Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 28.schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 28. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 25.1.2006

 

1.  Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

 

2.  Schválení programu

 

3.  Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

 

4.  Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

 

5.  Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

 

Blok hejtmana Ústeckého kraje

 

6.1  Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o sloučení voleb kandidátů na funkci přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem a zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem kandidáty uvedené v návrhu usnesení, za podmínky předložení výpisu z rejstříku trestů a lustračního osvědčení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 15. února 2006. Současně změnila usnesení č.8/23R/2005 (o volbě přísedících Krajského soudu kandidátů).

 

6.2  Změna usnesení č. 183/96/2004 a 184/96/2004: RÚK mění usnesení č.183/96/2004, a to tak, že slova „vedoucího organizačního odboru“ se mění na „vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí“. Dále mění usnesení č.184/96/2004, a to tak, že slova „vedoucímu organizačního odboru“ se mění na „vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí“.

 

6.3  Složení hodnotící komise k VZ č. 606/12/2005: RÚK rozhodla o členech sedmičlenné hodnotící komise a o jejich náhradnících k veřejné zakázce.

 

6.4  Žádost zastupitelů Obce Hora Svaté Kateřiny: RÚKnesouhlasí s poskytováním právní pomoci při přípravě podání ústavní stížnosti Zastupitelstvem Hora Svaté Kateřiny ve věci rozdílných koeficientů velikostní kategorie obcí, uvedených v zákoně o rozpočtovém určení daní. Doporučila Zastupitelstvu obce Hora Svaté Kateřiny obrátit se na Ústavní soud prostřednictvím skupiny nejméně 41 poslanců nebo skupiny nejméně 17 senátorů.

 

6.5  Dopravní obslužnost: Rada Ústeckého kraje vyzvala dopravce Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s., k uzavření dodatku k smlouvě o závazku veřejné služby pro rok 2006. Výši dotací na krytí závazků kraje z uzavřených smluv s provozovateli veřejné autobusové dopravy odsouhlasilo ZÚK ve výši 269,6 milionu korun.

 

6.6  Smlouva o zadání zakázky na provozování veřejné regionální dopravy na trati Liberec-

Zittau-Varnsdorf-Rybničtě (č. tratě 089): odloženo

 

6.7  Společná deklarace regionů k obnově přeshraniční regionální železniční dopravy na trati Sebnitz - Dolní  Poustevna: RÚK doporučila ZÚK schválit uzavření společné deklarace regionů k obnově přeshraniční regionální železniční dopravy na trati Sebnitz – Dolní Poustevna. Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc upozornil, že pro uskutečnění celého záměru bude zapotřebí deklarace zastupitelstev obcí ležících na trati, v nichž vyjádří svou ochotu s podílením se na budoucích provozních nákladech osobní železniční dopravy v rámci ostatní dopravní obslužnosti. „Záměr se mi líbí, ale nebudeme zavazovat Ústecký kraj k dalším výdajům do dopravy. Na znovuzprovoznění tratě má zájem řada subjektů a nelze nechat břemeno financování jen na jednom z nich,“ konstatoval Jiří Šulc.

Snaha o znovuobnovení železničního hraničního přechodu na trati č. 083/084 Rumburk – Dolní Poustevna – Sebnitz probíhá na obou stranách již od roku 1990. Na základě jednání expertů České republiky a Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech v Praze v září 2004 bylo zlegalizováno jeho budoucí zprovoznění. V dostupných materiálech je uváděno, že pro zprovoznění přechodu je třeba provést stavební úpravy na straně České republiky v hodnotě přibližně 13 milionů korun na chybějící kolejové propojení a přibližně 60 milionů korun souvisejících s revitalizací trati Dolní Poustevna – Rumburk. Na území Spolkové republiky Německo činí náklady přibližně 3,5 mil. EUR.

 

 6.8  Schválení podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a ČEPS, a.s.: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a ČEPS, a.s.. ČEPS, a.s. je akciová společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR. Předmětem smlouvy je podpora v oblasti životního prostředí.

 

6.9  Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005: RÚK vzala na vědomí

výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., za rok 2005 a uložila předložení výroční zprávy ZÚK. Žádostí o tyto informace každým rokem přibývá. Za rok 2001, kdy byla výroční zpráva dle výše uvedeného zákona poprvé předkládána, nebyla podána jediná žádost o informace. Za rok 2002 bylo podaných žádostí 26, za rok 2003 jejich počet narostl na 65, v roce 2004 již bylo podáno 142 žádostí a za rok 2005 se rovná množství podaných žádostí číslu 171. Nejvíce se v roce 2005 obraceli žadatelé s žádostí o informace na odbor kancelář hejtmana a na odbor životního prostředí a zemědělství.

 

6.10 Žádosti o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje:

a) Žádost o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje v publikaci „Před volbami 2006“

b) Žádost o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje na webových stránkách, tiskových materiálech a na akcích pořádaných FŠ Elév Litoměřice

c) Žádost o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje na 4. ročník akce Vinařské Litoměřice 2006: RÚK souhlasí s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Český statistický úřad v publikaci „Před volbami 2006“, s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Fotbalovou školu Elév Litoměřice a s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Ortopedické centrum s.r.o., pořádající 4.ročník akce Vinařské Litoměřice.

 

6.11 Změna Jednacího řádu Rady Ústeckého kraje: RÚK mění Jednací řád Rady Ústeckého kraje takto: Článek 4, odstavec 4.3 se ruší a nahrazuje se tímto novým textem: „Vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí předkládá Radě pravidelně na jednání Rady zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení. Evidenci plnění úkolů provádí odbor informatiky a organizačních věcí. Rada může uložit zpracování kontrolní zprávy o způsobu plnění jednotlivých úkolů.“

 

6.12 Příprava výjezdního zasedání Rady Ústeckého kraje dne 3.5.2006 na hradě Jimlín: RÚK schválila přípravu výjezdního zasedání Rady Ústeckého kraje dne 3.5.2006 na Novém Hradě Jimlín.   

 

6.13 Schválení účasti MUDr.Vladimíra Záhorského na Kongresu světového zdravotnictví Evropa 2006 v Chantilly (Francie) ve dnech 26. – 31.3.2006.: Schváleno.

 

6.14 Schválení účasti Ing.Luďka Formana na 10.kongresu tří zemí ve dnech 8. – 10. února 2006: Schváleno.   

 

6.15 Schválení účasti Antonína Terbera na Veletrhu cestovního ruchu v Rize Baltour ve dnech 9. – 13. března 2006: schváleno.

 

 

7. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1  Informace o průběhu čerpání finančních prostředků v rámci SROP za rok 2005: RÚK vzala na vědomí Zprávu o využití finančních prostředků alokovaných pro Ústecký kraj v rámci Společného regionálního operačního programu. Uložila Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, předložit Zprávu o průběhu čerpání finančních prostředků v rámci SROP za rok 2005 ZÚK pro informaci.

V rámci SROP jsou realizovány mimo jiné tzv. nadregionální projekty, které byly přímo předkládány Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a výběr projektů byl také zajišťován na úrovni MMR. V rámci jednotlivých opatření SROP jsou v Ústeckém kraji v současné době realizovány 4 projekty, celkové uznatelné náklady těchto projektů jsou 572,4 milionů korun. V rámci SROP v tzv. individuálních projektech bylo vyhlášeno celkem 5 výzev od roku 2004 do konce roku 2005. V rámci všech výzev bylo podáno celkem 135 projektů, v kterých byla požadovaná podpora z EU ve výši 1,561 miliardy korun. Z této částky bylo Regionální radou schváleno 58 projektů, celkové náklady již schválených projektů jsou ve výši 1,509 miliardy korun. Prostředky ze SROP byly rozdělovány také prostřednictvím Grantových schémat (GS), celkem šesti, pro období 2004 – 2004, připravených odborem regionálního rozvoje krajského úřadu. Celkový rozpočet na všechna GS činí 1,294 miliardy korun, z toho z fondů EU získá Ústecký kraj 550,996 milionů korun. V současné době jsou u všech GS uzavřené 2. výzvy, probíhá proces hodnocení a přípravy jednotlivých projektů ke schválení financování z fondů EU a z rozpočtu Ústeckého kraje Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

 

7.2  Grantové schéma „Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele v cestovním  ruchu“ 2. výzva – návrh poskytnutí dotací: RÚKsouhlasí s poskytnutím dotací z prostředků Ústeckého kraje a ERDF (European Regional Development Fund) na akce podané v rámci grantového schématu „Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele v Ústeckém kraji“. V rámci hodnocení splnilo 21 akcí hodnotící kritéria pro toto GS (30 bylo podáno) a jsou vhodné k financování z ERDF. Celkový rozpočet těchto akcí činí 357,3 milionů korun.

 

7.3  Grantové schéma „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný  sektor“ 2. výzva – návrh poskytnutí dotací: RÚKsouhlasí s poskytnutím dotací z prostředků Ústeckého kraje a ERDF na akce podané v rámci grantového schématu „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“. V rámci hodnocení splnilo 16 akcí hodnotící kritéria pro toto GS (24 bylo podáno) a jsou vhodné k financování z ERDF.

 

7.4  Grantové schéma „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé                  a střední podnikatele“ 2. kolo výzvy – návrh poskytnutí dotací: RÚK schvaluje převod finančních prostředků ve výši 14,2 milionů korun z fondu ERDF z grantového schématu „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu“ do grantového schématu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu“. Dále souhlasí s poskytnutím dotací z prostředků Ústeckého kraje a fondu ERDF na akce podané v rámci grantového schématu „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu“. V rámci hodnocení splnily 3 akce kritéria pro toto GS (5 bylo podáno) a jsou vhodné k financování z ERDF.

 

7.5  Grantové schéma „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji    pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu“ 2. kolo výzvy – návrh poskytnutí dotací: RÚK souhlasí s poskytnutím dotací z prostředků Ústeckého kraje a ERDF na akce podané v rámci grantového schématu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu“. Celková částka, která je v rámci tohoto GS k dispozici pro 2. výzvu představuje 94,milionů korun.

 

7.6  BROÚK - partnerské smlouvy a smlouvy o výpůjčce: RÚK schvaluje uzavření partnerských smluv se subjekty Euroregion Labe, Sociální Agentura, o.s., město Bílina, Hospodářská a sociální rada Litoměřicka a SIS – servisní a informační středisko Mikroregionu Milada, o.p.s. Dále schvaluje uzavření smluv o výpůjčce výpočetní techniky se subjekty Euroregion Labe a Sociální Agentura o.s. a uzavření dodatku k partnerské smlouvě se subjektem Mikroregion Milada.

 

7.7  Regionální operační program pro region soudržnosti Severozápad 2007-2013 - návrh strategie a priorit:  RÚK schválila strategii Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Severozápad 2007 – 2013 a v něm navržené priority:

  • Regenerace a rozvoj měst
  • Integrovaná podpora místního rozvoje ve venkovských a periferních oblastech
  • Zlepšení dostupnosti a obslužnosti regionu a propojení hlavních center osídlení s urbanizovaným předpolím a navazujícími venkovskými oblastmi
  • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a lázeňství.

 

7.8  Koordinace rozvoje cyklostezek na území Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí

informaci o možnosti koordinace rozvoje cyklostezek na území Ústeckého kraje a schválila záměr zřízení subjektu pro koordinaci rozvoje cyklostezek na území Ústeckého kraje formou nadace. RÚK na svém zasedání dne 7. prosince 2005 projednala otázku rozvoje cyklistické dopravy v Ústeckém kraji a souhlasila se zpracováním studie pro čtyři mezinárodní a nadregionální trasy:

1) Labská stezka č.2 - vedoucí od hranice SRN přes Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice až na hranice Středočeského kraje

2) Cyklostezka Ohře - vedoucí od hranic Karlovarského kraje přes Klášterec, Kadaň, Žatec, Louny, Libochovice do Litoměřic

3) Krušnohorská magistrála č. 23 - vedoucí z Děčína přes oblast Labské pískovce po hřebenech Krušných hor územím regionů Ústecka, Teplicka, Mostecka, Chomutovska až na hranice Karlovarského kraje

4) Cyklostezka Ploučnice - vedoucí z Děčína přes Benešov nad Ploučnicí na hranice Libereckého kraje.

 

7.9  Schválení zahraniční služební cesty na veletrh MIPIM Cannes (Francie) - Ing. Petr Fiala, náměstek hejtmana Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o přípravě účasti na veletrhu investičních příležitostí MIPIM 2006 v Cannes (Francie) a schválila účast Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana na tomto veletrhu ve dnech 14. – 16. března 2005.   

 

7.10  Nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.: RÚK mění

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/25R/2005 ze dne 28. prosince 2005 takto:

1. původní text bodu B) tohoto usnesení se zrušuje a nahrazuje se tímto novým textem:

„doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje

a) stanovit v souladu s § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení majetkové  účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02, IČ: 60279524, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557, o 34 akcií této společnosti, a to formou nákupu

b) uložit Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, zabezpečení nákupu akcií společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. v počtu 34 ks, za cenu v maximální výši 23,9 tisíce korun za jednu akcii.“

                                    

7.11  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Toyota Part Center Czech republic“ oznamovatele Takenaka Europe GmbH, Kladenská 68, 160 00  Praha 6: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru předloženého  oznamovatelem Toyota Motor Europe, Belgium, zastoupená na základě plné moci firmou Takenaka Europe, takto: nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.12  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zařízení ke sběru autovraků - Teplice“ oznamovatele Severočeské sběrné suroviny, a.s., Švermova 117, 460 10  Liberec: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru předloženého oznamovatelem  Severočeské sběrné suroviny a.s. Liberec takto: za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.13  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba výrobní haly a technologie firmy OMCSCI“ oznamovatele ENVIGEA, s.r.o., tř. 1. máje,  460 01  Liberec:  RÚK se  vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru předložené oznamovatelem EVIGEA, s.r.o., tř. 1. máje, 460 01 Liberec, takto:

požaduje, aby záměr byl posouzen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Důvodem je to, že předložené oznámení dostatečně neřeší vliv záměru na životní prostředí a opatření navrhovaná v kapitole D. IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ nepovažuje za odpovídající a dostatečná. V dokumentaci požaduje řešit podrobný popis technologie, jaké výrobky či materiály zde budou upravovány, ve vazbě na možný vliv technologie na životní prostředí a konkrétní návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, ve vztahu k provozu zařízení. Záměr je v souladu s územním plánem Loun a Cítoliby. Obec Cítoliby se záměrem předběžně souhlasí, pokud realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí v obci.

 

7.14  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „FTE automotive Czechia, s.r.o.- stavba nového výrobního závodu“ oznamovatele FTE automotive Czechia, s.r.o., Mírová 615, 441 01 Podbořany: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru předloženého oznamovatelem FTE automotive Czechia s.r.o., Mírová 615, 441 01 Podbořany, IČ 27 27 85 81, takto: nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.15  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická stráň“ oznamovatele Green Volt s.r.o., Višňový sad 313, 417 43  Krupka: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru předložené oznamovatelem GREEN VOLT s.r.o., Višňový sad 313, 417 43 Krupka, takto: za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.16  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výrobní závod společnosti ROS Czech s.r.o.“ oznamovatele ROS CZECH s.r.o., Václavská 316/12, 120 00  Praha 2: RÚK se vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru (město Most, k.ú.: Most II, průmyslová zóna Lajsník) předložené oznamovatelem společností ROS Czech s.r.o., Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, IČ 2740 5541, takto: nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.17  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru  „Stavba větrných elektráren v k.ú. Větrov“ oznamovatele Windtechnology s.r.o., Polevsko 76: RÚK se  vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k posudku dokumentace záměru  na výstavbu tří větrných elektráren o výkonu 3 x 2 MW, předloženého oznamovatelem Windtechnology s.r.o., Polevsko 76, takto: nemá námitek k vydání navrženého souhlasného stanoviska příslušného orgánu k posouzení vlivů záměru „Farma větrných elektráren v k. ú. Větrov“ s navrhovanými podmínkami za předpokladu zahrnutí podmínek, které vyplynou z veřejného projednání a vyjádření orgánů veřejné správy a občanů k posudku a podmínek posouzení dle zákona o ochraně přírody a krajiny do podmínek Stanoviska příslušného úřadu.

 

7.18  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru  záměru  „Provozní areál PATOK v EPL Louny“ oznamovatele Josef Paclt – PATOK, Hřivnice: RÚK se  vyjadřuje dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k posudku dokumentace záměru předloženého oznamovatelem Josef Paclt – PATOK, Hřivice takto: nemá námitek k vydání navrženého souhlasného stanoviska příslušného orgánu k posouzení vlivů záměru s navrhovanými podmínkami, za předpokladu jejich zahrnutí do podmínek navazujících řízení vedených podle zvláštních právních předpisů.

 

7.19  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Proagro Nymburk a.s. pro zařízení „Drůbežárna Janská“: RÚK se vyjadřuje

dle zákona o integrované prevenci k žádosti  o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Drůbežárna Janská“ takto: s žádostí o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována dle zákona o integrované prevenci souhlasí za následujících podmínek:

1. Do krmení budou i nadále přidávány biotechnologické přípravky ke snížení emisí amoniaku a zápachu.

2. Bude vedena evidence vyprodukované a odebrané podestýlky a drůbežího trusu.

3. Drůbeží podestýlka a trus budou po vyhrnutí do 36 hodin odvezeny.

Navržené závazné podmínky provozu zařízení uvedené v kapitole 13 „Žádosti“ zahrnují i opatření k prevenci a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí, která jsou odpovídající a dostatečná.

 

7.20   Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Epispol, a.s., Ústí nad Labem, pro zařízení „Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic – II. etapa: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci k žádosti společnosti TKB Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 4634 7011, která je zplnomocněným zástupcem společnosti EPISPOL, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ 2544 9842, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic – II. etapa“, takto: k žádosti o vydání integrovaného povolení pro uvedená zařízení není připomínek.

 

7.21   Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Lovochemie, a.s., Lovosice, pro zařízení „Chemické zařízení na výrobu kyseliny dusičné (KD 5)“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci k žádosti společnosti takto:

k žádosti o vydání integrovaného povolení (s omezením platnosti na 15 let), která byla zpracována provozovatelem dle zákona o integrované prevenci není připomínek.

 

7.22   Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Chemopetrol, a.s., Litvínov, pro zařízení „Výroba čpavku“: RÚK se vyjadřuje

dle zákona o integrované prevenci k žádosti takto: k žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem dle zákona o integrované prevenci není připomínek. Zařízení jsou provozována na úrovni nejlepších dostupných technik, jsou minimalizovány emise z provozu, bezpečnostní opatření jsou dodržována a průběžně aktualizována. Provozem budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

Emisní limity pro trvalý provoz uvedených zařízení nejsou navrženy, veškeré odplyny z výroby jsou z důvodu vysokého obsahu vodíku smíchávány s topným plynem a využívány v teplárně závodu k výrobě páry. Pouze při nestandardních stavech výroby jsou odplyny svedeny na havarijní pochodeň, pro kterou je stanoven stupeň tmavosti kouře.

 

7.23   Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Chemopetrol, a.s., Litvínov pro zařízení „Výrobna - Zplyňování mazutu“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci k žádosti společnosti takto: k žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem dle zákona o integrované prevenci, pro uvedená zařízení není připomínek. Zařízení jsou provozována na úrovni nejlepších dostupných technik, jsou minimalizovány emise z provozu, bezpečnostní opatření jsou dodržována a průběžně aktualizována. Provozem budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.24  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Promptus s.r.o., Děčín. pro zařízení „Žárová zinkovna Promptus“: RÚK se vyjadřuje

dle zákona o integrované prevenci k žádosti společnosti ENVIROCONT s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 2726 5676, která je zplnomocněným zástupcem společnosti PROMPTUS, spol. s r.o., Krokova 6, 405 01 Děčín, IČ 4479 5840, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Žárová zinkovna Promptus“, takto: k žádosti o vydání integrovaného povolení pro uvedená zařízení není připomínek.

 

7.25  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Marius Pedersen a.s. pro zařízení „Skládka Modlany II“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci k žádosti společnosti o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Skládka Modlany II“, takto: k žádosti o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Skládka Modlany II“ nejsou připomínky, pokud v rámci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení bude schválen nový provozní řád, který bude respektovat legislativní změny podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách uložení odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a pokud budou oprávněné připomínky a požadavky orgánů veřejné správy a požadavky vyplývající příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje zahrnuty do podmínek integrovaného povolení. Skládka Modlany II je vyprojektována v souladu s nejlepší dostupnou technikou. Při výstavbě skládky byly naplněny požadavky ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek a ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek.

 

7.26  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Marius Pedersen a.s. pro zařízení „Skládka Rožany“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci k žádosti o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Skládka Rožany“, takto: k žádosti o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Skládka Rožany“ nejsou připomínky, pokud v rámci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení bude schválen nový provozní řád, který bude respektovat legislativní změny podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách uložení odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a pokud budou oprávněné připomínky a požadavky orgánů veřejné správy a požadavky vyplývající příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje zahrnuty do podmínek integrovaného povolení.

 

7.27  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Podnik služeb Jirkov s.r.o. pro zařízení „Řízená skládka směsného komunálního odpadu města Jirkova – kazety C1 až C5“: RÚK se vyjadřuje dle zákona o integrované prevenci k žádosti společnosti o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka směsného komunálního odpadu města Jirkova-kazety C1 až C5“, takto: k žádosti o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka směsného komunálního odpadu města Jirkova-kazety C1 až C5“ nejsou připomínky, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky, opatření a postupy v kapitole 13 žádosti, v rámci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení bude schválen nový provozní řád, který bude respektovat legislativní změny podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách uložení odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a pokud budou oprávněné připomínky a požadavky orgánů veřejné správy a požadavky vyplývající příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje zahrnuty do podmínek integrovaného povolení. V současné době provozovaná kazeta C4 neodpovídá svým těsněním příslušným technickým normám ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek, proto na ní bude ukončeno skládkování do 30. 6. 2009. Po jejím uzavření bude vybudována nová kazeta C5, která již bude vyprojektována v souladu s příslušnými normami a bude tak odpovídat nejlepší dostupné technice. Požadavky pro vybudování kazety C5 v souladu s BAT jsou již stanoveny v platném integrovaném povolení z 28. ledna 2004.

 

7.28  Úpravu složení komise pro hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku  „Protipovodňová opatření na Labi - lokality Hřensko, Děčín levý břeh, Ústí n/L levý břeh, Lovosicko, Roudnice n/L - zpracování projektové dokumentace“ předložení Radě Ústeckého kraje ke schválení: RÚK jmenovala  devět členů hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Protipovodňová opatření na Labi - lokality Hřensko, Děčín levý břeh, Ústí n/L levý břeh, Lovosicko, Roudnice n/L - zpracování projektové dokumentace“ a jejich náhradníky.

 

7.29  Vypořádání připomínek k návrhům na vyhlášení zvláště chráněných území - přírodní rezervace Myslivna, přírodní rezervace Pístecký les a přírodní památky Slatiniště u Vrbky: RÚK vzala na vědomí návrh na vypořádání připomínek k přehlášení přírodní rezervace „Myslivna“, vyhlášení přírodní památky „Slatiniště u Vrbky“ a vyhlášení přírodní rezervace „Pístecký les“.

 

7.30  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu na schválení smlouvy o poskytnutí  software „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“ do užívání: RÚK schválila

návrh smlouvy s Ministerstvem zemědělství ČR o poskytnutí software „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“ do užívání. V případě realizace navržené smlouvy o poskytnutí software  do užívání, bude Ústeckému kraji bezúplatně poskytnut počítačový program „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje“ s platným atestem podle zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož autorem je firma  V+WARE  RNDr. Vladimír Ulrich Praha a dále databáze kraje pro naplnění programu „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje“, která vytváří informační systém státní správy oboru vodovodů a kanalizací všech stupňů.

 

7.31  Projednání návrhu poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích žadatelů neuspokojených v roce 2005: staženo

 

7.32  Projednání návrhu poskytnutí dotací z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK

doporučila ZÚK rozhodnout podle zákona o krajích v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotací pro celkem 9 subjektů a projektů, mezi které navrhuje rozdělení 5,545 milionů korun.

 

7.33 Dotační program: Program podpory rozvoje aktivit v oblasti sportu „Sport pro všechny“ a  rozvoje aktivit v oblasti volného času „Volnočasové aktivity dětí a mládeže“ pro rok 2006:   RÚK projednala a doporučila ZÚK schválit upravený program podpory rozvoje aktivit v oblasti sportu a volného času „Volnočasové aktivity dětí a mládeže“. Pro program je v krajském rozpočtu připraveno 7,5 milionů korun.

 

7.34  Změna platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje  v působnosti oboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje: RÚK stanovila zvýšení platových tarifů ředitelům příspěvkových organizací v působnosti oboru kultury a památkové péče.

 

7.35  Změna platového výměru ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje: RÚK stanovila plat od 1. února 2006 PhDr. Alici Štefančíkové, ředitelce Galerie Benedikta Rejta v  Lounech, příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

 

7.36  Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 103/KP/2005 uzavřené dne

9.11.2005, kterým se mění termín provedení prací a účel poskytnutí dotace na žádost vlastníka kulturní památky: RÚK souhlasí se zněním dodatku a doporučila ZÚK jeho schválení. Na základě uvedené smlouvy bylo Statutárnímu městu Most poskytnuto 226 tisíc korun na obnovu kulturní památky – sloupu se sochou Panny Marie. Nyní vlastník požádal o prodloužení termínu, protože plánuje přesun sloupu se sochou z nynějšího místa u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vtelně do centra dnešního Mostu poblíž křižovatky ulic Josefa Skupy a Budovatelů. Ministerstvo kultury s přemístěním kulturní památky souhlasí.

 

7.37  Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 104/KP/2005 uzavřené dne 22.11.2005, kterým se mění termín provedení prací na žádost vlastníka kulturní památky:

RÚK doporučila ZÚK schválení návrhu dodatku smlouvy. Dne 15. prosince 2005 požádalo město Kadaň o změnu termínu dokončení restaurování maleb v interiéru kláštera Kadaň, na níž byl městu poskytnut Ústeckým krajem příspěvek ve výši 325 tisíc korun. Nyní město žádá o prodloužení termínu, při postupném odkrývání částí dekorativních maleb odhalila rozšířená sondáž restaurátorského průzkumu velkou náročnost restaurátorských prací.

 

7.38  Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006: RÚK doporučila ZÚK schválení „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006“. Cílem programu je rozvíjet tvořivost a estetickou výchovu, aktivní kulturní tvorbu a zájmové umělecké aktivity. Finanční podpora je určena na kulturní a společenské události na území Ústeckého kraje. Navrhovaný finanční objem dotačního programu jsou 4 miliony korun.

 

7.39  Poskytnutí vratné dotace na proplacení DPH  u projektů SROP a Phare příspěvkových organizací kraje: RÚK revokuje usnesení č.23/25R/2005 a schvaluje poskytnutí účelové dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na proplacení DPH pro příspěvkové organizace:

 

  • Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A.E.Komerse a SOU Děčín-Libverda, na projekt Libverdský dvůr ve výši 3,188 milionů korun

 

  • Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola E.A.Komerse a SOU Děčín-Libverda na projekt PHARE Ekologizace provozu a provozního zázemí botanické zahrady Libverda ve výši 0,9 milionů korun

 

  • Integrovaná střední škola technická, Centrum odborné přípravy,Most Velebudice na projekt SROP „Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie“ ve výši 5,8 milionů korun.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

 

8.1   Rozpočtová opatření č. 1/2006: RÚK projednala a schválila rozpočtová opatření, jímž se přesunují finanční prostředky pro jednotlivé dotační programy vyhlašované Ústeckým krajem (celkem 28,5 milionů korun) a 15,3 milionů korun z rozpočtu odboru organizačního a vnitřních věcí, začleněného do nově vzniklého odboru informatiky a organizačních věcí.   

 

8.2   Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje:

RÚK doporučuje ZÚK schválení upravených Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Podle takto schválených Zásad bude postupováno při poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci vyhlášených dotačních programů v době jejich účinnosti, tj. dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

 

8.3   Výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky "Oprava havárie stropů ÚSP Snědovice": RÚKrozhodla ve smyslu zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava ÚSP Snědovice – havárie stropu“. Rozhodla také o způsobu hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti s kritérii a váhami: celková nabídková cena 90%, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště v týdnech 5%, jakostní podmínky a poskytované záruky v měsících ode dne předání a převzetí akce 5%. Rozhodla také o rozsahu požadované kvalifikace a o výzev k jednacímu řízení bez uveřejnění pěti dodavatelským firmám a jmenovala sedmičlennou hodnotící komisi a její náhradníky.

 

8.4   Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2006 na akci "I/13 Most“:  RÚK doporučila ZÚK schválit předloženou Smlouvu č. 167/2006 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006 (financování akce I/13 Most nadjezd u RICO, most ev. č. 13-045 na III/2538).

 

8.5   Profinancování projektu "II/247 přivaděč průmyslová zóna Prosmyky I.část - trasa do km 1,6" uplatněného v rámci 5.kola výzvy společného regionálního programu SROP:  RÚK souhlasí                                                                                                  s profinancováním projektu „II/247 Litoměřice, přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část – trasa do km 1,6“, přihlášeného do 5.kola výzvy SROP s celkovými náklady 244,4 miliony korun, s podílem Ústeckého kraje na úhradě nákladů ve výši 61,1 milionů korun a podílem EU ve výši 183,3 milionů korun. Dále doporučila ZÚK schválit profinancování této akce dle předloženého návrhu. Finanční podíl Ústeckého kraje na realizaci projektu je zahrnut v rozpočtu pro rok 2006.

 

8.6   Doporučení investiční komise: REKO objektů v ulici Stroupežnického č.p.p. 1782, 1783, 1785: RÚK schválila studii objektu v ulici Stroupežnického Ústí n. L. a zahájení dalšího stupně investorské přípravy – zpracování projektové dokumentace.

 

8.7   Doporučení investiční komise: Vyhodnocení porovnávacích studií Gymnázií Ústí n.L. Stavbařů a Ústí n.L. Jateční: odloženo

 

8.8   Doporučení investiční komise: Změna účelu čerpání investičních dotací příspěvkových  organizací odboru sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasí se změnou účelu použití nevyčerpané části investiční dotace poskytnuté Nemocnici následné péče Ryjice, příspěvkové organizaci, ve výši 872,5 tisíce korun na realizaci investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace lůžkového pavilonu NNP – montáž nových světelných okruhů dle platné normy ČSN“. Dále souhlasí se změnou účelu použití nevyčerpaných částek z investičních dotací poskytnutých Nemocnici Chomutov, příspěvkové organizaci, v celkové výši 1,414 milionů korun na realizaci investičních akcí „Komplex starých budov – výměna oken a oprava fasád“ ve výši 1,099 milionů a „Stavební úpravy TRN“ ve výši 314,8 tisíc korun.

 

8.9   Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala záměry prodejů, prodeje, záměry darování a také darování nemovitého majetku.

 

8.10 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasila s navýšením maximálního rámce pro čerpání krátkodobého revolvingového úvěru na částku 2,5 milionů korun k zajištění běžného financování Nemocnice následné péče Most, příspěvkové organizace dle smluvních podmínek peněžního ústavu. Souhlasila také se zajištěním běžného financování Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace prostřednictvím krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 3 miliony korun dle smluvních podmínek peněžního ústavu.

 

8.11 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: odloženo

 

8.12 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálně – zdravotních programů 2006“: RÚK doporučuje ZÚK rozhodnout o vyhlášení upraveného dotačního programu „Podpora sociálně - zdravotních programů 2006“. Dotační program je připraven k vyhlášení podle nových Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje, které budou předloženy Zastupitelstvu ke schválení 15. února 2006. Okruhy podpory v dotačním programu vznikly sloučením dosavadních dotačních programů „Zdravotnické programy“, „Protidrogová politika“ a „Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením“ a v krajském rozpočtu je na ně vyčleněno celkem 9,5 milionů korun.

 

8.13 Setkání realizátorů programu primární prevence: RÚK souhlasila s konáním Setkání realizátorů programů primární prevence Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje v rámci programu Zdravý kraj ČR – Ústecký kraj. Vyslovila souhlas i s financováním úhrady odměny vedoucím pracovních skupin konaných v rámci tohoto setkání v celkové výši 15 tisíc korun (celkem pro vedoucí pěti pracovních skupin) z finančních prostředků určených na realizaci programu Zdravý kraj ČR – Ústecký kraj.

 

8.14 Vyhodnocení dotačního programu „Podpora sociálních služeb poskytovaných nestáními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením“: RÚK rozhodla o poskytnutí dotace 8 organizacím v celkové výši 881 tisíc korun. Dále doporučila ZÚK rozhodnout o poskytnutí dotace 41 organizaci v celkové výši 66,532 milionů korun.       Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo pro rok 2006 dotační program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením, dotační výběrové řízení bylo určeno krajům. Podmínky dotačního řízení byly stanoveny Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006. Ústeckému kraji byla rozhodnutím MPSV ČR č. 1 dne 10. ledna 2006 poskytnuta pro tento dotační program finanční částka 68,113 milionů korun.

 

16.45    9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

           

9.1  Zpráva o hodnocení přístupu pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje k veřejnosti:

RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu o hodnocení přístupu pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje k veřejnosti a uložila ředitelce Krajského úřadu Ústeckého kraje Mgr.Lydii Šťastné podat informaci o uskutečněném projektu Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Skutečnost, že ze strany veřejnosti a médií zaznívají neustále kritická slova na jednání úředníků vůči veřejnosti, vedla ředitelku krajského úřadu a  hejtmana Ústeckého kraje k objednání služby, která by objektivně zhodnotila úroveň jednání pracovníků KÚÚK se zákazníky. Zhotovitel projektu „Analýza zákaznického přístupu pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje“, na základě všech v rámci projektu zjištěných skutečností, provedených šetření, expertních analýz i komparativních úvah konstatoval, že Krajský úřad Ústeckého kraje jako instituce podrobená analýze zákaznického přístupu, představuje navenek dobře fungující celek, který svou úrovní vztahu a komunikace se zákazníky patří k lídrům ve srovnání s organizacemi podobného typu (např. magistráty, městské úřady).

 

9.2  Vyhodnocení výběrového řízení „Sjednocení ekonomických a personálních systémů  v oblastech sociálních věcí a dopravy v organizacích Ústeckého kraje“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky, rozhodla o vyloučení některých  uchazečů z další účasti v otevřeném řízení a rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči: T-SOFT, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01  Praha 4, IČ: 40766314, za podmínek celkové nabídkové ceny 7,6 milionů korun včetně DPH a technického řešení uvedeného v nabídce uchazeče.

 

9.3  Jmenování vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí: RÚK jmenovala Bc. Jana Jelínka vedoucím odboru informatiky a organizačních věcí ode dne 1. února 2006.

 

9.4  Jmenování vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: RÚK jmenovala ing. Jindřicha Fraňka vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství na dobu určitou ode dne 1. února 2006 do 31. ledna 2007.

 

9.5  Jmenování vedoucího útvaru interního auditu: RÚK jmenovala ing. Martinu Škařupovou vedoucí útvaru interního auditu, a to ke dni následujícímu po skončení současného pracovního poměru. 

 

 

10.       Různé

 

10.1  Příprava 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 15.2.2006: RÚK projednalaprogram 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, II. volební období 2004 – 2008, které proběhne dne 15. února 2006 od 10 00 hodin v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 26.1.2006 / 26.1.2006 | Zveřejnit od-do: 26.1.2006-26.2.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém