Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 39. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

Odkazy


 
 

Poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost  s názvem Změna je cesta

Ústecký kraj uspěl z žádostí o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost_Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje.

Ústecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce ČR a regionálními neziskovými organizacemi v současné době implementuje pracovní program projektů „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANSFER“ a „Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – CESTA“. Oba projekty by měly být ukončeny do 31.12.2018.

Jádrem obou těchto projektů je poskytovat cílové skupině efektivní poradenství a vzdělávání a navazující služby v oblasti zprostředkování zaměstnání prostřednictvím široké sítě poradenských pracovišť v jednotlivých mikroregionech Ústeckého kraje. V současné době příjemce dotace provedl podrobnou analýzu (kvantifikační i kvalifikační) cílové skupiny
v jednotlivých poradenských pracovištích (mikroregionech) s cílem identifikovat oblasti (mikroregiony), jejichž absorpční kapacita cílové skupiny převyšuje stávající možnosti poradenských pracovišť a indikuje potřebu ošetřit dostupnou cílovou skupinu specifickým projektovým záměrem.

Předmětem projektu „Změna je cesta“ bude pomoc právě této cílové skupině získat udržitelné zaměstnání právě a výhradně v těch mikroregionech, kde se ukazuje, že cílová skupina je dostupná a projektové aktivity jsou pro ni užitečné. Obecným cílem projektu je pomoci cílové skupině překlenout jejich handicapy na trhu práce a pomoci ji získat udržitelné zaměstnání.

Termín realizace:
Datum zahájení realizace projektu: 2. 5.2018 Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2019

Partneři projektu:
Člověk v tísni, o.p.s.
Dům romské kultury o.p.s.
Evropská obchodní akademie Děčín, příspěvková organizace OMNI TEMPORE o.p.s.
Úřad práce České republiky

Rozpočet tohoto projektu je: 9 999 000 Kč
(spolufinancování Ústeckým krajem 5 % a to ve výši 499 95 Kč, státní rozpočet 10 % a to ve výši 311 351 Kč, dotace EU 85 % a to ve výši 9 187 698 Kč).

Financování silnic II. a III. třídy v roce 2018 z rozpočtu SFDI

Ústecký rkaj v roce 2018 získá od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) získá celkem ve výši 305 128 tisíc korun. Částka se skládá ze dvou položek. Tou první je celkem 18 337 497,- , kdy se jedná o nevyčerpanou částku z roku 2017. Tou druhou pak finance ve výši 286 791 tis. Kč určené z letošního rozpočtu SFDI právě Ústeckému kraji. Opravy komunikací včetně výběrových řízení bude pro kraj vykonávat příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

 

Plán oprav pro rok 2018 najdete v příloze.

Sankce za porušení smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě

Kontroly v autobusové dopravě objednávané Ústeckým krajem v době od 1. ledna do 3. března odhalily porušení smluv dopravci za celkem 190 tisíc korun.

3x neúplný stejnokroj dopravce
2x teplota v interiéru mimo stanovený limit
6x plně nefunkční informační systém
3x nasazení nevyhovujícího vozidla
7x řidič přijal hotovost, ale nevydal jízdní doklad
1x neaktualizované informační plochy Objednatele
1x použití neschváleného papíru pro tisk jízdních dokladů
1x nepořádek ve vozidle

Dopravní obslužnost autobusová – plánované změny v dopravě

Vzhledem k současnému častému zpoždění spojů způsobeneým vysokým počtem cestujících a dopravní situací v centru města Teplice se Ústecký kraj rozhodl upravit jízdní řády na linkách 488, 480, 487, 484 483 a 495, které zajišťuje společnost Arriva City s.r.o. a na linkách 498, 499, 501, 503 a 526 v oblasti Litvínov – Bílina, které zajišťuje dopravce ČSAD Slaný s.r.o.

Nové návrhy jízdních řádů řeší také některé požadavky obcí. Např. dlouhodobý požadavek obcí Bořislav a Žim na školní autobus, požadavek města Hrob na častější přímé spoje do Duchcova, některé požadavky zaměstnavatelů v PZ Krupka na posílení dopravy. Na lince 488 Duchcov – Ústí nad Labem jsou nově navrženy všechny spoje průjezdné z počáteční do koncové zastávky bez nutnosti přestupu – dnes je nutné o víkendech a dopoledne pracovních dnů v Teplicích přestupovat. Na všech linkách je navržen časový posun. Je navržena nová linka 480 Teplice – Krupka – Chlumec přes průmyslovou zónu, která v části trasy nahrazuje současnou linku 487 Dubí – Teplice – Krupka – Duchcov. Linka 487 je navržena v upravené trase z Krupky do Vrchoslavi. Na lince 484 Teplice – Fojtovice je navrženo v úseku Teplice – Krupka omezení počtu spojů, jež bude kompenzováno linkou 483 Duchcov – Zabrušany – Teplice – Vrchoslav. Linka 495, která dnes zajišťuje svoz dětí z Háje u Duchcova do Oseka, je navržena v nové trase až do Teplic. U většiny linek došlo k navýšení počtu spojů v časech, kdy byly provozované prázdné neveřejné jízdy dopravce tak, aby je mohli využívat cestující.

Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v období 2014 – 2020

Radní schválili předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 70 Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
Akce řeší vybudování silničního obchvatu jižně od města Roudnice nad Labem a jeho napojení na stávající síť. Jedná se o novostavbu, přičemž nový úsek je ve svém počátečním bodě řešen přeložkou komunikace II/240 zabezpečující napojení úseku na stávající silniční síť a koncový bod je napojen na komunikaci II/246 (směr Roudnice n. L., Štětí, Krabčice) prostřednictvím nově navržené okružní křižovatky. Stavba je vedena převážně mimo zastavěné (trvale obydlené) území. Stavba zahrnuje 4 mostní objekty, 4 okružní křižovatky, 2 protihlukové stěny a přeložky sítí. Vlastní fyzická realizace stavby je plánována v období let 2019 – 2021. Podrobněji bude finanční a věcný harmonogram zpracován po výběru dodavatele stavby, který proběhne v průběhu roku 2018. Žádost o dotaci bude předložena v první polovině května 2018.

Radní také vzali na vědomí informaci o průběhu další příprav dalších projektů:

Aktuálně probíhá realizace projektu „Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224“. Termín dokončení stavby je 31. 8. 2018, následně bude do 31. 10. 2018 předložena závěrečná zpráva žádost o platbu.
Dne 15. 9. 2017 byl do výzvy č. 70 předložen projekt „Nová komunikace u města Chomutova“. Celkové plánované výdaje projektu činí dle rozpočtu projektanta 700,84 mil. Kč a požadovaná dotace je 530,54 mil. Kč. Žádost splnila podmínky pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož doručení je očekáváno
v nejbližších dnech. Aktuálně probíhá vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce.

V průběhu prvního pololetí je plánováno předložení projektů: - REKO silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov
- REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava
- REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín

Další projekty budou předloženy v závislosti na postupu projektové přípravy a možnostech financování.
V současné době probíhají jednání mezi Asociací krajů ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj o další výzvě zaměřené na rekonstrukci silnic, která by byla otevřena v roce 2019.
- Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1“.
- Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno
- Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - HO UL
- Rekonstrukce silnice číslo II/263, hranice okresu Česká Lípa –Česká Kamenice
- Výstavba obchvatu obce Předonín – přeložka silnice č. III/24049

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 3.5.2018 / 3.5.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém