Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 33. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

Odkazy


 
 

Tisková zpráva z 33. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 22.3.2006

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o sloučení voleb kandidátů na funkci přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem a doporučila zvolit do funkce přísedících navržené kandidáty, za podmínky předložení výpisu z rejstříku trestů a lustračního osvědčení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 19. 4. 2006.

6.2 Dopravní obslužnost: RÚK vzala na vědomí odpověď Dopravního podniku Ústeckého kraje a.s. na dopis hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce ze dne 31.1.2006. RÚK trvá na výpovědi Smlouvy o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou, uzavřené s dopravcem Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. dne 30. 12. 2003 a ve znění později uzavřených dodatků.

6.3 Schválení přijetí daru – vakcíny k očkování proti hepatitidě typu A a B: RÚK rozhodla o přijetí finanční částky ve výši 268 tisíc korun pro účely nákupu 696 dávek vakcín Twinrix pro očkování dětí z dětských domovů v Ústeckém kraji, od společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o. Tato společnost významně podporuje charitativní činnost a mj. se podílela na organizačním zabezpečení výtvarné soutěže pro děti „Moje prázdninová cesta“, nad níž převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. V návaznosti na tuto akci nabídla firma Ústeckému kraji finanční podporu na nákup očkovací vakcíny Twinrix proti hepatitidě A a B pro děti z dětských domovů. Vakcína je určena pro děti ve věku 5-12 let.

6.4 Požární poplachový plán: staženo

6.5 Zpráva ze služební cesty na II. zdravotnické misi do Izraele ve dnech 19.-26.2.2006: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu ze služební cesty Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje a MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje, na II. zdravotnické misi do Izraele ve dnech 19. - 26.2.2006. Pořadateli akce bylo Obchodní oddělení Velvyslanectví státu Izrael v Praze ve spolupráci se společností NESS Europe, vydavatelstvím Sdělovací technika a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče pod záštitou České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Na programu se podílelo izraelské Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Izraelské průmyslové centrum pro výzkum a vývoj a Izraelský institut pro export a mezinárodní spolupráci. Mise byla určena nejen specialistům z různých lékařských oborů a specializovaným firmám, ale i zástupcům veřejné správy. Na programu byla návštěva zdravotnických zařízení, výzkumných ústavů a firem specializovaných na zdravotnické technologie.

6.6 Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK schválit poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Ústeckého kraje.

6.7 Schválení účasti Antonína Terbera na Konferenci ENCORE 2006 ve dnech 14.-16.6.2006 ve          Švédsku: RÚK schválila účast Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje na konferenci ENCORE 2006 ve dnech 14.-16.6.2006 ve Švédském městě Are. Konferenci pořádá výbor ENCORE ve spolupráci s hostitelským regionem Jämtland. Na organizaci se také podílí Bavorské státní ministerstvo životního prostředí a zdraví. Hlavním tématem konference je Problematika udržitelnosti v Evropě – přínos regionů se zaměřením na otázku změn klimatu a ochranu půdy. Účastníci si hradí náklady na dopravu, ubytování a stravu.

6.8 Schválení daru (výtěžek ze vstupného na 3. reprezentační ples Ústeckého kraje) ÚSP Stará Oleška: RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na vybavení ve výši 127 245 korun Ústavu sociální péče Stará Oleška, p.o.. Jedná se o finanční prostředky, pocházející z výtěžku ze vstupného na 3. Reprezentační ples Ústeckého kraje v Děčíně dne 17.2.2006.

6.9 Žádost Domu techniky Ostrava, spol. s r.o. o finanční příspěvek na "Gerontologické dny Karlovy Vary": RÚK poskytla Domu Techniky Ostrava spol. s r.o. finanční příspěvek na „Gerontologické dny Karlovy Vary“ ve výši 25 tisíc korun. Uvedená akce navazuje na osm předcházejících ročníků a jejím záměrem je v součinnosti Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje (záštity převzali hejtmani Josef Pavel, Petr Zimmermann a Jiří Šulc) posílit povědomí o tom, že i tyto kraje mají zájem o řešení problematiky zdravotně sociální péče o seniory a zkvalitnění kvality života ve stáří. Odborným garantem je ředitel příspěvkové organizace Ústeckého kraje Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace, Jaroslav Műllner.

 

6.10 Delegování Ing. Reného Budjače, člena Rady Ústeckého kraje, za člena Výboru pro investice a trvale udržitelný život Hospodářské a sociální rady Mostecka: schváleno

6.11 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Poskytování právních služeb Ústeckému kraji ve věci závazků veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v souvislosti s aplikací Evropského a národního práva“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění této veřejné zakázky a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči WEIL, GOTSHAL & MANGES v. o. s., Křížovnické náměstí 1/193, 110 00 Praha.

 

7. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1 POV ÚK 2006 - výběr žádostí: RÚK souhlasila s návrhem dotací Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2006 a rozhodla o rozdělení 24,908 milionů korun. Program obnovy venkova Ústeckého kraje schválilo ZÚK dne 21.12.2005, celkový finanční rámec programu vychází ze schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 a činí 25 milionů korun pro čtyři oblasti podpory. Do termínu pro předkládání žádostí bylo podáno celkem 215 žádostí, v celkovém objemu požadovaných dotací 65,806 milionů korun. RÚK rozhodla o přidělení dotací podle oblastí:

1) Obnova a rozvoj venkovské zástavby a veřejných prostranství 8,596 milionů korun pro 35 žadatelů

2) Chodníky a místní komunikace 8,725 milionů korun pro 39 žadatelů

3) Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady 1,594 milionů korun pro 7 žadatelů

4) Integrované projekty venkovských mikroregionů 5,993 milionů korun pro 17 žadatelů.

RÚK dále uložila Radku Vonkovi, náměstku a zástupci hejtmana, předložit návrh dotací Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2006 Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.

 

7.2 Smlouvy o partnerství a spolupráci: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci dle přílohy se Statutárním městem Most, a o uzavření dodatku Smlouvy o partnerství a spolupráci s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, v rámci realizace projektu BROÚK.

7.3 Grantové schéma "Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji" 2. výzva - návrh poskytnutí dotací: RÚK souhlasila s poskytnutím dotací z prostředků Ústeckého kraje a fondu ERDF na akce v rámci grantového schématu (GS) „Regionální podpora podnikání pro drobné  podnikatele v Ústeckém kraji“. Dále doporučila ZÚK schválit poskytnutí dotací na tyto akce. V rámci hodnocení splnilo 8 akcí hodnotící kritéria pro toto GS a jsou vhodné k financování z Evropského fondu regionálního rozvoje. Celkový rozpočet akcí činí 37,71 milionů korun na úrovni uznatelných nákladů, celkové požadovaná dotace vůči EU 11,45 milionů a vůči krajskému rozpočtu 4,57 milionů korun.

7.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „FAMILY CENTER Ústí nad Labem“ předloženého oznamovatelem Atelier A Brno s.r.o.Všetičkova 17, 602 00 Brno: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.3 do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Záměr je v souladu s celkovou koncepcí využití ploch dle platného územního plánu města. Město Ústí nad Labem se záměrem předběžně souhlasí. Před vydáním územního rozhodnutí musí investor zajistit plný soulad předmětné stavby, včetně stavby obslužné komunikace, s dotčenou územně plánovací dokumentací města.

7.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Dopravní obslužnost a parkoviště v lokalitě Klíše“ předložené oznamovatelem Statutární město Ústí nad Labem, Odbor rozvoje a investic města: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Město Ústí nad Labem je oznamovatelem. Záměr je v souladu s platným územním plánem města.

7.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „ Rekreační golfové hřiště Cínovec “ společnosti  GOLF KLUB TEPLICE, Cínovec 275, 417 32 Dubí: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Město Dubí se záměrem předběžně souhlasí.

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení  záměru pro zjišťovací řízení EIA  „ Dostavba areálu Úžín- parkoviště pro kamiony a čerpací stanice motorové nafty oznamovatele AS 24 Česká republika s.r.o., Kolbenova 5a/882, 190 02 Praha: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Magistrát města v Ústí nad Labem se záměrem předběžně souhlasí, záměr je v souladu s platným územním plánem města.  

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Logistické centrum Toyota Parts Center Czech Republic“ oznamovatele Toyota Logistics Services Czech s.r.o., Kolín (průmyslová zóna Krupka u Teplic): RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracovat dokumentaci v rozsahu přílohy č. 4. V dokumentaci požaduje řešit dopady spojené s nárůstem dopravy směrem na Teplice, ovlivnění bytové zástavby města Teplic, včetně variantního řešení dopravního systému a doplnění návrhu opatření v kapitole D.IV, které jsou z hlediska řešení nárůstu dopravní zátěže nedostatečné. Záměr je v souladu s platným územním plánem města Krupka.

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „JAS Development Kadaň“ společnosti  IMMO Industry Czech s.r.o., Mendlovo nám.1a, 603 00 Brno: RÚK konstatovala: Za předpokladu, že investor bude souhlasit s dobrovolným integrovaným povolením pro trvalý provoz zařízení a za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV jsou po doplnění o podmínky veřejné správy odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu s platným územním plánem města.

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „ Stavba stáje pro 313 dojnic a stavební úpravy stávajících objektů vč. Výstavby nádrží na kejdu Malečov, oznamovatele Agro Hoštka a.s., Litoměřická 260, 411 72 Hoštka: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Záměr je v souladu s platným územním plánem obce.

7.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA  záměru „Zkapacitnění silnice I/13 Klášterec nad Ohří – Chomutov “ Oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4: RÚK souhlasí s realizací záměru ve variantě 1. (trasa se od stávající I/13 odklání v prostoru MÚK Místo a směřuje na jihovýchod, kde  křižuje Podkrušnohorský přivaděč průmyslové vody a dráhu ČD 140 K.Vary – Chomutov). K předložené dokumentaci podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení, nemá připomínky. Za podmínky doplnění navržených doporučení uvedených v dokumentaci o požadavky obcí a orgánů veřejné správy do podmínek  Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku.

7.12  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic - II. Etapa“ oznamovatele  Epispol a.s., Revoluční 86, čp.1930, 400 01 Ústí nad Labem: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření uvedených v kapitole D.IV do závěru zjišťovacího řízení.

7.13 Projednání návrhu poskytnutí dotace a uzavření  dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotací pro tyto subjekty a projekty:

    a) Obec Nová Ves, projekt: realizace stavby „Nová Ves,vodovodní přípojky – veřejná část“, výše dotace 383 tisíc korun, minimální spoluúčast žadatele 30 % z celkových nákladů projektu

    b) Obec Doubice, projekt: vypracování projektové dokumentace „Obnova retenční nádrže Návesní rybník“, výše dotace 105 tisíc korun, minimální spoluúčast žadatele 30 % z celkových nákladů projektu.

7.14 Gymnázium, Most, Čs. armády 1530, příspěvková organizace - personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Gymnázium, Most, Čs. armády 1530, příspěvková organizace, PhDr. Jaroslava Neuhöfera, ke dni 31. srpna 2006. Rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele tohoto gymnázia a jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení.

7.15 Stanovisko k převodu majetku z Pozemkového fondu ČR školskému subjektu ve výhledu dalšího rozvoje tohoto subjektu: RÚK doporučila ZÚK souhlasit s vydáním stanoviska, že nemovitosti, požadované pro činnost následující příspěvkové organizací Ústeckého kraje: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, Jiříkovská 840/4, jsou pro výše uvedený subjekt nezbytné. Konstatovala, že převod nemovitostí pro tento subjekt je ve výhledu a v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy školství v Ústeckém kraji.

7.16 Změny v  rejstříku škol a školských zařízení: RÚK projednala změny v  rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

7.17 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2004/2005: RÚK doporučila ZÚK vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2004/2005.

7.18 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2005/2008 a doporučila shodný postup ZÚK.

7.19 Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace a Gymnázium, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace - vyhodnocení projektových studii: RÚK souhlasila s dostavbou Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvkové organizace na cílovou kapacitu 720 žáků a se zahájením investorské přípravy na rekonstrukci Gymnázia, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvkové organizace na cílovou kapacitu cca 500 žáků. 

7.20 Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za IV. čtvrtletí 2005 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí informaci o peněžních a věcných darech přijatých za IV. čtvrtletí 2005 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem. Zařízení přijala peněžní dary ve výši 3,395 milionů korun a věcné dary ve výši 3,894 milionů korun.

7.21 Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace – revokace usnesení: RÚK doporučila ZÚK revokovat příslušná usnesení a ponechat Galerii Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkovou organizaci, v síti kulturních institucí Ústeckého kraje.

7.22  Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatřeních na řece Labe: RÚK uložila hejtmanovi Jiřímu Šulcovi předložit smlouvy na přidělení zakázky Ústeckého kraje (ev. č. VZ/414/10/2005) „Protipovodňové opatření na Labi – zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení“ firmám vzešlým z užšího výběrového řízení:

1.      Lokalita Hřensko: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081

2.      Lokalita Děčín – levý břeh: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081

3.      Lokalita Ústí n.L. – levý břeh: AZ Consult s.r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44567430

4.      Lokalita Lovosicko: AZ Consult s.r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44567430

5.      Lokalita Roudnice n.L.: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081

7.23  Účast Ústeckého kraje v projektu „Servis environmentální politiky“:  RÚK schválila účast Ústeckého kraje na projektu „Servis environmentální politiky“. Hlavním cílem projektu je poskytovat srozumitelnou formou relevantní informace o výhodách a přednostech cyklistiky a zajišťovat odborné zázemí a poradenský servis pro tento druh dopravy. Jednou ze stěžejních myšlenek projektu je vytvoření 13 poradenských a informačních center v oblasti podpory cyklistické dopravy a souvisejících témat, které by působily na úrovni krajů.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

         8.1  Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj:  staženo

8.2  Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

8.3 Zrušení veřejné soutěže o návrh na plnění veřejné zakázky "Ústecký kraj On-line" a oznámení nového zadávacího řízení formou otevřeného řízení k podání nabídek na plnění předmětné veřejné zakázky: RÚK vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Ústecký kraj On-line“. Rozhodla o využití vyhrazeného práva zadavatele na zrušení veřejné soutěže a ve smyslu ustanovení o veřejných zakázkách současně rozhodla o zadání otevřeného řízení na plnění této veřejné zakázky v rozsahu dle zadávací dokumentace. RÚK dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle kritéria ekonomické výhodnosti s kritérii a váhami: celková nabídková cena 40%, technické a bezpečnostní řešení 35%, celková servisní podpora a správa systému 25%.

8.4 Projektový záměr k opatření 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ): RÚK souhlasila se zpracováním a zahájením realizace projektu ÚK „Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“ v souladu s výzvou MŠMT ČR, které nabízí nový dotační titul. Souhlas RÚK je nutný pro  zpracování a zahájení realizace tohoto projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání. Projekt může být podpořen až do výše 100% uznatelných nákladů. Prostředky nesmí být použity na krytí investičních nákladů. Nákup služeb nesmí přesáhnout 65% z celkových uznatelných nákladů projektu.

8.5 Schválení projektu pro Program spolupráce na léta 2006-2007 mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou: neschváleno

8.6 Vnitřní integrovaný systém projektů Ústeckého kraje pro období let 2007-2013 - Výstup z Projektu  €-NET: RÚK vzala na vědomí tzv. „druhý“ výstup z Projektu €-NET. Uložila odboru Evropských projektů krajského úřadu postupné zpracovávání vnitřního integrovaného systému projektů (VISP) Ústeckého kraje pro získávání finančních prostředků ČR/EU/EHP v období let 2007-2013.

8.7 Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „ÚSP Snědovice – oprava havárie stropu“: RÚK vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „ÚSP Snědovice – havárie stropů“ a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky. Rozhodla o přidělení zakázky uchazeči REKONT spol. s r. o., Tovární 758, Roudnice nad Labem, a to za podmínek: Nabídková cena: 2,235 milionů korun, termín plnění do 7 týdnů od převzetí staveniště, jakostní podmínky a poskytované záruky v měsících v délce 61 měsíce.

8.8 Program „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“: RÚK vzala na vědomí informaci o zpracovaných cílech návrhu programu Zdravý kraj  České republiky – Ústecký kraj, vybraných z národního programu Zdraví 21. Jedná se o:

cíl č. 3 „Zdravý start do života“,

cíl č. 4 „Zdraví mladých“,

cíl č. 5 „Zdravé stárnutí“,

cíl č. 7 „Prevence infekčních onemocnění“,

cíl č. 8 „Snížení výskytu neinfekčních nemocí“,

cíl č. 9 „Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy“,

cíl č. 10 „Zdravé a bezpečné životní prostředí“,

cíl č. 11 „Zdravější životní styl“,

cíl č. 12 „Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem“.

8.9 Zpráva o využití kapacity pracoviště příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace,  – Dětský domov Rumburk: RÚK vzala na vědomí informaci o využití kapacity pracoviště příspěvkové organizace Ústeckého kraje Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace – Dětský domov Rumburk. Rozhodla o ukončení činnosti tohoto pracoviště, za předpokladu, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje vysloví souhlas s ukončením činnosti tohoto zařízení. Současně doporučila ZÚK souhlasit s účinností od 1.7.2006 s ukončením činnosti tohoto pracoviště příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

8.10 Veřejné zakázky ve zdravotnictví: RÚK vyhověla žádosti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, o vyhlášení veřejných zakázek:

1. na dodávku „Krevních vaků pro odběr plné krve“ 

2. na dodávku „Diagnostických souprav pro mikrobiologická vyšetření transfúzních přípravků a suroviny pro další výrobu“

3. na dodávku „Infúzních roztoků“.

8.11 Zpráva o situaci v Nemocnici Most, příspěvkové organizaci: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o aktuální situaci v Nemocnici Most, příspěvkové organizaci, a zprávu Dozorčí rady Nemocnice Most předloženou na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/30R/2006. Rada vyslovila souhlas s realizací návrhu projektu „Stabilizace Nemocnice Most“. Rada dále změnila své usnesení ze dne 8. 2. 2006 č. 67/30R/2006/A) a rozhodla, že Miloslav Řehák bude zastávat funkci ředitele do 30.6.2006 (původně byl vedením nemocnice pověřen do jmenování nového ředitele příspěvkové organizace). Krajská rada dále schválila ustanovení pracovní skupiny projektu „Stabilizace Nemocnice Most“, jejímž úkolem bude pravidelně, do 31.12.2006, vyhodnocovat situaci v Nemocnici Most a doporučovat návrhy a opatření (jak vyplývá z projektu), ve složení:

Ing. Petr Fiala – náměstek hejtmana Ústeckého kraje

MUDr. Vladimír Záhorský – uvolněný člen Zastupitelstva Ústeckého kraje

Ing. Petr Severa – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Ing. Miloslav Řehák – ředitel Nemocnice Most, příspěvkové organizace

MUDr. Tomáš Indra – ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Ing. Jan Mára – statutární zástupce ředitele Nemocnice Most, příspěvkové organizace (od 1.4.2006)

Projekt „Stabilizace Nemocnice Most“ reflektuje na současnou situaci v nemocnici a byl připraven s vědomím potřeby okamžitého řešení situace a nutnosti stabilizovat situaci v nemocnici jak po ekonomické a provozní, tak i po pracovní stránce.

8.12 Partnerství v projektu „Člověk, příroda a chemie aneb Krajina v člověku“: RÚK souhlasila s partnerstvím Ústeckého kraje v projektu „Člověk, příroda a chemie aneb Krajina v člověku“ předkládaném Severočeským sdružením obcí (SESO) v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 4.2, grantové schéma „Síť environmentálních informačních a poradenských center“ vyhlášeném Ministerstvem životního prostředí. Projekt „Člověk, příroda a chemie aneb Krajina v člověku“ předkládaný SESO spolu s dalšími partnery (např. Spolchemie, Nadace Dobrý soused, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje) navazuje a dále rozšiřuje záběr aktivit projektu „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“, podaného a realizovaného od 1.3.2006 Ústeckým krajem, na nějž kraj získal finanční podporu v celkové výši 11,4 milionů korun v rámci 2. výzvy tohoto grantového schématu.

8.13 Doplnění směrů podpory ROP: staženo

8.14 Informace o veřejné zakázce na „Nákup spirálního CT“ – Nemocnice Most, příspěvková organizace: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o aktuální situaci týkající se veřejné zakázky „Nákup spirálního CT“ realizované Nemocnicí Most, příspěvkovou organizací. Rada odsouhlasila dokončení veřejné zakázky „Nákup spirálního CT“ v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje číslo 17/14R/2005 (kterým schválila návrh rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ekonomicky nejvhodnějšímu uchazeči výběrového řízení).

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1 Návrh na jmenování vedoucího odboru kancelář hejtmana: RÚK rozhodla o jmenování vedoucího odboru kancelář hejtmana s účinností od 1. června 2006.

9.2 Návrh na jmenování vedoucího odboru majetku: RÚK rozhodla o jmenování vedoucího odboru majetkového Krajského úřad Ústeckého kraje s účinností od 1. května 2006

9.3 Používání vozidla vedoucím odboru kancelář hejtmana: RÚK rozhodla o přidělení osobního automobilu do dlouhodobého užívání vedoucímu odboru kancelář hejtmana.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 23.3.2006 / 29.3.2006 | Zveřejnit od-do: 23.3.2006-23.4.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém