Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 19. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 19. schůze Rady Ústeckého kraje (II. volební období) konané dne 17. října 2005

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

5.2 Odvolání vedoucího pracovníka Krajského úřadu Ústeckého kraje: RÚK na návrh ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje Lydie Šťastné odvolala vedoucího odboru správy majetku. Výpověď pracovníkovi je dvouměsíční, počínající dnem 1. listopadu 2005.

 

6.1 Informace o probíhajících restitučních sporech: RÚK vzala na vědomí přednesenou pravidelnou informaci o stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

6.2 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK doporučuje ZÚK schválit změny Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje. Navrhované změny se týkají práva občana kraje vyjádřit se ke všem projednávaným věcem a oznámení případné podjatosti zastupitelů během jednání.

 

6.3 Legislativní iniciativa – změna stanovení počtu obyvatel obcí: RÚK doporučila ZÚK:

1. schválit legislativní iniciativu Ústeckého kraje – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 usnesení.

 

6.4 Most ev.č. 528-002 Žďárek: RÚK schválila uzavření smlouvy o partnerství mezi Ústeckým krajem a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a dále schválila

předložené vícepráce provedené na stavbě „II/528 Žďárek most ev.č. 528-002“, zhotovitelem N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., ve výši 4.787 milionů korun.

 

6.5 Základní dopravní obslužnost kraje: RÚK rozhodla neschválit zahrnutí vybraného spoje č. 7 na lince č. 560600 Petrohrad – Kryry – Podbořany – Žatec - Louny do základní dopravní obslužnosti.

 

6.6 Uzavírání smluv o výpůjčce pro účely řešení mimořádných situací: RÚK svěřuje zcela do působnosti vedoucí odboru kanceláře hejtmana rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce vysoušečů.

 

6.7 Rozdělení zbylých finančních prostředků v rámci programu „Podpora činnosti fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území Ústeckého kraje“: RÚK poskytuje Sdružení dobrovolných zdravotnických záchranářů Česká Kamenice finanční příspěvek na Projekt Rescue Patrol 2005 ve výši 61,3 tisíc korun, Občanskému sdružení „Misslareuth 1990 Mitte Europa“ finanční příspěvek na festival Mitte Europa ve výši 100 tisíc korun.

 

6.8 Žádost Občanského sdružení 3V Třebušín o finanční příspěvek na Nultý ročník poháru hejtmana Ústeckého kraje, Národní endurance závod, Třebušín, Česká republika 2005: RÚK poskytuje Občanskému sdružení 3V Třebušín finanční příspěvek na Nultý ročník poháru hejtmana Ústeckého kraje, Národní endurance závod, Třebušín, Česká republika 2005 ve výši 199 tisíc korun, z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana.  

 

6.9 Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Krajskou agrární komorou Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Krajskou agrární komorou Ústeckého kraje. Společnými hlavními cíli obou smluvních partnerů vyplývajících ze smlouvy jsou:

·             Společně vytvářet podmínky pro stabilizaci zemědělského podnikání a zlepšování životního prostředí ve venkovském prostoru v kraji.

·             Eliminovat negativní dopady, které vyplývají z nedodržování zásad správného zemědělského hospodaření zemědělských podniků a soukromých zemědělců jako i nedodržování zásad dobrých mravů v podnikání a hospodářské soutěži.

·             Spolupracovat na vysoké odborné úrovni rozhodovacího procesu orgánů státní správy a samospráv v oblasti zemědělského podnikání.

·             Zabezpečit informovanost všech cílových skupin zemědělství v oblasti venkova, životního prostředí a zemědělství.

·             Zabezpečovat harmonický rozvoj venkova a venkovských oblastí Ústeckého kraje.

 

6.10 Schválení účasti zástupců Ústeckého kraje na pracovní návštěvě sociální instituce Kofoeds Skole v Dánsku ve dnech 10.-12.října 2005: RÚK schvaluje účast Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje a Vladimíra Záhorského, člena rady kraje, na pracovní návštěvě sociální instituce Kofoeds Skole v Dánsku ve dnech 10.-12.října 2005. Kofoedova škola v České republice plánuje zřízení podobné pobočky i v Ústí nad Labem, a proto se domnívá, že by zástupci Ústeckého kraje měli využít možnost zúčastnit se této návštěvy, jejíž výsledky by mohly napomoci při řešení vysoké míry nezaměstnanosti v Ústeckém kraji.

 

6.11 Členský příspěvek pro Asociaci krajů České republiky (AKČR ) pro rok 2006: RÚK souhlasí, že členský příspěvek Ústeckého kraje Asociaci krajů České republiky pro rok 2006 bude činit 400 tisíc korun. Stejnou částkou Ústecký kraj do rozpočtu AKČR přispěl v tomto roce.

 

6.12 Účast zástupců Ústeckého kraje na valném shromáždění Sněmu Výborů regionů ve Štrasburku 24.11.- 25.11. 2005: RÚK schvaluje účast zástupců Ústeckého kraje na valném shromáždění Sněmu Výborů regionů ve Štrasburku ve dnech 24.listopadu - 25.listopadu 2005 ve složení: Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Milan Franc, člen Rady Ústeckého kraje.

 

7.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 02710462 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

 

7.2 Revokace části usnesení č. 18/6Z/2005 – změna dotací v GS 1.1 SROP: RÚK souhlasí s revokací části usnesení č. 36/13R/2005 a doporučuje ZÚK revokovat část usnesení č. 18/6Z/2005, a to v části členění dotace pro jednotlivé subjekty. V projektech žadatelů SAPRIL s.r.o., Jaroslav Závorka a JUDr. Jiří Sýkora došlo ze strany žadatelů k opravě struktury financování  předložených projektů, která se vztahuje na vzájemný poměr dotace poskytnuté z EU a z rozpočtu Ústeckého kraje. Celková výše požadované dotace se nemění, pouze vzájemný poměr výše dotace poskytnuté z EU a z rozpočtu Ústeckého kraje.

7.3 Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku: RÚK souhlasí s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům:

-          „Územní plán obce Malšovice“, příjemce obec Malšovice, nový termín dokončení 30.6.2006.

-          Příprava vzdělávacích modulů pro realizaci Zahradnicko-zemědělského vzdělávacího centra Ústeckého kraje „Libverdský dvůr“, příjemce Střední zahradnická škola,Střední zemědělská škola A.E. Komerse a SOU Děčín-Libverda, nový termín dokončení 30.11.2005.

 

7.4 Schválení Smluv o výpůjčce výpočetní techniky pro rozvojová centra: RÚK rozhodla o uzavření smluv o výpůjčce výpočetní techniky s provozovateli rozvojových center BROÚK.

 

7.5 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2006: odloženo

 

7.6 Rada pro vědu, výzkum, vývoj a inovace – doplnění a změna členů: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o činnosti komise RÚK „Rada pro vědu, výzkum, vývoj a inovace“ (dále Rada VVI) v roce 2005. Odvolala člena komise „Rada VVI“ paní Ing. Hanu Chlebnou, Agentura na podporu investic a podnikání CzechInvest a jmenovala členem komise rady „Rada VVI“ Ing. Martina Procházku, generálního ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.

 

7.7 Veletrhy investičních příležitostí v roce 2006: RÚK schválila účast Ústeckého kraje na veletrzích investičních příležitostí MIPIM Cannes, URBIS INVEST 2006 Brno, EMPEX Varšava,  EXPOREAL Mnichov v roce 2006.

 

7.8 Změna usnesení č. 23/16R/2005: RÚK schvaluje prodloužení termínu soutěže „Zaměstnavatel s tvorbou největšího počtu pracovních míst za rok 2005“, do 31. 10. 2005 včetně.

 

7.9 ReRegions – změna a doplnění usnesení rady č. 81/7R/2005: RÚK revokuje v usnesení č. 81/7R/2005 bod C3), který nově zní: Rada Ústeckého kraje ukládá: 3) Ing. Janu Sixtovi, vedoucímu odboru hospodářské strategie kraje, zajistit finanční řízení projektu, a to jak za vedoucího partnera, tj. Ústecký kraj, tak za všechny další spolupracující partnery projektu.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Tréninkový areál mládeže - Modlany“ oznamovatele Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště sklářské Glaverbel Czech a.s.: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru takto: za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Modlany a obec se záměrem souhlasí.

 

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Nový výrobní závod“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Nový výrobní závod“ předloženého oznamovatelem GRAMMER CZ, s.r.o., Most Velebudice  takto: za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města a přinese až 120 nových pracovních příležitostí.

 

7.12 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Areál volnočasových služeb při ISŠT – COP Most - Velebudice“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru předloženého oznamovatelem Ústecký kraj takto: za předpokladu zajištění respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací města Mostu.

 

7.13 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Odběr a odvodnění strusky z EMĚ III, II a ET“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru předloženého oznamovatelem ČEZ, a.s., organizační jednotka Elektrárna Mělník takto: za předpokladu projednání komplexní studie rekultivace a revitalizace stávajících odkališť situovaných na území Ústeckého kraje s Ústeckým krajem v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D.IV - „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou, po doplnění oprávněných požadavků veřejné správy, odpovídající a dostatečná.

 

7.14 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku a návrhu stanoviska řízení EIA záměru „Zkapacitnění silnice I/7 v úseku obchvatu Chlumčan“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k posudku dokumentace záměru předloženého oznamovatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  takto: k návrhu souhlasného stanoviska k záměru v doporučené variantě B, s podmínkami pro fázi přípravy a realizace stavby a fázi provozu nemá připomínek. Požadavky obcí, dotčených orgánů veřejné správy byly v posudku vypořádány a případně zapracovány do návrhu podmínek stanoviska příslušného úřadu.

 

7.15 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku a návrhu stanoviska řízení EIA záměru „R7 obchvat Postoloprty“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k posudku dokumentace záměru předloženého oznamovatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  takto: k návrhu souhlasného stanoviska k záměru v doporučené variantě A, s podmínkami pro fázi přípravy a realizace stavby a fázi provozu nemá připomínek. Požadavky obcí, dotčených orgánů veřejné správy byly v posudku vypořádány a případně zapracovány do návrhu podmínek stanoviska příslušného úřadu.

 

7.16 Projednání návrhu poskytnutí dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučuje ZÚK schválit poskytnutí dotací obcím v celkové výši 3,219 milionů korun a dále souhlasí s poskytnutím dotací 38 a 33 tisíc korun fyzickým osobám výstavbu na realizaci stavby Domovní čističky odpadních vod. 

 

7.17 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanoví Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.18 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změnách zřizovacích listin 28 příspěvkových organizací.

 

7.19 Jmenování členů školských rad : Materiál byl RÚK ODLOŽEN

 

7.20 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace – konkursní řízení: RÚK rozhodla o nevyřazení uchazečů na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, s podmínkou že doloží chybějící údaje.

 

7.21 Oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/8R/2005 ze dne  11. 5. 2005, usnesení Rady Ústeckého kraje č. 72/13R/2005 ze dne 15. 6. 2005 a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/15R/2005 ze dne 27. 7. 2005: RÚK mění

1.       v příloze č. 14 k usnesení č. 71/8R/2005 ze dne 11.5.2005 bod 6. a bod 11. část textu a nahrazuje se textem uvedeným v příloze č. 1, která je součástí tohoto usnesení.

2.       v příloze č. 22 k usnesení č. 72/13R/2005 ze dne 15.6.2005 bod 3., bod 5.,bod 6., bod 7., bod 8., bod 9., bod 10.,bod 11., bod 12.,bod 14.a bod 15. část textu a nahrazuje se textem uvedeným v příloze č. 1, která je součástí tohoto usnesení.

3.       v příloze č. 11 k usnesení č. 45/15R/2005 ze dne 27.7.2005 bod 2, bod 3, bod 4. část textu a nahrazuje se textem uvedeným v příloze č. 1, která je součástí tohoto usnesení.

Změnami těchto usnesení se mění názvy některých školských zařízení. Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc opakovaně upozornil, že se jedná o zcela zbytečnou a obtěžující administrativu vyžadovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

7.22 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK odsouhlasila Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.23 Rozdělení státní účelové dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2005 – III. Část: RÚK rozhodla o přidělení dotace  ve výši 190.6 tisíc korun z  Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2005 p. Chudáčkové Gabriele, Praha 4, V Rohu 720/2 a Valtru Bohumírovi, Praha 10, Slovinská 23 na generální opravu střechy domu č.p. 104 nám. Jana z Dražic, Roudnice nad Labem. Dále doporučila ZÚK přidělení dotace ve výši 276 tisíc korun společnosti Pivovar, s.r.o., Poděbradova 323, Roudnice nad Labem na výměnu střešní krytiny včetně laťování. Rezerva programu po rozdělení III.části bude činit 987 korun.

 

7.24 Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, příspěvková organizace, přeměna na veřejnou výzkumnou instituci: RÚK doporučuje ZÚK rozhodnout dle § 31 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, o přeměně příspěvkové organizace Ústeckého kraje „Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, příspěvková organizace“, na veřejnou výzkumnou instituci s názvem „Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.“, a to dnem 1. ledna 2007. Dne 28. července 2005 nabyl účinnosti zákon č. 341/2005, o veřejných výzkumných institucích. Jednou z příspěvkových organizací územních samosprávných celků, o které má zřizovatel takto rozhodnout je Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, příspěvková organizace. Veřejná výzkumná instituce je v českém legislativním prostředí novou právnickou osobou. Jejím hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu a rozvoje (č.130/2002 Sb).  

 

 

7.26 Změna  závazného ukazatele smlouvy č. 31/KP/2005, dodatkem č. 1, k přidělené dotaci v rámci „Programu podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005“: RÚK souhlasí se změnou závazného ukazatele Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005“ (č. 31/KP/2005), dodatkem č. 1, na projekt „Rozvoj kultury slovenské národnostní menšiny v Teplicích a okolí“.

 

7.27 Změna  závazného ukazatele smlouvy č. 32/KP/2005, dodatkem č. 1, k přidělené dotaci v rámci „Programu podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005“: RÚK souhlasí se změnou závazného ukazatele smlouvy (č. 32/KP/2005), dodatkem č. 1, o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005“ na projekt „OPEN AIR LITVÍNOFF 2005“.

 

7.28 Změna  závazného ukazatele smlouvy č. 38/KP/2005, dodatkem č. 1, k přidělené dotaci v rámci „Programu podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005“: RÚK doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje souhlasit se změnou závazného ukazatele Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci „Programu podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005“ (č. 38/KP/2005), uzavřené dne 30. 6. 2005, dodatkem č. 1, na realizaci projektu „IX. ročník Mezinárodního jazz & blues festival Ústí nad Labem 2005“.

 

7.29 Oprava přílohy č. 24 k usnesení č. 85/13R/2005 Rady Ústeckého kraje ze dne 15.6.2005: RÚK schvaluje opravu přílohy č. 24 k usnesení č. 85/13R/2005 Rady Ústeckého kraje ze dne 15.6.2005. Dále doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit opravu přílohy č. 17 v usnesení č. 32/6Z/2005 ze dne 29.6.2005.

 

7.30 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Benešov nad Ploučnicí -  Sesuv na silnici II/262, etapa II.A“ oznamovatele Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí: RÚK se podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k oznámení záměru vyjadřuje takto: za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.31 Uvolnění finančních prostředků z rezervy investičního odboru na nákup depozitáře Oblastního muzea Litoměřice, příspěvkové organizace: RÚK souhlasí s uvolněním finančních prostředků v souladu s usnesením ZÚK č. 89/6Z/2005 na nákup nemovitostí z vlastnictví Biskupství Litoměřice, sídlem Dómské náměstí 9, Litoměřice, zastoupeného Mons. Karlem Havelkou, generálním vikářem do vlastnictví Ústeckého kraje. Jedná se o nákup domu čp. 235 a dvou pozemků za cenu 2,7 milionů korun.

 

8.01 Doporučení finanční komise RÚK k rozpočtovým opatřením č. 7/2005: RÚK schválila změny v rámci rozpočtu Ústeckého kraje.

 

8.2 Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2006 – 2010: RÚK schválila vyrovnaný Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2006 –  2010 ve variantě III. se dvěma krátkodobými úvěry za sebou, respektive s jedním střednědobým úvěrem ve dvou tranších do celkové výše 700 milionů korun pro oblast dopravy a zdravotnictví a úvěrovým rámcem na profinancování vlastních projektů z EU a dalších evropských finančních mechanismů pro rok 2006 do výše 200 milionů korun, v dalších letech 800 milionů korun.

 

8.3 Záměr odkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. Ústeckým krajem: RÚK doporučuje ZÚKschválit záměr rozšíření majetkové účasti Ústeckého kraje v Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje a.s. nákupem 34 akcií za účelem získání 51 % majetkové účasti ve společnosti. Ústecký kraj v současné době vlastní 68 ks akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. (dále jen RRA ÚK), což představuje 34 % vlastnický podíl ve společnosti.

 

8.4 Iniciování realizace projektu Univerzitního areálu UJEP v Ústí nad Labem - KAMPUS v bývalém areálu Masarykovy nemocnice v Pasteurově ulici v Ústí nad Labem: RÚK schvaluje Iniciování realizace projektu Univerzitního areálu UJEP v Ústí nad Labem - KAMPUS v bývalém areálu Masarykovy nemocnice v Pasteurově ulici v Ústí nad Labem. Na podpoře projektu spolupracuje Ústecký kraj s UJEP a městem Ústí nad Labem. RÚK uložila vedoucímu evropských projektů krajského úřadu Mgr.Rudolfu Vyčichlovi zpracovat Logický rámec projektu Kampus. Jde o metodu, která identifikuje problémy, včetně rizik, a definuje cíle i konkrétní aktivity, včetně odpovědnosti. Projednání výstupu Logického rámce projektu Kampus (Project Logical Framework) se předpokládá na zasedání RÚK dne 23. listopadu 2005. Na základě výstupů z Logického rámce projektu RÚK stanoví další postup při jeho realizaci. 

 

Proč Ústecký kraj iniciuje realizaci Projektu KAMPUS?

  • Podpora tohoto projektu je v souladu s prioritami ÚK.
  • ÚK uzavřel Smlouvu o vzájemné spolupráci za účelem přípravy a realizace projektu univerzitního areálu UJEP-KAMPUS s UJEP v Ústí nad Labem a Statutárním městem Ústí nad Labem.
  • S blížícím se plánovacím obdobím k získávání dotací z EU vzrůstá potřeba přípravy Projektu KAMPUS pro případné získání dotací.
  • ÚK je kompetentní subjekt s dostatečnou kapacitou k vyhledávání finančních zdrojů z EU i k zajištění případné realizace projektu.
  • Náklady na realizaci Univerzitního areálu KAMPUS neponese ÚK. ÚK zprostředkuje získání dotací z externích finančních zdrojů.

 

 

8.05 Odložen

 

8.6 Schválení projektových záměrů ÚK k realizaci z programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA  ČR – SASKO v Prioritě I Rozvoj území a životního prostředí, Opatření I1-Životní prostředí - Snižování zátěže životního prostředí a ekologických rizik s cílem podpory trvale udržitelného ekologického rozvoje pohraničí a v Prioritě G Rozvoj hospodářství a kooperace podniků, Opatření G2-Cestovní ruch - Zlepšení rozvojových možností cestovního ruchu pro vytvoření přeshraničního turistického a rekreačního prostoru: RÚK souhlasí se zpracováním žádostí o dotaci a realizací projektů Ústeckého kraje v rámci programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA ČR-Sasko.

 

8.7 Schválení projektového záměru ÚK k realizaci ze Společného regionální operačního programu (SROP) v Prioritě 4 Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch, Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu: ODLOŽENO

8.8 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.9 Úprava „Zásad pro poskytování dotací z Fondu obnovy Ústeckého kraje“: RÚK doporučuje ZÚK schválení dodatku k Zásadám pro poskytování dotací z Fondu obnovy Ústeckého kraje tak, že v čl. 1.3 bude první věta znít: „Fond soustřeďuje finanční prostředky, které jsou určeny na obnovu povodněmi postižených území Ústeckého kraje a to s časovým omezením na období do konce roku 2006“.

 

8.10 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „I/13 Most, nadjezd u RICO“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „I/13 Most, nadjezd u RICO“ uchazeči INSKY spol. s r. o., a to za podmínek: nabídková cena: 124,7 milionu korun bez DPH, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště 51 týdnů.

 

8.11 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „I/13 Most, nadjezd Rico - TDI“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „I/13 Most, nadjezd Rico - TDI“ (technický dozor investora stavby) uchazeči ALONG, spol. s r. o., a to za podmínek: nabídková cena: 2,8 milionů korun bez DPH.

 

8.12 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „Oprava silnice III/26515 Janovka – Císařský“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava silnice III/26515 Janovka – Císařský“ uchazeči SaM silnice a mosty Děčín a.s. za podmínek: nabídková cena 336 korun bez DPH za m2.

 

8.13 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Obstarání inženýrské činnosti v investiční výstavbě pro stavby: II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – I.část a II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – II.část, 1.etapa“: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu otevřeného řízení na plnění této veřejné zakázky.

 

 

8.14 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „OM Louny - REKO Jimlín I., II.etapa“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky  „OM Louny - REKO Jimlín I., II.etapa“ uchazeči Pavel Šilhánek, Kryry za podmínek: nabídková cena 10,9 milionu korun a termín plnění 46 týdnů od výzvy k převzetí staveniště.

 

8.15 Výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „Křižovatky Litvínov - křižovatky A,C,D1,D2,D3, zpracování PD a zajištění IČ k vydání stavebního povolení“: RÚK rozhodla ve smyslu zákona o veřejných  zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na tuto veřejnou zakázku. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky a jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.16 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „KÚ budova B - přístavba kancelářských prostor a sanace teras“: RÚK rozhodla ve smyslu zákona o veřejných   zakázkách o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění veřejné zakázky. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.17 Doporučení investiční komise Rady Ústeckého kraje z jednání dne 27.9.2005: RÚK schválila studii haly ruční truhlářské výroby SOŠ a SOU Děčín IV., Ruská 147 ve variantě I. ke zpracování dalších stupňů projektové dokumentace s tím, že část nákladů bude případně pokryta z výnosu z prodeje nepotřebného majetku. 

 

8.18 Pozemkové úpravy vyvolané stavbou průmyslové zóny Triangle: RÚK souhlasí se zněním Smlouvy o dílo na návrh pozemkových úprav s budoucím zhotovitelem. Rada dále jmenovala členy hodnotitelské komise pro výběr zhotovitele návrhu pozemkových úprav vyvolaných výstavbou rychlostní komunikace R7 MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany a průmyslové zóny TRIANGLE.

 

8.19 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasí:   

-          s použitím finančních prostředků rezervního fondu ve výši 55 tisíc korun k posílení investičního fondu Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice, příspěvková organizace, na výstavbu zděného přístřešku pro zahradní techniku

-          s použitím finančních prostředků rezervního fondu ve výši 195 tisíc korun k posílení investičního fondu Ústavu sociálních služeb Litvínov – Janov, příspěvkové organizace, na výstavbu mlhoviště k rehabilitaci klientů

-          s převodem finančních prostředků rezervního fondu ve výši 2, 931 milionu korun do investičního fondu Domova důchodců Teplice, příspěvkové organizace. 

 

8.20 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasí:

-          s navýšením příspěvku zřizovatele činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění – „soudní lékařství“ a „toxikologii“ pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, ve výši 1,7 milionu korun.

-          se  snížením  závazného  ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2005  o  částku 1,7 milionu korun na celkový objem  97, 775 milionu korun pro  Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci, z  důvodu úspory finančních prostředků překročením tržeb a úsporou nákladů na  energie s tím, že snížení příspěvku neovlivní vyrovnané hospodaření  organizace na rok 2005

-          se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele – investiční  účelový příspěvek pro rok 2005 o částku 1, 7 milionu korun na celkový  objem 1, 7 milionu korun pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci, na výstavbu čističky odpadních vod.

Rada dále vyslovila nesouhlas se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2005  o částku 250 tisíc korun na celkový objem 11,14 milionu korun, pro Ústav sociální péče  Tuchořice,  příspěvkovou organizaci na opravu obvodního oplocení části   zámeckého parku a opravu vstupní brány a branek ve vstupu do areálu.

 

8.21 Informace o finanční situaci Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu o finanční situaci Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Rada dále souhlasí se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2005, z původní částky 24,55 milionu korun o částku 587 tisíc korun na celkový objem  25,137 milionů korun.

 

8.22 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve zdravotnictví: ODLOŽENO 

 

8.23 Žádost HOSPICU v MOSTĚ, o.p.s.: RÚK doporučuje ZÚK rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru ve výši 300 tisíc korun organizaci HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s., se sídlem Svážná 1528, Most, na nákup  zdravotnického materiálu a léků.  Organizace HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. si požádala o dotaci v rámci řádného dotačního programu Ústeckého kraje „Zdravotnické programy 2005“. Vzhledem k tomu, že zařízení v té době nemělo registraci lůžkového zdravotnického zařízení, bylo doporučeno rozhodnout o přidělení finanční podpory po splnění této podmínky. Tato skutečnost byla uvedena i v důvodové zprávě k materiálu pro jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje, který se týkal přidělení dotací v programu „Zdravotnické programy 2005“ a o této skutečnosti byl vyrozuměn i žadatel. Organizace splnila uvedenou podmínku a 7. července 2005 zahájila provoz. Dne 5. srpna 2005 podala druhou žádost o podporu z rozpočtu Ústeckého kraje.

 

8.24 Záměr projektu „Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje“: RÚK souhlasíse záměrem vypracování projektu Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje. Rada dále schválila ustanovení přípravné skupiny projektu Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje, která zabezpečí přípravu logického rámce projektu ve složení:

Ing. Petr Fiala - náměstek hejtmana Ústeckého kraje

MUDr. Vladimír Záhorský – uvolněný člen Zastupitelstva Ústeckého kraje

Ing. Petr Severa – odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Ing. Miloslav ŘehákNemocnice Děčín, p.o.

Ing. Martin Zeman – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p.o.

Mgr. Rudolf Vyčichla – odbor evropských projektů

Mgr. Pavel Šefl, CSc. – V.I.A. Praha, a.s.

Ing. Pavla Šimáková – odbor ekonomický

 

 

 

 

8.25 „Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením“ (program MPSV): RÚK souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu programu „Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením“. Rada dále doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, v souladu se Zásadami poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost na území kraje, vyhlášení programu „Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením“ financovaného z prostředků státního rozpočtu.

 

8.26 Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: RÚK vzala na vědomí zprávu o činnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS). Z rozpočtu kraje bylo na provoz ZZS vyčleněno v roce 2004 165 milionů korun, v roce 2005 se jedná o částku 187 milionů korun a v plánu pro rok 2006 půjde o částku 201 milionů korun. Z důvodu nutnosti vytvářet podmínky pro zkvalitnění přednemocniční neodkladné péče byly ve prospěch ZZS vyčleněny další finanční prostředky kraje. Jednalo se především o pořízení chybějící (zastaralé) zdravotnické techniky a realizaci investičních akcí:

       6 ks defibrilačních přístrojů (2 miliony korun)

       14 ks sanitních vozidel rychlé lékařské pomoci (22 milionů korun)

       výstavba nového objektu oblastního střediska ZZS Most, která byla kolaudována v měsíci září 2005 (cca 32 milionů korun)

       výstavba nového objektu oblastního střediska ZZS Litoměřice. Stavba tohoto střediska byla zahájena v měsíci září 2005 (cca 30 milionů korun)

       byla vybudována jednotná celokrajská radiová sít v pásmu 160 MHz jako základní předpoklad pro kvalitní spojení a řízení všech výjezdových stanovišť a skupin na      území celého kraje (8,8 milionů korun)

V současné době probíhá v rámci ZZS změna organizační struktury. Nejvýraznější změnou bude soustředění řízení činností ZZS do dvou dispečerských pracovišť, Ústí n/L a Most, které budou jako jediné dva řídit činnost ZZS na celém území kraje. 

 

8.27 Zpráva o realizaci přípravy koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomípředloženou zprávu o vývoji koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje.

 

8.28 Výběrová řízení na ředitele budoucích akciových společností – nemocnic Ústeckého kraje a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace:

AA) Rada Ústeckého kraje mění usnesení č. 168/18R/2005 ze dne 21.9.2005 a v části A) vyhlašuje se  nahrazují názvy akciových společností:

1.         Nemocnice Děčín, a.s.

2.         Nemocnice Chomutov, a.s.

3.         Nemocnice J.E. Purkyně v Mostě, a.s.

4.         Nemocnice Teplice, a.s.

5.         Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, a.s.,

za názvy akciových společností:

1.         Děčínská nemocnice, a.s.

2.         Chomutovská nemocnice, a.s.

3.         Nemocnice J.E. Purkyně v Mostě, a.s.

4.         Teplická nemocnice, a.s.

5.         Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, a.s.,

 

AB) RÚK mění podmínky výběrových řízení uvedených v příloze č. 9 usnesení č. 168/18R/2005 a v příloze č. 10 usnesení č. 169/18R/2005 ze dne 21. září 2005. Mimo jiné byl určen nový termín pro doručení přihlášek, do 21. listopadu 2005. 

 

8.29 Návrh na složení členů komisí pro hodnocení uchazečů výběrových řízení: RÚK jmenuje členy komisí pro hodnocení uchazečů výběrových řízení na ředitele budoucích akciových společností – nemocnic Ústeckého kraje.

9.1 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Nákup softwarových licencí pro KÚ ÚK“: RÚK vzala na vědomí zprávu o posouzení nabídek a rozhodla o přidělení veřejné zakázky  „Nákup softwarových licencí pro KÚ ÚK“ uchazeči Infinity, a. s., a to za podmínek: nabídková cena: 4,92 milionu korun bez DPH na 3 roky.

 

9.2 Vyhodnocení veřejné soutěže o návrh na veřejnou zakázku „Systémový integrátor pro informační a komunikační systém Ústeckého kraje“: RÚK rozhodla o zrušení veřejné soutěže o návrh na plnění veřejné zakázky  „Systémový integrátor pro informační a komunikační systém Ústeckého kraje“. 

 

9.3 Příkaz ředitelky KÚÚK k provedení inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2005 – návrh: RÚK vzala na vědomí Informaci o povinnosti zajistit inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2005.

 

9.4. Oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Sjednocení ekonomických a personálních systémů v oblastech sociálních věcí a dopravy v organizacích Ústeckého kraje“: RÚK rozhodla o zadání otevřeného řízení na plnění veřejné zakázky „Sjednocení ekonomických a personálních systémů v oblastech sociálních věcí a dopravy v organizacích Ústeckého kraje“. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek a jmenovala členy hodnotící komise.

 

připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení informací a vnějších vztahů

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 18.10.2005 / 18.10.2005 | Zveřejnit od-do: 18.10.2005-18.11.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém