Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 38. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

 

Tisková zpráva z 38. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 27.4.2006

 

Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1    Informace o probíhajících restitučních sporech: RÚK vzala na vědomí pravidelnou informaci o stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

6.2  VZ č. 606/12/2005 – poskytování právních služeb Ústeckému kraji: staženo z programu

 

6.3  Smlouva o výpůjčce – Atlas Consulting: RÚK rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce s firmou ATLAS consulting, spol. s r.o.. Smlouva o výpůjčce umožní po dobu jednoho měsíce využití softwaru pracujícího s právními informacemi.

 

6.4  Žádost společnosti Josef Spurný - DTP - STUDIO o bezplatné použití znaku na obálku knihy „Ústavní systém české republiky“: RÚK souhlasila s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro společnost Josef Spurný - DTP – STUDIO. Znak Ústeckého kraje bude umístěn na obálce knihy A. Gerlocha, J. Hřebejka, V. Zoubka „Ústavní systém České republiky“, 5. vydání, která vyjde ve slavnostním vydání v květnu 2006 u příležitosti voleb. Znak kraje bude použit spolu se všemi znaky krajů České republiky.

 

6.5  Žádost Severočeské filharmonie Teplice o bezplatné použití znaku na tiskové materiály k 42. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena: RÚK souhlasila s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Severočeskou filharmonii Teplice na tiskové materiály související s festivalem. Severočeská filharmonie Teplice byla pověřena Statutárním městem Teplice uspořádáním 42. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena, který se koná ve dnech 25.5. až 22.6. 2006 v 11 městech Ústeckého kraje. Celkem se uskuteční 19 koncertů v největších kulturních centrech kraje. Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Ústeckého kraje.

 

6.6    Zpráva ze služební cesty na Kongres světového zdravotnictví – Evropa 2006 v Chantilly (Francie) ve dnech 29.- 31.3.2006: RÚK vzala na vědomí zprávu ze služební cesty MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady Ústeckého kraje, na Kongres světového zdravotnictví – Evropa 2006 v Chantilly (Francie) ve dnech 29.- 31.března 2006.

 

6.7    Žádost Cyklistického klubu – Slavoj Terezín o bezplatné použití znaku na akci Závod Míru juniorů: RÚK schválila bezplatné použití znaku pro letošní ročník Závodu Míru juniorů.  

 

6.8. Dopravní obslužnost autobusová: RÚK jmenovala členy 15 hodnotících komisí a jejich náhradníky pro koncesní řízení na zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje. RÚK rozhodla usnesením č. 2/34R/2006 ze dne 27.3.2006 o zadání koncese na služby „Zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách“ pro 15 jednotlivých oblastí v Ústeckém kraji. Komise mají 7 členů a k účasti v nich byli členem RÚK Milanem Francem vyzváni členové klubů politických stran zastoupených v krajské samosprávě a také starostové obcí z jednotlivých oblastí.

 

 

Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem,    IČ 0001 1789, pro zařízení „Provoz EPITETRA“: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek.

 

7.2  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání změny integrovaného povolení společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO 4527 4649, provozovatel Elektrárny Tušimice, pro zařízení „Elektrárna Tušimice II – komplexní obnova“: RÚK konstatovala, že rozhodnutí vydání integrovaného povolení nepředcházela odpovídají diskuse vedení kraje a představitelů Vlády ČR.

 

7.3  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti PROAGRO Nymburk a.s., Poděbradská 2026, Nymburk, IČ 45149666, pro zařízení „Závod produkce plemenných prasat Velké Chvojno“: RÚK s žádostí o vydání integrovaného povolení souhlasí za následujících podmínek:

      1.   Do krmení budou i nadále přidávány enzymatické látky ke snížení emisí amoniaku a zápachu.

      2.   Bude vedena evidence vyprodukované a odebrané kejdy.

Ostatní navržené závazné podmínky provozu zařízení uvedené v kapitole 13 „Žádosti“, které zahrnují i opatření k prevenci a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí, jsou odpovídající a dostatečná.

 

7.4  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Enaspol a.s., se sídlem Velvěty 79, 415 01, Teplice 1, pro zařízení „Stávající zařízení Výrobna Spolostanů, plánované zařízení Výrobna Spolostanů a stávající zařízení horkovzdušné sušárny: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky orgánů veřejné správy, požadavky vyplývající příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje a pokud budou do integrovaného povolení zapracovány podmínky ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 22. 11. 2005 Krajským úřadem Ústeckého kraje.

 

7.5  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení Ing. Petru Schneiderovi, Tyršova 420, 417 05 Osek, pro zařízení „Produkční stanice prasat Háj“: K žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, za předpokladu dodržení podmínek vyjmenovaných v usnesení.

 

7.6  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „V455 Chotějovice – Výškov , nové vedení 400 kV“ oznamovatele  ČEPS, a.s., Praha: RÚK požaduje podrobně vyhodnotit možné varianty záměru dle požadavků obcí, dotčených orgánů veřejné správy a veřejnosti. Požaduje zpracování dalších podkladů, posudek vlivu stavby na krajinný ráz, biologické hodnocení, vliv záměru na lokality NATURA, a jejich vyhodnocení, které  bude podkladem  pro zpracování posudku a návrhu Stanoviska příslušného úřadu.

 

7.7  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „V455 Chotějovice - Babylon, nové vedení 400 kV“ oznamovatele  ČEPS, a.s., Praha: RÚK požaduje podrobně vyhodnotit možné varianty záměru dle požadavků obcí, dotčených orgánů veřejné správy a veřejnosti. Požaduje zpracování dalších podkladů, posudek vlivu stavby na krajinný ráz, biologické hodnocení, vliv záměru na lokality NATURA, a jejich vyhodnocení, které  bude podkladem  pro zpracování posudku a návrhu Stanoviska příslušného úřadu.

schváleno

 

7.8  Vyjádření kraje v samostatné působnosti  k dokumentaci EIA  záměru „Odběr a odvodnění strusky z EMĚ II, II a ET “, oznamovatele ČEZ a.s., OJ Elektrárna Mělník: RÚK konstatovala, že předložená dokumentace, zpracovaná na základě závěru zjišťovacího řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení a prokazuje, že ovlivnění životního prostředí je přípustné. Opatření navrhovaná v kapitole D.IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ jsou po doplnění o požadavky obcí a orgánů veřejné správy odpovídající a dostatečná. Ve správním území obce Bechlín se předpokládá ukončení plavení popílku v roce 2007. Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku.

 

7.9  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru  „Esterifikace rostlinných olejů Louny“, oznamovatele  MCA architektonický atelier, Dykova 1, 101 00 Praha – Vinohrady: RÚK konstatovala, že v dokumentaci zpracované dle přílohy zákona o posuzování vlivů na životní prostředí požaduje podrobně vyhodnotit možné vlivy na ovzduší, likvidaci odplynů a pachových látek. Tyto podkladové materiály a jejich vyhodnocení  budou podkladem  pro zpracování posudku a návrhu Stanoviska příslušného úřadu.

 

7.10 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru  „Generální oprava s modernizací a rekonstrukcí technologického zařízení válcovny mědi a mosazi ve společnosti Měď Povrly a.s.“, oznamovatele  Měď Povrly a.s.: RÚK konstatovala, že oznámení zpracované v rozsahu přílohy č.4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí lze považovat za dokumentaci. Za podmínky doplnění navržených opatření uvedených v dokumentaci o oprávněné požadavky obcí a orgánů veřejné správy do podmínek  Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku.

 

7.11  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Zvýšení kapacity zařízení na úpravu a využití odpadů“ oznamovatele LM Technologies s.r.o., Ústí nad Labem:

RÚK požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v dokumentaci požaduje řešit soulad s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje, oprávněné požadavky odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a dalších orgánů veřejné správy, a veřejnosti.

 

7.12  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL GOLF RESORT ÚSTÍ nad Labem“ oznamovatele EXCELENT, a. s, Hradec Králové: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

 

 

7.13  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rozšíření výrobní kapacity v areálu BEST, a.s. Polerady – hala č. 4.“ společnosti BEST, a.s. Rybnice 148, Kaznějov: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. RÚK uložila zajištění podmínek ochrany povrchových a podzemních vod do závěru zjišťovacího řízení. Jedná se o rozšíření výroby v rámci stávajícího areálu závodu a realizace záměru přinese 10 nových pracovních míst.

 

7.14  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Závod na výrobu plochého skla R 3“  společnosti Glaverbel Czech a.s., Teplice: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Jedná se o rozšíření výroby v rámci stávajícího areálu závodu, a realizace záměru přinese 70 nových pracovních míst.

 

7.15  Zpráva o hospodaření  s radioaktivními odpady v ČR: RÚK vzala na vědomí předloženou Zprávu Státního ústavu pro jadernou bezpečnost o hospodaření s radioaktivními odpady v ČR za rok 2005, z hlediska zařízení situovaného v Ústeckém kraji - Úložiště radioaktivního odpadu Richard, v k.ú. Litoměřice.

 

7.16  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu plánů péče na zvláště chráněná území Národní přírodní rezervace Raná a Národní přírodní památka Kamenná slunce: RÚK souhlasí s vydáním:

1. Plánu péče o zvláště chráněné území Národní přírodní památku Kamenná slunce, za podmínky, že oddíl 3 navrhne řešení situace parkování, zlepšení přístupu veřejnosti  a doplnění vnějšího informačního systému,  

2. Plánu péče o zvláště chráněné území Národní přírodní rezervaci Raná.

 

7.17  Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platy ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve školství.

 

7.18  Školní statek, Měcholupy, Pražská 89, příspěvková organizace – sloučení příspěvkové organizace: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o sloučení Školního statku, Měcholupy, Pražská 89, příspěvkové organizace Ústeckého kraje s Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací, ke dni 1.ledna 2007. Současně doporučila ZÚK souhlasit s výmazem tohoto školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. ledna 2007.

 

7.19  Vyjadřování kraje v samostatné působnosti k oznámením pro zjišťovací řízení EIA záměrů posuzovaných dle novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: Ústecký kraj se bude v samostatné působnosti k záměrům předkládaným k posouzení dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vyjadřovat následovně: V návaznosti na novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, která vstupuje v platnost od 1.května 2006, a na základě doporučení Komise životního prostředí, Ústecký kraj nebude považovat za nutné využívat své pravomoci vyjadřovat se k oznámením záměrů v bezproblémových případech, kde státní správa a místní samosprávné orgány nemají k předloženému oznámení připomínek a navrhované záměry jsou v souladu s územně plánovací dokumentací dotčených obcí, či jsou doloženy souhlasným stanoviskem dotčeného stavebního úřadu.

 

7.20  Informace o projednání možností naplnění žádosti Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS a.s.) o schválení Ústeckého kraje žadatelem v žádosti o dotaci pro stavbu „Hrob, přeložka přivaděče Háj – Střelná“: RÚK odsouhlasila předložený záměr

 

7.21  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru Logistický a skladový areál TOYOTA – Průmyslová zóna Krupka oznamovatele Toyota Logistics Services Czech s.r.o., Na hradbách 126, 280 12 Kolín zastoupen na základě plné moci společností Investorsko inženýrskou a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

 

 

7.22   Regionální operační program

 

Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1   Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem kraje.

 

 

8.2   Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „KÚ budova B - přístavba kancelářských prostor a sanace teras“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky  a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči SKD Průmstav - stavby, a. s., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem.

 

8.3   Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „DD Žatec       - dispoz. a inter. úpravy (zákon č. 109/2002)“ - dodatečné stavební práce: RÚK rozhodla o učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce dodavateli: METALL QUATRO spol. s r.o., Na vrátku 1245, 434 01 Most,  s tím, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní zakázky. Jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky.

 

8.4   Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „OM Louny - zámek Nový              hrad Jimlín, oprava střechy a statické zabezpečení objektu ubytovny“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení zakázky, s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět, v rozsahu dle PD zpracované firmou Rekonstrukce památkových objektů atelier statiky s. r. o. Rozhodla o způsobu hodnocení nabídek veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení.

 

8.5   Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Ústeckého kraje – oblast sociálních věcí: RÚK projednala a stanovila plat ředitelce ÚSP Stará Oleška dagmar Vaňkové.

 

8.6   Pravidla pro stanovení příplatku za vedení, osobního příplatku a poskytování mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zařízení sociální péče zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila s účinností od 1. července 2006 „Pravidla pro stanovení příplatku za vedení, osobního příplatku a poskytování mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zařízení sociální péče zřizovaných Ústeckým krajem“.  

 

8.7   Změny zřizovacích listin a změny stanovení kapacity zařízení sociální péče zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK rozhodla o změnách zřizovacích listin příspěvkových organizací v souvislosti s ukončením provozování denních pobytů a dalších změn v příspěvkových organizacích: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin Centra sociální pomoci Litoměřice, Ústavu sociální péče Litvínov-Janov, Ústavu sociální péče Háj u Duchova a Domova důchodců Dubí a vydala úplné znění zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. RÚK dále stanovila kapacitu zařízení sociální péče:

1.         Centrum sociální pomoci Litoměřice, celkem 749 z toho pro zařízení:

a)         Domov sociální pomoci Chotěšov – 60,

b)         Domov sociální pomoci Skalice – 102,

c)         Domov na zámku Liběšice – 145,

d)         Domov na Pustaji Křešice – 43,

e)         Domov důchodců Libochovice – 156,

f)          Domov důchodců Milešov – 90,

g)         Domov důchodců Čížkovice – 55,

h)         Domov – penzion pro důchodce Litoměřice – 98

i)          Manželskou a předmanželskou poradnu Litoměřice

 

2.         Ústavu sociální péče Litvínov-Janov, celkem 200 z toho:

a)         pro objekt Zátiší – 120

b)         pro detašované pracoviště Hamr – 35

c)         pro detašované pracoviště Most – 25

 

3.         Ústav sociální péče Háj u Duchcova, celkem 83 (celoroční pobyt 73, týdenní pobyt 10). 

 

8.8   Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomí povinnost kraje vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Schválila návrh postupu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 a záměr projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji.

 

8.9   Hodnocení žádostí o dotaci v dotačním programu „Podpora sociálně zdravotních programů 2006“: odloženo

 

8.10  Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasila s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu u Nemocnice Chomutov, příspěvkové organizace, ve výši 130 000,- korun. Dále souhlasila s poskytnutím příspěvku na realizaci grantového projektu ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Nemocnici Most, příspěvkové organizaci.

 

8.11  Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK vyslovila souhlas s návrhy společného zadání otevřeného řízení na dodávku na plnění veřejných zakázek:

a) „Injekční jehly a stříkačky“, předložených Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, Nemocnicí Děčín a Nemocnicí Most

b) „Lékařské rukavice“, předložených Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, Nemocnicí Děčín a Nemocnicí Most

c) „Pavilon B2 – odstranění stavby“ předloženým Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem. Rozsah zakázky stanovuje projektová dokumentace zpracovaná firmou Archprojekt, s.r.o., Ústí nad Labem, jedná se o odstranění bývalého objektu hrudní chirurgie a stomatologie. 

 

8.12 Použití neinvestiční dotace zaslané Plzeňským krajem: RÚK schválila použití neinvestiční dotace ve výši 500 tisíc korun, zaslané Plzeňským krajem na likvidaci povodňových škod způsobených povodněmi v březnu 2006, na opravy poškozeného majetku kraje svěřeného do užívání  Střední odborné školy a Vyšší odborné školy obalové techniky, Štětí, Kostelní 134.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 27.4.2006 / 27.4.2006 | Zveřejnit od-do: 27.4.2006-27.5.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém