Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 27.schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 27. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 11.1.2006

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6.Blok hejtmana Ústeckého kraje

 

6.1 Informace o probíhajících restitučních sporech: RÚK vzala na vědomí pravidelnou informaci o stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

6.2 Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.: RÚK rozhodladle zákona o krajích a dle obchodního zákoníku, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s., o změně stanov společnosti. Změny se týkají zrušení Preambule na straně 1 stanov společnosti, a dále je zrušen text „jako koordinátora dopravní obslužnosti a integrovaného dopravního systému veřejné osobní dopravy Ústeckého kraje, v jejíž cílové akcionářské struktuře bude s trvalou většinou 51 % zastoupen Ústecký kraj a kromě Ústeckého kraje i Severočeského sdružení obcí do rozsahu 49% podílu na základním kapitálu společnosti“  na straně 1 stanov společnosti.

Změnu stanov společnosti již projednala rada kraje dne 7.12.2005 v souvislosti s utlumením činnosti této společnosti. Tímto usnesením je navrhováno radě kraje pouze dokončení schvalovací procedury.

 

6.3 Dopravní obslužnost autobusová: RÚK vzala na vědomí informaci ve věci postupu uzavírání dodatků smluv o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti na rok 2006 mezi Ústeckým krajem a dopravci, provozujícími veřejné autobusové linky na území Ústeckého kraje. Ústecký kraj již podepsal dodatky smluv o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti s většinou dopravců. Dodatek dosud nebyl podepsán s dopravci: Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. (dopravce nesouhlasí s návrhem kraje), s Dopravním podnikem města Děčín (formální záležitost) a s Dopravním podnikem měst Chomutov a Jirkov a.s. (jedná se o veřejnou drážní dopravu, zajišťovanou těmito dopravci a o souběh s autobusovou dopravou).

 

6.4 Dopravní obslužnost drážní: RÚK rozhodla, že nemůže akceptovat návrhy předložené dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. na trase Chomutov - Jirkov a dále Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. na rok 2006, týkající se zajištění trolejbusové, tramvajové a autobusové dopravy. Uložila členu krajské rady Milanu Francovi dál jednat s dopravci, Ministerstvem dopravy ČR a příslušnými obcemi. Důvodem rozhodnutí je skutečnost, že uzavření dodatku smlouvy  v podobě navrhované dopravci by mohlo být v rozporu s evropskou legislativou (poskytnutí nedovolené podpory).

 

6.5 Dopravní opatření do doby zprovoznění dálnice D8 – A17: RÚK podporujenávrh německé strany na dočasné dopravní opatření, spočívající v regulaci nákladní silniční dopravy na silničním hraničním přechodu Cínovec – Altenberg a Hora Svatého Šebestiána – Reitzeinhain, za podmínky úplného dokončení a zprovoznění obchvatu Chomutova na silnici I/7 (například stavby silnice Chomutov - Křímov).

            Ústecký kraj obdržel prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR návrh německé strany na dočasné dopravní opatření, spočívající v regulaci nákladní silniční dopravy na silničním hraničním přechodu Cínovec – Altenberg a Hora Svatého Šebestiána – Reitzeinhain tak, že nákladní vozidla o celkové hmotnosti přes 12 tun by byla ve směru do ČR vedena přes silniční hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána – Reitzeinhain a ve směru do SRN přes silniční hraniční přechod Cínovec – Altenberg.

 

 

6.6 Zpráva z pracovní návštěvy Valného shromáždění Sněmu výboru regionů ve Štrasburku (24. 11. - 25. 11. 2005): RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu o zahraniční služební cestě Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana a Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana - návštěva Valného shromáždění Sněmu výboru regionů ve Štrasburku ve dnech 24. 11. - 25. 11. 2005.

 

6.7 Zpráva ze služební cesty na veletrh Pollutec ve dnech 29.11. – 2.12.2005 v Paříži: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na veletrh Pollutec ve dnech 29.11. – 2.12.2005 v Paříži.

 

6.8 Vyhodnocení činnosti a účasti členů komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí informace o vyhodnocení činnosti a účasti členů komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje.

 

7.Blok náměstka a zástupce hejtmana Radka Vonky

7.1 Krajská strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje: RÚK doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit „Krajskou strategii udržitelného rozvoje“. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením  ze dne 23.6.2004  schválilo zpracování Krajské strategie  udržitelného rozvoje  a uložilo předložit ji Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení. Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje byla zpracována jako pilotní projekt za prostředky UNDP OSN (Rozvojového programu Organizace Spojených národů), Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Státního fondu životního prostředí a Ústeckého kraje. Náklady na vyhotovení Strategie činily 1,35 milionu korun, příspěvek Ústeckého kraje představoval 10 tisíc USD.

Dokument „Krajská strategie udržitelného rozvoje“ vznikal dva roky, jedná se o sumarizaci vizí a plánů ÚK do budoucna. Jde o vůbec první podobný dokument o udržitelném rozvoji na úrovni kraje v České republice, bude představen v Bruselu a v OSN. Zároveň bude sloužit také jako vzorová dokumentace pro ostatní kraje. V rámci jeho přípravy bylo osloveno 600 respondentů, kteří se vyjadřovali k budoucímu rozvoji kraje.  Na základě tohoto dokumentu a v něm specifikovaných indikátorů trvale udržitelného rozvoje bude možné sledovat vývojové trendy v klíčových oblastech. 

 

7.2 Strojírenský klastr v Ústeckém kraji:RÚK vzala na vědomípřednesenou informaci o přípravě žádostí a projektů v oblasti zakládání klastrů v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP), opatření č. 1.4. Rozvoj informačních a poradenských služeb, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí a o přípravě vzniku strojírenského klastru na území Ústeckého kraje.

            Podmínkou pro vznik klastru je aktivní zapojení krajské samosprávy do projektu na vyhledávání vhodných firem pro klastry. Bez této aktivní účasti je vznik klastru s finanční podporou ze SF EU nemožný. V případě klastru zaměřeného na problematiku strojírenství byla zvolena varianta bez finanční spoluúčasti Ústeckého kraje, pouze dle pravidel programu KLASTRY. Strojírenský klastr bude zaměřen do následujících oblastí dle OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností Českého statistického úřadu):

·         Výroba pryžových a plastových výrobků

·         Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků kromě výroby strojů a zařízení

·         Výroba a opravy strojů a zařízení

·         Výroba elektrických strojů a zařízení

·         Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů

 

Klastr je regionálně umístěný soubor navzájem propojených společností (zabývajících se výrobou, obchodem a službami), specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech a přidružených institucí, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

 

7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Obalovna živičných směsí Louny - západ“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k dokumentaci EIA, předloženého oznamovatelem  Swietelsky stavební s.r.o., České Budějovice takto: Souhlasí se způsobem a rozsahem dopracování dokumentace. Za podmínky doplnění navržených doporučení uvedených v dokumentaci o požadavky obcí a orgánů veřejné správy do podmínek Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku. Opatření navrhovaná v kapitole D.IV. dokumentace - „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“, s opatřeními navrženými odborem životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje, jsou odpovídající a dostatečná a prokazují, že při splnění navrhovaných podmínek je ovlivnění životního prostředí  přípustné. Město se záměrem souhlasí, pokud realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí v obytných částech města. Výstavbou uvažovaného záměru dojde k vytvoření až 16 pracovních míst.

 

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru pro zjišťovací řízení „Prodejna potravin LIDL Varnsdorf“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru, předloženého oznamovatelemLIDL Česká republika, takto: Nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Město se záměrem souhlasí, pokud realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Zastupitelstvo města Varnsdorf schválilo změnu územního plánu pro umožnění realizace záměru.

 

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení záměru „Navýšení kapacity výroby ionexového dianu“: RÚK se vyjadřuje dle o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru,předložené oznamovatelemspolečností SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s.takto: Nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění odpovídající a dostatečná.

 

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Obchodní centrum Hypernova Varnsdorf“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k oznámení záměru, předloženého oznamovatelem,firmou AGILE, spol. s r.o., Mírové náměstí 133, Ústí nad Orlicí, takto: Nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Město se záměrem souhlasí, pokud realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Zastupitelstvo města Varnsdorf schválilo změnu územního plánu pro umožnění realizace záměru.

 

7.7 Návrh dohody o spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. při  řešení pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje“ pro období 2006 – 2007: RÚK schválila podle zákona o krajích návrh dohody o spolupráci se společností EKO – KOM, a.s. při  řešení pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Ústeckého kraje“ pro období 2006 – 2007. Dohoda předpokládá pokračování informační kampaně ke třídění odpadů, zahuštění sítě sběrných míst, dovybavení sběrných dvorů, vzdělávání zástupců samosprávy s cílem přispět k lepší orientaci při nastavení systémů třídění,  uzavírání smluvních vztahů se svozovými firmami a odběrateli vytříděných surovin. V současné době probíhá letáková kampaň propagující třídění odpadu, spojená s tipovací soutěží o trekkingové kolo. Patronem projektu je člen krajské rady Antonín Terber.

 

7.8 Informace o stavu zpracování „Studie protipovodňových opatření na toku řeky Ohře v km 0,00 až 106,00“: RÚK vzala na  vědomí zprávu o zpracování veřejné zakázky „Studie protipovodňových opatření na toku řeky Ohře v km 0,00 až 106,00“, která byla zpracována pro potřeby stanovení priorit protipovodňových opatření na území Ústeckého kraje na toku řeky Ohře, a pro zajištění potřebných podkladů pro zahrnutí do „Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe“ a jeho Programu opatření a pro zajištění koordinace připravovaných opatření na hlavních vodních tocích Ústeckého kraje.

 

7.9 Informace o výsledku výběrového řízení „Komplexní studie protipovodňových opatření Ústeckého kraje“ a průběhu výběrového řízení na „Protipovodňová opatření na Labi - lokality Hřensko, Děčín LB, Ústí n/L LB, Lovosicko, Roudnice n/L - zpracování projektové dokumentace“: RÚK vzala na vědomí:

1) zprávu o průběhu a výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „Komplexní studie protipovodňových opatření Ústeckého kraje“

2) zprávu o průběhu výběrového řízení veřejné zakázky „Protipovodňová opatření na Labi - lokality Hřensko, Děčín levý břeh, Ústí n/L levý břeh, Lovosicko, Roudnice n/L - zpracování projektové dokumentace“, vypsaného pro potřeby zajištění potřebných podkladů pro zahrnutí uvedených opatření do „Plánů hlavních povodí ČR“ a jejich „Programů opatření“, „Programu MZe ČR č. 229060“ a  „Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe“ a jeho „Programu opatření“.

 

7.10 Informace o podaných žádostech a přiznaných podporách z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje za rok 2005: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o podaných žádostech a přiznaných podporách z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje za rok 2005. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje v roce 2005 podpořil uzavřením smluv o poskytnutí dotace celkem 90 projektů v celkové hodnotě 64 milionů korun. Z toho na realizaci staveb bylo poskytnuto 46,3 milionů korun a na pořízení projektových dokumentací 18,1 milionů korun.

 

7.11 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.12 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací.

 

7.13 Oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne  17. 10. 2005: RÚK mění usnesení č. 32/19R/2005 ze dne 17. 10. 2005 část A) bod 21. takto: Text – Zvláštní škola, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková organizace se ruší a nahrazuje textem -  Speciální školy, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková organizace.

 

7.14 Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): RÚK schválila výjimku pro žáky Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace, pro školní rok 2005/2006 ve dvou třídách speciální základní školy na osm, ve dvou třídách speciální základní školy na  sedm  žáků a  ve čtyřech třídách speciální mateřské školy pro školní rok 2005/2006 na deset  žáků.

 

 7.15 Změny v rejstříku škol a školských zařízení: RÚK souhlasí se změnami v  rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. Změny se týkají především změn názvů škol, ke kterým dochází  v souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

7.16 Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji: RÚK doporučuje zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Zásady zajištění výkonu regionálních  funkcí knihoven v Ústeckém kraji.

 

7.17 Strategie rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji, vyhodnocení cílů na rok 2005, základní cíle a úkoly v oblasti kultury a památkové péče na rok 2006“: ODLOŽENO

 

7.18 Problematika odpadu dováženého do Ústeckého kraje z Německa: RÚK uložila ředitelce Krajského úřadu Ústeckého kraje Mgr.Lydii Šťastné důslednou prověrku a kontrolu indikovaných míst a vyvození patřičných důsledků. Zároveň rada kraje vyzývá ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby řešil tuto situaci a případně přistoupil i k legislativním změnám. Vyzývá také občany, aby o případech nezákonného dovozu odpadu do ČR informovali odbor životního prostředí krajského úřadu.

 

8. Blok náměstka hejtmana Petra Fialy

 

8.1 Ratingové hodnocení Ústeckého kraje za rok 2005: RÚK vzala na vědomí oznámení o udělení CRA Ratingu Ústeckému kraji v roce 2005. Dne 1. listopadu 2005 udělil ratingový výbor CRA Ústeckému kraji ratingovou známku na úrovni A-/czAa/czP-1 se stabilním výhledem. Jedná se o obhájení výborného výsledku, který je kraji udělen již potřetí.

Z hlediska dlouhodobého i krátkodobého lokálního ohodnocení je Ústecký kraj hodnocen jako velmi kvalitní subjekt s vysokou schopností splácet své závazky v momentě jejich dospělosti. Známka mezinárodního ohodnocení A- označuje kraj jako nadprůměrný subjekt se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika. Vzhledem k hodnocení České republiky na mezinárodní úrovni A+ nemohou být české subjekty hodnoceny výše. V hodnocení byly posouzeny nejen minulé a současné výsledky hospodaření Ústeckého kraje a rizika ovlivňující budoucí hospodaření, ale i hospodaření příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Na výsledné hodnocení mělo rovněž vliv plánované čerpání komerčního úvěru, zvážení způsobu jeho využití a také zhodnocení schopnosti kraje tento úvěr splácet. Byla oceněna snaha kraje o zkvalitnění dopravní infrastruktury i vybavenosti zdravotnických zařízení, přesto bylo doporučeno přizpůsobit splátky plánovaného úvěru výši provozních výsledků kraje. Pozitivně je vnímáno zvýšení finanční nezávislosti kraje na státu zvýšením jeho vlastních příjmů na úkor dotací. Do budoucna je očekávána změna financování zbývající části kompetencí z dotačních titulů daňovými příjmy.

 

8.2 převedeno do bloku ředitelky jako 9.2

 

8.3 - vyřazeno

 

8.4 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve zdravotnictví: RÚK souhlasí s návrhem zadání otevřeného řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce prostoru varny a přípravny stravovacího provozu“ předloženým příspěvkovou organizací Nemocnice Most.

 

8.5 Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast sociálních věci a zdravotnictví: RÚK stanovila platy ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast sociálních věci a zdravotnictví.

 

9. Blok ředitelky krajského úřadu

 

9.1 Úprava třetího odstavce bodu 6.1. Zásad pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje: RÚK doporučujeZastupitelstvu Ústeckého kraje schválit úpravu třetího odstavce bodu 6.1.  a bodu 6.2 Zásad pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje takto: Třetí odstavec bodu 6.1. Zásad pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje ruší a schvaluje nové znění: „Použití prostředků na financování aktivit souvisejících se zajištěním realizace Programu rozvoje Ústeckého kraje (PRÚK) rozhoduje Rada Ústeckého kraje nebo vedoucí odboru v souladu s příslušným usnesením Rady.“ Dále bod 6.2. Zásad pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje ruší celý text a schvaluje jeho nové znění: „Prostředky Fondu se ukládají a sledují analyticky v rámci jednotlivých programů a projektů na samostatných bankovních účtech. Správu těchto účtů zabezpečuje jako správce Fondu Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje; za bankovní převody finančních prostředků zodpovídá Krajský úřad Ústeckého kraje, ekonomický odbor.“

 

9.2 Zřízení a provoz Eurocentra v Ústeckém kraji ve spolupráci s Úřadem vlády ČR: RÚKschvalujezáměr zřízení Eurocentra při Krajském úřadu Ústeckého kraje ve spolupráci s Úřadem Vlády ČR, bez finančních nákladů ze strany Ústeckého kraje. Za realizaci a provozování Eurocentra bude zodpovědný Úřad vlády ČR. Úkolem Eurocentra bude naplňování vládou schválené koncepce informování  evropských záležitostech v ČR s vládních komunikačních priorit o EU a poskytování informací a poradenství občanům v oblasti informování o EU.

 

10. Různé

10.1 Dopis ing. Zdeňka Bezděky ze dne 19.12.2005: RÚK vzala na vědomí Dopis ing. Zdeňka Bezděky ze dne 19.12.2005 ve věci návrhu o smír týkající se odvolání ing. Zdeňka Bezděky z funkce vedoucího odboru správy majetku kraje a rozvázání pracovního poměru. Rada konstatovala, že trvá na svém rozhodnutí o odvolání ing. Zdeňka Bezděky z funkce vedoucího odboru č.15/R19/2005 z 19. schůze RÚK konané dne 17.10.2005.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 13.1.2006 / 13.1.2006 | Zveřejnit od-do: 13.1.2006-13.2.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém