Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva z 27. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
Tisková zpráva ze dne 2. listopadu 2017
 

 
 

Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Radní navrhují zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí finančního daru v celkové výši 1 000 000,- Kč organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.. Hlavním účelem tohoto daru je naplnění programu „obědy do škol“ v Ústeckém kraji.

           

V letošním roce bylo uskutečněno jednání se zástupci společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., jež

poskytuje pomoc rodičům samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, avšak aktivně přistupují k řešení svých problémů. Cílem projektu organizace je zajištění dětí, jejichž rodiče jsou v tíživé životní situaci a nemohou zaplatit školní obědy, zajistit pravidelnou kvalitní stravu a vypěstovat zdravé stravovací návyky. Podpora projektu směřuje dětem, které navštěvují základní školu. Základním kritériem pro zahájení spolupráce je, že se rodiče o své děti starají, komunikují se školou a svou tíživou situaci aktivně řeší.

 

Vzhledem k tomu, že Ústecký kraj chce podporovat děti i rodičů, kteří se ocitají v tíživé životní situaci, jsou zaměstnaní, avšak jejich příjmy se blíží k hranici životního minima bez nároku na jakékoliv sociální dávky, byla na společném jednání dohodnuta předběžná podpora organizace WOMEN FOR WOMEN o.p.s., formou finančního daru ve výši 1 000 000,- Kč. Aktivity projektu organizace WOMEN FOR WOMEN o.p.s. jsou v Ústeckém kraji již realizovány, ve školním roce 2016/2017 bylo podpořeno 60 základních škol a 576 dětí v celkové výši 2 000 537,- Kč. Počet podpořených dětí stále narůstá, ve školním roce 2017/2018 se předpokládá nárůst o cca 6 000 dětí. Již nyní se do aktivit organizace zapojilo o 400 dětí více než v předchozím školním roce. V současném školním roce 2017/2018 se do aktivit projektu prozatím zapojilo 54 základních škol, z nichž bylo podpořeno 643 dětí v celkové výši 2 651 488,- Kč. Nejvyšší počet podpořených dětí pochází z Moravskoslezského kraje, druhý nejvyšší počet podpořených dětí pochází právě z Ústeckého kraje.

 

Operační program potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí je zaměřen na děti, které navštěvují mateřskou školu, základní školu či víceletá gymnázia, avšak jednou z podmínek je, že se děti jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi, čímž je podpora zaměřena pouze na rodiny pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi. Příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek státní sociální podpory jsou zajištěni příspěvky, které slouží na pokrytí základních životních potřeb, tedy jídlo, ošacení a hygienu. Z obou těchto systémů (dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, dávky státní sociální podpory – příspěvek na dítě) by mělo docházet k úhradám obědů dětí ve školách.

 

Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“

 

Rada rozhodla o zařazení žadatelů do stipendijního programu. Celkem bude přiděleno 25 stipendií pro všeobecné lékařství, 2 pro obor farmacie a 7 pro zubní lékařství.

Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“

 

 Z rozpočtu kraje na rok 2017 byla na stipendijní program vyčleněna částka ve výši 750 tis. Kč. Do stipendijního programu se přihlásili dvě žadatelky studující obor Diplomovaný zdravotní specialista, oběma bude přiznáno stipendium.

Stanovisko Ústeckého kraje pro jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků - Krajská zdravotní, a.s.

 

Radní Ústeckého kraje souhlasili s vydáním doporučujícího stanoviska Komisí pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků k žádostem o posouzení umístění a provozu přístrojových zdravotnických prostředků, jejichž provoz je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nebo jde-li o nákup přístrojů s poskytnutím dotace ze státního rozpočtu. První dva přístroje plánuje Krajská zdravotní nakoupit z investičního příspěvku od Ústeckého kraje pro rok 2018.

 

High-end UZ přístroj s 3D zobrazením a 2 jícnovými sondami pro kardiochirurgické pracoviště – pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem

 

 Vzhledem k nově budovanému pracovišti kardiochirurgie v Krajské zdravotní a.s., Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. je přístroj nutný nejen k diagnostice srdečně - cévních onemocnění či vrozených nebo získaných vad, ale bude také využíván perioperačně nebo v krátkodobém i pozdním pooperačním období ke sledování výsledků zákroků či eventuálních komplikací. Přístroj bude umístěn na pracovišti kardiochirurgie. Jedná se o mobilní zařízení, které je možno převážet v rámci oddělení i nemocnice (má vlastní kolečka). Pořízení veškerého uvažovaného vybavení pro kardiochirurgii je předpokládáno z prostředků Ústeckého kraje – podpora investičních aktivit v rámci SOHZ 2018 (služby obecného hospodářského zájmu).

 

Investiční náklady jsou odhadovány na 5,6 mil. Kč bez DPH, 6,78 mil. Kč vč. DPH (dle provedeného průzkumu trhu).

 

Přístroj pro mimotělní oběh – pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem

 

Vzhledem k nově budovanému pracovišti kardiochirurgie v Krajské zdravotní a.s., Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. je přístroj nutný k provádění kardiochirurgických operací (revaskularizační operace, operace pro získané či vrozené srdeční vady, kombinované výkony na srdci a hrudní aortě). Přístroj bude umístěn na oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

 

Investiční náklady jsou odhadovány na 9 mil. Kč bez DPH, 10,9 mil. Kč vč. DPH (dle provedeného průzkumu trhu).

 

Skigrafický rtg komplet s přímou digitalizací –pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem

 

Přístroj bude umístěn na radiodiagnostickém oddělení ústecké nemocnice. Dne 12. 10. 2017 došlo na pracovišti skiagrafie VISARIS ke smrtelnému úrazu pacientky vlivem dosud neobjasněného náhlého uvolnění RTG zářiče. Přístroj byl v provozu od prosince 2015 a dosud v záruce. Nahradil 12 let starý skiagrafický přístroj Axiom Artis FD (SIMENS), který byl již zastaralý. Po výše uvedeném smrtelném úrazu je obtížné si představit pokračovat v normálním provozu s přístroji VISARIS jako hlavního skiagrafického pracoviště, které je extrémně zatíženo po většinu pracovní doby, na každém pracovišti se denně vyšetří cca 150 pacientů. Z bezpečnostních důvodů je pokládáno za nutné zakoupit nové skiagrafické přístroje od firem s dlouhodobou historií. Nejde jen o bezpečnost, ale zvýšení kvality a rychlosti dosud prováděných vyšetření. Silnější generátor, který umožní kratší exposiční dobu a tím sníží neostrost při snímkování a může provést snímky i u ležících, velmi obézních lidí.

Investiční náklady jsou odhadovány na 6,9 mil. Kč bez DPH, 8,35 mil. Kč vč. DPH (dle provedeného průzkumu trhu). Krajská zdravotní tedy předpokládá, stavební úpravy, v minimálním rozsahu, vzhledem k tomu že se jedná o obnovu zdravotnické technologie – odhaduje náklady v rozsahu max. 200 000,-Kč. Pořízení přístroje bude realizováno z vlastních investičních zdrojů, popř. externích zdrojů, disponibilních k pořízení zdravotnické techniky.

Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018“

Prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje je v návrhu rozpočtu pro rok 2018 vyčleněno 8 000 000,- Kč.

 

Hlavním cílem Dotačního programu je zvýšení konkurenceschopnosti Ústeckého kraje podporou rozvoje podnikatelského prostředí, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatně výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů se sídlem v Ústeckém kraji v počáteční fázi podnikání prostřednictvím dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit.

 

Dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2016. V rámci tohoto prvního kola bylo přijato celkem 221 žádostí o poskytnutí dotace s celkovou požadovanou částkou 34 487 902,- Kč. Podpořeno bylo díky výši finanční alokace pro rok 2016, která byla 4 000 000,- Kč, jen 27 projektů s nejvyšším počtem získaných bodů. V roce 2017 byla finanční alokace pro Dotační program zdvojnásobena na 8 000 000,- Kč. Přijato bylo 169 žádostí o poskytnutí dotace s celkovou požadovanou částkou 20 804 782,- Kč. Podpořeno bylo 46 žádosti. V tomto roce byl jako jedno ze specifických hodnotících kritérií projektu zařazen také vznik nového pracovního místa s jeho povinnou dvouletou udržitelností po ukončení realizace projektu. Na základě podpořených projektů bylo zřízeno 33,5 pracovních míst v přepočtu na celé úvazky (v tomto počtu nejsou zahrnuti samotní žadatelé). Pro rok 2018 bylo v Dotačním programu provedeno jen několik drobných aktualizací a upřesnění vycházejících ze zkušeností s administrací programu a komunikace s žadateli v předchozích letech. Podstata

a základní podmínky Dotačního programu zůstaly nezměněny.

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 2.11.2017 / 2.11.2017 | Zveřejnit od: 2.11.2017 | Účinnost od: 2.11.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém