Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 2. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje pro letošní rok je koncipován jako vyrovnaný, v absolutní výši 9,243 miliard korun. Rada Ústeckého kraje ho schválila 5. ledna devíti hlasy z 10 přítomných a dne 26. ledna ho předloží k projednání a schválení krajskému zastupitelstvu. Jednou z mnoha novinek v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005 je navýšení kapitálových výdajů na více než jednu miliardu korun.
 

 
 

Tisková zpráva ze 2. schůze Rady Ústeckého kraje dne 6.1. 2005 (návrh rozpočtu na rok 2005)

 

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu kraje na rok 2005 a doporučila ho ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje. „Rozpočet Ústeckého kraje pro letošní rok je koncipován jako vyrovnaný, v absolutní výši  9 243 993 000 korun. Rada ho schválila devíti hlasy z 10 přítomných (jeden se hlasování zdržel),“ uvedl základní fakta k rozpočtu hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.  

            Návrh rozpočtu předložil radě k projednání náměstek hejtmana Petr Fiala, zodpovědný za oblast ekonomiky. „Vyhovuje kritériím schváleným radou a zastupiteli Ústeckého kraje v loňském roce. Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací, v oblasti samostatné působnosti směřuje  finanční prostředky do hlavních priorit kraje, investiční plán je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje. Počítá například se 42,5 miliony korun na dotační programy kraje, 57 milionů korun na rozvojové programy kraje a vytvoří velký prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Navrženou částku 105 milionů korun na spolufinancování projektů ze strukturálních fondů neváhám označit za jeden z nejvyšších počinů tohoto druhu mezi všemi kraji v České republice,“ dodal P. Fiala.

Velmi dobře je návrh krajského rozpočetu podle náměstka hejtmana Radka Vonky připraven v oblasti regionálního rozvoje: „Ústecký kraj už podal v rámci Společného regionálního operačního programu žádost o podporu projektu Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v hodnotě 42 milionů korun. Cítíme, že informovanost obcí a ostatních subjektů o možnostech čerpání evropských dotací můžeme tímto projektem znatelně posílit. Projekt umožní uspořádány kurzů, školení, seminářů, vydávání publikací a zlepšení úrovně poradenské činnosti. tento projekt samozřejmě není jediný a myslím, že jsme připraveni získat pro náš kraj opravdu významné dotace z evropských peněz alokovaných pro Českou republiku.“

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje je podle člena krajské rady Antonína Terbera dobrou příležitostí pro zlepšení ekologie v našem regionu: „Jednání krajské rady o rozpočtu na tento rok ukázalo, že chceme být mimo jiné krajem ekologickým. Je to vidět například na množství peněz směřujících do vodního hospodářství. Byl jsem velice mile překvapen přístupem svých kolegů, kteří se o problematiku zajímají a s nimiž jsme odsouhlasili záměry jak například nakládat s prostředky ve Fondu vodního hospodářství.“

            Návrh rozpočtu je zpracován na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která zásadním způsobem mění poměr daňových příjmů a dotací ze státního rozpočtu ve prospěch daňových příjmů. Tím dochází k posílení vlivu zastupitelstva kraje na rozvoj regionu.

 

Plánované členění rozpočtu:

v tisících korun

Plánované příjmy celkem, z toho:                

                        9 243 993

Běžné příjmy a přijaté dotace               

                        9 179 253

Kapitálové příjmy

                             57 790

Investiční dotace                                                    

                               6 950

Plánované výdaje celkem, z toho:                                                        

                        9 243 993

Běžné výdaje                                                

                        8 227 951

Kapitálové výdaje                                           

                        1 016 042

 

Příjmy

Systém daňových příjmů a dotací ze státního rozpočtu pro kraje se v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, zásadně změnil. Do daňových příjmů krajů jsou nyní zařazeny finanční prostředky na výdaje doposud financované dotačně (např. dopravní  obslužnost, výkon zřizovatelských funkcí kromě sociálních služeb, reprodukce majetku územních samosprávných celků) a  prostředky na financování běžného a investičního rozvoje územních samosprávných  celků (např. investice u krajských zdravotnických zařízení, investice v krajském  školství). Významný je též převod daňových příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury – opravy, údržba a investice u silnic II. a III. třídy

Daňové příjmy krajů se zvedly z 3,1 % na 8, 92 % celkových sdílených daní. V absolutní výši činí podíl daňových výnosů krajů 56 457 939 000 korun. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 procenty, což je v absolutním vyjádření 3 453 381 000 korun.

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů oproti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (1 114 964 000 korun) vyšší o 2 339 797 000 korun, tj. nárůst na 309,85%. Ke zhruba trojnásobnému navýšení dochází v souvislosti s přijetím zmiňované novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která zásadním způsobem posiluje daňové příjmy krajů na úkor státních dotací.

Ústecký kraj počítá v návrhu rozpočtu s neinvestičními dotacemi ve výši 5 665 392 tisíc korun Jde především o dotace na krytí přímých nákladů obecních škol (na platy učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) poskytované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 3 003 590 tisíc korun, dotace na krytí přímých nákladů regionálního a soukromého školství (na platy učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) poskytovaná z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 2 210 728 tisíc korun, dotace na sociální služby ve výši 372 389 tisíc korun z Ministerstva financí a  o příspěvek na výkon státní správy ve výši  78 110  tisíc korun  (výše stanovena Ministerstvem financí). Dále kraj v rozpočtu předpokládá příjem investičních dotací v celkové výši 6 950 000 korun (dotace Státního fondu životního prostředí ČR a dotace Ministerstva životního prostředí ČR).

 

 

Výdaje

Běžné výdaje na rok 2005 = 8 227 951 000 korun. Tato částka zohledňuje zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů. Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo z preference rozvoje kraje na úkor běžných výdajů. Proto byly předložené požadavky odborů na běžný rozpočet kráceny v rozmezí 2 - 5%. Součástí rozpočtu jsou na rozdíl od minulých let výdaje na silnice II. a III. třídy, které jsou majetkem kraje.

            Finanční prostředky na dotační programy kraje jsou v návrhu rozpočtu v celkové výši 42,5 milionu korun.

 

Kapitálové výdaje na rok 2005 = 1 016 042 000 korun. Preferovány jsou akce se zákonnou povinností  zajistit investice a opravy do objektů kraje (z důvodu hygienických, bezpečnostních, požárních, ohrožení životního prostředí apod.). Součástí kapitálových výdajů jsou příspěvky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, které tvoří 28 milionů korun na rozvojové programy kraje a 105 milionů korun na spolufinancování programů strukturálních fondů EU.

Investice do krajských silnic jsou navrženy ve výši 142 804 000 korun, přitom největší akcí je přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky (1. a 2. část) ve výši cca 70 000 000 korun.

            Finanční prostředky na reprodukci majetku obcí jsou v návrhu rozpočtu na rok 2005 vyčleněny ve výši 40 000 000 korun, což je o cca 10 000 tisíc korun více než v roce 2004. Žádosti jednotlivých obcí jsou řešeny na základě schválených Zásad pro poskytování finančních prostředků na reprodukci majetku obcí.

 

Návrh rozpočtu dále mj. zahrnuje:

- prostředky na dotační politiku (42 500 tisíc korun)

- výdaje na Rozvojové programy kraje (57 404 tisíc korun)

- dotace na krytí přímých nákladů obecních škol (na platy učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) poskytovaná z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 3 003 590 tisíc korun, dotace na krytí přímých nákladů regionálního a soukromého školství (na platy učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) poskytovaná z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 2 210 728 tisíc korun

- prostředky na přímou podporu aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje nebo výdaje na výkon regionálních funkcí knihoven.

- finanční prostředky pro příspěvkové organizace v oblasti sociální - ústavy sociální péče pro dospělé (223 038 tis.Kč), ústavy sociální péče pro mládež (58 146 tisíc korun)  nebo domovy důchodců (97 043 tisíc korun).

- provoz příspěvkových organizacím (301 627  tisíc korun) v oblasti zdravotnictví, výdaje spojené s provozem Ambulantní pohotovostní péče  (13 800  tisíc korun)

- výdaje na opravy silnic II. a III třídy (100 000 tisíc korun)

- výdaje na dopravní územní obslužnost – autobusová a drážní (251 239 tisíc korun a 400 380 tisíc korun).

 

 

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005 schválený krajskou radou bude projednán v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 1. 2005. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude návrh rozpočtu zveřejněn 15 dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, to je od 11. 1. 2005 ve formě bilance příjmů a výdajů na úřední desce krajského úřadu, na webových stránkách Ústeckého kraje a na úředních deskách obcí v Ústeckém kraji.

 

Přiipomeňme hlavní teze návrhu rozpočtu na rok 2005 přijaté v minulém volebním období, schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

 

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2005

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu roku 2005 ze snahy zrychlit hospodářský rozvoj Ústeckého kraje a řešit nejpalčivější dlouhodobý problém kraje, kterým je vysoká nezaměstnanost. Hlavní prioritou Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2005 je vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje prostřednictvím:

- aktivní politiky zaměstnanosti, zejména zvýšení počtu pracovních příležitostí

- podpory drobného, malého a středního podnikání

- maximálního využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU k rozvoji kraje

 

1) aktivní  politika  zaměstnanosti,  zejména  zvýšení  počtu pracovních  příležitostí

  • podpora aktivit regionálního rozvoje – podpora stabilizace venkovských oblastí, program obnovy venkova
  • investice do rozvoje cestovního ruchu (služby) - intenzivní propagace kraje a další aktivity, které by měly podpořit rozvoj ekonomického potenciálu Ústeckého kraje, podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu
  • podpora rozvoje propagačních a informačních služeb a podpora budování infrastruktury v oblasti cestovního ruchu
  • podpora rozvoje informačních center

2) podpora  drobného, malého  a  středního  podnikání

·         spolufinancování akcí drobných, malých a středních podnikatelů v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu pod opatřením 1.1 Regionální podpora podnikání

·         vyhlášení dotačního programu v rámci Programu rozvoje Ústeckého kraje na podporu hospodářského rozvoje kraje

·         vyhlášení dotačního programu v rámci Programu rozvoje Ústeckého kraje na podporu vývoje a výzkumu technologicky orientovaných firem a technologických center zaměřených na poskytování inovačních služeb malým a středním podnikům

3) maximální  snaha  o  využití  finančních  prostředků  ze strukturálních  fondů  EU  k  rozvoji  kraje

  • vyhlášení dotačního programu pro podnikatele a obce v rámci Programu rozvoje Ústeckého kraje na zpracování projektů pro strukturální fondy EU
  • získávání finanční podpory z prostředků EU

·         zajištění spolufinancování projektů ze strukturálních fondů EU zejména v rámci Společného regionálního operačního programu:         - grantová schémata

                                                                       - individuální projekty kraje

 

Zvukové přílohy ke stažení - vyjádření hejtmana a členů Rady Ústeckého kraje

  • Jiří Šulc: Výrazně posilujeme investice do rozvoje Ústeckého kraje

„Nám se podařilo sestavit rozpočet tak jak jsme chtěli, to znamená jako vyrovnaný. Pro laika řečeno, nepůjčujeme si žádné peníze, nechceme se zadlužovat jak to dělá například vláda. Všechny peníze které máme jsme přiměřeně alokovali tam kam je potřeba a maličkou rezervu samozřejmě máme na kostlivce, kteří se mohou ještě objevit. Letošní rozpočet je změněn v jedné podstatné věci, posilujeme výdajovou stránku na straně investic, kapitálové výdaje. To je ta stránka, která by měla zajistit rozvoj kraje, čerpání evropských peněz, opravy nemocnic nebo škol a také průmyslovou zónu Triangle.“

 

  • Jiří Fiala: Pro náš kraj můžeme získat až jednu miliardu korun

„Zajímavá a přínosná pro náš kraj je v tomto návrhu rozpočtu částka 105 milionů korun na spolufinancování a možné čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie. Považuji to za největší počin mezi všemi kraji České republiky, tato částka se v minulosti v našem regionu pohybovala kolem šedesáti milionů a my ji v tuto chvíli zvedáme. To představuje možnost, že do našeho kraje by z prostředků EU mohlo přijít množství peněz blížící se až jedné miliardě korun.“

 

  • Radek Vonka: Plánujeme lepší informovanost o zdrojích evropských dotací

„Rád bych uvedl co se skrývá pod některými položkami rozpočtu našeho kraje. Například položka 6901 obsahuje částku 5 milionů korun, kterou obětujeme abychom z evropských Strukturálních fondů získali dalších 42 milionů. Je to na projekt, který v současné době Ústecký kraj předložil v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu, konkrétně se týká posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů – není to nic jiného než uskutečnění řady kurzů, seminářů, vytváření internetových stránek nebo vydávání nových brožur. V podstatě chceme zajistit, na rozdíl od státních orgánů, lepší informovanost institucí v Ústeckém kraji o tom, kde a jak mají žádat o peníze z evropských fondů.“

 

  • Antonín Terber: Připravovaný rozpočet je ekologický

„Rozpočet je skutečně ekologický, oproti předcházejícím letům se ekologii hodně věnuje, k mojí potěše. S těmi penězi, byť se jedná o 55 milionů které ve velkém rozpočtu vypadají jako drobné dobré tak akorát na svačinku si myslím, že jsme schopni udělat neuvěřitelný kus práce. Zejména proto, že to jsou jakési absorbční prostředky, jinak řečeno, měly by přilákat peníze z Evropy, popřípadě ministerstev a tak dále.“

 

V Ústí nad Labem, 6.1.2005

Připravila: Mgr. Romana Žatecká, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Autorizoval ing. S. Dostál, vedoucí ekonomického odboru KÚ ÚK

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 7.1.2005 / 10.1.2005 | Zveřejnit od-do: 7.1.2005-7.2.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém