Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 23. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

23. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 7.12.2005

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6.Blok hejtmana Ústeckého kraje

 

 

6.01 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK změny Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje.

 

6.02 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o sloučení voleb kandidátů na funkci přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem, v souladu s čl. 20 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů zastupitelstva kraje a zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty: Milan Klocperk, ing. Zdeněk Bezděka, Václav Brůha, Elena Čapková, Vlastimil Hek, Jaroslav Rydval, Vlastimil Ryšavý, MVDr. Jiří Tichý, Milan Vajgl, Jiřina Mauelová, za podmínky předložení výpisu z rejstříku trestů a lustračního osvědčení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 21. 12. 2005.

 

6.03 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností: RÚK stanovila pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, jejichž řešení spadá do působnosti orgánů Ústeckého kraje ve znění účinném od 1.1.2006. Protože od počátku roku 2006 nabude účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vznikla potřeba aktualizovat též Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, stanovená usnesením Rady č. 20/57/2003 ze dne 12.3.2003. Petice budou vyřizovány nejdéle do 30 dnů, stížnosti do 60 dnů ode dne doručení.

 

6.04 Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.: RÚK rozhodla dle zákona o krajích a dle obchodního zákoníku, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti IDS Ústeckého kraje a.s.. Schválila utlumení podnikatelské činnosti společnosti, spočívající v zastavení veškerých činností v souvislosti s výkonem koordinátora dopravní obslužnosti a integrovaného dopravního systému veřejné osobní dopravy Ústeckého kraje.

 

6.05 Informace o právní pomoci občanům, ohroženým majetkovými nároky nerespektujícími Benešovy dekrety: RÚK vzala na vědomí informaci o právní pomoci občanům, ohroženým majetkovými nároky nerespektujícími Benešovy dekrety. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 13.10.2004 byly uzavřeny „Smlouvy o spolupráci zabezpečení právní pomoci občanům, ohroženým majetkovými nároky nerespektujícími Benešovy dekrety“ s advokátními kancelářemi Pazdziora, Škoda a spol., Děčín a Business Centre Litvínov, JUDr. Daniel Volák. Občanům tak mají být hrazeny, po kontrole a schválení v radě, právní služby Ústeckým krajem do výše 70 %, max. nejvýše 50 tisíc korun. Náklady na právní pomoc nebyly prozatím závazně vůči Ústeckému kraji uplatněny. Po uzavření předmětných smluv byla možnost nabízené právní pomoci využita občany následovně (informace je podávána podle stavu ke dni 25.11.2005). Advokátní kancelář Bussines Centre Litvínov: na advokátní kancelář se prozatím žádný občan s žádostí o poskytnutí právního zastoupení neobrátil. Advokátní kancelář Pazdziora, Škoda a spol., Děčín: advokátní kancelář poskytla právní pomoc na vyžádání celkem ve dvou popsaných případech.

 

 

 

 

 

6.06 Žákovské jízdné v roce 2006: RÚK schválila:

a)       uzavření Smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného na rok 2006 s dopravcem České dráhy, a.s..

b)       uzavření Smluv o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného na rok 2006 s dopravci:

    Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.

    Dopravní podnik města Děčína, a.s.

    Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s

    Autobusová doprava s.r.o. Podbořany

    Václav Lexa – LEXTRANS

    Vilém Graupner – stroj. a stav. údržba

    Severočeská dopravní a.s.

    Karel Matyáš – BUSMAT

    Karel Kavka – „KAVKA“

    ČSAD Střední Čechy, spol. s r.o.

    Miroslav Ohem – SADO

    Květoslav Jirásek – CarBUS

    Petr Stejskal – SPORTBUS

    Úštěcké služby, spol. s r.o.

    Stanislav Jeník

provozujícími veřejnou linkovou osobní dopravu na území Ústeckého kraje. Celkový objem finančních prostředků  dosahuje 27,1 milionů korun. Krajští radní v průběhu jednání konstatovali, že existuje spor v pohledu kraje na jedné straně a vlády a ministerstva financí  na straně druhé na příjemce těchto kompenzací. Zatímco centrální orgány uvádějí, že náhrada ztrát za poskytování žákovského jízdného náleží všem dopravcům v území, Ústecký kraj je názoru, že náhrada má být vyplácena jen dopravcům, provozujícím veřejnou osobní dopravu v závazku veřejné služby.

 

6.07 Základní dopravní obslužnost – veřejná linková autobusová doprava: RÚK vzala na vědomí informaci o předloženém materiálu Základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje – autobusová. Schválila: 

1.           uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřené s dopravcem Autobusová doprava s.r.o. Podbořany dne 30.12.2003.

2.           uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřené s dopravcem Vilém Graupner – stroj. a stav. údržba dne 1.6.2005.

3.           uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou do 31. 12. 2006, uzavřené s dopravcem Miroslav Ohem – SADO dne 30.12.2003.

RÚK dále uložila Milanu Francovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zahájit bezodkladně jednání s dopravci :

a)              Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

b)              Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.

c)              Dopravní podnik města Děčína, a.s.

d)              Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

e)              DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o.

f)                Petr Stejskal – SPORTBUS

g)              Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s.

ve věci ceny a objemu kilometrů navrhovaných dodatků smluv na rok 2006. RÚK v průběhu jednání konstatovala, že uvedení dopravci (a-g) požadují při uzavírání dodatků k uzavřeným smlouvám o provozování osobní dopravy v závazku veřejné služby výrazně odlišné ceny za kilometr oproti letošnímu roku, nebo mají zájem na změně množství provozovaných kilometrů.

 

6.08 Základní dopravní obslužnost – veřejná drážní osobní doprava: RÚK schválila Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě na rok 2006 s dopravcem České dráhy, a.s.. Vzala také na vědomí informaci opodanépetici pana Jiřího Běhounka ze dne 13.11.2005 proti plánovanému rušení osobní dopravy na některých regionálních železničních tratích, územně příslušných částečně Středočeskému kraji a částečně Ústeckému kraji. Na hrazení základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě (359 milionů korun železnice, trolejbusy) v Ústeckém kraji RÚK stanovila pro rok 2006 částku 335 milionů za něž objedná 8 195486 vlakokilometrů. Konstatovala, že smlouva nabízená Českým drahám a.s. za tuto finanční částku nabízí veřejnosti s mírnými úpravami rozsah železniční osobní dopravy (osobní a spěšné vlaky) v rozsahu platného Jízdního řádu ČD a.s.. Současně RÚK konstatovala, že po první změně Jízdního řádu ČD a.s. v roce 2006 lze v železniční osobní dopravě očekávat mírné úpravy počtu spojů zejména o víkendech, ve dnech volna a u nočních spojů, ovšem tak, aby nebyl narušen princip vyplácení dotace dopravci v závazku veřejné služby, tedy zajištění spojů do zaměstnání, škol, na úřadu, k lékaři apod. Tyto změny se například dotknou tratí 95, 96 a 126, sousedících se Středočeským krajem, kde po první změně Jízdního řádu v roce 2006 ubydou přibližně 3% procenta spojů.

 

6.09 Jmenování ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu výběrových řízení na obsazení funkce ředitele/ky Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Rada jmenovala Ing. Vladimíra Macholdu ředitelem organizace s účinností od 1. ledna 2006.

 

6.10 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se zúčastnila otevřeného řízení na zadání služeb: Zajištění zimní a běžné letní údržby silnic I. třídy na území Ústeckého kraje, vyhlášeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V tomto řízení byla příspěvková organizace úspěšná a s Ředitelstvím silnic a dálnic uzavřela dvouletou smlouvu na provádění zimní a běžné letní údržby silnic I. třídy na území Ústeckého kraje.Jelikož by příspěvková organizace měla na základě očekávaného vývoje dosahovat z činnosti dle výše uvedené smlouvy zisku, je nutné upravit zřizovací listinu této příspěvkové organizace a převést tyto činnosti mezi tzv. doplňkové činnosti organizace.

6.11 Žádost o změnu závazného ukazatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: odloženo

6.12 Dary pro složky Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje: RÚK doporučuje ZÚKschválit poskytnutí věcných darů v níže uvedeném rozsahu, pro činnost Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, a to těmto subjektům:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje:

- 1 ks  automobil Ford Transit van JUMBO 425/N2 2,4 TDi   

   + vybavení vnitřní zástavby automobilu (vnitřní vybavení : v současné době

    probíhá závěrečná etapa nákupu)

- 1 ks  kompresor Poseidon P 250 Silent

- 1 ks  licence pro informační systém WAK KIS pro krizové a havarijní

           Plánování

Celková cena daru činí 1,851 milionů korun

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra:

- 1 ks  Weber hydraulik SPS 330 VARIO   

- 1 ks  ruční pumpa vč. 1x pár 5 m hadice   

- 1 ks  rozpínací válec RZ 2-1250   

- 1 ks  rozpínací válec RZ 3-1600

- 8 ks  notebooků Toshiba Portege M300-101

- 25 ks notebooků HP Compaq nx6110 (vč. MS Windows XP Pro Cz, MS Office 2003 Cz)

- 33 ks brašen

 

Celková cena daru činí 1,998 milionů korun.

 

- Zdravotnická záchranná služba p. o.

- 2 ks bivak EBV – 30/S

 

Celková cena daru činí 0,213 milionů korun.

 

Na základě požadavků jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Policie ČR Správa severočeského kraje a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje) uplatněných na Bezpečnostní radě Ústeckého kraje byly z rozpočtu Ústeckého kraje průběžně pořizovány prostředky na  technické dovybavení těchto složek. Uvedené vybavení bylo předáno složkám IZS k užívání, kromě 2 ks bivaků, vnitřního vybavení automobilu pro HZS a  darů určených Policii ČR, které budou předány v nejbližším možném termínu.

6.13 Žádost Českého svazu chovatelů, okresní organizace Litoměřice o mimořádný finanční příspěvek na Českou výstavu drobného zvířectva : RÚK poskytla Českému svazu chovatelů, okresní organizace Litoměřice finanční příspěvek z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana ve výši 20 tisíc korun

6.14 Zpráva z pracovní návštěvy Valného shromáždění Sněmu výboru regionů ve Štrasburku (24. 11. - 25. 11. 2005): odloženo

 

6.15 Souhlas s bezplatným užitím znaku Ústeckého kraje na pohlednicích HZS: RÚK souhlasí s  bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Jakuba Seiferta, kterývydává ediční řadu pohlednic, v níž jsou postupně představovány stanice jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů.

 

6.16  Žádost Martina Beneše o finanční příspěvek na realizaci výstavy o Vysokých Tatrách: RÚK zamítla poskytnutí příspěvku.

 

6.17  Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi HSR-ÚK a ÚK: RÚK schválila uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci mezi Hospodářskou a sociální radou Ústecka a Ústeckým krajem.

 

7. Blok zástupce a náměstka hejtmana Radka Vonky

 

7.01 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2006: RÚK odsouhlasila znění Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2006 a doporučila ZÚK navržený Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2006 schválit. Finanční rámec programu je 25 milionů korun. Na základě zkušeností s dotačním programem Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2005 a podnětů z obcí došlo pro rok 2006 k některým úpravám. Na základě častých požadavků byl například zúžen rozsah podporovaných typů objektů na školská zařízení v zařazených v síti škol, budovy hasičských zbrojnic a sakrální objekty. Také byla zvýrazněna podpora mikroregionů na využívání strukturálních fondů dle pravidel iniciativy Leader+. Na základě diskuze byl upraven i okruh žadatelů – nově mohou u oblastí podpory 1 – 3 žádat pouze obce do 2000 obyvatel.

7.02 BROÚK partnerské smlouvy: RÚK rozhodla o uzavření partnerských smluv se subjekty, které se budou podílet na realizaci projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje (BROÚK).V rámci realizace projektu BROÚK byly ustaveny pracovní skupiny pro jednotlivé aktivity projektu. Zmiňované smlouvy se vztahují k pracovní skupině „Strategické dokumenty“. Hlavní náplní činnosti pracovní skupiny je:

§         vymezení priorit rozvoje Ústeckého kraje pro období 2007-2013,

§         příprava zpracování Programu rozvoje Ústeckého kraje 2007-2013,

§         hodnocení rozvojových programů Ústeckého kraje v období 2002-2005,

§         bilance rozvojových dokumentů Ústeckého kraje,

§         plán zpracování regionálních strategií ve vybraných oblastech.

Smlouva by měla být uzavřena například s Masarykovou  nemocnicí, Obchodní akademií Chomutov, městy Děčín, Jirkov, Litoměřice atd.

 

 

7.03 Cyklistické stezky v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomíinformaci o vypracování projektu „Koordinační studie cyklostezek“ a předložení žádosti o dotaci na zpracování  studie do programu SROP a vyslovila souhlas s prioritním zajištěním přípravy II. Etapy - Zpracování studie pro čtyři mezinárodní a nadregionální trasy. RÚK dále souhlasila s využitím nevyčerpaných finančních prostředků rozvojových programů roku 2004 v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje na zpracování studií pro uvedené nadregionální trasy. Krajská rada současně uložila odboru regionálního rozvoje ověřit možné zdroje financování z vnějších zdrojů na výstavbu cyklostezek a prověření vhodné právnické formy organizace „Ústeckým krajem na kole“. 

V rámci přípravy koordinační studie pro rozvoj krajských cyklostezek, podal kraj žádost o finanční prostředky do Grantového schéma „Program na podporu rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor“ (GS). V současné době odbor regionálního rozvoje, který GS zpracovával, čeká na oznámení zda bude požadovaná dotace kraji přidělena. Projekt pod názvem „Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji“(koordinační studie) má celkový rozpočet 2,7 milionů korun, z toho příspěvek ve výši 2 milionů korun je očekáván z prostředků Strukturálních fondů EU. Na zpracování koordinační studie by mělo navázat vytvoření studie pro uvedené čtyři páteřní mezinárodní a nadregionální trasy: 

1) Labská stezka č.2 - vedoucí od hranice SRN přes Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice až na hranice Středočeského kraje,

2) Cyklostezka Ohře - vedoucí od hranic Karlovarského kraje přes Klášterec, Kadaň, Žatec, Louny, Libochovice do Litoměřic,

3) Krušnohorská magistrála č. 23 - vedoucí z Děčína přes oblast Labské pískovce po hřebenech Krušných hor územím regionů Ústecka, Teplicka, Mostecka, Chomutovska až na hranice Karlovarského kraje,

4) Cyklostezka Ploučnice - vedoucí z Děčína přes Benešov nad Ploučnicí na hranice Libereckého kraje.

 

7.4 Účast Ústeckého kraje na domácích veletrzích cestovního ruchu v roce 2006: RÚK vzala na vědomízprávu o přípravách účasti Ústeckého kraje na domácích veletrzích cestovního ruchu v roce 2006. V roce 2006 se bude Ústecký kraj již popáté účastnit veletrhu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Tyto dva veletrhy jsou dvě nejdůležitější akce konající se v České republice. Kromě toho se kraj bude prezentovat na na dvou menších regionálních veletrzích. Jedná se o veletrh Dovolená a Region v Ostravě a Infotour a cykloturistiky v Hradci Králové.

 

7.5 Grantové schéma v opatření 3.2 SROP – návrh dotací 2. výzvy: RÚK souhlasís poskytnutím finančního příspěvku kraje a s financováním z Evropského sociálního fondu na projekty podané obcemi, příspěvkovými organizacemi obcí a nestátními neziskovými organizacemi, v rámci SROP – opatření 3.2.. Dále doporučuje ZÚK schválit poskytnutí dotací 19 projektům, jejichž financování si vyžádá celkem 54,4 miliony korun, přičemž příspěvek kraje činí 4,389 miliony korun.

            Přijaté akce grantového schéma jsou financovány ve struktuře 80 % z Evropského  sociálního fondu, 10% ze státního rozpočtu v případě neziskových organizací a 8% ze státního rozpočtu v případě obcí nebo příspěvkových organizací obcí, 10 % nákladů akce financuje  Ústecký kraj (neziskové organizace), obce a příspěvkové organizace obcí spolufinancují 12 % nákladů akce.

 

7.06 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru takto: k záměru požaduje zpracování posudku a veřejné projednání s občany. Pro lokalitu prozatím není schválena územně plánovací dokumentace.Obec Nová Ves v Horách se záměrem souhlasí za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci.

 

7.07 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Hala k uskladnění posypové soli a rozšíření železniční vlečky v přístavu Lovosice - Prosmyky“: RÚK se vyjadřujedle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Hala k uskladnění posypové soli a rozšíření železniční vlečky v přístavu Lovosice - Prosmyky“ předloženého oznamovatelem Česko - saské přístavy s. r. o., takto: za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Lovosice a dle předběžného vyjádření město záměr podporuje.

 

7.08 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Sběr a zpracování autovraků“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru předloženého oznamovatelem  Ing. Boris Košťák – AQUA SERVIS, Měcholupy  takto: za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.09 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci Souhrnný plán sanace a rekultivace Dolů Nástup Tušimice (dále jen DNT) a Rekultivace a revitalizace DNT v širších souvislostech a vazbách: RÚK se k předložené studii „Rekultivace a revitalizace území dolů Nástup Tušimice v širších souvislostech“ vypracovanou v září 2004 R - PRINCIPEM MOST, s. r. o.                     pro Severočeské doly, a. s. vyjadřuje následovně: s návrhem studie nesouhlasí. Krajská rada vyjádřila názor, že zpracovatelé studie by měli v území zvýšit poměr užitných ploch pro infrastrukturu, zejména pro infrastrukturu a obslužné komunikace a pro budoucí bytovou výstavbu. „Obce si neuvědomují, že už za několik málo desítek let budou tato území převedena. Především proto  je potzřeba posílit resocializační a revitalizační prvky v rekultivovaných územích. Do takto zrekultivované krajiny by se jen stěží vracel život, který zde byl před těžbou -  území nesplňuje podmínku obnovení základních funkcí území,“ konstatoval průběhu jednávání krajské rady hejtman Jiří Šulc.

7.10 Návrh na poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích: RÚK schvaluje  poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích 11 žadatelům.

7.11 Návrh schválení dotačních pravidel „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém  kraji“, a vyhlášení programu pro rok 2006: RÚK doporučuje ZÚK schválit Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji“.

 

7.12 Projednání návrhu Koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje: RÚK doporučuje ZÚK schválit navrhovanou Koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje. Návrh koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje“ sumarizuje možnosti rozvoje zemědělství na úrovni jednotlivých zemědělských komodit a na úrovni jednotlivých produkčních zemědělských oblastí, stanoví vazby rozvoje zemědělství a rozvoje venkova ve vztahu k všestrannému rozvoji území Ústeckého kraje, včetně zabezpečení potřebných lidských zdrojů, a v neposlední řadě stanoví i soubor priorit a dlouhodobých cílů, které bude Ústecký kraj v zemědělství podporovat.

 

7.13 Projednání návrhů a změn smluv o poskytnutí dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK schválila dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Jedná se o prodloužení termínů realizace staveb nebo vyhotovení projektové dokumentace, které kraj finančně podpořil.

 

7.14 Projednání návrhu dotačních pravidel „Programu podpory směrů rozvoje zemědělství v Ústeckém  kraji“, a vyhlášení programu pro rok 2006: RÚK doporučuje ZÚK schválit Program podpory směrů rozvoje zemědělství v Ústeckém kraji“.

 

7.15 Schválení dotačního programu: „Program rozvoje ekologické výchovy,vzdělávání  a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2006“: RÚK doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit navrhovaný „Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2006“.

 

7.16 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanoví platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.17 Odměny k ocenění pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem – vyhotovené v průběhu roku 2006: RÚK stanoví odměny k ocenění pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem v průběhu roku 2006.

7.18 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací.  Jedná se vesměs o změny názvů příspěvkových organizací

 

7.19 Jmenování členů školských rad škol zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK jmenovala členy školských rad za zřizovatele.  

7.20 Změny v rejstříku škol a školských zařízení:  ODLOŽENO

7.21 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK odsouhlasila změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení

 

7.22 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala Ing. Jana Lacinu ředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, s účinností od 1. 1. 2006.

 

7.23 Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za III. čtvrtletí 2005 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí informace o peněžních (2,84 milionů korun)a věcných darech (1,3 milionů korun) přijatých za III. čtvrtletí 2005 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem.

 

7.24 Hry II. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2006 – sportovní oblečení: RÚK souhlasí s formou bezúplatného převodu sportovního reprezentačního oblečení účastníkům „Her II. zimní olympiády dětí a mládeže ČR2006“, pořádaných Královéhradeckým krajem ve dnech 21. 1. až 26. 1. 2006. Jde o 76 kusů reprezentačních souprav (zimní bunda a kalhoty) a čepic v pořizovací ceně 228 tisíc korun.

7.25 Hry 3. olympiády dětí mládeže v Ústeckém kraji - smlouva o pořádání her: staženo

7.26 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – stanovisko k administraci: RÚK odmítá, aby Ústecký krajv roce 2006 vykonával administraci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón prostřednictvím krajského úřadu.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlásila svým usnesením č. 209 ze dne 25. 3. 1992 vláda České republiky. Tehdy byly partnery Ministerstva kultury okresní úřady, zprostředkující čerpání prostředků ze státního rozpočtu až do roku 2002. Na počátku roku 2003 nabídlo po zániku okresních úřadů Ministerstvo kultury spolupráci krajům, které požádaly o přidělení dotace ze státního rozpočtu. Tím však na sebe převzaly veškerou administrativu Programu včetně finančního vypořádání dotace a  kontrolu jejího využití.

V roce 2003 obdržel Ústecký kraj od Ministerstva kultury dotaci ve výši 13,2 milionů korun s určením finančních kvót pro jednotlivá města, za podmínek stanovených v rozhodnutí, proti kterému se Ústecký kraj nemohl odvolat. Byla stanovena i forma, kterou bude příspěvky jednotlivým žadatelům poskytovat, a to rozhodnutím, které má mít sice náležitosti správního rozhodnutí, ale nevztahují se na něj obecné předpisy o správním řízení a vlastník se proti němu nemůže odvolat. Jedná se tedy o rozhodnutí v samostatné působnosti kraje prostřednictvím krajského úřadu. Kraje nesouhlasí s poskytováním dotací, o které sami nerozhodují. v tomto případě orgány kraje pouze „odsouhlasí“ poskytnutí dotace tak, jak si je nadiktují jednotlivá města, ve kterých se kulturní památky nacházejí, podle stanovené kvóty. Města se na obnově svých kulturních podílí finančně a zde již mají možnost určit, komu dotaci poskytnout či neposkytnout. Kraj se finančně na Programu nepodílí, tuto dotaci pouze přeposílá, avšak plně odpovídá před orgány kontroly za účelné využívání dotace.

Z důvodu vážnosti situace začala o Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón jednat i komise pro kulturu a památkovou péči při Radě Asociace krajů České republiky, která svým usnesením ze dne 14.-15.6.2005 v Pardubicích jasně deklarovala, že kraje odmítají dále vykonávat administraci Programu prostřednictvím krajských úřadů, pokud Ministerstvo kultury nezmění pravidla a Zásady poskytování příspěvků z tohoto Programu. Zároveň se k Programu vyslovila i Rada Asociace krajů České republiky, která svým usnesením ze dne 9.9.2005 v Brně odmítla nadále vykonávat administraci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

7.27 Změna závazných ukazatelů pro rok 2005 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče, zřizované Ústeckým krajem: RÚK rozhodla o změnách závazných ukazatelů pro rok 2005 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče.

7.28 Určení výše náhrady škody pro statutárního zástupce Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové organizace: RÚK nesouhlasí s prominutím náhrady škody pro statutárního zástupce Oblastního muzea v Lounech PhDr. Bedřicha Štaubera, vyplývající z Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly ve výši 6,3 tisíce korun. Přiklonila se k stanovisku odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, který po seznámení se s protokolem o výsledku veřejnosprávní kontroly navrhl řediteli uložit úhradu škody dovýše 1/3 vyčíslené škody, tedy 2,1 tisíc korun, vzhledem k tomu, že se jedná o první a neúmyslné pochybení ze strany statutárního zástupce organizace.

 

7.29 - Změna programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se změnou programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje.

8. Blok náměstka hejtmana Petra Fiala

 

8.1 Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru: RÚK doporučila ZÚK stanovit výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a to pro rok 2006  paušální částkou ve výši:150 korun za jednu hodinu, maximálně však ve výši 1 800 korun za jeden den. Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtman, případně jím zmocněný zástupce hejtmana nebo vedoucí odboru kanceláře hejtmana s tím, že do rozsahu potřebné doby se kromě doby jednání Zastupitelstva, Rady, výboru, komise, politického klubu nebo akce na kterou byl delegován Zastupitelstvem, Radou nebo hejtmanem, případně jím zmocněným zástupcem hejtmana, zahrnuje i doba potřebná k cestě na jednání a z jednání. Náhrada je vyplácena na základě podkladů předložených členem zastupitelstva a podléhá dani z příjmů.

 

8.02 Doporučení finanční komise RÚK k rozpočtovým opatřením č. 9/2005: RÚK schválila navýšení celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje o částku 51,481 milionů korun na celkový objem rozpočtu 10,454 miliardy korun.

 

8.03Kompetence řídících odborů při předkládání žádostí příspěvkových organizací Ústeckého kraje: RÚK uložila vedoucím odborů předkládat žádosti příspěvkových organizací Ústeckého kraje o navýšení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele do orgánů kraje pouze v případě, že na peněžních fondech příspěvkových organizací není dostatečný disponibilní zůstatek ke krytí požadovaných potřeb.

 

8.04 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 – 2.čtení: RÚK doporučuje ZÚK schválit závazné vztahy ke státnímu rozpočtu:

a) příspěvek na výkon státní správy ve výši 84,227 milionů korun, z toho příspěvek obcím na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5, 150 milionů korun

 

b)dotace na sociální služby ve výši  372, 389 milionů korun

 

c)dotace jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání ve výši  3, 360 miliardy korun.

 

RÚK dále rozhodla o  přídělu z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje:

 

Fond rozvoje Ústeckého kraje     252, 812 milionů korun

Havarijní fond Ústeckého kraje    5 milionů korun

Při projednání návrhu rozpočtu Ústeckého kraje v krajské radě při 1. čtení byl stanoven celkový rámec rozpočtu: rozpočet počítá se zapojením finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 150 milionů korun, a z investičního úvěru maximálně do výše 150 milionů korun pro oblast dopravy a zdravotnictví. Návrh rozpočtu počítá s příjmovou a výdajovou části v absolutní výši 9, 958milionů korun. V rámci 2. čtení jde pouze o doladění finančních objemů uvnitř návrhu rozpočtu.

 

8.05 Svěření pravomocí Radě Ústeckého kraje v oblasti provádění rozpočtových opatření: RÚK doporučuje ZÚKsvěřit pravomoci v oblasti provádění rozpočtových opatření dle zákona o krajích Radě Ústeckého kraje a to v rozsahu:

a) dle odst. 3a § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů

b) dle odst. 3b § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu

c) dle odst. 3c § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů, tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje.

 

8.06 Návrhy finančních plánů a závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2006: RÚK stanovízávazné ukazatele na rok 2006 - příspěvek zřizovatele a objem prostředků na platy v absolutní výši. Dále vzala na vědomí finanční plány příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2006.

 

8.07 Oznámení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj“: RÚK rozhodla o zadání otevřeného řízení na plnění veřejné zakázky „Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj“. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a jmenovala hodnotící komisi.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 26. 10. 2005 schválilo vyrovnaný Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2006 – 2010 ve variantě III. se dvěma investičními úvěry, oběma s čerpáním ve lhůtě 1 roku za sebou, respektive s jedním střednědobým úvěrem s čerpáním ve lhůtě 2 let ve 2 tranžích, maximálně do celkové výše 700 milionů korun.

Úvěr by měl být využit v oblasti dopravy a silničního hospodářství maximálně do výše 500 milionů korun na rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. třídy, které jsou v havarijním stavu a investice do silnic II. a  III. třídy s prioritou hraničních přechodů a přístupových komunikací k nim a komunikací dotýkajících se stavby dálnice D8-805 (úsek Lovosice – Řehlovice). Dále je úvěr směřován do oblasti zdravotnictví a to ve výši 200 milionů korun na zkvalitnění vybavení nemocničních zařízení zřizovaných a zakládaných Ústeckým krajem.

Na základě předpokládané výše úroků z poskytnutého úvěru, která je zahrnuta v Rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje 2006 – 2010  se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku a Ústecký kraj, jako zadavatel je povinen zadat veřejnou zakázku způsobem, který zákon ukládá.

8.08 Nabídka na správu volných finančních prostředků pro Ústecký kraj: ODLOŽENO

8.09 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.10 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „Křižovatky Litvínov - křižovatky A,C,D1,D2,D3, zpracování PD a zajištění IČ k vydání stavebního povolení“: RÚK vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky. Rada rozhodla o přidělení veřejné uchazeči ARTECH spol. s r. o., a to za podmínek: nabídková cena: 2,710 milionu korun bez DPH, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště v týdnech: 19 týdnů.

 

8.11 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „DD Tisá - dispoziční změny DD rodin. typu“ - výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné. Rada rozhodla o přidělení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu na plnění víceprací jež budou obsahem dodatku č. 1  k původní smlouvě o dílo, uchazeči REPAM-UL spol. s r. o. , a to za podmínek:nabídková cena: 3,652 milionů korun bez DPH.

 

8.12 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „ÚSP Snědovice rekonstrukce hospodářského objektu kravín“ - výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky. Rada rozhodla o přidělení veřejné zakázky, jež budou obsahem dodatku č. 1  k původní smlouvě o dílo, uchazeči Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., a to za podmínek: nabídková cena: 2,031 milionu korun bez DPH.

 

8.13 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasí s použitím finančních prostředků rezervního fondu ve výši 69 tisíc korun k posílení investičního fondu Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice, příspěvková organizace, prostředky budou použity na vybudování přístřešku pro zahradní techniku.

 

8.14 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví: RÚK souhlasí zvýšením závazného ukazatele příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek – pro rok 2005 pro:

a)       Nemocnici Chomutov, příspěvkovou organizaci, o částku 6,240 milionu korun na celkový objem 41,120 milionu korun na financování  stavebních prací spojených s pořízením lineárního urychlovače

b)       Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem o částku 1, 9 milionu korunna celkový objem 26,763 milionu korunna pořízení radiálního endosonografického přístroje (videoendoskopu)

c)       Nemocnici Děčín, příspěvkovou organizaci, o částku 6 milionu korunna celkový objem 12,600 milionu korun na investiční akci „Rekonstrukce sterilizace“

d)       Nemocnici Most, příspěvkovou organizaci, o částku 285 tisíc korun na celkový objem 7,435 milionu korun na investiční akci „Rekonstrukce stravování“.

 

RÚK dále souhlasila se změnou účelu použití nevyčerpané části investiční dotace ve výši 2,440 milionu korun poskytnuté Nemocnici Most, příspěvkové organizaci, a to z investiční akce „REKO pavilonu TRN“na investiční akci „REKO stravovacího provozu“.

8.15 Veřejné zakázky příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví: ODLOŽENO

8.16 Navýšení maximálního limitu čerpání úvěru k zajištění běžného financování Nemocnice Most, příspěvkové organizace a Nemocnice Teplice, příspěvkové organizace: RÚK souhlasí:

1. s maximálním rámcem čerpání krátkodobého provozníhoúvěru pro rok 2006 do výše 40milionu korun k zajištění běžného financování Nemocnice Most, 

2. s maximálním rámcem čerpání střednědobého revolvingovéhoúvěru pro rok 2006 do výše 50milionu korun běžného financování Nemocnice Teplice, za předpokladu, že úvěr bude zajištěn zástavním právem k pohledávkám ve lhůtě splatnosti za zdravotními pojišťovnami do výše čerpaného úvěru.

8.17 Zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji v roce 2006: RÚK vzala na vědomí informaci o způsobu zabezpečení ambulantní pohotovostní péče od 1. ledna 2006 který je v souladu s Principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji od r. 2005, schválenými usnesením Rady Ústeckého kraje č. 55/3/2005. Rada dále vyslovila souhlas:

1.           s finanční spoluúčastí Ústeckého kraje na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji v r. 2006 ve výši 13,8 milionů korun (částka shodná s předchozím rokem) za podmínky, že bude Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen rozpočet Ústeckého kraje pro r. 2006  

2.           s uzavřením smluv o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2006 mezi Ústeckým krajem a provozovateli ordinací ambulantní pohotovostní péče.

 

Radní také vyzvali dotčená města a obce, provozovatele ambulantní pohotovostní péče,  zdravotnická zařízení Ústeckého kraje, praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost ke spolupráci s Ústeckým krajem při zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji v roce 2006. Zachováni budou současní provozovatelé z řad nemocnic, ZZS a privátních lékařů.

 

8.18 Informace Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, o vedení soudního sporu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR: RÚK vzala na vědomí informaci ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (ZZS), o průběhu soudního sporu organizace s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR Praha (VZP). Rada dále doporučila řediteli ZZS pokračovat v soudním sporu s VZP s cílem minimalizovat možné negativní finanční dopady na hospodaření organizace.

8.19 Informace o výběrových řízení na obsazení funkce ředitele/ky k založení připravovaných nemocničních akciových společností: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu výběrových řízení na obsazení funkce ředitele/ky k založení připravovaných nemocničních akciových společností. Schválila předpokládané obsazení funkcí ředitelů k založení připravovaných nemocničních akciových společností za předpokladu, že akciové společnosti budou založeny až v průběhu 1. pololetí 2006, pro jednotlivé akciové společnosti takto:

- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, a.s.

MUDr. Tomáš Indra, nar. 1966, bytem Ústí nad Labem

- Děčínská nemocnice, a.s.

Ing. Miloslav Řehák, nar. 1961, bytem Děčín

- Chomutovská nemocnice, a.s.

Ing. Milan Burša, MBA, nar. 1952, bytem Chomutov

- Teplická nemocnice, a.s.

Ing. Robert Pelíšek, MBA, nar. 1952, bytem Teplice

 

Rada dále zrušila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele k založení připravované nemocniční akciové společnosti Nemocnice J.E. Purkyně v Mostě, a.s.

 

8.20 Záměr využití objektu Domova důchodců Teplice, příspěvkové organizace, v ul. Českobratrská: RÚK vzala na vědomí informaci o možnostech dalšího využití a nakládání s objektem Domova důchodců Teplice, příspěvkové organizace, v ul. Českobratrská čp. 42,44,46  a doporučila odboru správy majetku kraje nabídnout objekt, spravovaný příspěvkovou organizací Domov důchodců Teplice k převodu odprodeji Městu Teplice

 

8.21 Organizační řád Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace: RÚK vydala s účinností od 1. ledna 2006 organizační řád příspěvkové organizace Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

 

8.22 Stanovení kapacity zařízení sociální péče zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila kapacitu zařízení sociální péče.

8.23 Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací zařízení sociální péče: RÚK rozhodla o změnách zřizovacích listin příspěvkových organizací.

8.24 Výsledky kontroly čerpání dotací z rozpočtu Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o prominutí  částek ve výši jedné poloviny odvodů vyměřených na  základě provedené kontroly čerpání dotací v rámci dotačních programů „Protidrogová politika 2004“ a „Podpora zdravotnických programů 2004“. Rozhodla také o prominutí  příslušenství souvisejícího s odvody vyměřenými na  základě zmíněné kontroly. Rada dále doporučila ZÚK schválit prominutí těchto odvodů.

 

8.25 Logický rámec projektu „Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje“ : RÚK souhlasila s návrhem logického rámce projektu Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje. Rada dále schválila ustanovení Řídícího výboru projektu Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje.Cílem projektu je zabezpečení realizace činností, které zajistí ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem a v jejich vztazích s ostatními subjekty systému zdravotní péče o občany takové změny, které přinesou podstatné zlepšení jejich řízení a hospodaření při zvýšení úrovně a zlepšení dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro občany kraje. V této souvislosti je projekt spojen i se schválenou transformací nemocnic ve vlastnictví kraje z příspěvkových organizací na akciové společnosti.

 

8.26 Dotace Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem k dofinancování individuálního projektu ve SROP – opatření 2.2: ODLOŽENO

 

9. Blok ředitelky krajského úřadu

 

9.1 Jmenování vedoucího útvaru interního auditu: ZAMÍTNUTO

 

10. Různé

 

10.1 Příprava 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období: RÚK vzala na vědomí ústní informaci o přípravě 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 21. 12. 2005 a schválila návrh programu.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 8.12.2005 / 8.12.2005 | Zveřejnit od-do: 8.12.2005-8.1.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém