Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 22. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 22. schůze Rady Ústeckého kraje ( II.volební období, dne 22.11.2005)

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana

6.1 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK doporučuje ZÚK rozhodnout o sloučení voleb kandidátů na funkci přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem. Dále doporučuje zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty: Eva Brendlová, Jaroslav Hendrych, Radmila Laurichová a Josef Šteigr, za podmínky předložení výpisu z rejstříku trestů a lustračního osvědčení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 21.  prosince 2005.

 

6.2 Změna jednacího řádu Rady Ústeckého kraje: RÚK mění Jednací řád Rady Ústeckého kraje. Článek 3, odstavec 3.7 se ruší a nahrazuje se novým textem:

„O průběhu schůze Rady se pořizuje zápis, ve kterém je uveden počet přítomných členů Rady, schválený program schůze Rady, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Člen Rady má právo požadovat  jmenovitý záznam o jeho hlasování k přijatému usnesení. Zápis podepisuje hejtman nebo náměstek hejtmana, spolu s ověřovateli. Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení schůze, je uložen u krajského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva kraje. O námitkách člena Rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.“

Dále se v článku 5 vypouští odstavce 5.2 a 5.3 a dosavadní odstavec 5.4 se označuje jako odstavec 5.2.

 

6.3 Žádost o změnu závazného ukazatele SÚS Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: ODL

 

6.4 Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva  Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomínávrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou jeho členy a doporučila ZÚK schválit tento návrh. Pro výpočet odměny se vychází z finančního objemu 7 tisíc korun ročně na jednoho člena výboru či komise, který není členem zastupitelstva. Předsedové komisí a výborů zohlední při stanovení výše odměny osobní přínos člena a náklady na dopravu.

 

7. blok náměstka hejtmana Radka Vonky

 

7.1 Školení Euromanažer: RÚK vzala na vědomí informaci o zrušení zadávacího řízení na Školení Euromanažer.

 

7.2 Vyhlášení vítězů soutěže „Zaměstnavatel s tvorbou největšího počtu pracovních míst za rok 2005“ v kategoriích drobný, malý, střední a velký podnikatel: RÚK schválilavyhlášení vítězů v soutěžních kategoriích drobný, malý, střední a velký podnikatel na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise soutěže „Zaměstnavatel s tvorbou největšího počtu pracovních míst za rok 2005“.

Předání ocenění vítězům soutěže „Zaměstnavatel s tvorbou největšího počtu pracovních míst za rok 2005“ proběhne na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 21. prosince 2005. Zástupci firem obdrží morální ocenění v podobě skleněných plastik se symbolem židličky, diplomy a reklamní předměty Ústeckého kraje. Zhotovitelem uměleckého díla je BcA. Jan Surýnek z Fakulty užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

 

Velký podnikatel P4

TRCZ s.r.o.

660 nových pracovních míst

Střední podnikatel P3

Benteler Automotive Rumburk s.r.o.

  58 nových pracovních míst

Malý podnikatel P2

FEHAS group s.r.o., která vytvořila

  21 nových pracovních míst

Drobný podnikatel P1

Mostecká montážní s.r.o.

    2 nová pracovní místa

7.3 Rada VVI - jmenování člena komise: RÚK jmenovala členem komise Rady Ústeckého kraje „Rada pro vědu, výzkum, vývoj a inovace“ pana Ing. Luďka Nechlebu, zástupce Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.  

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Flexfill Plant“ oznamovatele FLEXFILL s.r.o., Praha: RÚK se vyjadřujedle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k oznámení záměru takto: za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Lovosic a realizace může přinést až 200 nových pracovních míst.

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Plavební stupeň Děčín“: RÚK se vyjadřujedle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Plavební stupeň Děčín“ předloženého oznamovatelem Ředitelství vodních cest České republiky, v zastoupení oznamovatele Star a. s., takto: v dokumentaci zpracované dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí požaduje podrobně vyhodnotit všechny vlivy záměru na životní prostředí dotčené oblasti a navrhnout v odůvodněných případech ochranná a kompenzační opatření se zvláštním důrazem na:  

1.     ovlivnění vodního prostředí při provádění prohrábek říčního dna,

2.     ovlivnění společenstev štěrkových a hlinitých náplavů v jezové zdrži a ochranná, náhradní a kompenzační opatření k podpoře jejich zachování a rozvoje v úseku Střekov – st. hranice,

3.     ovlivnění stanovišť pro proudomilné druhy vodních organismů v jezové zdrži, ochranná, kompenzační a náhradní opatření pro zachování a rozvoj těchto stanovišť v úseku Střekov - st. hranice,

4.      ovlivnění prostupnosti migračních cest pro tažné druhy vodních organismů, ochranná, kompenzační a náhradní opatření v případě jejího významného omezení.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „“HCU REVAMP“ (nový hydrokrak) – zvýšení kapacity a konverze“ oznamovatele Česká rafinérská a.s., Litvínov: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k dokumentaci EIA tohoto záměru takto: souhlasí se způsobem a rozsahem dopracování dokumentace. Za podmínky doplnění navržených doporučení uvedených v dokumentaci o požadavky obcí a orgánů veřejné správy do podmínek Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku. Pro území oznamovaného záměru v katastrálním území Záluží u Litvínova je v současné době zpracována územně plánovací dokumentace a záměr není v rozporu s touto dokumentací.

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku a návrhu stanoviska řízení EIA záměru „Windpark Kalek“: RÚK se vyjadřujedle  zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k posudku dokumentace záměru výstavby dvou větrných elektráren o výkonu 2 x 2 MW, předloženého oznamovatelem Jitka Hrdličková, Kalek  takto: nemá námitek k vydání navrženého souhlasného stanoviska příslušného orgánu k posouzení vlivů záměru „Windpark Kalek“.

 

7.8 Návrh na poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích: RÚK schválila v souladu se zákonem o krajích poskytnutí celkem 4,95 milionů korun na hospodaření v lesích. V návaznosti na zákon o lesích budou příspěvky rozděleny mezi tyto dotační tituly:

a) Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

b) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

c) Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

d) Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů

e) Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

f) Příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů

 

7.9 Návrh na poskytnutí dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučuje ZÚK rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotací pro 9 obcí v celkové výši 9,5 milionů korun.

 

7.10 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platový výměrředitelůmškol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.11 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změnách ve zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení.

 

7.12 Jmenování členů školských rad škol zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK jmenovala členy školských rad za zřizovatele pro 89 školských rad. Zbývající návrhy pro 38 školských rad předloží odbor školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu radě k projednání v dalších možných termínech.

 

7.13 Změny v rejstříku škol a školských zařízení: RÚK schválila změny v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

7.14 Výjimka z počtu žáků dle  § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): RÚK schvaluje Speciální škole Most (ul.Jana Palacha 1534) a Speciální základní škole Rumburk (Dobrovského náměstí 378/12) výjimky z počtu žáků a studentů ve třídě a studijní skupině.

 

Speciální školy, Most

výjimka pro školní rok 2005/2006 ve dvou třídách základní školy speciální na 7 žáků

Speciální základní škola, Rumburk

pro školní rok 2005/2006 ve třídě praktické školy na 5 žáků

 

7.15 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem a dotace obcím z rozpočtu Ústeckého kraje na realizaci pilotního programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj“: RÚK odsouhlasila změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. Vyslovila také souhlas s přidělením celkem 92 tisíc korun na dotace městům Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci realizace pilotního programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj“.

 

7.16 Změna závazných ukazatelů pro r. 2005 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče zřizované Ústeckým krajem: RÚK souhlasí se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na celkový objem 9,2 milionů korun pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích na náklady související s opravou hlavního uzávěru plynu v objektu depozitáře galerie. RÚK souhlasí také se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele pro rok 2005  na celkový objem 3,6 milionů korun pro Oblastní muzeum v Litoměřicích, na nákup a zhotovení regálů pro objekt budoucího depozitáře.  

 

 

7.17 Žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace: RÚK souhlasí s převodem financí z rezervního do investičního fondu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace na nákup odvlhčovačů a digitálního záznamového zařízení ve výši 54 tisíc korun.

 

 

8. blok náměstka hejtmana Petra Fialy

 

8.1 Doporučení finanční komise RÚK k rozpočtovým opatřením č. 8/2005: RÚK schválila navýšení celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje o částku 392,8 milionů korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10,4 miliardy korun. Navýšení představují především příspěvky ze státního rozpočtu. 

 

8.2 Finanční tok Ústeckého kraje na rok 2005 – aktualizace k  30. 9. 2005: RÚK vzala na vědomí aktualizaci toku finančních prostředků Ústeckého kraje v roce 2005. Celkový předpokládaný objem příjmů za rok 2005 činí 10,4 miliardy korun, tzn. 106,48 %. Předpokládané překročení naplnění příjmů o 6,48 % je ovlivněno zejména navýšením účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, především se jedná o přímé náklady na vzdělávání a další dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které nejsou zahrnuty v upraveném rozpočtu. Výdaje celkem jsou předpokládány v objemu 9,8 miliardy korun, tzn. 98,47 %.

 

8.3 Finanční hospodaření Ústeckého kraje za III. čtvrtletí 2005: RÚK vzala na vědomí finanční hospodaření Ústeckého kraje za III. čtvrtletí 2005, včetně jím zřízených příspěvkových organizací. Hospodaření Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací je k 30. září 2005 přebytkové. Celkový úhrn příjmů činí 7,4 miliardy korun, tj. 77,67 % z ročního finančního objemu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje 583,4 milionů korun ve prospěch krajského hospodaření.

 

8.4 Oznámení veřejné soutěže o návrh na který bude navazovat veřejná zakázka „Ústecký kraj On-line“ a zadání této veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění: RÚK rozhodla o oznámení veřejné soutěže o návrh, na který bude navazovat veřejná zakázka „Ústecký kraj On-line“ a dále o zadání této veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění. Také rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky a jmenovala členy hodnotící komise. Vyhodnocení by mělo proběhnout na jaře 2006. Důvodem výběrového řízení je realizace projektu “Ústecký kraj on-line“ v hodnotě 19 milionů korun, na který bylo dle usnesení Rady Ústeckého kraje žádáno spolufinancování 75% ze Společného regionálního operačního programu.Předmětem veřejné soutěže je vytvoření internetového portálu Ústeckého kraje, instalace 18ks elektronických informačních kiosků, jejich kompletní správa a propojení informačních kiosků na síť internet a k portálu Ústeckého kraje.

 

8.5 Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Integrovaný systém opatření využití a ochrany povrchových a podzemních vod v příhraniční oblasti Krušnohoří a Šluknovského výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění veřejné zakázky „Integrovanýsystém opatření využití a ochrany povrchových a podzemních vod v příhraniční oblasti Krušnohoří a Šluknovského výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy“. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky a jmenovala členy hodnotící komise. Výsledkem této zakázky je mimo jiné:

a) vytvoření komplexního materiálu o kvalitě a množství podzemních i povrchových vod v dotčených regionech, na základě sběru existujících i doplnění nových dat na obou stranách hranice,

b) zpracování hydrogeologické syntézy dotčených území,

c) vypracování návrhu řešení jak zabezpečit dostatečnou kvalitu pitných vod v malých obcích v příhraničních regionech,

d) zpracování návrhu řešení jednotlivých malých obcí jako zdrojů znečištění subsystému vod,

e) koordinace stavu údajů na české a saské straně - interaktivní datové a mapové systémy,

f) návrhy koordinovaných řešení na obou stranách hranice - krizových situací ve vodním hospodářství.

 

8.6 Logický rámec projektu – KAMPUS UJEP ÚL: ODL

 

8.7 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.8 Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „ÚSP Snědovice rekonstrukce hospodářského objektu kravín“ - výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku a učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce dodavateli Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., a dále jmenovala členy hodnotící komise.

 

8.9 Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „DD Tisá - dispoziční změny DD rodin. typu“ - výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku a učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce dodavateli REPAM-UL spol. s r. o., a dále jmenovala členy hodnotící komise.

 

 

 

8.10 Doporučení investiční komise k předloženým studiím v oblasti školství: RÚK schválila:

a) předloženou studii na akciSOŠ,SOU,OU a PrŠ technické a U Varnsdorf - výstavba tělocvičny“ k následnému zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 

b) předloženou studii na akci „SZŠ Děčín , provedení půdní vestavby a bezbariérového přístupu“   SZŠ Děčín“ k následnému zpracování dalších stupňů projektové  dokumentace.

 

8.11Doporučení investiční komise k předloženým studiím a investičním záměrům v oblasti sociálních věcí: RÚK schválila předložené investiční záměry a zpracování studií na akce:

a) Domov důchodců Milešov (Centrum sociálních služeb Litoměřice): Rekonstrukce objektu

b) Domov důchodců Šluknov: Stavební úpravy pavilonu 2

c) Domov důchodců Mašťov (Středisko sociálních služeb Chomutov): Rekonstrukce objektu

d) Domov důchodců a ÚSP Litvínov – Janov: Rekonstrukce objektu   

 

8.12 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasí s převodem finančních prostředků rezervního fondu ve výši 607,7 tisíc korun do investičního fondu Nemocnice Chomutov, příspěvkové organizace, na nákup investičního vybavení vybraných oddělení dle přání sponzora z finančních darů. Z těchto  finančních prostředků budou hrazeny nákupy Bilirubinometru pro dětské oddělení, Simulátoru a Upgrade softwaru pro onkologické oddělení a Analyzátoru pro hematologicko trasfúzní oddělení.

 

8.13 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí: RÚK projednala a odsouhlasila změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí:

a) Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa

b) Ústav sociální péče Háj u Duchcova

c) Ústav sociální péče Brtníky

d) Správa sociálních služeb Chomutov

e) Ústav sociální péče Stará Oleška

f) Domov důchodců Šluknov. 

 

8.14 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví: RÚK odsouhlasila změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví.

 

8.15 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje z oblasti zdravotnictví a sociálních věcí: ODL

 

8.16 Informace o průběhu výběrových řízení na obsazení funkce ředitele/ky k založení připravovaných nemocničních akciových společností a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu výběrových řízení na obsazení funkce ředitele/ky připravovaných nemocničních akciových společností. Současně jmenovala MUDr.Tomáše Indru ředitelem Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, s účinností od 1. ledna 2006. 

 

Různé:

 

Uzavření 12 dalších smluv o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje mezi Ústeckým krajem a žadateli o stipendium: RÚK rozhodla o změně usnesení č. 71/13R/2005 ze dne 15. června 2005 a rozhodla o navýšení celkového počtu vysokoškolských stipendistů pro akademický rok 2005/2006 z původních 89 na celkem 101. Současně rozhodla o uzavření Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje s 12 vylosovanými žadateli. Jedná se o studenty, kteří sice naplnili podmínky pro získání krajského stipendia pro akademický rok 2005/2006, ale nebyli, vzhledem k tomu že mohlo být vybráno jen 89 jmen, vylosování k uzavření smlouvy s Ústeckým krajem. Zvýšení počtu krajských stipendistů představuje nárok na rozpočet Ústeckého kraje ve výši 240 tisíc korun.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 24.11.2005 / 8.12.2005 | Zveřejnit od-do: 24.11.2005-24.12.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém