Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 26. jednání Rady Ústeckého kraje, III. volební období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Veřejná sbírka „Konto povodeň Děčínsko 2009“ a její využití

Rada Ústeckého kraje rozhodla o použití celkového výtěžku veřejné sbírky Ústeckého kraje na odstraňování škod na majetku osob a organizací na území Ústeckého kraje v roce 2009 ve výši 763 912,15 Kč  pro účely financování oprav silnic II. a III. třídy postižených povodní v roce 2009 realizovaných Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje p.o. - III/26223 Benešov nad Ploučnicí – Markvartice.

 
III/26223 Benešov nad Ploučnicí – Markvartice   

- poškozená vozovka, celkové náklady činí 2 mil. Kč

- stržená opěrná zeď u podjezdu ČD, celkové náklady činí 7,2 mil. Kč

- podemletá krajnice a vozovka u podjezdu ČD, celkové náklady činí 6,5 mil. Kč

- poškození čela propustku, celkové náklady činí 700 tis. Kč

- poškozené čela a římsa mostu, celkové náklady  činí 4,5 mil. Kč.


Problematika úhrady regulačních poplatků

 
RÚK bere na vědomí informaci o realizaci usnesení ZÚK č. 9/4Z/2009 ze dne 25. 3. 2009. Na základě tohoto usnesení RÚK stanoví tyto limity čerpání rozpočtové položky pro měsíc říjen 2009:

1.    Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – limit 484 500,- Kč

2.    Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – limit 737 500,- Kč

3.    Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – limit 930 000,- Kč

4.    Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – limit 787 500,- Kč

5.    Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – limit 1 272 000,- Kč

6.    Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace – limit 187 500,- Kč

7.    Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace – limit 196 500,- Kč

8.    Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace – limit 100 000,- Kč

 
V rozpočtu Ústeckého kraje bylo pro rok 2009 dosud alokováno 33 mil. Kč, je nutno doplnit 14,5 mil. Kč z rezervy rozpočtu Ústeckého kraje pro období měsíců října až prosince

 
Celkový přehled výběru regulačních poplatků vč. objemu regulačních poplatků uhrazených na základě veřejného příslibu (období od 1. 2. 2009 do 31. 8. 2009)

Ústecký kraj celkem

počet případů

z toho VP (počet)

z toho VP (%)

vyúčtováno Kč

z toho VP (Kč)

z toho VP (%)

Poplatek ambulance - 30 Kč

239 321

75 103

31%

    7 179 660 Kč

    2 259 450 Kč

31%

Poplatek hospitalizace - 60 Kč/den

78 714

50 907

65%

  27 745 130 Kč

  21 520 130 Kč

78%

Poplatek ambulance - 90 Kč

50 230

24 730

49%

    4 520 700 Kč

    2 302 200 Kč

51%

CELKEM

368 265

150 740

41%

  39 445 490 Kč

  26 081 780 Kč

66%

 
Výpočet čerpání podpory de minimis v jednotlivých zdravotnických zařízeních

- stanovení maximálního měsíčního limitu na měsíc říjen 2009

Ústecký kraj - celkem

počet případů

z toho VP (počet)

z toho VP (%)

vyúčtováno Kč

z toho VP (Kč)

z toho VP (%)

Poplatek ambulance - 30 Kč

26 760

8 773

33%

       802 800 Kč

       269 550 Kč

34%

Poplatek hospitalizace - 60 Kč/den

7 877

5 000

63%

    3 553 390 Kč

    2 892 760 Kč

81%

Poplatek ambulance - 90 Kč

7 379

2 915

40%

       664 110 Kč

       338 850 Kč

51%

CELKEM

42 016

16 688

40%

    5 020 300 Kč

    3 501 160 Kč

70%


Vyhlášení dotační programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2010“

 
RÚK doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o vyhlášení dotačního programu Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2010.

 
Dne 26. září 2007 Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 13/21Z/2007 schválilo Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Do roku 2009 byla podpora vybraných služeb zdravotní péče zahrnuta do okruhů podpory dotačního programu Podpora sociálně zdravotních služeb. Tento program vznikl v roce 2006 sloučením tří dotačních programů kraje (Zdravotnické programy, Protidrogová politika a Podpora sociální integrace). Na základě požadavku Komise zdravotní a Komise sociální z dubna letošního roku je navrženo dotační program rozdělit na dva programy pro oblast sociálních služeb a oblast zdravotní péče.
Pro oblast zdravotní péče je navržen dotační program  Podpora vybraných služeb zdravotní péče. Do tohoto programu jsou zařazeny následující okruhy podpory:

-          zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci programů hospicové péče.

-          programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně intoxikovaných, programy prevence HIV/AIDS a programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických zařízeních

Pro oblast sociálních služeb je navržen dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny. Do tohoto programu byly zařazeny následující okruhy podpory:

-          registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 32 – 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

-          aktivity zaměřené na podporu rodiny a na zajištění pěstounské péče (např. mateřská centra, programy zaměřené na podporu náhradní rodinné péče, zařízení pěstounské péče).


Projekt „Zpracování analýz rizika starých ekologických zátěží“.

RÚK schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci projektu „Zpracování analýz rizika starých ekologických zátěží“ v rámci Operačního programu Životní prostředí. Akce bude realizována s použitím podpory z Operačního programu Životní prostředí se spoluúčastí kraje ve výši min. 10 % z celkových uznatelných nákladů. Financování projektu bude zajištěno z prostředků Fondu rozvoje ÚK. Termín pro 1. etapu: 31.12.2010.

V 1. etapě budou zpracovány analýzy rizik pro lokality TDV Duchcov, Teplice RENOTEX a Koželužna Litoměřice. Ve 2. etapě budou zpracovány analýzy rizik pro lokality Skládka TKO Terezín – Kesl, Skládka kalu Prunéřov, Koželužna Žalhostice. Spoluúčast je ve výši min.10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Předpokládá se, že náklady na analýzu rizik pro jednu kontaminovanou lokalitu budou ve výši 1 mil. Kč. Spoluúčast z rozpočtu ÚK pak tedy představuje minimálně 100 tis. Kč na každou lokalitu. Termín realizace celého projektu: 1. etapa – 2009 – 2010, 2. etapa – 2011 - 2012Chráněné krajinné oblasti České středohoří - Březinské tisy

 
RÚK bere na vědomí plán péče o zvláště chráněné území. Hlavními předměty ochrany jsou populace tisu červeného, význačné paleontologické naleziště a geologický výtvor. Dlouhodobý cíl péče spočívá v zachování významného paleontologického naleziště - Bechlejovická stěna, zachování fosilní třetihorní flóry a fauny, zachování populace tisu červeného v lesních porostech, do lesních porostů zavést hospodaření v ekosystémovém pojetí, tj. přechod od výlučné péče o lesní dřeviny a jejich porosty na péči o celé lesní ekosystémy (flóra, fauna i neživá příroda), vytvoření optimální struktury lesních ekosystémů (druhové, genetické, prostorové a věkové) diferencovaně podle stanovištních poměrů a maximální využívání a podpora spontánních procesů (např. přirozená obnova). Náklady představují celkem 538 500,- Kč.


Dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2010

RÚK doporučuje rozhodnout o vyhlášení programu. Pro oblast zdravotní péče je navržen dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče. Do tohoto programu jsou zařazeny okruhy podpory zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci programů hospicové péče a programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně intoxikovaných, programy prevence HIV/AIDS a programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických zařízeních.

Pro oblast sociálních služeb je navržen dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny. Do tohoto programu byly zařazeny okruhy podpory registrované sociální služby a aktivity zaměřené na podporu rodiny a na zajištění pěstounské péče (např. mateřská centra, programy zaměřené na podporu náhradní rodinné péče, zařízení pěstounské péče).


Partnerství Ústeckého kraje v projektu CZECHTECHYes


RÚK schvaluje
zapojení Ústeckého kraje v pozici nefinančního partnera do projektu „CZECHTECHYes“, jehož předkladatelem je Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech, klasickými řemeslnými profesemi počínaje a vysoce kvalifikovanými pracovníky v technických oborech konče. Cílem projektu je zavedení systémové podpory sledující zvýšení zájmu školáků a studentů střeních škol o technické obory.

Projekt svojí činností navazuje na již existují a velmi úspěšnou kampaň Libereckého kraje TECHYes, měl by ji dále rozvíjet a posilovat její pozitivní dopady pro veřejnost. Celkové náklady jsou odhadovány na 38 mil. Kč. Projekt bude realizován v rozsahu 36 měsíců v období 01/2010 – 12/2013. Výše nastíněný cíl projektu v podstatě doplňuje a navazuje na již vyhlášený Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol, který je součástí balíčku Motivačních programů pro střední školství v Ústeckém kraji. Tyto motivační programy jsou součástí Dohody o povolební spolupráci pro volební období 2008 - 2012 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje s cílem zabezpečit dostatek absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. 


Připravila: Soňa Poupětová

oddělení tiskových informací

kancelář hejtmanky Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

+420 475 657 741, poupetova.s@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Soňa Poupětová
Vytvořeno / změněno: 1.10.2009 / 1.10.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém