Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 25.schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

25. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 28.12.2005

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6.Blok hejtmana Ústeckého kraje

 

6.1 Veřejná zakázka – právní služby: RÚK rozhodla o zadání otevřeného řízení na plnění veřejné zakázky „Poskytování právních služeb“. Rada také rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky.

 

6.2 Základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje: RÚK schválila uzavření dodatku smluv o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou. Rada schválila uzavření dodatku se všemi dopravci, kteří se podílejí v tomto roce na zajištění  základní dopravní obslužnosti. K podpisu smluv bude docházet do konce roku. Dotace vyplácená dopravcům v našem kraji v autobusové veřejné dopravě v závazku veřejné služby v tomto roce představuje 234 milionů korun. Pro příští rok je na tyto dotace v rozpočtu kraje vyčleněno 269,6 milionu korun.

 

6.3 Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: RÚK stanovila odměnu  řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

 

6.4 Platový výměr ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: RÚK stanovila platový výměr ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

 

6.5 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Krajské noviny“: RÚK vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Krajské noviny“. Rada rozhodla o přidělení této veřejné zakázky uchazečům VLTAVA-LABE-PRESS a.s.. divize Sever odštěpný závod, MAFRA, a.s. a BORGIS a.s..RÚK svým usnesením č. 12/18R/2005 vyhlásila výběrové řízení na plnění veřejné zakázky „Krajské noviny“. Jejím předmětem byla realizace mediální prezentace Ústeckého kraje tzv. „Krajských novin“ zveřejňovaná jednou měsíčně ve formě přílohy periodického denního tisku.

Krajské noviny vycházejí od roku 2003. V roce 2003 měly rozsah jedné půlstrany měsíčně v Deníkách Bohemia a DNES, v roce 2004 již dostaly podobu obsahově shodných příloh regionálních periodik Deníky Bohemia, DNES a PRÁVO v periodicitě 1x za měsíc/12x za rok. Od počátku roku 2005 byl rozsah rozšířen rozsah na 6 stran měsíčně v každém uvedeném periodiku. Na základě výběrového řízení se pro příští rok počítá se stejným rozsahem a periodicitou jako v letošním roce. 

 

6.6 Sponzorské dary na 3. reprezentační ples Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o sponzorských darech na 3. reprezentační ples Ústeckého kraje. Ples Ústeckého kraje se koná 17.února.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Radka Vonky

 

7.1 Projekt BROÚK – Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu: RÚK souhlasí s Podmínkami k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu BROÚK – Budoucí rozvoj Ústeckého kraje. Ústecký kraj je předkladatelem a realizátorem projektu Budoucí rozvoj Ústeckého kraje (BROÚK) spolufinancovaném z prostředků EU v rámci programu SROP, opatření 3.3 – Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů. Realizace projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje na svém zasedání 22.9.2004  usnesením číslo 32/104/2004. Žádost o projekt byla dle dopisu Ing Paláčkové, ředitelky odboru Řídícího orgánu Společného regionálního operačního programu a JPD Praha z 21.6.2005 schválena. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu však bylo vydáno až 14.11.2005 a kraj jej obdržel 5.12.2005. Podpis Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu příjemcem podpory je podmínkou pro uplatňování proplácení uznatelných nákladů projektu.

 

7.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení záměru „Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 29 v k.ú. Klíny I“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 29 v k.ú. Klíny I“ předložené oznamovatelempanem Jiřím Herzigem, Tyršova stezka 190, Lom – Loučná, takto: Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Obec po předběžném projednání s veřejností se záměrem souhlasí. Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou odpovídající a dostatečná.

 

7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „VTE Klíny II - výstavba 1 ks VTE na parc.č. 130/1 v k.ú. Klíny I“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „VTE Klíny II - výstavba 1 ks VTE na parc.č. 130/1 v k.ú. Klíny I“ předložené oznamovatelempanem Jiřím Herzigem, Tyršova stezka 190, Lom – Loučná, takto:Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Obec po předběžném projednání s veřejností se záměrem souhlasí.

Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D. IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou odpovídající a dostatečná.

 

 

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA  záměru „Výstavba skladové kapacity nafty motorové v areálu ČEPRO, a.s. – střediska 04 Roudnice nad Labem“: RÚK se vyjadřuje dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k dokumentaci EIA záměru „Výstavba skladové kapacity nafty motorové v areálu ČEPRO, a.s. – střediska 04 Roudnice nad Labem“, předloženého oznamovatelem Ministerstvem obrany, Tychonova 1, Praha 6, takto: K předložené dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, nejsou připomínky. Předložená dokumentace, do které byly zahrnuty připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení, prokazuje, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná. Za podmínky doplnění navržených doporučení uvedených v dokumentaci o požadavky obcí a orgánů veřejné správy do podmínek  Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku na základě předložení Dokumentace EIA.

 

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení záměru „Hala Chladírna Zedníček Nové Dvory u Doksan“: RÚK se dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Hala Chladírna Zedníček Nové Dvory u Doksan“ předložené oznamovatelemZedníček a.s.,  Kunovice, takto: Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Obec se záměrem souhlasí, realizace záměru přinese až 105 pracovních míst v lokalitě s vysokou nezaměstanností. Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění odpovídající a dostatečná.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení záměru „Průmyslový lihovar Trmice“: RÚK se vyjadřuje dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Průmyslový lihovar Trmice“ předložené oznamovatelemPrůmyslový lihovar Přestanov, a.s., Křížikova 2393, 415 99 Teplice, takto: Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Obec po předběžném projednání s veřejností se záměrem souhlasí, realizace záměru přinese přímo 87 nových pracovních míst a podpoří udržitelný rozvoj zemědělství v regionu. Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou odpovídající a dostatečná.

 

 

7.7 Vyjádření k žádosti společnosti CIHELNY KRYRY a.s. se sídlem Lipová 1127/22, 301 64 Plzeň, IČ 25227424, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Cihelna – výroba zdícího materiálu“: RÚK se vyjadřuje dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k  žádosti společnosti CIHELNY KRYRY a.s. se sídlem Lipová 1127/22, 301 64 Plzeň,  o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Cihelna – výroba zdícího materiálu“ takto: S žádostí o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována, dle § 3 odst. 1zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, pro zařízení „Cihelna – výroba zdícího materiálu“ se souhlasí za podmínek, že budou dodrženy podmínky ochrany ovzduší.

 

7.8 Vyjádření k žádosti společnosti ANIMO Žatec, a.s. se sídlem Lišany čp. 33, Louny 1, IČ 00044628, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov prasat se sídlem v Lišanech“: RÚK se vyjadřuje dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k  žádosti společnosti ANIMO Žatec, a.s. o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov prasat se sídlem v Lišanech“ takto: S žádostí o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována, dle § 3 odst. 1zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, pro zařízení „Farma pro chov prasat se sídlem v Lišanech“, souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Do všech krmných směsí se budou nejpozději od 1.1.2009 přidávat enzymatické látky.

2. Do 31.12.2009 bude provedeno zakrytí jímek kejdy u jednotlivých hal pevnými víky, nebo bude realizována jiná odpovídající úprava kejdového hospodářství, na úrovni nejlepších dostupných technik.

3. Nejpozději od 1.1.2010 bude při zapravení kejdy do půdy při aplikaci pomocí injektáže používána uzavřená štěrbina.

4. U rozstřiku fugátu z kejdy bude i nadále používán pásový postřik.

5. Bude vedena evidence vyprodukované a odebrané kejdy a krmiv s enzymatickými látkami.

 

 

7.9 Vyjádření k žádosti Josefa Paclta - PATOK, bydlištěm Lipno 104, 438 01 Žatec 1, IČ 18 33 40 59, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výstavba linky na čištění zaolejovaných odpadních vod a vybudování sběrného dvora v Provozním areálu PATOK  v EPL Louny – 2. etapa“, umístěné v areálu Elektroporcelán a.s. v Lounech: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci, k žádosti Josefa Paclta - PATOK, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výstavba linky na čištění zaolejovaných odpadních vod a vybudování sběrného dvora v Provozním areálu PATOK  v EPL Louny – 2. etapa“, takto: K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována společností CEMC, Jevanská 12, Praha 10 nejsou připomínky, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky orgánů veřejné správy a požadavky vyplývající příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje.

Odpadní vody z linky čištění zaolejovaných vod budou vypouštěny do jednotného kanalizačního systému města Louny v souladu s kanalizačním řádem.

 

7.10 Vyjádření k žádosti společnosti XAVERgen, a.s. se sídlem Lopatecká 223/13, 147 00 Praha 4, IČO 27198944, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro odchov nosnic násadových vajec masných plemen“ na Astře Žatec: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci, k  žádosti  společnosti XAVERgen, a.s. o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro odchov nosnic násadových vajec masných plemen“ na Astře Žatec takto: S žádostí o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována, dle § 3 odst. 1zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, pro zařízení „Farma pro odchov nosnic násadových vajec masných plemen“ na Astře Žatec, souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

1.       Nejpozději od 31.12.2008 bude používáno pouze krmení s enzymatickými látkami.

2.       Bude vedena evidence vyprodukované a odebrané podestýlky.

3.       Drůbeží podestýlka bude po vyhrnutí do 36 hodin odvezena.

 

Navržené závazné podmínky provozu zařízení uvedené v kapitole 13 „Žádosti“ zahrnují i opatření k prevenci a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí, která jsou odpovídající a dostatečná.

 

7.11 Vyjádření k žádosti společnosti XAVERgen, a.s. se sídlem Lopatecká 223/13, 147 00 Praha 4, IČO 27198944, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov nosnic násadových vajec masných plemen a rychlovýkrm masných plemen“ ve Dvércích: RÚK se vyjadřujedle zákona o integrované prevenci, k  žádosti  společnosti XAVERgen, a.s. o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov nosnic násadových vajec masných plemen a rychlovýkrm masných plemen“ ve Dvércích takto:

S žádostí o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována, dle § 3 odst. 1zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, pro zařízení „Farma pro chov nosnic násadových vajec masných plemen a rychlovýkrm masných plemen“ ve Dvércích, se souhlasí za následujících podmínek:

1.Nejpozději od 31.12.2008 bude používáno pouze krmení s enzymatickými látkami.

2.Bude vedena evidence vyprodukované a odebrané podestýlky.

3. Drůbeží podestýlka bude po vyhrnutí do 36 hodin odvezena.

 

7.12 Vyjádření k žádosti společnosti XAVERgen, a.s. se sídlem Lopatecká 223/13, 147 00 Praha 4, IČO 27198944, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov nosnic násadových vajec masných plemen“ v Libočanech: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci, k  žádosti  společnosti XAVERgen, a.s. o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov nosnic násadových vajec masných plemen“ v Libočanech takto:

S žádostí o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována, dle § 3 odst. 1zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, pro zařízení „Farma pro chov nosnic násadových vajec masných plemen“ v Libočanech, se souhlasí za následujících podmínek:

1. Nejpozději od 31.12.2008 bude používáno pouze krmení s enzymatickými látkami.

2. Bude vedena evidence vyprodukované a odebrané podestýlky.

3. Drůbeží podestýlka bude po vyhrnutí do 36 hodin odvezena.

 

7.13 Návrh na projednání žádostí obcí o změnu termínů dokončení prací na projektech podporovaných Fondem vodního hospodářství Ústeckého kraje, v rámci již uzavřených a platných  smluv: RÚK schvaluje návrhy dodatků ke smlouvám o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Obce kraje, jako příjemci dotací, v řadě případů nedokázaly realizovat předmět podpory z níže uvedených důvodů v termínu smluv uzavřených v rámci Fondu vodního hospodářství, nebo jim vývoj realizace projektu napověděl, že stanovený termín nebude splněn a proto požádali o změnu termínu dokončení projektu. Žádosti o změnu termínu dokončení projektů neobsahují žádné změny v požadované výši dotace ani ve schváleném předmětu plnění.

 

7.14 Návrh revokace usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/23R/2005 a nového vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek“: RÚK rozhodla o revokaci usnesení a vyjadřuje se dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek“ předložené oznamovatelempanem Jiřím Herzigem, Tyršova stezka 190, Lom – Loučná, takto:Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Obec po předběžném projednání s veřejností se záměrem souhlasí. Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D. IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou odpovídající a dostatečná.

 

7.15 Poskytnutí vratné dotace na proplacení DPH  u projektů SROP a Phare příspěvkových organizací kraje: RÚK schvaluje Poskytnutí vratné dotace na proplacení DPH projektů pro tyto školy:

1.           Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda, na projekt Libverdský dvůr ve výši 3 188 474.- Kč

2.           Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola E.A.Komerse a SOU Děčín-Libverda na projekt PHARE Ekologizace provozu a provozního zázemí botanické zahrady Libverda ve výši 900 000.- Kč

3.           Integrovaná střední škola technická, Centrum odborné přípravy,Most Velebudice na projekt SROP „ Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie“ve výši 5 833 000.-  Kč

 

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Petra Fialy

 

8.1 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Řešení klimatizace zasedacích místností + změna regulace UT v budově A“: RÚK vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Řešení klimatizace zasedacích místností + změna regulace UT v budově A“. Rada dále rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Řešení klimatizace zasedacích místností + změna regulace UT v budově A“ uchazeči SKD Průmstav - stavby, a. s., a to za podmínek: Nabídková cena:  9, 927 milionu korun bez DPH, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště v týdnech: 13 týdnů

 

8.2 Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ Varnsdorf – REKO kuchyně “: RÚK  vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ Varnsdorf – REKO kuchyně “. Rada dále podle ustanovení § 65 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o přidělení veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ Varnsdorf – REKO kuchyně “ uchazeči PSD s. r. o., a to za podmínek: Nabídková cena: 7,977 milionu korun bez DPH, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště v týdnech: 19 týdnů

 

8.3 Stanovení ceny nákupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s.: RÚK souhlasí se stanovením ceny nákupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s.  v částce 23 900,- Kč za jednu akcii. Rada uložila Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení Smlouvy o koupi cenných papírů v počtu 34 akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. za účelem získání 51 % majetkové účasti Ústeckého kraje.

Ústecký kraj v současné době vlastní 68 ks akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. (dále jen RRA ÚK), což činí 34 %  vlastnický podíl ve společnosti. Záměrem Ústeckého kraje je získat 51 % vlastnický podíl v RRA ÚK v objemu 102 ks akcí a to odkupem od některých spoluvlastníků společnosti.  Jedná se zejména o prodej akcií ve vlastnictví jednotlivých hospodářských komor. K získání nadpolovičního podílu je nutné odkoupit minimálně 34 ks akcií.

Nákupní cena akcií byla stanovena na základě navýšení jmenovité hodnoty akcií (základní kapitál RRA ÚK činí 2 000 tis. Kč a je rozvržen na 200 ks akcií v jmenovité hodnotě 10 000,- Kč) podílem z nerozděleného zisku po zdanění za dobu jejich vlastnění akcionářem.

 

9. Blok ředitelky krajského úřadu

 

9.1 Pověření k řízení odboru: RÚK pověřila:

1.       řízením odboru kancelář hejtmana Ing. Michaelu Tobiášovou  do doby jmenování vedoucího odboru kancelář hejtmana

2.       řízením odboru dopravy a silničního hospodářství Lenku Jelačičovou do doby jmenování vedoucího odboru

3.       řízením odboru majetkoprávního Bc. Kláru Divišovou do doby jmenování vedoucího odboru

4.       řízením odboru informatiky a organizačních věcí Bc. Jana Jelínka do doby jmenování vedoucího odboru

Po dobu, než budou Radou Ústeckého kraje jmenováni noví vedoucí odborů je nutno deklarovat usnesením rady (stejně jako je tomu v případě jmenování vedoucích odborů) vůli pověřit vedením odboru vybrané pracovníky úřadu, kteří splňují zákonné povinnosti pro výkon funkce vedoucího úředníka. Usnesením navržení úředníci toto splňují.

 

9.2 Limit zaměstnanců KÚ ÚK a pracovníci přijímaní na dobu určitou pro realizaci projektů financovaných z fondů EU: RÚK schválila aby pracovníci KÚ ÚK, přijímaní do pracovního poměru na dobu určitou pro realizaci projektů financovaných z EU, jejichž mzdové a ostatní náklady jsou hrazeny z těchto projektů, nebyli započítávání do evidenčního stavu pracovníků KÚ. Pro realizaci rozpracovaných projektů (GS Ústeckého kraje Opatření 3. 3 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání  OP RLZ, Opatření 4. 2 Specifické vzdělávání OP RLZ – „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“, Projekt ReRegions v rámci programu INTERREG IIIC, GS Opatření 1. 1 Reg. podpora podnikání pro drobné podnikatele) bude potřeba přijmout 4 pracovníky na dobu určitou jako projektové managery.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

připravil: Vojtěch Krump, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení informací a vnějších vztahů

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 742, 737 203 663

krump.v@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 26.1.2006 / 26.1.2006 | Zveřejnit od-do: 26.1.2006-26.2.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém