Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 35. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 35. schůze Rady Ústeckého kraje, dne 5.4. 2006

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.  Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1.  Dopravní obslužnost: staženo

 

6.2   Požární poplachový plán: schváleno

 

6.3   Žádosti o finanční příspěvek: RÚK schválila poskytnutí příspěvku: 

        a) ve výši 90.000 korun Českému svazu PTP o finanční příspěvek na činnost organizace,

        b) ve výši 50.000 Korun městu Roudnice nad Labem na akce „Roudnické vinobraní“ a „Roudnice na řece času“.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1  Příprava Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 2007 – 2013: RÚK vzala na vědomí informaci o přípravě Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 2007 - 2013. Současný postup zpracování se odvíjí od požadavků Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR), jako hlavního koordinátora přípravy operačních programů. Zásadní termíny jsou obsaženy v usnesení vlády č.175/2006 k Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky na léta 2007 – 2013 ze dne 22.února tohoto roku. Vládní harmonogram byl dále rozpracován a zpřesněn odborem Rámce podpora Společenství MMR.

 

7.2   Úřad regionální Rady regionu soudržnosti - novela zákona č. 248 o regionálním rozvoji: RÚK vzala na vědomí informaci o zřízení nového úřadu pro implementaci Regionálního operačního programu v rámci regionu NUTS 2-Severozápad. Uložila Mgr.Lydii Šťastné,ředitelce krajského úřadu, zabezpečit přípravu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad se sídlem v Ústí nad Labem.  

7.3 Informace o výsledcích veřejnoprávního projednání konceptu Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí výsledky veřejnoprávního projednání konceptu ÚP VÚC ÚK. V zákonné lhůtě pro podání stanovisek, námitek a připomínek, tedy do 9.2.2006, obdržel krajský úřad jako pořizovatel:

  • 16 stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS)
  • 99 námitek  obcí,  jako dotčených orgánů územního plánování v Ústeckém kraji  
  • 31 námitek vlastníků pozemků a staveb jejichž práva mohou být dotčena vymezením veřejně prospěšných staveb (VPS)
  • 2 221 připomínek – od organizací a občanů
  • 7 vyjádření - sousedních orgánů územního plánování.

Po  zákonné lhůtě a ke dni zpracování informativní zprávy 21.3.2006 obdržel pořizovatel další podání, která však v souladu se stavebním zákonem do následného výčtu nezahrnuje, ale ve smyslu jejich závažnosti s nimi bude v dalším procesu pořízení nakládat:

  • 3 stanoviska DOSS
  • 3 námitky obcí
  • 2 námitky vlastníků pozemků a staveb jejichž práva mohou být dotčena vymezením veřejně prospěšnými stavbami
  • 73 připomínek.

7.4  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výroba plastových krytů kol  Zanini Kadaň “ oznamovatele Chemoprag, s.r.o., Na Babě 1526/35, 160 00 Praha: RÚK se vyjádřila takto: K předložené dokumentaci podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení a prokazuje, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, není připomínek.

7.5  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ 0001 1789, pro zařízení „Provoz EPITETRA“: staženo

 

7.6  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změnách zřizovacích listin 157 příspěvkových organizací ve školství.

 

7.7  Změny názvů školských rad, změny zřizovacích listin školských rad: RÚK rozhodla

o změně názvů školských rad u 63 školských zařízení a o změnách zřizovacích listin dotčených školských rad dodatkem č. 1 ke zřizovací listině.

 

7.8 Sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školní statky: RÚK nedoporučila ZÚK rozhodnout o sloučení tří školních statků, které jsou součástmi příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve školství.

 

7.9  Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: RÚK schválila výjimku z počtu žáků  a studentů ve třídě a studijní skupině Integrované střední škole, Údlice, Jirkovská 18 a Speciální základní škole, Štětí, Ostrovní 300. 

 

7.10 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK:

a) nesouhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006,

o 100 tisíc korun, pro Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou, Ústí nad Labem, Resslova 5,

b) souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006, o 50 tisíc korun na 2,283 miliony korun, pro Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, na zajištění 55. ročníku Matematické olympiády ČR v kategoriích A a P,  

c) souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006, o 175 tisíc korun na 1,183 milionů korun, pro Školní statek, Kadaň, Jezerka,  

d) souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz, na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek pro rok 2006, o celkovou částku 1,865 milionů korun pro:

DDM Ústí nad Labem    1,015 milionů korun

DDM Teplice                 0,170 milionů korun

DDM Chomutov 0,170 milionů korun

DDM Most                    0,170 milionů korun          

DDM Žatec                   0,170 milionů korun          

DDM Děčín                   0,170 milionů korun.  

 

7.11 Pravidla použití příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje v oblasti školství: RÚK schválila

pravidla použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství. Příjmy z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje (oblast školství) jsou určeny na investiční výdaje příspěvkových organizací Ústeckého kraje souvisejících se školami a školskými zařízeními, po odečtení výdajů na prodej. Jedná se o podporu výstavby, obnovy a reprodukce nemovitého a movitého majetku pro účely uskutečnění vzdělávání a výchovy a o podporu zlepšování vybavení technickou infrastrukturou, zajišťující kvalitnější poskytování vzdělávání. Příjmy budou také použity k  dosažení cílů a záměrů stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji. Příspěvková organizace Ústeckého kraje, která spravovala prodaný majetek, by  mohla čerpat z prostředků maximálně do výše 30 % z ceny prodaného majetku na základě žádosti.

 

7.12 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje - rozdělení dotace: RÚK rozhodla o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 5 žadatelům v celkové výši 596 tisíc korun. 

 

Římskokatolická farnost Děčín – Podmokly

126 000,-

Římskokatolická farnost Cítoliby

147 000,-

Lucie Lébrová

140 000,-

Ing. Jiří Fibich

  50 000,-

Marie Nováková

133 000,-

 

RÚK dále doporučila ZÚK schválit poskytnutí dotace (ve smyslu příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky) z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje celkem 25 žadatelům v celkové výši 8,606 milionů korun

 

7.13 Změna závazných ukazatelů pro rok 2006 pro Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkovou organizaci: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele pro rok 2006 o 245 tisíc korun na celkový objem 4,065 milionů korun z důvodu navýšení mzdových prostředků a na nákup grafických listů. Dále souhlasila se zvýšením závazného ukazatele na platy pro rok 2006 o 120 tisíc korun z důvodu navýšení mzdových prostředků.

 

7.14 Zřizovací listina veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.: RÚK doporučila ZÚK vydat zřizovací listinu veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i..

 

7.15 Přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje: RÚK doporučila

ZÚK schválit rozdělení přímé podpory aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje pro

Městské divadlo v Mostě, spol. s.r.o. ve výši 2,5 milionů korun, pro Statutární město Ústí nad Labem pro Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem ve výši 4 miliony korun a pro Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice ve výši 1,5 milionů. 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1  Rozpočtová opatření č. 4/2006: RÚK schválila navýšení celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje o částku 56,417 milionů korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10,099 miliard korun.

 

8.2 Přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem k 31.12.2005: RÚK vzala na vědomí předložený přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem k 31. 12. 2005. Celková výše pohledávek u příspěvkových organizací kraje k  31. 12. 2005 činí 331,454 milionů korun. Největší část tvoří pohledávky v oblasti zdravotnictví, které činí 285,236 milionů korun a školství, kde pohledávky činí 40,502 milionů korun. Během půl roku (červen – prosinec 2005) stoupla zadluženost státu vůči kraji o 100 milionů korun, 95 milionů z toho připadá na zdravotnictví (Nemocnici v Teplicích dluží VZP 15 milionů korun).

 

8.3 Vyhodnocení otevřeného řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky "Poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj“: Z otevřeného výběrového řízení byla vybrána nabídka České spořitelny a.s., RUK předloží ZUK k projednání první tranži investičního úvěru ve výši 350 milionů korun, jež je určen do oblasti dopravy a silničního hospodářství. 

 

8.4  Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: schváleno

 

8.5  Doporučení investiční komise: Schválení 2. a 3. etapy projektové a investorské přípravy dostavby SPŠ Ústí n. L., Resslova ul.: RÚK schválila projektovou a investorskou přípravu na 2. a 3. etapu dostavby SPŠ Ústí n.L., Resslova ul.. I.etapa byla zahájena v r. 2005 s dokončením v letošním roce, s celkovými náklady ve výši 42, milionů korun. Očekávané  náklady na další dvě etapy předpokládají podle studie výši 45 milionů korun.

 

8.6  Doporučení investiční komise: Dotace - zdravotnictví: žádosti o prodloužení termínů dokončení: RÚK schválila prodloužení termínů dokončení do roku 2006 u akcí uvedených v příloze č.1 tohoto usnesení.

 

8.7  Doporučení investiční komise: Nemocnice Chomutov - změna účelovosti čerpání investiční dotace: RÚK schválila změnu účelovosti čerpání účelové investiční dotace poskytnuté Nemocnici Chomutov ve výši 2 miliony korun na investiční akci „IT komunikační systém sítě“. Rozhodnutí umožní využít tyto finanční prostředky nejen pro upgrade hardware a pořízení databázového serveru NIS, ale i pro pořízení RTG přístroj (skiagrafie).

 

8.8  Smlouva o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav vyvolaných stavbou R7 a průmyslové zóny Triangle: RÚK vzala na vědomí rozhodnutí zadavatele, Ministerstva zemědělství ČR, odboru Zemědělská agentura a pozemkový úřad Louny, o přidělení veřejné zakázky „Pozemkové úpravy vyvolané výstavbou rychlostní komunikace R 7 a průmyslovou zónou TRIANGLE v úseku Vysočany – Bitozeves“, která byla zadána v otevřeném řízení jako veřejná zakázka nadlimitní vybranému uchazeči GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 22 Plzeň, za celkovou nabídkovou cenu 9,208 milionů korun. RÚK dále schválila uzavření přiložené Smlouvy o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav vyvolaných stavbou R7 a průmyslové zóny Triangle v úseku Vysočany - Bitozeves s vybraným zhotovitelem GEOREAL spol. s r.o..

 

8.9 Souhlas s uzavřením Smlouvy č.167P/2006 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2006 na předfinancování akce "II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část“ spolufinancované z fondů EU: RÚK doporučila ZÚK schválit předloženou Smlouvu č.167P/2006  o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006. Dále doporučila ZÚK svěřit Radě Ústeckého kraje schvalování dodatků k této smlouvě za podmínek, že se předmět uzavíraného dodatku nebude týkat samotné podstaty přijetí a vrácení finančních prostředků dle této smlouvy.

 

8.10 Souhlas s uzavřením dodatku č.167/2006/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2006 na akci „I/13 Most nadjezd u RICO“  (převod nevyčerpané části rozpočtu r. 2005): RÚK doporučila ZÚK schválit předložený dodatek ke Smlouvě č.167/2006 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006. V smlouvě se uvádí, že v roce 2006 poskytne poskytovatel příjemci k účelu částku 82,8 milionů korun, přičemž tato částka již obsahuje 49, 4 milionů korun z loňského roku.

 

8.11 Schválení podmínek společného zajištění a financování stavby "Okružní křižovatka Varnsdorf" s městem Varnsdorf: staženo

 

8.12 Schválení podmínek společného zajištění a financování stavby "Křižovatky na silnici II. a III.tř. Litvínov" s městem Litvínov: staženo

 

8.13 Schválení podmínek společného zajištění a financování stavby "Rekonstrukce Blatenské ulice Chomutov" s městem Chomutov: staženo

 

8.14 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: staženo

 

8.15 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: staženo

 

8.16 Informace o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí zpracované materiály Možnosti rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem (informace o možnostech rozvoje) a Rezidenční služby zařízení sociální péče zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační přehled), včetně závěrů a doporučení z nich vycházejících. Uložila

Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ve spolupráci s Mgr. Rudolfem Vyčichlou, vedoucím odboru evropských projektů, analyzovat možnosti čerpání prostředků z evropských zdrojů na zajištění vypracování analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb a dalších aktivit (např. programy evaluace systému sociálních služeb na území kraje, zavádění standardů kvality v sociálních službách).

 

8.17  Úprava Zásad pro poskytování dotací z Fondu obnovy Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK nové znění zásad poskytování krajských dotací v rámci Fondu Obnovy v souvislosti s probíhajícími povodněmi na území kraje. V současné době je ve Fondu Obnovy shromážděno 5 milionů korun, o uvolnění dalších 15 milionů z rozpočtové rezervy kraje na havárie a přírodní katastrofy rozhodla RÚK na této schůzi. Fond Obnovy byl založen po katastrofálních povodních v srpnu roku 2002 a jeho prostřednictvím bylo fyzickým a právnickým osobám a obcím rozděleno 200 milionů korun. Příjmem Fondu obnovy zůstávají prostředky vyčleněné z rozpočtu Ústeckého kraje a z darů fyzických i právnických osob (viz. bod 9.1).

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

9.1 Souhlas s konáním veřejné sbírky KONTO POVODEŇ 2006 za účelem odstraňování povodňových škod na majetku osob a organizací na území Ústeckého kraje: RÚK udělila souhlas se zahájením finanční sbírky KONTO POVODEŇ 2006, jejíž výtěžek bude určen pro Fond Obnovy, který shromažďuje finanční prostředky pro fyzické a právnické osoby a pro obce postižené přírodními katastrofami. Ústecký kraj v nejbližších dnech oznámí číslo účtu KONTA POVODEŇ 2006 a seznámí veřejnost s možnostmi, jak na toto konto přispět.

 

9.2 Poděkování RUK za obětavou práci a pomoc při povodních 2006: RÚK vyjádřila upřímné poděkování jednotlivcům, organizacím a podnikatelským subjektům za jejich obětavou práci a pomoc při zmírňování následků jarní povodně v Ústeckém kraji. Současně vyzvala Vládu ČR k bezodkladnému zahájení příprav realizace protipovodňových opatření, jež by v příštích letech vedly k zmírnění škod způsobených opakovanými povodněmi v Ústeckém kraji.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 6.4.2006 / 6.4.2006 | Zveřejnit od-do: 6.4.2006-6.5.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém