Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 2. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Komise Rady Ústeckého kraje na IV. Volební období 2012 – 2016

 

Rada Ústeckého kraje odvolala všechny členy, předsedy a místopředsedy a zrušila komise Rady Ústeckého kraje (finanční, investiční, majetková, pro dopravu, zdravotní, pro sport a tělovýchovu, pro kulturu a památkovou péči, životního prostředí, pro regionální rozvoj a cestovní ruch, sociální, zemědělství, pro vědu, výzkum, vývoj a inovace a Radu pro rozvoj lidských zdrojů).

 

Rada zřídila tyto komise Rady Ústeckého kraje:

1.            Komise finanční a investiční

2.            Komise majetková

3.            Komise dopravní

4.            Komise sociální a zdravotní

5.            Komise legislativně právní

6.            Komise pro kulturu a památkovou péči

7.            Komise pro sport a volný čas

8.            Komise pro zemědělství

9.            Komise pro životní prostředí

10.          Komise pro regionální rozvoj

11.          Komise pro rozvoj cestovního ruchu a zahraniční vztahy

12.          Rada pro vědu, výzkum a inovace

13.          Rada pro rozvoj lidských zdrojů

 

Každá zřízená komise bude mít 9 členů, personální složení schválí rada na některé z následujících schůzí.

 

 

Změna v rejstříku škol a školských zařízení

Rada doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o převodu činností poskytovaných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Základní školou praktickou, Libochovice 299, kterými jsou

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

- upravené vzdělávací programy podle povahy zdravotního postižení

- žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením a autismem

na město Libochovice, které je bude s účinností od 1. 9. 2013 zajišťovat prostřednictvím jím zřízené příspěvkové organizace,

Ke dni 31. 8. 2013 bude zrušena příspěvková organizace Ústeckého kraje s tím, že majetek, práva a závazky této příspěvkové organizace přechází s účinností od 1. 9. 2013 na zřizovatele, na město Libochovice, která je bude s účinností od 1. 9. 2013 zajišťovat. Radní doporučili dále zastupitelům rozhodnout o darování veškerých movitých věcí Městu Libochovice.

 

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov – oprava fasády, I. etapa“ formou otevřeného řízení

 

Rada kraje rozhodla o odeslání formuláře Oznámení  předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov – oprava fasády, I. etapa“ formou otevřeného řízení s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Dále rada rozhodla o zahájení zadávacího řízení na základě projektové dokumentace zpracované projektantem ARTECH spol. s. r. o.  nejdříve 1 měsíc od odeslání formuláře předběžného oznámení.

Z důvodu nutnosti provedení stavebních prací s předpokládanou hodnotou 11.135.673,63 Kč bez DPH je Ústecký kraj, jako zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku některým ze způsobů zadávacích řízení uvedených v § 21 zákona o veřejných zakázkách. V tomto případě je navrženo otevřené řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona a podle ustanovení § 27 zákona. Tento druh zadávacího řízení  je nejtransparentnější a také nejrychlejší.

Zděný obvodový plášť školní budovy bude opraven sanací zdiva a omítek, nevyhovující okenní otvory budou vyměněny, dojde k repasi vstupních dveří. Budou odvedeny povrchové vody do kanalizace, obnoveny a odvodněny anglické dvorky.

 

 

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2013

 

Rada Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit

rozpočet Ústeckého kraje na rok 2013 v celkovém objemu 12 277 059 tis. Kč:

 

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:

12 194 970

Daňové příjmy

3 804 235

Nedaňové příjmy

522 760

Kapitálové příjmy

119 036

Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)

7 748 939

Výdaje celkem, z toho:

12 277 059

Běžné výdaje

10 839 390

Kapitálové výdaje

1 437 669

Saldo: příjmy - výdaje

- 82 089

Financování celkem, z toho:

82 089

Úvěr 2011 - 2013

432 996

Úvěrový rámec 2012 - 2015

506 807

Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011

- 140 000

Splátka jistiny klubového úvěru a úvěrového rámce

- 717 714

 

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 (dále jen návrh rozpočtu) je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu. Kryje všechny významné výdaje nutné k  řádnému fungování kraje a jím zřízených organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

V souladu se § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů bude návrh rozpočtu zveřejněn 15 dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, to je od 4. 12. 2011 na úřední desce a webových stránkách Ústeckého kraje a obcí v Ústeckém kraji.

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 29.11.2012 / 29.11.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém