Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové zprávy z jednání RUK

 

Tisková zpráva z 3. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

 Program „Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2017“ – přehled akcí k podpoře

Rada Ústeckého kraje doporučuje zastupitelstvu po schválení rozpočtu na rok 2017 schválit podporu akcí zařazených do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2017. V zájmu udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského i nadregionálního významu, představitelé Ústeckého kraje v minulém roce rozhodli o realizaci programu tzv. „Rodinného stříbra Ústeckého kraje“. Jedná se o akce, na jichž konání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory, v některých případech i formou spolupořadatelství.  Tyto aktivity si zasluhují úctu a společenský význam a kraj má zájem se s nimi identifikovat a pomoci tak nejen zachovat, ale i dále předávat tradice. Celkem jde o podporu ve výši 8,5 milionu korun.

Zastoupení Ústeckého kraje v orgánech Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR-ÚK)

Rada Ústeckého kraje po projednán deleguje jako 1. zástupce Ústeckého kraje ve sněmu a předsednictvu Hospodářské a sociální rady ÚK:

Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje

Mgr. Martina Kliku, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Ing. Luboše Trojnu, vedoucího odboru kancelář hejtmana

 

Ústecký kraj uzavřel s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (dále HSR-ÚK) první smlouvu o spolupráci 13. 12. 2001. Smlouvou oba subjekty vyjadřují svobodnou vůli ke spolupráci a spolupůsobení s cílem dosažení hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho občanů.

Aktuálně je v platnosti Smlouva o spolupráci, schválená Radou ÚK dne 27. 03. 2013. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a prohlubování sociálního dialogu. HSR-ÚK v rámci plnění tohoto cíle plní roli regionální tripartity a takto je respektována také ze strany Rady hospodářské a sociální dohody ČR a centrálních orgánů.

HSR-ÚK poskytuje prostor pro spolupráci významných regionálních aktérů, kteří sledují nejen svůj zájem, ale účastí na diskusi a aktivitách pomáhají rozvíjet region jako celek, odstraňuje bariéry ekonomického rozvoje, hledá řešení složité sociální situace a definuje nezbytná opatření pro rozvoj.

 

Národní program podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech

 

Rada Ústeckého kraje po projednání souhlasila  s podáním žádosti o dotaci do Národního programu podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech pro projekt „Bránou do Čech nejenom na kole“ s celkovým rozpočtem projektu ve výši 5 mil. Kč

Podíl dotace ze státního rozpočtu 2,5 mil. Kč. Tyto výdaje budou hrazeny z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v období let 2017 – 2018.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo Národní program podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech a vyhlásilo v listopadu první výzvu pro rok 2017. Jedná se o podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Podprogram je určen destinačním společnostem a na podporu realizace marketingových aktivit. U krajů, které nemají krajskou destinační společnost, může žádat přímo kraj.

Cílem tohoto podprogramu je zvýšení povědomí o regionech za účelem zvýšení návštěvnosti. V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „CSP Litoměřice – DNS Čížkovice – reko střechy“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada rozhodla o výběru nabídky dodavatele NATURTEP spol. s r.o., Na Lučinách 10, 417 12 Proboštov, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky. Celková nabídková cena v Kč bez DPH je 5.078.920 Kč.

 

Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace zemědělského podniku - Statek Kadaň Jezerka (dodávky)“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Radní souhlasili s výběrem dodavatele AGRO-partner s.r.o., Květnová 506/II, 392 01 Soběslav.

Veřejná zakázka bude hrazena z účelového investičního příspěvku od zřizovatele, přičemž se předpokládá, že vynaložené náklady budou až do výše 40% uznatelných nákladů uhrazeny z dotace EU, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.

Nabídkové ceny vybraného dodavatele pro jednotlivé části veřejné zakázky jsou:

- 1. část Drbadla 160 000 Kč bez DPH, což se shoduje s předpokládanou hodnotou zakázky.

- 2. část Technologie chlazení mléka 711 600,00 Kč bez DPH, což je rozdíl 38 400,00 Kč bez DPH, a to je o 5,12% méně než činila předpokládaná hodnota zakázky.

- 3. část Technologie robotického dojení 3 750 000,00 Kč bez DPH, nabídková cena vybraného účastníka zadávacího řízení činí 3 744 257,00 Kč bez DPH, což je rozdíl 5 743,00 Kč bez DPH, a to je o 0,15% méně než činila předpokládaná hodnota zakázky.

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 16.12.2016 / 16.12.2016 | Účinnost od-do: 16.12.2016-16.1.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém