republika, v.o.s. Praha: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Prodejna potravin Žatec“ předloženého oznamovatelem  LIDL Česká republika, v.o.s. Praha, takto:  Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D.4 - „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Žatce.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Skladový areál papírových výrobků a sběrných surovin ve Štětí“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Skladový areál papírových výrobků a sběrných surovin ve Štětí“ předloženého oznamovatelem ROPO Recycling, s.r.o., Liběšice 140, Liběšice u Litoměřic  takto: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D.4 - „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění odborem ŽPZ odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Štětí.

  

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Recyklace pryžového odpadu“ oznamovatele GUM-TEC, s.r.o., Opočno: RÚK se vyjadřuje dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Recyklace pryžového odpadu“ předloženého oznamovatelem  GUM-TEC, s.r.o., Opočno, takto:   Za předpokladu  recyklace pouze nevulkanizované pryže a respektování opatření doplněných dle požadavku odboru životního prostředí v závěru zjišťovacího řízení a splnění podmínek dalších orgánů veřejné správy v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, není požadováno další posouzení vlivů na životní prostředí. V případě změny podnikatelského záměru na drcení použitých pneumatik požadujeme nové posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Ústí nad Labem.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Větrná farma Strážný Vrch v Nové Vsi v Horách – změna původního záměru“ oznamovatele ECOENGINEERING corporation, a.s., Brno:  RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Větrná farma Strážný Vrch v Nové Vsi v Horách – změna původního záměru“ předloženého oznamovatelem  ECOENGINEERING corporation, a.s., Brno  takto:   Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu převzetí a respektování podmínek k původnímu záměru  v plném rozsahu, tak jak bylo uloženo ve stanovisku KÚ  Ústí nad Labemze dne 26.07.2004 (pod značkou 4385/ŽPZ/04-stan. a splnění podmínek dalších orgánů veřejné správy v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Změna záměru, která představuje zvýšení celkového výkonu z 6 MW na 8 MW při stejném počtu VTE. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce a obec se záměrem souhlasí.

 

7.11 Oznámení návrhu na vyhlášení změny (přehlášení) zvláště chráněného území:  RÚK se vyjádřili k návrhu oznámení o vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území nacházejícího se na území Ústeckého kraje a souhlasila s tím, aby se to  toto dotklo také  přírodní rezervace Myslivna,  které je ve správě Ústeckého kraje.

 

7.12 Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště chráněných území Ústeckého kraje  přírodní památky Slatiniště u Vrbky a přírodní rezervace Pístecký les: RÚK se vyjadřuje k návrhu oznámení o vyhlášení zvláště chráněných území nacházejících se na území Ústeckého kraje ve své kompetenci následovně: Ústecký kraj souhlasí s návrhem oznámení na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Slatiniště u Vrbky a přírodní rezervace Pístecký les na území Ústeckého kraje, která jsou v jeho  správě.

 

7.13 Návrh zadání zpracování komplexní studie protipovodňové ochrany Ústeckého kraje - vypsání výběrového řízení na tuto zakázku: RÚK vzala na vědomí zadání poptávky na dodávku „Komplexní studie protipovodňové ochrany Ústeckého kraje“ pro potřeby stanovení priorit protipovodňových opatření na území Ústeckého kraje a zajištění potřebných podkladů pro jejich zahrnutí do „Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe“ a jeho Programu opatření a pro zajištění koordinace připravovaných opatření na hlavních vodních tocích Ústeckého kraje. Koncepce bude sloužit jako podklad pro rozhodování Ústeckého kraje a Krajského úřadu Ústeckého kraje při sestavování a schvalování Programů opatření na ochranu před povodněmi ve smyslu ust. § 86 zákona o vodách a pro eventuální rozhodování při vymezení území určených k rozlivu podle ust. § 68 zákona o vodách. Bude podkladem pro zpracovatele územních plánů a podkladem pro rozhodování vodoprávních úřadů. Dokončená zakázka bude v den předání v souladu s platnými právními předpisy, především s vyhl. č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, příloha 2 bod D, „ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny“. Komplexní studie protipovodňové ochrany Ústeckého kraje, jejíž předpokládaná cena neobsahující daň z přidané hodnoty nepřesáhne 2.000.000,- Kč bude zadána formou zjednodušeného zadání

 

7.14 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Protipovodňové opatření na Labi - zpracování dokumentace k územnímu řízení:  RÚK rozhodla ve smyslu ustanovení zákona o veřejných  zakázkách, o zadání užšího řízení na projektové práce na plnění veřejné zakázky „Protipovodňové opatření na Labi - zpracování dokumentace k územnímu řízení pro lokality

1.Hřensko – ochrana území do úrovně nivelity komunikace podél Labe (125,00 m n.m.); uzávěr na Hřenské Kamenici – nutnost přečerpávání

2.Děčín, levý břeh – ochrana na Q100 s využitím drážního tělesa s návazností na řešení ochrany zpětného vzdutí Jílovského potoka

3.Ústí nad Labem – levý břeh protipovodňová ochrana na Q100 na Labi s využitím drážního tělesa s navazujícím řešením ochrany zpětného vzdutí na řece Bílině

4.Velké Žernoseky, Píšťany a Lovosice protipovodňová ochrana na Q100 na Labi s návazností na řešení ochrany zpětného vzdutí říčky Modla

5.Roudnice nad Labem – ochrana na Q100 s využitím drážního tělesa

v rozsahu dle zpracované studie společnosti AZ Consult  s r o.

Radní kraje dále rozhodli o  způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o způsobu hodnocení nabídek a jmenovala členy hodnotící komise.

 

7.15 Záměr zajištění realizace Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje vyhlášeného pro rok 2005 ve druhém kole přijímání žádostí, pro Dotační titul č.2:  Podpora zlepšování kvality zemědělských orných půd:  RÚK schvaluje:

1) příděl do Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 2,5 mil. Kč, a to převodem z  odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje do rozpočtu Fondu vodního hospodářství ÚK, formou rozpočtové změny.

2) účel tohoto přídělu dle bodu A1) na přípravu a realizaci těch protierozních opatření, které budou ve vazbě na Dotační titul č.2 Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje vyhlášeného pro rok 2005 - Podpora zlepšování kvality zemědělských orných půd.

V rámci vyhodnocení podaných žádostí o dotaci z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje vyhlášeného pro rok 2005, požádala Komise zemědělství Rady Ústeckého kraje naléhavě o zvýšení objemu finančního rámce tohoto programu o nevyčerpané finanční prostředky odboru životního prostředí a zemědělství v roce 2005.

Ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2005 počítal odbor životního prostředí a zemědělství již v roce 2005 s úhradou první části nákladů na zpracování projektů pro územní řízení prioritních protipovodňových opatření Ústeckého kraje na dolním toku řeky Labe, ve výši 2,5 mil. Kč. S ohledem na nutnost nového zadání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace těchto protipovodňových opatření nelze předpokládat uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem dříve, než v posledních dnech letošního roku. Proto také částka určená pro úhradu prvních výstupů ze zpracování projektových dokumentací, nebude v letošním roce vyčerpána.

 

7.16 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila  platové třídy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.17 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení.

 

7.18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení: RÚK souhlasí se změnami v  rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.19 Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání  a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2005 - rozdělení dotací:  RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace z programu EVVO těmto příspěvkovým organizacím:

- Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola Antonína Emanuela Komerse a Střední odborné učiliště, Děčín – Libverda, Českolipská 123, příspěvková organizace

ve výši: 30 500,- Kč

název projektu: Příprava ekovýchovného programu se zaměřením na včelu  medonosnou

- Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická  škola, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

ve výši: 44 500,- Kč

název projektu: Vildova bylinková zahrádka

- Speciální školy, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková organizace

ve výši: 20 000,- Kč

název projektu: Sledování jednotlivých druhů ptactva a poznávání stromů a keřů v oblasti města Rumburku

- Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

ve výši: 19 359,- Kč

název projektu: Třiď – bude líp

- Odborné učiliště a Praktická škola, Jirkov, Jezerská 722, příspěvková organizace

ve výši: 50 000,- Kč

název projektu: Naučná stezka arboretem

- Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště, Údlice, Jirkovská 119, příspěvková organizace

ve výši: 10 000,- Kč

název projektu: „LIBOC 2005“

- Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace

ve výši: 19 000,- Kč

název projektu: PET lahve – kam s nimi?

- Střední odborné učiliště služeb, Litvínov – Hamr, Mládežnická 236, příspěvková organizace

 ve výši: 15 450,- Kč

název projektu: Život stromu

 

Dála rada doporučila ZÚK poskytnout z programu EVVO dotaci:

- Základní škola Krásná Lípa, okres Děčín

ve výši: 37 800,- Kč

název projektu: Školní expozice – meteorologická stanice

- Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953

ve výši: 54 000,- Kč

název projektu: Cesta balónem pokračuje – oblast odpadů a jejich dopad na životní prostředí

 

7.20 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem a změna příspěvku městům a obcích: RÚK materiál odložila, doporučila prokonzultovat mezi příslušnými odbory krajského úřadu. 

7.21 Změna  názvu projektu smlouvy č. 33/KP/2005, dodatkem č. 1, k přidělené dotaci v rámci „Programu podpory regionální kulturní a divadelní  činnosti na rok 2005“: RÚK souhlasí se změnou se změnou smlouvy č. 33/KP/2005, dodatkem č. 1, v názvu projektu z původní „Olešská Kramle“ na „Zámecká Kramle“,  přidělené dotace v rámci „Programu podpory kulturní a divadelní činnosti na rok 2005“. Na základě rozhodnutí rady kraje č. 74/7R/2005 ze dne 29. 3. 2005 byla Sdružení Slunečnice poskytnuta dotace, smlouvou č. 33/KP/2005, v rámci „Programu podpory regionální kulturní a divadelní činnosti pro rok 2005“ ve výši 50 000,- Kč na realizaci projektu „Olešská Kramle 2005 – 10. let konání“. Komplikovaná finanční situace (ministerstvo kultury letos odmítlo akci podpořit) však způsobila, že v zájmu zachování tradice byla akce pouze jednodenní a vzhledem k finančnímu zapojení Města Děčín došlo i ke změně místa konání. Projekt byl realizován na děčínském zámku a nesl název „Zámecká Kramle“. Změněná podoba nebyla na škodu festivalu a jeho charitativnímu a sociálnímu významu.

 

7.22 Změna  závazného ukazatele smlouvy č. 48/KP/2005, dodatkem č. 1, k přidělené dotaci v rámci „Programu podpory regionální kulturní a divadelní  činnosti na rok 2005“: RÚK souhlasí se změnou závazného ukazatele smlouvy č. 48/KP/2005, dodatkem č. 1, v projektu „VIII. Historický jarmark“,  přidělené dotace v rámci „Program podpory kulturní a divadelní činnosti na rok 2005“, ve čl. II. Financování, bod 2. účelové určení prostředků z původního písmene d) osobní náklady přesunout do písmene b) nákup služeb dle přílohy č. 3.

 

8. Blok náměstka hejtmana Petra Fialy

 

8.1 Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.: RÚK rozhodla o změně stanov společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s., jejímž předmětem je zrušení slov „obce a sdružení obcí Ústeckého kraje“ v Preambuli a jejich nahrazení slovy „Severočeského sdružení obcí„.

 

8.2 Doporučení finanční komise RÚK k rozpočtovým opatřením č. 6/2005: RÚK  projednala a schválila rozpočtová opatření.

 

8.3 Finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. pololetí roku 2005: RÚK vzala na vědomí finanční hospodaření Ústeckého kraje za 1. pololetí 2005, včetně jím zřízených příspěvkových organizací. Hospodaření Ústeckého kraje vč. příspěvkových organizací je k 30. 6. 2005 přebytkové. Celkový úhrn příjmů činí 5, 195 miliard korun, tj. 54,64 % z ročního finančního objemu a 93,30 % z upraveného finančního toku k 30. 6. 2005. Celkový úhrn výdajů činí 5, 002 miliard korun, tj. 52,61 % z ročního finančního objemu a 99,79 % z upraveného finančního toku k 30. 6. 2005. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 192, 935 milionů korun.

 

8.4 Přehled pohledávek Ústeckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací k 30. 6. 2005: RÚK vzala na vědomí předložený přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem k 30.6. 2005. Celková výše pohledávek u příspěvkových organizací kraje k 30. 6. 2005 činí 239, 536 milionů korun, z toho největší část tvoří pohledávky  v oblasti zdravotnictví, které činí 189, 811 milionů a školství, kde pohledávky činí 43, 594 milionů korun.

 

8.5 Nakládání s majetkem kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem kraje.

 

8.6 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Výměna hydroizolačních vrstev – 6. etapa včetně opravy schodiště u B“: RÚK  vzala na vědomí  Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Výměna hydroizolačních vrstev – 6. etapa včetně opravy schodiště u B“ a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Výměna hydroizolačních vrstev – 6. etapa včetně opravy schodiště u B“.

Rada dále rozhodla o využití zadavatelem vyhrazeného práva na zrušení užšího řízení a veřejnou zakázku „Výměna hydroizolačních vrstev – 6. etapa včetně opravy schodiště u B“ ruší.

 

8.7 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „ISŠ energetická Chomutov – REKO DM“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „ISŠ energetická Chomutov – REKO DM“ a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „ISŠ energetická Chomutov – REKO DM“. Dále rozhodla o přidělení veřejné zakázky „ISŠ energetická Chomutov – REKO DM“ uchazeči ABC s. r. o., , a to za podmínek: nabídková cena:  35,5 milionů korun bez DPH, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště 56 týdnů.

 

8.8. Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „SPŠ Ústí n.L., Resslova - REKO I.etapa - náprava havarijních stavů“: RÚK vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „SPŠ Ústí n. L., Resslova - REKO I.etapa - náprava havarijních stavů“ a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „SPŠ Ústí n. L., Resslova - REKO I.etapa - náprava havarijních stavů“.

Rada dále rozhodla o přidělení veřejné zakázky „SPŠ Ústí n. L., Resslova - REKO I.etapa - náprava havarijních stavů“ uchazeči RAVEL spol. s r. o., a to za podmínek: nabídková cena:  33, 995 milionů korun bez DPH, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště 50 týdnů.

 

8.9 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Dětský domov a Speciální školy Duchcov – REKO I. etapa“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Dětský   domov a Speciální školy Duchcov – REKO I. etapa“ a z právu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Dětský domov a Speciální školy Duchcov – REKO I. etapa“. Rada dále rozhodla o přidělení této veřejné zakázky  uchazeči ABS stavební společnost s.r.o., a to za podmínek: nabídková cena:  25, 039 milionu korun bez DPH, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště 55 týdnů.

 

8.10 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „II/24049 Kruhová křižovatka Roudnice“: RÚK vzala na vědomí  protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „II/24049 Kruhová křižovatka Roudnice“ a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „II/24049 Kruhová křižovatka Roudnice“.

Rada dále rozhodla o přidělení veřejné zakázky „II/24049 Kruhová křižovatka Roudnice“ uchazeči Chládek & Tintěra, a.s. , a to za podmínek: nabídková cena: 3,952 milionu korun bez DPH, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště 11 týdnů.

 

8.11 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „II/251 Křižovatka I/ 27 Havraň – Saběnice“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „II/251 Křižovatka I/ 27 Havraň – Saběnice“ a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „II/251 Křižovatka I/ 27 Havraň – Saběnice“. Rada dále rozhodla o přidělení veřejné zakázky „II/251 Křižovatka I/ 27 Havraň – Saběnice“ uchazeči Silnice Žatec, s. r. o. a to za podmínek: nabídková cena: 11, 280 milionu korun bez DPH, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště 8 týdnů.

 

8.12 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Gymnázium Most - REKO elektroinstalace“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Gymnázium Most - REKO elektroinstalace“ a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Gymnázium Most - REKO elektroinstalace“.

Rada dále rozhodla o přidělení veřejné zakázky  „Gymnázium Most - REKO elektroinstalace“ uchazeči ZZ Servis spol. s r. o, a to za podmínek: nabídková cena:  4,674 milionu korun bez DPH, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště 25 týdnů.

 

8.13 Zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „ KÚ budova B – přístavba kancelářských prostor“: RÚK vzala na vědomí důvodovou zprávu k veřejné zakázce „KÚ budova B - přístavba kancelářských prostor a rozhodla o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „KÚ budova B - přístavba kancelářských prostor“.

 

8.14 Reprodukce majetku obcí – žádost Města Děčín o změnu: RÚK doporučuje ZÚK: Odejmout Městu Děčín finanční prostředky RMO na akci: „Vybudování   spojovací  chodby  mezi  ZŠ   Na  Stráni  Děčín  a  učebnou hudební výchovy“ ve výši 300 tisíc Kč schválené 1. 6. 2005,  číslo usnesení 18/5Z/2005  a  o  tuto  částku  Městu  Děčín  navýšit  dotaci  na akci RMO : „Přestavba šaten a hygienického zařízení, tělocvična ZŠ, Vokolkova ul.“, tj.  na 1, 8 milionu korun. Město Děčín dostalo v rámci  Reprodukce majetku obcí dotaci  300 tisíc Kč  na akci:  „Vybudování spojovací chodby mezi  ZŠ  Na Stráni  Děčín a učebnou hudební výchovy“.  V červenci  však  Město  Děčín  získalo  na tuto akci   také dotaci z Nadace Duhová energie.  Proto starosta města Děčín žádá,  aby přiznaná částka 300  tisíc Kč byla převedena na akci Reprodukce majetku obcí: „Přestavba šaten a hygienického zařízení, tělocvična ZŠ,      Vokolkova ul.“, kde město žádalo dotaci 7, 639 milionu korun a obdrželo 1, 5 milionu korun. Tím by se dotace u této akce navýšila na 1, 8 milionu korun. Tato žádost byla projednána na investiční komisi Rady ÚK dne 6.září 2005. Všichni přítomní členové komise bez připomínek doporučili žádosti vyhovět.

 

8.15 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK schválila odpis nedobytných pohledávek Nemocnice Děčín a Most.

 

8.16 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasí se zvýšením závazného ukazatele – investičního příspěvku zřizovatele pro rok 2005 o částku 10, 554 milionu korun na celkový objem 17, 588 milionu korun pro Ústav sociální péče Háj u Duchova, příspěvkovou organizaci na   dofinancování investiční akce organizace „ÚSP Háj u Duchcova - rekonstrukce a přístavba areálu“.

 

8.17 Platový výměr  ředitele příspěvkové organizace zařízení sociální péče: RÚK stanovila   platový výměr  ředitele příspěvkové organizace zařízení sociální péče.

 

8.18 Mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací zařízení sociální péče: Rada stanovila mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací zařízení sociální péče.

 

8.19 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve zdravotnictví: RÚK souhlasí s využitím zadavatelem vyhrazeného práva rozhodnout o zrušení zadání veřejné zakázky „Krevní vaky pro odběr plné krve“ VZ/137/03/2005 vyhlášené dle § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

 

 

8.20 Výběrové řízení na ředitele budoucích akciových společností – nemocnice Ústeckého kraje: RÚK vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ky akciových společností Ústeckého kraje, jejichž založení je připravováno Ústeckým kraje, a to:

1. Nemocnice Děčín a.s.

2. Nemocnice Chomutov a.s.

3. Nemocnice J.E.Purkyně Most a.s

4. Nemocnice Teplice a.s.

5. Masarykova nemocnice a.s.

U akciových společností, které by měly jejichž vznik Ústecký kraj připravuje, bude rada kraje rozhodovat v působnosti valné hromady. Ta u akciové společnosti jmenuje a odvolává ředitele akciové společnosti. Aby pozice ředitelů (v případě vzniku akciových společností) byly obsazeny v dodatečném předstihu a transparentním způsobem rozhodla se RÚK vyhlásit na tyto funkce výběrová řízení. Výběrové řízení je vyhlašováno s odkládací podmínkou založení a vzniku budoucích akciových společností. O této skutečnosti bude každý potencionální přihlašovatel

informován v rámci zveřejněných podmínek výběrového řízení.

 

8.21 Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace: RÚK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, s termínem nástupu výkonu funkce 1.ledna 2006. Stávající ředitel MNUL MUDr. Tomáš Indra byl RÚK jmenován do funkce 11.5. 2005 na dobu určitou do 31.12.2005. Rada vyhlásila výběrové řízení na tuto funkci, aby v případě zablokování vzniku akciových společností ze strany poslanecké sněmovny zajistila kontinuitu v řízení nemocnice.

 

9. Blok ředitelky krajského úřadu

 

9.1 Schválení návrhu Smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci Programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA: RÚK souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

9.2 Postup při podávání a zařazování žádostí organizací Ústeckého kraje o dotace z EU: RÚK schvaluje zásadní teze Postupu při podávání a zařazování žádostí organizací Ústeckého kraje o dotace z EU. Cílem tezí je vytvořit jednotný a ucelený systém podávání, schvalování, evidence a monitorování projektů (projektových záměrů) zpracovaných organizacemi  Ústeckého kraje, včetně zajištění jejich financování. Současně s tím povzbudit iniciativu organizací zřízených Ústeckým krajem tak, aby nečekaly pouze na vyhlášení výzvy k podávání žádostí, ale ujasnily si své potřeby a možnosti a měly připraveny záměry pro čerpání zdrojů z evropských fondů a informovaly o tom kraj tak, aby bylo možno předem rámcově odsouhlasit tyto záměry a následně jim zajistit, jak politickou podporu, tak i finanční zdroje nutné ke spolufinancování těchto projektů.

 

9.3 Jmenování vedoucího nově zřízeného odboru sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK jmenovala na základě výsledků výběrového řízení ing. Petra Severu vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 3.10.2005 / 3.10.2005 | Zveřejnit od-do: 3.10.2005-3.11.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém