Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 24. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Nemocnice Litoměřice

Rada Ústeckého kraje souhlasila se zahájením jednání s městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s. o případném strategickém partnerství Ústeckého kraje respektive Krajské zdravotní, a.s. při provozování nemocnice v Litoměřicích.

Podle dostupných informací město Litoměřice transformuje nemocniční příspěvkovou organizaci na akciovou společnost.

Projekty pro Integrovaný regionální operační program

Radě Ústeckého kraje jsou k projednání předkládány projekty, které se ucházejí o dotaci v rámci příslušných výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekty byly usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 1. 3. 2017 zařazeny do tzv. zásobníku projektů pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020. V souladu s tímto usnesením zajistil odbor regionálního rozvoje přípravu a předložení žádostí o dotaci do IROP.

 

Rada Ústeckého kraje schválila:

 

1.realizaci projektů

 

 • „Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace - Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář“

   

 • Předmětem projektu je vybudování nového objektu učeben odborného výcviku a dílen pro obory Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář. Jedná se obory, jejichž absolventi jsou intenzivně poptáváni zaměstnavateli. Díky projektu bude škola poskytovat vzdělání s vyšší relevancí pro trh práce a zároveň

  navýší kapacity pro tyto obory.

   

 • „Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice“

 •  „Labská stezka - etapa 3, úsek Dobříň – Račice“

 •  „Labská stezka - etapa 3, úsek

 • Račice – Hněvice“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

 

2.zajištění předfinancování projektu

 • „Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace – Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář“ v plné výši předpokládaných celkových výdajů 85 069 807,50 Kč, zajištění povinného spolufinancování projektu ze strany Ústeckého kraje v předpokládané výši 8 325 945,87 Kč (10 % z předpokládaných celkových způsobilých výdajů) a zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu v předpokládané výši 1 810 348,80 Kč

 

3.zajištění předfinancování projektu

 

 • „Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice“ v plné výši předpokládaných celkových výdajů 51 884 581 Kč, zajištění povinného spolufinancování projektu ze strany

  Ústeckého kraje v předpokládané výši 2 000 000 Kč (10 % z předpokládaných celkových způsobilých výdajů) a zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu v předpokládané výši 31 884 581 Kč

 

4.zajištění předfinancování projektu

 

 • „Labská stezka - etapa 3, úsek Dobříň - Račice“ v plné výši předpokládaných celkových výdajů 21 408 903 Kč, zajištění povinného spolufinancování projektu ze strany Ústeckého kraje v předpokládané výši 1 895 434,10 Kč (10 % z předpokládaných celkových způsobilých

  výdajů) a zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu v předpokládané výši 2 454 562 Kč

 

5.zajištění předfinancování projektu

 

 • „Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice“ v plné výši předpokládaných celkových výdajů 31 288 642 Kč, zajištění povinného spolufinancování projektu ze strany Ústeckého kraje v předpokládané výši 2 000 000 Kč (10 % z předpokládaných celkových způsobilých výdajů) a zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu v předpokládané výši 11 288 642 Kč

 

Projekt „Zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol v Jižním Banátu – přenos know-how, studijní stáže v Ústeckém kraji“

 

Radní souhlasili s realizací projektu zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“ pro rok 2018 a předložení projektové žádosti do dotačního programu České rozvojové agentury.

 

Spolupráce s regionem Jižního Banátu v Srbsku započala v roce 2010, kdy byl realizován projekt financovaný z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR a v rámci něhož bylo uzavřeno Memorandum o porozumění. Následně bylo v letech 2011 – 2016 zrealizováno několik projektů zaměřených na zlepšení kvality ve zdravotnictví, na představení a obnovu kulturních tradic, rozvoj partnerství mezi školami, na odborné stáže lékařů, na krizové řízení a přípravu na povodně.

V roce 2017 byl podpořen projekt Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how. V rámci projektu probíhá (aktivity projektu budou realizovány do 31. 10. 2017) tvorba pilotního rozvojového dokumentu venkovské oblasti regionu Vršac, v první polovině letošního roku byl nastaven a zahájen proces založení místní akční skupiny v regionu Vršac na základě přenosu know-how místních akčních skupin Ústeckého kraje (MAS Český sever, z.s. a MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.) a probíhá kontakt mezi subjekty na české a srbské straně v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

 

Na základě dlouhodobé spolupráce a komunikace mezi zástupci obou regionů bylo identifikováno téma nového projektu pro rok 2018, kterým bychom se vrátili do oblasti zdravotnictví a sociální péče. V rámci

projektu bychom zmapovali a zhodnotili potenciál srbských studentů převážně zdravotních a technických středních škol (studijní předpoklady, jazykové vybavení, zájem o studium v zahraničí) a následně, po vyhodnocení stavu, bychom nabídli možnost zvýšit své odborné dovednosti vybraným absolventům středních škol formou následného studia vyšší odborné školy a odbornou praxi v Ústeckém kraji v zařízeních Krajské zdravotní a.s. včetně možnosti trvalého pracovního uplatnění v našem kraji. V současné době je projekt komunikován a podporován na úrovni vlády regionu Vršac (grad Vršac,

Jihobanátský okruh).

 

Spoluúčast Ústeckého kraje by měla činit maximálně 200 tisíc korun.  Předpokládané celkové náklady na projekt včetně dotace ČRA nepřesáhnou 700 tis. Kč.

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Business park Teplice“ oznamovatele Amec Foster Wheeler s.r.o.

 

Rada Ústeckého kraje nesouhlasí se záměrem záměru „Business park Teplice“ oznamovatele Amec Foster Wheeler s. r. o.. Oznámení společnosti je nedostatečné, zejména vzhledem k možnému dopadu záměru na vodní bilanci, odtokové poměry dotčeného povodí a záboru zemědělského půdního fondu.

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy“

 

Rada rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou

hodnotou prací ve výši 61 463 384,- Kč bez DPH, která byla stanovena dle kontrolního rozpočtu projektanta.

 

Předmětem nabídky je rekonstrukce a dostavba areálu školy, která je rozdělena do dvou částí:

 1. Hlavní budova školy se skládá ze dvou dvoupodlažních částí zastřešených valbovou střechou. Obě části budou kompletně zatepleny včetně střešního pláště s osazením střešních oken. Dále pak budou obě budovy kompletně rekonstruovány (nové instalace, nové sociální zařízení) a odizolovány. V dosud nevyužívaném podkroví budou zřízeny nové ateliérové učebny.

 2. Jedná se o novou stavbu dvoupodlažní budovy kvádrového tvaru. Propojena bude se stávající budovou spojovacím tunelem SO 03. Celý objekt bude řešen jako bezbariérový. Vstup do objektu bude řešen nájezdovou rampou a propojení pater bude zajištěno výtahem.

 

Zadavatel předpokládá financování této veřejné zakázky z dotace IROP.

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 21.9.2017 / 21.9.2017 | Zveřejnit od: 21.9.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém