Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 25. jednání Rady Ústeckého kraje, III. volební období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA z 25. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

Tato zpráva má pouze informativní charakter


Dohoda mezi Vládou Republiky Srbské a Ústeckým krajem

Rada Ústeckého kraje projednala uzavření Dohody mezi Vládou Republiky Srbské a Ústeckým krajem o vzájemné podpoře při realizaci společných projektů vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti příslušných regionálních produktů a doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o uzavření této dohody na území Republiky Srbské do konce roku 2009. Dohoda by měla podporovat rozvoj a rozšíření spolupráce v oblasti ekonomiky, obchodu, vědy, techniky, vzdělávání, kultury a sportu. Spolupráce by mohla být přínosná také pro investory z Ústeckého kraje.

Přijetí humanitární pomoci od Středočeského a Plzeňského kraje, změna poskytnutí dotací obcím

RÚK rozhodla o přijetí finanční humanitární pomoci Středočeského kraje ve výši 1 000 tis. Kč za účelem uspokojování základních životních potřeb obyvatelstva a obnovy území postižených mimořádnou událostí. Dále rozhodla o uzavření darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a Plzeňským krajem na poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč jako příspěvku na řešení škod způsobených na území Ústeckého kraje povodněmi v červnu a červenci roku 2009. Dále doporučuje zastupitelstvu schválit dle zásad pro používání finančních prostředků z havarijního fondu příděl do Havarijního fondu Ústeckého kraje ve výši 1 100 tis. Kč přijatých od Středočeského a Plzeňského kraje.

RÚK mění návrh na poskytnutí dotací obcím celkem ve výši 8 976 tis. Kč a to takto: Benešov nad Ploučnicí – 1 320 tis. Kč, Česká Kamenice - 179 tis. Kč, Děčín - 3 772 tis. Kč, Dolní Habartice - 1 594 tis. Kč, Horní Habartice - 870 tis. Kč, Hřensko - 71 tis. Kč, Janská - 315 tis. Kč, Lipová – 22 tis. Kč, Markvartice – 214 tis. Kč, Merboltice - 71 tis. Kč, Srbská Kamenice – 54 tis. Kč
a Veselé - 494 tis. Kč.

Vypořádání vzájemných povinností mezi Ústeckým krajem a firmou Hitachi Home Electronics (Czech), s. r. o.

RÚK rozhodla dle zákona o krajích a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009 o uzavření kupní smlouvy mezi Ústeckým krajem a společností Hitachi Home Electronics (Czech), s. r. o. na vypořádání práv a povinností v souvislosti s odchodem společnosti z průmyslové zóny TRIANGLE. Dojde tak ke zpětnému odkoupení pozemků Ústeckým krajem, na kterých původně společnost Hitachi zamýšlela vybudovat logistické centrum.

Zastupitelstvo schválilo výše citovaným usnesením nabytí těchto nemovitostí:

a) pozemek parc. č. 337/16 o výměře 20 704 m2,

b) pozemek parc. č. 337/17 o výměře 5 950 m2,

c) pozemek parc. č. 337/18 o výměře 47 983 m2,

v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, zapsané na LV č. 115 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec,

a) pozemek parc. č. 1010/28 o výměře 20 167 m2,

b) pozemek parc. č. 1010/29 o výměře 26 088 m2,

c) pozemek parc. č. 1010/30 o výměře 44 205 m2

v k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, zapsané na LV č. 409 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec,

a) pozemek parc. č. 801/34 o výměře 701 m2

v k.ú. Nehasice, obec Bitozeves, zapsané na LV č. 126 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, od společnosti Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. za cenu 141,375 Kč/m2, tj. celkem 23 439 692,25 Kč.

Program pro prevenci kriminality v Ústeckém kraji 2009

Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo o přidělení státní účelové dotace na Program prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti kraje schválené RÚK dne 10. 12. 2008 v usnesení č. 23/2R/2008. Pro Ústecký kraj byla vyčleněna částka ve výši 2 067 000,- Kč na neinvestiční dotace. RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací v programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 obcím Kadaň, Litoměřice, Obrnice, Roudnice nad Labem, Varnsdorf a Žatec.


Projektové záměry
„Cyklostezka Ploučnice“ a „Cyklostezka Ohře“

Rada souhlasí s realizací projektových záměrů „Cyklostezky Ploučnice“ a „Cyklostezky Ohře“ a se zařazením do seznamu projektů předkládaných v rámci Regionálního operačního programu. U cyklostezky Ploučnice je v současné době dokončena dokumentace, na základě požadavku CHKO České Středohoří vznikl požadavek vypracovat posouzení vlivů záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality EVL – Natura 2000.  Celková délka cyklostezky Ploučnice je 16,82 km a předpokládané náklady jsou 90 mil. Kč vč. DPH. Cyklostezka Ohře měří 135,7 km od úseku Boč (hranice Karlovarského kraje) do Litoměřic a povede přes 9 měst a 24 obcí. V současné době je v provozu 7 km z Kadaně do Klášterce nad Ohří. Celkové náklady jsou vyčísleny na cca 350 mil. Kč vč. DPH. Financování obou cyklostezek by mohlo plynout z vnějších zdrojů (ROP NUTS II SZ - 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti) s pokrytím 85 %  z celkových nákladů.

„Městské sady – aktivní park“ v Ústí nad Labem

RÚK rozhodla o uzavření Dohody o partnerství v rámci projektu „Městské sady – aktivní park“. Město Ústí nad Labem zpracovalo Integrovaný plán rozvoje města a předložilo jej se žádostí o financování regionální radě v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad na období 2007 – 2013. Tento plán byl schválen Výborem regionální rady dne 5. 9. 2008.


Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2010

Rada ÚK doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit základní kritéria sestavení a hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010:

1.        Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2010 (dále jen rozpočet) bude schodkový. Schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let, investičním úvěrem a úvěrovým rámcem.

2.       Zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací.

3.       Umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje.

4.       Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.

5.       Do majetku kraje bude investováno minimálně v takové míře, aby nedocházelo k jeho znehodnocování. Zahajovány budou pouze takové stavby a akce, které budou v souladu s ekonomickými možnostmi rozpočtového výhledu kraje.

6.       Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.

7.       Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2010:

 

1.       vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,

2.       maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje,

3.       investice do vlastního majetku,

4.       podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.


Předkládaný návrh byl zpracován s ohledem na:

     rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2010 – 2014

     reálné možnosti rozpočtu kraje na rok 2010 v souvislosti s ekonomickou recesí

     nutnost intenzivně řešit rozvoj ve strukturálně postižených oblastech Ústeckého kraje; zejména se zaměřit na podporu drobného, malého a středního podnikání a snížení nezaměstnanosti

     postupné zbavování se zbytného nemovitého majetku v souladu s rozvojovými koncepcemi jednotlivých oblastí

     hledání optimálního zajištění plnění veřejných služeb převodem některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem na jiné právnické osoby (transformace příspěvkových organizací, jejich slučování apod.),


Základní kritéria sestavení rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2010:

  1. Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2010 (dále jen rozpočet) bude sestaven jako vyrovnaný včetně zahrnutí financování (prostředky minulých let – profinancování nedokončených investičních akcí přecházejících z roku 2009 do roku 2010, splátky jistiny úvěru z let 2006 - 2008, čerpání investičního úvěru 2010, čerpání a splácení úvěrového rámce). Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – při porovnání příjmů a výdajů roku 2010 – půjde o rozpočet schodkový.
  2. Zabezpečí financování základních činností kraje a organizací jím zřízených.
  3. Umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje.
  4. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
  5. Do majetku kraje bude investováno minimálně v takové míře, aby nedocházelo k jeho znehodnocování. Zahajovány budou pouze takové stavby a akce, které budou v souladu  s ekonomickými možnostmi rozpočtového výhledu kraje.
  6. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů.
  7. Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2010:

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu roku 2010 ze snahy maximálně eliminovat dopady ekonomické krize na kraj a jeho obyvatele, podpořit hospodářský rozvoj Ústeckého kraje včetně řešení dlouhodobého problému kraje, kterým je vysoká nezaměstnanost.

1.    Vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje:

·          zkvalitnění dopravní sítě a dopravní obslužnosti

·          růst zaměstnanosti prostřednictvím zkvalitnění vzdělávacího procesu  vedoucího k pružnějšímu vstupu na trh práce

·          podpora rozvoje podnikatelského prostředí

·          propojení činností podnikatelských subjektů s centry výzkumu, vývoje a inovací

2.    Soustředění finančních prostředků na investice do majetku kraje: 

·          revitalizace dopravní infrastruktury – silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku kraje:

v       snížení zanedbanosti stavebně technického stavu silnic II. a III. třídy na území kraje včetně řešení havarijních stavů mostů na těchto silnicích a jejich následné rekonstrukce

v       podpora investiční výstavby silnic II. a III. třídy, která je v souladu se „Studií rozvoje a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji“, v časovém horizontu do roku 2035, schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5. 11. 2003 usnesením č. 11/20/2003. Jedná se zejména o přístupové komunikace k hraničním přechodům a komunikace dotýkající se stavby D 8 – 805.

3.    Maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje:

·          zajištění spolufinancování projektů z fondů EU v rámci programovacího období   2007 – 2013, zejména ROP NUTS II Severozápad

·          zajištění spolufinancování z finančního mechanismu EHP/Norsko

4.   S ohledem na efektivnost a hospodárnost je doporučena podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.

Cílem navrhovaného řešení je:

·          vytvořit v rámci rozpočtu na rok 2010 prostor pro zvýšení ekonomického a sociálního potenciálu Ústeckého kraje,

·          maximálně soustředit a využít dostupné finanční prostředky na realizaci priorit kraje,

·          stanovit základní rámec pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2010.

 
Zodpovídá: Soňa Poupětová
Vytvořeno / změněno: 21.8.2009 / 21.8.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém