Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 21. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Nákup energií na Komoditní burze

Rada vzala na vědomí informaci o nákupu energií na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) pro Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace na roky 2018-2019. Nákup se uskutečnil na základě dřívějšího rozhodnutí rady kraje.

Předmětem nákupu byly energie (elektřina a plyn) v celkovém objemu převyšujícím 232 tisíc MWh. Zatímco při nákupu elektrické energie nebylo dosaženo úspor proti současné ceně (cca -1,2 mil. Kč), nákup plynu znamenal výraznější snížení ceny, a tak bylo dosaženo celkové úspory téměř 12 milionů korun (finanční objem při současné ceně je 154 mil. Kč, finanční objem při nové ceně je 142 mil. Kč), což představuje úsporu ve výši 7,73 procenta.

 

Roční zprávy o stavu požární ochrany a bezpečnostní situaci v kraji za rok 2016

Rada vzala na vědomí Roční zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, kterou předkládá krajský ředitel policie Jaromír Kníže, a Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2016, kterou předkládá ředitel Hasičského záchranného sboru ÚK Roman Vyskočil. Obě tyto zprávy projednala v červnu Bezpečnostní rady Ústeckého kraje a budou předloženy k projednání v Zastupitelstvu Ústeckého kraje v září.

Zpráva o bezpečnostní situaci konstatovala pokles trestné činnosti v kraji v roce 2016 o 13 % proti roku 2015, přičemž se meziročně zvýšila objasněnost trestné činnosti na 62 procent. Ke snížení trestné činnosti přispěl převážně pokles majetkové kriminality.

V oblasti požární ochrany došlo v roce 2016 k 8 036 událostem, které řešil HZS ÚK, což je o 900 méně proti roku 2015. Z evidovaných událostí se ve 20 % jednalo o požáry. Operační středisko HZS ÚK přijalo v hodnoceném období 358 tisíc tísňových volání.

 

Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ – vyhlášení

 

Rada navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018. Zveřejnění dotačního programu bude zajištěno do 15. 9. 2017.

Ústecký kraj dne 26. 7. 2017 podal žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s požadavkem na rok 2018 ve výši

2 285 241 471 Kč. Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách.

 

 

Poté budou tyto finanční prostředky zahrnuty do rozpočtu kraje a budou přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje a jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.

Termín pro předložení žádosti bude do 7. 11. 2017 a musí obsahovat veškeré povinné přílohy.

Harmonogram dotačního řízení kraje:

11. 9. 2017 – předložení vyhlášení ke schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje,

16. 9. – 15. 10. 2017 – zveřejnění vyhlášení na úřední desce,

16. 10. – 7. 11. 2017 – příjem žádostí do dotačního řízení kraje,

leden 2018 – předložení návrhů výše dotace ke schválení orgánům kraje.

 

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Rada projednala plnění memoranda uzavřeného 20. 7. 2017 mezi Ústeckým krajem a městem Rumburk k zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku společností Lužická nemocnice a poliklinika.

Rada navrhla, aby ZÚK uložilo radě pokračovat v jednání ve věci zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku, které dosud poskytuje Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., i za účasti společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Rada zvolí nejvhodnější postup pro zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku na základě komplexní prověrky (zejména finanční, daňové a právní) Lužické nemocnice.

Vzhledem k potřebě komplexní prověrky a ujasnění akcionářské struktury Lužické nemocnice rada doporučila, aby konečné rozhodnutí o navržené transakci se uskutečnilo do 30. 6. 2018.

 

Dotační program MZČR ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu

 

Rada projednala individuální žádosti jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v návaznosti na žádost podanou Ústeckým krajem do dotačního programu MZČR ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu a obdržení peněžních prostředků formou dotace na financování zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků pracujících bez odborného dohledu ve směnném nebo nepřetržitém provozu.

Zdrojem částky 36 750 384 Kč je neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 8. 2017.

Příjemci dotace jsou:

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s.r.o., Bílina

Neurologie, s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s., Most

Krušnohorská poliklinika s.r.o., Litvínov

REMED Meziboří s.r.o., Meziboří

Hospic sv. Štěpána,  z.s., Litoměřice

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Rumburk

 

 

Nemocnice Louny a.s., Louny

Nemocnice Kadaň s.r.o., Kadaň

Nemocnice Žatec, o.p.s., Žatec

Lázně Teplice v Čechách a.s., Teplice

Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace, Varnsdorf

VITA, s.r.o., Duchcov

MEDICINA, spol. s.r.o., Podbořany

Městská nemocnice v Litoměřicích, Litoměřice

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, Petrohrad

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o., Roudnice nad Labem

 

Dotační program Ústeckého kraje – stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků

Dotační program schválený radou má návaznost na dotační program MZČR ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v rámci plnění priorit zaměřených na podporu rozvoje zdravotních služeb na území Ústeckého kraje vyplývajících ze „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“.

Nárok na rozpočet ÚK je ve výši 8 000 tis. Kč.

Rada Ústeckého kraje navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Dotační program Ústeckého kraje – stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků – 2017

Žadatelem o dotaci může být subjekt, který je poskytovatelem zdravotních služeb ve formě lůžkové péče, mající sídlo v Ústeckém.

 

Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – schválení dotačního programu – 3. výzva pro žadatele

 

Rada odsouhlasila, aby 3. výzva byla předložena Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.

Rada Ústeckého kraje schválila přípravu projektového záměru včetně systému proplácení, časové způsobilosti výdajů a spolufinancování administrativních výdajů a podání žádosti Ústeckého kraje (příjemce dotace) v rámci 67. Výzvy Ministerstva životního prostředí „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek“.

Dne 8. 6. 2017 obdržel Ústecký kraj schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bylo akceptováno Radou Ústeckého kraje. Z celkové výše dotace 161 700 000 Kč, kterou Ústecký kraj získal z Operačního programu Životní prostředí, je vyčleněno 156 019 418 Kč na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva a odvíjí se od počtu kotlů k výměně se zohledněním kvality ovzduší v dotčeném území, tj. Ústeckém kraji.

 

 

Počet realizovaných dílčích projektů (výměna kotle na pevná paliva) musí být do konce roku 2019 v Ústeckém kraji v minimálním počtu 1 683 výměn.

Od konce srpna 2017 bude realizována informační kampaň, na které se v současné době intenzivně pracuje. Účelem dotačního programu je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) bude zveřejněn po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje po dobu 30 dní na úřední desce Ústeckého kraje a po uplynutí této doby bude zahájen příjem žádostí o dotace.

 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

 

Rada rozhodla nebo doporučila ZÚK rozhodnout o poskytnutí 1 790 000 Kč neinvestiční dotace a

500 000 Kč investiční dotace. Z celkového počtu 31 bylo vyhověno 16 žadatelům.

Příklady

  • Český svaz bojovníků za svobodu; výše neinvestiční dotace: 190 000 Kč; název projektu: Obnova památníku Pochodu smrti Fojtovice – Krupka

  • Veslařský klub Ohře Louny; výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč; název projektu: XXIII. Veřejný halový triatlon

  • KULT, spolek, Ústí nad Labem; výše neinvestiční dotace: 190 000 Kč; název akce: Divadlo v motoráčku na Švestkové dráze

  • Obec Malečov; výše investiční dotace: 500 000 Kč; název projektu: Výstavba multifunkčního hřiště

  • Obec Velké Žernoseky; výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč; název akce: Historické slavnosti vína

 

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji

Rada schválila „Příspěvek na dojíždění“ na základě žádostí škol ve výši 516 000,- Kč (nároky za 2. pololetí školního roku 2016/2017).

Rada dále schválila „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“ na základě žádostí škol ve výši 921 000,- Kč (nároky za 2. pololetí školního roku 2016/2017).

Rada dále schválila příspěvek na podporu výchovně vzdělávacího procesu v zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji za školní rok 2016/2017 ve výši 126 610 Kč

Rada dále schválila podporu výchovně vzdělávacího procesu v zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji formou praktického vyučování na Statku Kadaň – Jezerka ve školním roce 2017/2018 ve výši 145 000 Kč.

Jedná se o tyto subjekty: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda; Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov; Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice; Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec; Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany a Statek Kadaň – Jezerka.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 17.8.2017 / 17.8.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém