Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 32. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 32. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 8.3.2006

 

1.         Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

3.1       Změna usnesení Rady Ústeckého kraje č. 51/30R/2006 ze dne  8. 2. 2006

3.2       Revokace usnesení č. 7/25R/2005

3.3       Tisková oprava usnesení č. 60/30R/2006 ze dne 8. 2. 2006

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

 

Blok hejtmana Ústeckého kraje

 

6.1       Informace o peticích a stížnostech doručených orgánům Ústeckého kraje v roce 2005: RÚK vzala na vědomí informaci o podaných a vyřízených peticích a stížnostech doručených orgánům Ústeckého kraje v roce 2005.  

 

6.2       Žádost Domu dětí a mládeže v Chomutově o bezplatné použití znaku na 7. ročník „Bambiriády“ ve dnech 26.-27.5.2006: RÚK souhlasí s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Dům dětí a mládeže v Chomutově.

 

6.3       Žádost cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR o  bezplatné použití znaku za účelem umístění znaku na prapor Cechu KPT Ústeckého regionu: RÚK souhlasí s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR – Ústecký region.

 

6.4       Schválení účasti Antonína Terbera na semináři „Vytváření politiky životního prostředí v Bruselu: Pracovní skupiny, vyjednávání, současné dokumenty“ v Maastrichtu ve dnech 9.-12.4.2006: RÚK schvaluje účast Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na semináři „Vytváření politiky životního prostředí v Bruselu: Pracovní skupiny, vyjednávání, současné dokumenty“ v Maastrichtu ve dnech 9. - 12. 4.2006. Seminář se bude zabývat porozuměním a možnostmi ovlivňování rozhodovacích procesů v oblasti životního prostředí.

 

6.5       Zpráva ze služební cesty na Konferenci ”PHILOSOPHY OF HEALTHY CITIES” v rámci projektu EU-MED- EAST ve Wroclavi (Polsko) ve dnech 9.- 11.2.2006: RÚK vzalana vědomí

předloženou zprávu ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje, na Konferenci ”PHILOSOPHY OF HEALTHY CITIES” v rámci projektu EU-MED- EAST ve Wroclavi (Polsko) ve dnech 9.- 11.2.2006.

 

6.6       Zpráva ze služební cesty na Veletrhu cestovního ruchu Balttour v Rize (Lotyšsko) ve dnech 9.- 13.2.2006: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na Veletrhu cestovního ruchu Balttour v Rize (Lotyšsko) ve dnech 9.- 13.2.2006. Veletrh Balttour patří mezi rozměrově menší veletrhy, je však významný při úvahách Ústeckého kraje o přilákání turistické veřejnosti. Veletrh je určen zejména pro veřejnost z Pobaltí

(Litevsko, Lotyšsko, Estonsko) a pro země blízké (Rusko, Finsko).

 

6.7       Zpráva ze služební cesty na 10. kongresu tří zemí ve dnech 8.- 10.2.2006 ve Freiburgu (SRN): RÚK vzalana vědomí předloženou zprávu ze služební cesty Ing. Luďka Formana, člena Zastupitelstva Ústeckého kraje na 10. kongres tří zemí ve dnech 8.- 10.2.2006 ve Freiburgu (SRN).

 

6.8       Žádosti o finanční příspěvek: RÚK poskytla:

- Ortopedickému centru s.r.o. finanční příspěvek na Vinařské Litoměřice ve výši 200 tisíc korun z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana,  

-  paní Jarmile Doležalové finanční příspěvek 3000 korun na tisk publikace o vypálené obci Ležáky z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana,  

- Konfederaci politických vězňů finanční příspěvek na činnost poboček v Ústeckém kraji ve výši 90 tisíc korun z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana.    

RÚK neposkytla:

- Asociaci nositelů legionářských tradic finanční příspěvek na vydání a distribuci magazínu JOURNAL 2006 z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana,

- Poradenskému centru služeb pro školu, děti a mládež finanční příspěvek na 1. celostátní konferenci Barvy života 2006 z účelových finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře hejtmana.    

 

6.9       Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "Diagnostika silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje": RÚK rozhodla ve smyslu ustanovení zákona o veřejných zakázkách o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Diagnostika silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje“ a o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle kritéria ekonomické výhodnosti s kritérii a váhami : celková cena vč. DPH 80%, záruka na jakost v měsících 10%, doba plnění v týdnech 10%. Současně rozhodla o zaslání výzev k jednacímu řízení bez uveřejnění vybraným dodavatelům, jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky.

 

6.10      Zmocnění pro ing. Macholdu, ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, k podpisu smluv o zřízení věcného břemene: RÚK zmocnila ing. Vladimíra Macholdu, ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, k podpisu smluv o zřízení věcného břemene.

 

Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1       BROÚK - smlouva o partnerství a spolupráci: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s.. Předmětem smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu „Budoucí rozvoj Ústeckého kraje - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Ústecké kraji“ (dále jen „BROÚK“). Smlouva je uzavírána na dobu určitou a to do 30. června 2007.

 

7.2       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rozšíření těžby kaolínu v lokalitě Skytaly společnosti Kaolín Hlubany a.s. Podbořany“ oznamovatele Kaolin Hlubany, a.s., Hlubany čp. 63, 441 01 Podbořany: RÚK požaduje posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dopracování oznámení zpracované dle přílohy č.4 do dokumentace. Konstatovala, že je v dopracování dokumentace je nutno mj. řešit:

-           variantu těžby v rozsahu max. 20 let,

-           Rozpor s platným územním plánu obce Vroutek,

-           Nesouhlas zastupitelstva obce Vroutek s těžbou  z důvodu zvýšení prašnosti, hlučnosti a zvýšené dopravy přes obec,

-           Zpracovat a doplnit do dokumentace plán komplexní sanace, rekultivace a revitalizace území po ukončení těžby.

 

7.3       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Dostavba letiště Roudnice nad Labem“ oznamovatele Město Roudnice nad Labem: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracování dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona, která bude dále obsahovat naplnění požadavků dotčených orgánů veřejné správy a požadavků dotčených obcí, především z hlediska:

-           Provedení biologického průzkumu v jarním a letním období se zaměřením na faunu

-           vyřešení rozporu v kapitole D.2 – údaje LAmax a závěry studie „Hluk z výhledového leteckého provozu“.  

Záměr je v souladu s územním plánem města Roudnice nad Labem a město se záměrem souhlasí.

 

7.4       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Fórum Ústí nad Labem – obchodní a zábavní centrum“ oznamovatele AM Czech Republic  Praha 6: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu realizace záměru v upravené variantě B, zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV.

 

 

7.5       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA       záměru „Obchodní centrum OBI Litoměřice“ oznamovatele Betonstav spol. s r.o.   Duchcovská 866/2, 415 01  Teplice: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV. Městský úřad Litoměřice se záměrem předběžně souhlasí. Záměr je v souladu s platným územním plánem města.

 

7.6       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Krajský soud Ústí nad Labem – nová soudní budova “ oznamovatele Fabion s.r.o., Bozděchova 99/6, 40001 Ústí nad Labem: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV. Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV jsou po doplnění o podmínky veřejné správy odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu s územním plánem a město se stavbou předběžně souhlasí.

 

7.7       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Family center a hobby market Teplice“ oznamovatele  Atelier A Brno s.r.o., Všetečkova 17, 602 00 Brno: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství k záměru, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV. Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění o podmínky veřejné správy odpovídající a dostatečná. Město Teplice se záměrem předběžně souhlasí. Záměr je v souladu s platným územním plánem města.

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Linka pro kataforetické nanášení vodou ředitelných barev“ oznamovatele  Benteler ČR k.s., Kateřinská 197, 46303 Stráž nad Nisou: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV. Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV jsou po doplnění o požadavky veřejné správy odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu s územním plánem a město se stavbou předběžně souhlasí.

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku záměru HCU REVAMP“  (Nový hydrokrak – zvýšení kapacity a konverze) oznamovatele ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s., Záluží 2, 436 01 Litvínov: RÚK nemá námitek k vydání navrženého souhlasného stanoviska příslušného orgánu k posouzení vlivů záměru s navrhovanými podmínkami za předpokladu zahrnutí podmínek, které vyplynou z veřejného projednání a vyjádření orgánů veřejné správy a veřejnosti k posudku do podmínek Stanoviska příslušného úřadu. Při splnění požadavků orgánů veřejné správy město Litvínov se záměrem předběžně souhlasí.   

 

7.10      Projednání návrhu dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o změně účelu použití části finančních prostředků ve výši 234 tisíc korun přiznaných obci Siřejovice. Usnesením ZÚK č. 16/28/2004 ze dne 27.10.2004 byla obci poskytnuta dotace na pokrytí neplánovaně zvýšených nákladů stavby „Splaškové kanalizace Siřejovice.“ Tyto náklady vznikly změnou zákona o dani z přidané hodnoty. Přiznaná dotace činila 1,307 milionů korun, avšak obec provedla některé fakturace na stavbě před nabytím účinnosti tohoto a z celkové částky zůstalo nevyužito 234 tisíc korun. Obec však v průběhu stavby prováděla některé vícepráce, v celkové hodnotě 275,3 tisíce korun, proto požádala ZÚK o změnu smlouvy.

 

7.11      Projednání plánu péče o Národní přírodní památku Pravčická brána: RÚK nemá k předloženému návrhu plánu péče připomínky. Ministerstvo životního prostředí jako orgán ochrany přírody zajišťující správu ochrany přírody a krajiny zpracovalo plán péče na období 2006 - 2014 o zvláště chráněné území národní přírodní památka Pravčická brána, nacházející se na území Národního parku České Švýcarsko. Nepředpokládá se dopad na rozpočet Ústeckého kraje. Finanční prostředky potřebné k zajištění realizace plánů péče jsou plně hrazeny z rozpočtu Správy Národního parku České Švýcarsko. 

 

7.12      Schválení Ústeckého kraje žadatelem v žádosti o dotaci pro stavbu „Hrob, přeložka přivaděče Háj – Střelná“: RÚK schválila záměr aby se Ústecký kraj stal žadatelem o úhradu nákladů na stavbu: „Hrob, přeložka přivaděče Háj – Střelná“, v rámci „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností pro Bílinsko – Teplickou oblast“. Jedná se o přeložku části trasy jednoho z páteřních vysokotlakých vodovodních přivaděčů vodárenské soustavy Severozápadní Čechy v délce 538 m, který distribuuje pitnou vodu do Teplic a části Ústí nad Labem pro přibližně 90 000 obyvatel. V prostoru města Hrob, v souběhu trasy vodovodu s hranou skrývkového řezu bývalého lomu Dukla – Otakar, došlo po extrémních srážkách v 08/2002 k poklesům podloží a trhlinám na trubním vedení. Technicky je navrženo ohroženou část vodovodu řešit jeho přeložením do stabilnějšího území. Očekávané celkové investičními náklady činí maximálně 15 milionů korun

 

7.13      Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila plat ředitelů škol a školských zařízení.

 

7.14      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školských zařízení: RÚK schválila změny zřizovacích listin 157 školských zařízení, příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

 

7.15     Změny v  rejstříku škol a školských zařízení: RÚK souhlasila se změnami v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. Jedná se o školy:

a) Soukromá obchodní akademie, spol. s.r.o. Žatec, Svatováclavská 1404,

b) Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22,

c) Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564,

d) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště gastronomie, Teplice, Smetanovo náměstí 786,

e) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5,

f) Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2,

g) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Děčín IV, Ruská 147,

h) Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100,

i) Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11,

j) Gymnázium, Ústí nad Labem, Stavbařů 5,

k) Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000,

l) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín 1, Čs. armády 10,

m) Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha 2778,

n) Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55,

o) Integrovaná střední škola technická – centrum odborné přípravy, Most – Velebudice, Dělnická 21,

p) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800.

 

7.16      Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: RÚK schválila výjimku z počtu žáků  a studentů ve třídě a studijní skupině pro Speciální základní školy, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace, ve školním roce 2005/2006 na patnáct žáků v 5. třídě se dvěma odděleními  speciální základní školy.

 

7.17     Jmenování výběrové komise pro dotační programy v oblasti kultury: RÚK jmenovala výběrovou komisi pro dotační programy v oblasti kultury svým složením shodnou s jmenovanou Komisí pro kulturu Rady Ústeckého kraje.

 

7.18     Vyhodnocení užšího řízení na plnění veřejné zakázky „Protipovodňové opatření na Labi – zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení pro lokality:

1. Hřensko – ochrana území do úrovně nivelity komunikace podél Labe (125,00 m n.m.); uzávěr na Kamenici – nutnost přečerpávání

2. Děčín, levý břeh – ochrana na Q100 s využitím drážního tělesa s návazností na řešení ochrany zpětného vzdutí Jílovského potoka

3. Ústí nad Labem – levý břeh protipovodňová ochrana na Q100 na Labi s využitím drážního tělesa s navazujícím řešením ochrany zpětného vzdutí na řece Bílině

4. Velké Žernoseky, Píšťany a Lovosice protipovodňová ochrana na Q100 na Labi s návazností na řešení ochrany zpětného vzdutí říčky Modla

5. Roudnice nad Labem – ochrana na Q100 s využitím drážního tělesa

v rozsahu dle zpracované studie společnosti AZ Consult s.r.o. a Zadávacích karet Ústeckého kraje“: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu užšího řízení na plnění veřejných zakázek a rozhodla, podle zákona o veřejných zakázkách, o vyloučení jednoho z uchazečů z důvodů nesplnění kvalifikačních předpokladů.

 

 

Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Rozpočtová opatření č. 3/2006: RÚK schválila navýšení celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje o částku  85,023 milionů korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10,043 miliardy korun.

 

8.2       Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK schválila Směrnici pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem.

 

8.3       Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.4       Změna závazného ukazatele - Krajská majetková, příspěvková organizace: RÚK souhlasilase změnami závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 pro Krajskou majetkovou v souvislosti se sloučením Dětské ozdravovny Jetřichovice ke dni 1.1.2006 do Krajské majetkové.

 

8.5       Dílčí zpráva o projektu ReRegions: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu o průběhu prací na projektu ReRegions v roce 2005 a o plánu činností v roce 2006. Schválila účast Antonín Terber na mezinárodním workshopu realizovaném v rámci projektu ReRegions v Kozani (Řecko) ve dnech 3. až 7. května 2006 a účast Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na mezinárodním workshopu realizovaném v rámci projektu ReRegions v Oviedu (Španělsko) ve dnech 24. až 28. května 2006.

 

8.6       Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasila se zajištěním běžného financování Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvkové organizace, prostřednictvím kontokorentního úvěru do výše max. 6 milionů korun za předpokladu, že úvěr bude zajištěn zástavním právem k pohledávkám ve lhůtě splatnosti za zdravotními pojišťovnami do výše čerpaného úvěru. Uložila MUDr. Jaroslavu Müllnerovi, řediteli Nemocnice následné péče Ryjice, předložit ke kontrole svodnému odboru minimálně tři nabídky na uzavření úvěrového vztahu s doporučením nejvýhodnější nabídky. Dále v této souvislosti uložila všem ředitelům zdravotnických zařízení průběžně jednat se zdravotními pojišťovnami o úhradách poskytovaných služeb a na základě výsledků těchto průběžných jednání optimalizovat rozsah poskytované péče.

 

8.7       Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin 30 příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve zdravotnictví a sociální péči a vydala úplné znění zřizovacích listin. 

 

8.8       Uzavření dohod o splátkách – o. s. DRUG-OUT Klub a Občanské sdružení Opora: odloženo

 

8.9       Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví za 4. čtvrtletí 2005: RÚK stanovilaodměnu ředitelům 10 příspěvkových organizací ve zdravotnictví a mimořádnou odměnu ředitelům 19 ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální péče.

 

8.10      Informace o veřejné zakázce na „Nákup spirálního CT“ – Nemocnice Most, příspěvková organizace: RÚK vzala na vědomí informaci o aktuální situaci týkající se veřejné zakázky „Nákup spirálního CT“ realizované Nemocnicí Most. RÚK doporučila řediteli Nemocnice Most vyčkat s dokončením realizace veřejné zakázky „Nákup spirálního CT“ do doby obdržení aktuálních stanovisek všech dotčených subjektů.

 

8.11      Informace o aktuální situaci v Nemocnici Most, příspěvkové organizaci: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o aktuální situaci v příspěvkové organizaci Ústeckého kraje Nemocnice Most. Informaci radě podal osobně ředitel Nemocnice Most, příspěvkové organizace, Ing. Miloslav Řehák. Informoval radu o svém dosavadní působení v nemocnici, její aktuální ekonomické situaci a o realizovaných opatřeních.

 

Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

9.1       Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2005: RÚK vzala na vědomí závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2005.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 23.3.2006 / 23.3.2006 | Zveřejnit od-do: 23.3.2006-23.4.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém