Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

TISKOVÁ ZPRÁVA z 23. jednání Rady Ústeckého kraje

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA z 23. jednání Rady Ústeckého kraje, III. volební období

(středa 22. července)

Tato zpráva má pouze informativní charakter

O SPOLUPRÁCI ÚSTECKÉHO KRAJE A ČÍNSKÉ PROVINCIE ANHUI

Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí aktualizované znění připravované předběžné smlouvy mezi Ústeckým krajem a čínskou provincií Anhui. Cílem tohoto dokumentu je posílit spolupráci mezi oběma regiony na partnerském základě, a to jak v oblasti investic a spolupráce mezi podniky, tak i při budování přátelských vztahů mezi občany a institucemi apod.

Předběžnou smlouvu o spolupráci jsme podepsali při naší nedávné návštěvě v Číně," říká hejtmanka Jana Vaňhová. "Další konkrétní kroky připravujeme už na letošní září, kdy budou v našem kraji pobývat vysocí představitelé zmíněné provincie. Chceme jim nabídnout možnost investování v naší průmyslové zóně Triangle, budeme jednat o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, o výměně podnikatelských aktivit mezi subjekty z Ústeckého kraje a provincie Anhui. Čínští hosté si prohlédnou i Lesopark Chomutov, který by měl získat některé vzácné druhy zvířat ze zoologických zahrad právě z provincie Anhui."

************

10 MIL. KČ OD MF ČR NA KRYTÍ PRVOTNÍCH NÁKLADŮ Z POVODNÍ

Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí dopis Ing. Eduarda Janoty, ministra financí ČR, ze dne 14. července, v němž sděluje, že Ústeckému kraji byla uvolněna částka 10 000 tis. Kč, které jsou určeny na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá při odstraňování následků povodně v červenci tohoto roku. Zároveň rada ÚK doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dle § 36 odst. 1 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o přerozdělení peněz, tedy o poskytnutí dotací na pokrytí prvotních nákladů jednotlivým obcím takto:

název obce

výše dotace v tis. Kč

Benešov n. Pl.

1 320

Česká Kamenice

189

Děčín

4 675

Dolní Habartice

1 675

Horní Habartice

142

Hřensko

73

Janská

71

Lipová

26

Markvartice

250

Merboltice

82

Srbská Kamenice

52

Veselé

495

Celkem

9 049

Pozn.: Zbývající částka je určena pro Ústecký kraj na krytí prvotních nákladů.

********

PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2010

Rada Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit a vyhlásit Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010.

Jana Ryšánková, členka rady kraje m.j. pro oblast kultury: "Program podpory regionální kulturní činnosti je určen k podpoře kulturních a vzdělávacích akcí, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové nebo literární festivaly a přehlídky, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.). Finanční objem dotačního programu bude stanoven po schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010. Ústecký kraj tento Program vyhlašuje každoročně."

Příjemcem účelových finančních prostředků může být obec v kraji či subjekt, který je občanským sdružením, humanitární organizací či jinou právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí s výjimkou právnických osob jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj a který splňuje následující kritéria vhodnosti:

a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,

b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,

c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

**********

PROGRAM PODPORY AKTIVIT STÁLÝCH PROFESIONÁLNÍCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ A HUDEBNÍCH TĚLES PŮSOBÍCÍCH V ÚSTECKÉM KRAJI NA ROK 2010

I tento program doporučuje RÚK schválit a vyhlásit krajskému zastupitelstvu. Program je určen pro profesionální divadelní a hudební umělecká tělesa a soubory sídlící a působící na území Ústeckého kraje a poskytující služby regionálního či nadregionálního rozsahu. Dotaci lze čerpat na zajištění působení těchto organizací na území Ústeckého kraje (zájezdová činnost), může být použita na zajištění svozu diváků, posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů) a dalších funkcí. Finanční objem dotačního programu bude stanoven po schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010.Ústecký kraj tento Program vyhlašuje každoročně.

************

ODMĚNY OBCÍM V SOUTĚŽI VESNICE ROKU

Rada rovněž doporučila zastupitelstvu schválit výplatu finančních odměn obcím, které se umístily na prvních místech v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2009. Konkrétně obec Hrušovany (Zlatá stuha - vítěz krajského kola) získá finanční odměnu 500 tisíc Kč a dále pak obce Smolnice (Zelená stuha - péče o zeleň a životní prostředí), Ploskovice (Oranžová stuha - spolupráce se zemědělským subjektem), Libotenice (Modrá stuha - péče o společenský život v obci) a Březno (Bílá stuha - činnost mládeže) shodně po 125 tisíc Kč. Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku 2009 jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo zemědělství. Odměny budou vyplaceny z dotačního programu Program obnovy venkova, oblast Podpory 6, což je soutěž Vesnice roku.

Slavnostní vyhlášení soutěže s předáváním stuh vítězným obcím, diplomů a dalších ocenění se uskuteční 11. srpna v obci Hrušovany na Chomutovsku.

· Zlatá stuha - vítěz krajského kola: Hrušovany (okres Chomutov)

Obec splňuje všechna kritéria stanovená v podmínkách soutěže a krajská komise ji doporučuje do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009.

· Modrá stuha - za společenský život: obec Libotenice (okres Litoměřice)

· Bílá stuha - za činnost mládeže: obec Březno (okres Chomutov)

· Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: obec Smolnice (okres Louny)

· Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: obec Ploskovice (okres Litoměřice).

  • Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: obec Ploskovice (okres Litoměřice)
  • Diplom za vzorné vedení kroniky: obec Radonice (okres Chomutov)
  • Diplom za rozvíjení lidových tradic: obec Nová Ves v Horách (okres Most)
  • Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena): obec Chodouny (okres Litoměřice)
  • Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce: obec Smolnice (okres Louny)
    • Diplom za rozvoj amatérské divadelní činnosti a tvorby: obec Vchynice (okres Litoměřice)
    • Diplom za přínos obce k rozvoji cestovního ruchu: obec Místo (okres Chomutov)

Mimořádné ocenění krajské hodnotitelské komise:

· obec Straškov (okres Litoměřice) - ocenění " za vytvoření klidové zóny"

· obec Ctiněves (okres Litoměřice) - ocenění " za podporu sportovní činnosti"

· obec Mnetěš (okres Litoměřice) - ocenění " za upravenost obce"

· obec Vražkov (okres Litoměřice)- ocenění " za rozvoj obce"

· obec Vrbice (okres Litoměřice) - ocenění "za podporu nové výstavby v obci"

· obec Chotiněves (okres Litoměřice) - ocenění "za budování venkovského muzea historie zemědělství"

· obec Býčkovice (okres Litoměřice) - ocenění "za obnovu drobné sakrální architektury"

· obec Staňkovice (okres Litoměřice) - ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích"

· obec Zubnice (okres Ústí nad Labem) - ocenění "za rozvoj spolupráce obce se skanzenem a železničním museem"

***********

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU A SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ ÚK

Dalším z bodů bylo posouzení projektů, které Ústecký kraj podpoří v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí Ústeckého kraje v roce 2009." Kraj v letošním roce vyplatí dotace v celkovém objemu více než 17 milionů Kč, přičemž rada na včerejším jednání schválila 69 projektu za 5,9 milionu Kč a u zbývajících 75 projektů (17,1 milionu Kč) doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo má tento bod na programu 2. září 2009.

**********

PROGRAM AKTIVNÍHO ŽIVOTA "PAŽIT"

Členové rady rovněž projednali rozdělení finančních dotací na program aktivního života PAŽIT škol a školských zařízení. Rada doporučila krajskému zastupitelstvu, aby rozhodlo o poskytnutí dotací z rozpočtu Ústeckého kraje třinácti obecním či městským úřadům (zřizovatelům škol) v celkové výši 327.500 Korun. Počet škol, které dotaci obdrží, je sedmnáct. Dále rada souhlasila s poskytnutím příspěvku zřizovatele pro rok 2009 dvěma svým školám, a to Gymnáziu Václava Šmejkala v Ústí nad Labem a Střední škole služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu. Celková výše příspěvku zmíněným školám je 28.300 Kč. Celkově tedy Ústecký kraj rozdělí 355.800 Kč.

"Program PAŽIT byl schválen již v roce 2003 Zastupitelstvem Ústeckého kraje jako pilotní program s názvem Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj," říká radní zodpovědný za oblast školství Petr Jakubec. Příspěvky jsou stanoveny ve výši 100 korun na jednoho účastníka a den pobytu. Školy využívají rekreačních středisek AVIS Křečany, ARNICA Háj pod Klínovcem, Tornova mlýna v Úštěku, objektu Natura Rumburk a Sportcentra v Jiřetíně pod Jedlovou.

Připravil Zbyněk Šebesta,

odd. tiskových informací odboru kancelář hejtmanky,

Krajský úřad Ústeckého kraje,

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Tel.: 475 657 742

Mail: sebesta.z@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 23.7.2009 / 23.7.2009 | Schváleno: 23.7.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém