Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 2. jednání Rady Ústeckého kraje (III. volební období)

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

6. Blok hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové

 

6.1 Schválení výběru dodavatele organizačního zajištění Vrcholné konference chemického průmyslu: RÚK schválila dodavatele na organizační zajištění Vrcholné konference chemického průmyslu společnost GUARANT International s.r.o. Praha.

 

6.2 Oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby "Krajské noviny": Ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), o zadání otevřeného řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Krajské noviny“.

 

6.3 Personální změna ve složení redakční rady: RÚK vzala na vědomí Krajských novin personální změnu v redakční radě měsíčníku Krajské noviny, která se týká nahrazení dosavadního člena redakční rady Jiřího Šulce, hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou.

 

6.4 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na dodávky „Obměna vozového parku odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Obměna vozového parku odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje“ uchazeči OKIM spol. s r.o., Libochovice, Havlíčkova 396, AUTOSALON Masarykova 1028, 400 01 Ústí n ad Labem a to za podmínek:

 Celková nabídková cena:   2 862 773,- Kč bez DPH ,   3 406 700,- Kč včetně DPH 

Škoda Superb Elegance 3,6 V6 4x4:                                                   995 310,- Kč včetně DPH

Škoda Superb Elegance 2,0 TDI CR 4x4:                                                           849 164,- Kč včetně DPH

Škoda Octavia Ambiente 2,0 TDI PD: 2 ks á                                         523 915,- Kč včetně DPH

Škoda Octavia Ambiente 2,0 TDI PD:                                                  514 396,- Kč včetně DPH

Termín předání: do 31.1.2009

 

 

6.5 Standardy členů Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK po projednání schválila standardy členů ZÚK  s účinností od 10. 12. 2088

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmanky Ústeckého kraje Pavla Koudy

 

7.1 Rozpočtová opatření č. 12/2008: RÚK provedla navýšení rozpočtu o částku 32 498 000 korun na celkový objem rozpočtu ve výši 14 466 494 000 korun.

 

7.2 Informace o činnosti Krajská zdravotní a.s: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje navrhnout odvolání jmenování nových zástupců v dozorčí radě společnosti Krajská zdravotní, a.s. a doplnit tři členy představenstva.

 

 

8. Blok náměstka hejtmanky Ústeckého kraje Arno Fišery

 

8.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba VTE Špičák Varnsdorf“ oznamovatele Větrné elektrárny Varnsdorf a.s., Komenského 3280, 407 47 Varnsdorf  RÚK požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

8.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Stavba I/9 Lesné, přeložka“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha  Umístění: kraj Ústecký, obec Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření.

 

8.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rozšíření haly společnosti Andreas Schmid logistik CZ“ oznamovatele IMMO Industry Czech s.r.o.,Karlovo náměstí 2097/10, 120 00 Praha Umístění: kraj Ústecký, obec Kadaň, k.ú. Kadaň, Prunéřov: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření.

 

8.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Výroba permanganátu-4kt/rok, Spolchemie a.s.“, oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem Umístění záměru: Kraj Ústecký, obec: Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem: Za předpokladu zahrnutí všech podmínek a požadavků obcí a orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, nemá RÚK námitek k předání dokumentace zpracovateli posudku. Posudek musí vyhodnotit všechny připomínky dotčené veřejnosti a akceptovat oprávněné požadavky orgánů veřejné správy.

 

8.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Bioplynová stanice Lkáň“, oznamovatele  Obec Lkáň, Lkáň č.p. 83, 411 15 Třebívlice: RÚK požaduje dokumentaci dopracovat o výpočet výměry zemědělské půdy potřebné pro dodržení limitu 170kg/ha/rok N.

 

8.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Intenzifikace betonárny Holcim (Česko), a.s., Lovosice“ oznamovatele Holcim (Česko), a.s., ul. Tovární 296, 538 04 Prachovice: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v  Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

8.7 Plány péče o zvláště chráněná území Ústeckého kraje v kategorii  přírodní památka a přírodní rezervace nacházející se na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce:  RÚK vzala na vědomí plány péče o zvláště chráněné území – Přírodní památku Jeskyně pod Sněžníkem a Přírodní rezervaci Libouchecké rybníčky bez připomínek. Správa Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce jako orgán ochrany přírody zajišťující správu ochrany přírody a krajiny zpracovala plán péče o zvláště chráněné území přírodní památku Jeskyně pod Sněžníkem a přírodní rezervaci Libouchecké rybníčky nacházející se na území této chráněné krajinné oblasti.

 

9. Blok členky rady Ústeckého kraje Jany Ryšánkové

 

9.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1416/2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje uzavřené dne 28. 7. 2008: RÚK doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace. Dodatek se týká posunutí termínu prací hrazených z dotace, důvodem je požár, který zničil část stavebního materiálu.

 

9.2 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti sociální RÚK vyhlašuje výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace v oblasti sociální Domov důchodců Dubí.

 

9.3 Veřejné zakázky na služby na zajištění vybraných sociálních služeb na území Ústeckého kraje v období od 1. února 2009 do 31. prosince 2011: RÚK změnila usnesení Rady Ústeckého kraje týkajících se vyhlašování výběrových řízení. Změny se týkají složení členů hodnotících komisí, které souvisejí s ustavením nového vedení kraje.

 

9.4 Program prevence kriminality v Ústeckém kraji: RÚK  schválila žádost Ústeckého kraje o státní účelovou dotaci v rámci Programu prevence kriminality Ústeckého kraje 2009.

Dále rada odvolala Mgr. Jiřího Černého z funkce člena pracovní skupiny pro prevenci kriminality Ústeckého kraje; jmenovala Tomáše Pavlíka, manažera prevence kriminality města Děčín, členem pracovní skupiny pro prevenci kriminality Ústeckého kraje; pověřila

pracovní skupinu pro prevenci kriminality Ústeckého kraje hodnocením žádostí o poskytnutí účelové dotace v rámci programu „Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009“ a hodnocením žádostí obcí o poskytnutí investiční dotace Ministerstva vnitra v roce 2009 a dále rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

rozhodnout o vyhlášení dotačního programu „Prevence kriminality Ústeckého kraje 2009“ (dálen Program PK kraje),

rozhodnout pro dotační program uvedený v bodě 1. tohoto usnesení schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje ve znění:

Článek VIII, bod 6):

Minimální výše dotace činí 10 000,- Kč.

Článek VIII, bod 7):

Maximální výše dotace je 80% z celkových nákladů projektu.

 

 9.5 Sestavení pracovní skupiny pro sledování problematiky sociálního vyloučení v Litvínově-Janově: RÚK jmenovala členy monitorovací skupiny, která bude sledovat problematiku sociálně vyloučených skupin v oblasti Litvínov – Janov, ve složení:

- Bc. Jana Ryšánková, členka Rady Ústeckého kraje

- Petr Husák, předseda Výboru sociálního Zastupitelstva Ústeckého kraje

- Martin Klika, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje, místostarosta města Litvínova

- PhDr. Václav Hofmann, předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje

- Oldřich Bubeníček, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje

Rada monitorovací skupině uložila průběžně sledovat a vyhodnocovat problematiku sociálně vyloučených skupin v oblasti Litvínov – Janov, přitom spolupracovat s Výborem sociálním Zastupitelstva Ústeckého kraje, Výborem pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje a o své činnosti informovat Radu Ústeckého kraje.

 

10. Blok člena rady Ústeckého kraje Petra Jakubce

 

10.1 Platový výměr zástupce statutárního orgánu školy zřizované Ústeckým krajem: RÚK stanovila ing. Petru Kotuličovi, zástupci statutárního orgánu Střední školy služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, plat od 26. 11. 2008 (platový výměr č. 2183)

 

10.2 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace č.j. 82/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Střední průmyslová škola, Most, Topolová.

10.3 Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace – personální záležitosti: předloženou informaci o zvolení Ing. Petra Jakubce do veřejné funkce uvolněného člena Rady Ústeckého kraje a s tím související poskytnutí pracovního volna dle platných právních předpisů, v nezbytně nutném rozsahu Ing. Petru Jakubcovi, řediteli příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, od 26. 11. 2008 k výkonu této veřejné funkce.

 

10.4 Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace – personální záležitosti konkursní komisi: RÚK jmenovala komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace.

 

10.5 Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o úmrtí Mgr. Františka Bašty, ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková organizace.

 

10.6 Školské rady: RÚK jmenovala členy školských rad za zřizovatele s účinností od 1. 1. 2009, následovně:

Školská rada Střední průmyslové školy při Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Varnsdorf 5, Mariánská 1100 :

Karel Dubský, Gen. Svobody 2053, 407 47  Varnsdorf

Školská rada Obchodní akademie, Teplice, Poštovní 3 :  

Blanka Běhounková, Křižíkova 600/12A, 417 01  Dubí 1

Iveta Žižková, V Závětří 1679/23, 415 01  Teplice

 

10.7 Změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele pro rok 2008: RÚK souhlasila se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz - rok 2008, pro příspěvkové organizace:

1.          Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské náměstí 113, příspěvková organizace, ve výši 65 tis. Kč na celkový objem 1 158 tis. Kč, na soudní výlohy.

2.          Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, příspěvková organizace, ve výši 80 tis. Kč na celkový objem 818 tis. Kč, na opravy a vymalování budovy školy.

3.          Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace, ve výši 237 tis. Kč na celkový objem 2 165 tis. Kč, na úpravu prostor pro Speciálně pedagogické centrum a vybavení internátu nábytkem.

4.          Gymnázium,  Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace, ve výši 160 tis. Kč na celkový objem 1 216 tis. Kč, na provoz organizace.

5.          Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, ve výši 183 tis. Kč na celkový objem 2 804 tis. Kč, na zakoupení výškově stavitelného nábytku.

6.          Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace, ve výši 224 tis. Kč na celkový objem 6 858, na zakoupení výškově stavitelného nábytku.

7.          Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55, příspěvková organizace, ve výši 180 tis. Kč na celkový objem 3 402 tis. Kč, na energie.

8.          Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace, ve výši 119 tis. Kč na celkový objem 4 203 tis. Kč, na energie.

9.          Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100, příspěvková organizace, ve výši 150 tis. Kč na celkový objem 2 311 tis. Kč, na opravy.

10.      Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace, ve výši 240 tis. Kč na celkový objem 3 382 tis. Kč, na opravy klavírů.

11.      Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, ve výši 250 tis. Kč na celkový objem 6 533 tis. Kč, na zakoupení výškově stavitelného nábytku.

12.      Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace, ve výši 299 tis. Kč na celkový objem 15 587 tis. Kč, na vybavení prodejny výrobků, opravu kotle a zakoupení výškově stavitelného nábytku.

13.      Střední škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace, ve výši 271 tis. Kč na celkový objem 5 883 tis. Kč, na výměnu topných těles a podlahové krytiny.

14.      Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace, ve výši 183 tis. Kč na celkový objem 2 925 tis. Kč, na náklady spojené se slučováním organizací.

15.      Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace, ve výši 279 tis. Kč na celkový objem 4 193 tis. Kč, na zakoupení výškově stavitelného nábytku.

16.      Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, ve výši 150 tis. Kč na celkový objem 4 450 tis. Kč, na provozní náklady organizace.

17.      Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace, ve výši 150 tis. Kč na celkový objem 3 887 tis. Kč, na vícepráce spojené s opravou prostor, které slouží k využití volného času dětí.

18.     Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace, ve výši 300 tis. Kč

 

RÚK stanovila závazný ukazatel – investiční účelový příspěvek pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:

1.                      Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace, ve výši 846 tis. Kč, na vybavení prodejny výrobků, vjezdovou bránu, rozšíření PC učeben a úpravu svářečské dílny.             

2.                      Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace, ve výši 114 tis. Kč, na nákup souboru zobcových fléten.

 

10.8 Změny odpisových plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2008 – oblast školství: RÚK vzala na vědomí navýšení odpisových plánů na rok 2008 příspěvkových organizací v oblasti školství zřizovaných Ústeckým krajem bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného hospodaření, dále rada vzala na vědomí snížení odpisových plánů na rok 2008 příspěvkových organizací v oblasti školství zřizovaných Ústeckým krajem za podmínky uvedeného použití úspory odpisů.

 

11. Blok člena rady Ústeckého kraje Radka Vonky

 

11.1 Labská stezka č. 2 – II. a III. Etapa: RÚK souhlasila s realizací projektových záměrů „Labská stezka č. 2 – II. etapa“ a „Labská stezka č. 2 – III. etapa“

 

11.2 Racionalizace administrace dotací z vnějších zdrojů na KÚ ÚK: RÚK vzala na vědomí informaci o návrhu racionalizace administrace dotací z vnějších zdrojů.

 

 

11.3 Projekt ICT NET a THERMAL NET v rámci programu INTERREG IV C: RÚK vzala na vědomí  informaci o projektu „ICT“ a možnosti zapojení Ústeckého kraje jako partnera, a schválila účast Ústeckého kraje jako partnera v rámci připravovaného projektu ICT v rámci programu INTERREG IV C.

Nositelem projektu ICT je Institut ekonomického rozvoje provincie Ourense (Španělsko) společně      s 8 – 10 partnery na úrovni krajů a provincií z různých zemí Evropské unie. Svoji účast zatím má schváleno:

§                        Institut  ekonomického rozvoje provincie Ourense (Španělsko) - Lead partner

§                        Region Galicie (Španělsko)

§                        Region západní Pomořansko (Polsko)

§                        Ilfov - Regionální rozvojové agentura  Bukurešť (Rumunsko)

§                        město Veliko Tarnovo (Bulharsko)

Projekt je zaměřen na na segment cestovního ruchu,  informační technologie, partnerství v cestovním ruchu, spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru, oblast lázeňství a wellnes.

 

 

11.4 Grantové schéma „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele“ – navýšení krajského podílu financování: RÚK vzala na vědomí informaci o ukončení grantového schématu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro mal a střední podnikatele“ a schválila navýšení krajského podílu o

 

12. Blok člena rady Ústeckého kraje Jiřího Šulce

 

12.1 Změna závazného ukazatele příspěvku zřizovatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o: RÚK rozhodla o zvýšení závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008 o 50% z čistého příjmu za prodej nemovitého majetku, na celkový objem 802 917 tis. Kč i; dále rada rozhodla o zvýšení závazného ukazatele objemu mzdových prostředků o 3 200 tis. Kč na celkový objem 129 712 tis. Kč na rok 2008 pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

 

 

13. Blok člena rady Ústeckého kraje René Budjače

 

13.1 Nabídková cena veřejné zakázky na rekonstrukci komunikace „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku  I/7-Údlice-Kadaň-Klášterec n.O., silnice II/224“ hrazené v rámci ROP z dotací EU: Skutečnost, že u veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku  I/7-Údlice-Kadaň-Klášterec n.O., silnice II/224“ je nabídková cena včetně DPH 289 388 807,48  Kč, schváleno Radou UK 29. 9. 2008 usnesením č. 206/128R/2008, což je vyšší, než byla předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH dle rozpočtu projektanta 281.631.184,00 Kč, a to o 7.757.623,40 Kč, což je o 2,75 % více, než bylo uvedeno v žádosti o přidělení dotace. Toto navýšení ceny o 7.757.623,40  Kč musí uhradit Ústecký kraj z vlastních prostředků.

 

13.2 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby „Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, Rekonstrukce v úseku 1/7 – Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec, silnice III/23739, II/237, II/237, II/264, II/247“ – PD a IČ: RÚK rozhodla o přidělení zakázky uchazeči Báňské projekty Teplice a.s., za celkovou cenu 5 696 000 Kč bez DPH.

 

13.3 Vyhodnocení výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na dodatečné stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – silnice II/25021“ – dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o přidělení zakázky dodavateli HERKUL a.s. Most za výslednou cenu včetně víceprací a méněprací 176 979 405 Kč bez DPH.

 

13.4 Vyhodnocení výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na dodatečné stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – silnice II/607 I. etapa“ dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o přidělení zakázky dodavateli: Ekostav Louny s.r.o. za výslednou cenu 61 484 626 Kč bez DPH.

 

13.2 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce: „III/224 most Očihov“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce „III/224 most Očihov“ uchazeči: INSKY s.r.o.; Nový Svět 100; 400 07 Ústí nad Labem; IČ: 00671533, a to za podmínek:

Cena bez DPH: 38 880 071,- Kč.       
 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 9.1.2009 / 9.1.2009 | Zveřejnit do: 9.1.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém