Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 41. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kra je za rok 2017 ve srovnání se stejným obdobím roku 2016

V roce 2017 v Ústeckém kraji došlo opět k poklesu zjištěné počet skutků sesnížil o 846 (- 4,6 %). Dlouhodobý vývoj skutů a objasněnosti celkové kriminality na území Ústeckého kraje je uveden v grafu 1. Zřejmý je dlouhodobý pokles trestné činnosti i nárůst objasněnosti.

 

001

 

K uvedenému snížení přispěl nejvíce pokles sobený zejména úbytkem trestného činu zanedbání povinné výživy (-348; -22,8 %), a pokles majetkové kriminality (-431; -4,9 %). Stejně jako v předcházejících letech byl zaznamenán úbytek hospodářské kriminality; v roce 2017 se její snížil o 65 skutků (-2,7 %). Nárůst jsme evidovali,3 %), což způsobilo zejména navýšení počtu skutků u ohrožení výchovy dítěte a svádění k pohlavnímu styku (+65; +62,5 %) a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (+60; +5,1 %). Nepatrný nárůst jsme evidovali také u mravnostní kriminality (+6; +2,7%).


 
Objasněnost celkové kriminality se v roce 2017 opět zvýšila a s hodnotou 63 % (+0,7 %) dosáhla nejvyšší hodnoty od roku 2013 (viz graf 1). Stíháno a vyšetřováno bylo v roce 2017 celkem 10844 osob, což je o 465 osob méně oproti roku 2016.

Z celkově evidované způsobené škody byla největší škoda způsobená kriminalitou ostatní, kde jsme největší škody evidovali u požárů (podíl 97,1%), a kriminalitou hospodářskou. Největší škody v hospodářské kriminalitě byly způsobeny u trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (podíl 42,2 %) a podvodu (podíl 13 %). Největší podíl na způsobené škodě v majetkové kriminalitě mají podvody (18 %), krádeže aut (15 %) a krádeže vloupáním do ostatních objektů (13,2%).

Zajišťování majetku v rámci trestního řízení je jednou z priorit Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“), u nějž působí skupina specialistů, kteří se vedle svých běžných úkolů věnují odčerpávání výnosů z trestné činnosti a provádění finančního šetření.

Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje

Na základě dodatku k Rámcové smlouvě o regionální spolupráci s UJEP Ústí nad Labem navrhuje Rada Ústeckého kraje zastupitelům rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na tyto projekty:

1) Podpora mladých doktorantů na UJEP
částka: 2.000.000,- Kč

2) Podpora vzdělávání sester
částka: 800.000,- Kč

3) Centrum virtuálních prototypů a aditivních technologií
částka: 1.200.000,- Kč


V letošním roce již byly podpořeny projekty v částce 6 mil. Kč, dodatkem č. 1 byla tato částka navýšena až na 10 mil. Kč. Samozřejmě v případě příznivého hospodaření.

Dotace z darů společnost NET4GAS  a České spořitelny

Radní navrhují Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit následující projekty, které budou hrazeny z každoročních finančních darů společností.

Ústecký kraj v letošním roce i v letech předchozích úzce spolupracuje se společností NET4GAS, která každým rokem podporuje některé projekty a akce, které kraj pořádá či se na jejich organizaci nějak podílí. V letošním roce na základě smlouvy se společností NET4GAS, byl kromě opakovaně podporovaných akcí uvedených ve smlouvě, vybrán přímo společností NET4GAS, s.r.o. tento projekt a žádají o jeho další podporu.

Zastupitelé tedy budou schvalovat návrh poskytnout dotaci ve výši 200 tis. Kč Severočeské filharmonii Teplice na pořádání již 54. ročníku hudebního festivalu L. van Beethovena. Materiál připravujeme do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje z toho důvodu, že již v letošním roce v rámci programu Rodinné stříbro ÚK obdržel tento subjekt dotaci od Ústeckého kraje ve výši 500 tis. Kč na pokrytí nákladů - služeb - v rámci této akce.

Ve druhé části předkládá rada návrh poskytnout dotaci projektům, na jejichž podporu Ústecký kraj obdrží finanční prostředky od společnosti Česká spořitelny na základě dlouholeté spolupráci dle uzavřené smlouvy. Celková podpora činí každým rokem 1 mil. Kč. V současné době probíhá podepisování smlouv s Českou spořitelnou. V letošním roce budou finance použity na projekty:

 • TJ zdravotně postižených Nola Teplice - podpora paralympijského týmu Ústeckého kraje
  - 300 tis. Kč

 • Nadační fond RFA Ústeckého kraje - podpora Regionální fotbalové akademie ÚK
   - 250 tis. Kč

 • Na další dva projekty - Do školy na koni a Adventní koncert - není potřeba uzavírat další smlouvy o dotaci, neboť pořadatelem těchto akcí je přímo Ústecký kraj a budou použity přímo z rozpočtu kraje.

 

 

 

Poskytnutí individuálních finančních dotací městu Terezín

Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude na základě návrhu rady rozhodovat o poskytnutí dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv s městem Terezín na :

 1. Sanace komunikací a inž. činnosti pro rozvoj města částka: 4.520.034,- Kč
  podíl na celkově uznatelných nákladech projektu: 93,47 %

Jedná se o opravu komunikací jako důsledku výstavby kanalizace a související inženýrské činnosti. Jde o návazné práce, které sice souvisí s výše uvedeným projektem, ale nejsou jeho součástí a do jeho celkových nákladů započítány nejsou a Ministerstvo zemědělství ČR se na jejich financování žádným způsobem nepodílí. V tomto případě žádá město Terezín podporu ve výši 93,47 % nákladů projektu od Ústeckého kraje.

 1. Úhradu neuznatelných nákladů v rámci akce Kanalizace + ČOV Počaply částka: 1.479.966, - Kč

V tomto případě jde zejména o činnosti jako je příjezdová komunikace, veřejné osvětlení, elektropřípojka, elektroinstalace. Tyto náklady jsou součástí uvedeného projektu, ale bohužel jsou ze strany Ministerstva zemědělství ČR považovány za neuznatelné náklady v rámci jejich podmínek. Město Terezín se tedy na kraj obrací se žádostí o úhradu těchto neuznatelných nákladů projektu.

Oba projekty souvisí s investiční akcí obce "Kanalizace obce a ČOV Počaply" realizovanou městem Terezín za podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Udělení souhlasu s realizací investiční nestavební akce společnosti Krajská zdravotní, a.s. financované z dotačního titulu Ministerstva zdravotnictví ČR

Rada souhlasí s realizací investiční nestavební akce společnosti Krajská zdravotní, a.s.. Konkrétně jde o pořízení funkčního elektrického neurostimulátoru pro Rehabilitační oddělení Krajské zdravotní, a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem financované z dotačního titulu Ministerstva zdravotnictví ČR „Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Celkové náklady pořizovaného přístrojového vybavení jsou ve výši 375 000 Kč s přislíbenou dotací od Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 300 000 Kč.

 

Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018

Již potřetí byl vyhlášen dotační titul pro začínající podnikatele. Rada mezi žadatele rozdělila celkem
8 milionů korun. 

Termín pro podání žádostí o dotaci byl od 5. 2. 2018 do 9. 3. 2018. Odboru strategie, přípravy a realizace projektu bylo v tomto termínu doručeno 117 v celkové požadované výši 20 189 957,- Kč. Pracovníci odboru strategie, přípravy a realizace projektů provedli nejprve kontrolu oprávněnosti žadatele dle podmínek Dotačního programu a kontrolu formálních náležitostí žádostí a jejich příloh. V případě zjištění formálních nedostatků vyzvali žadatele k jejich odstranění.

Úplné žádosti oprávněných žadatelů splňující formální náležitosti, kterých bylo 112, byly předloženy hodnotící komisi. Z žádostí oprávněných žadatelů jich bylo 6 předloženo absolventy, 10 studenty, 30 žadatelů uvedlo, že jsou fyzickými osobami a podnikání je jejich hlavní činností, 11 žadatelů mělo sídlo v periferní hospodářsky zaostávající lokalitě. Celkem byl avizován vznik 43,5 pracovních míst v Ústeckém kraji.

K podpoře je doporučeno prvních 45 žádostí s nejvyšším bodovým hodnocením, až do výše alokované částky 7 987 575,- Kč. Zbývající část alokovaných prostředků ve výši 12 425,- Kč nebyla přerozdělena z důvodu minimální výše dotace, která je dle podmínek Dotačního programu 50 000,- Kč.

Žadatelé, kteří nebyli hodnotící komisí doporučeni k poskytnutí dotace z důvodu nedostatku finančních prostředků, byli zařazeni do seznamu náhradníků a doporučení k poskytnutí dotace v případě, že by některý žadatel (žadatelé) odmítl přijmout poskytnutou dotaci nebo nesplnil podmínky pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Stipendijní programy Ústeckého kraje

Vysoké školy

Do jednotlivých ročníků Programu (celkem již 14 ročníků) bylo zařazeno celkem 1022 studentů. Do konce kalendářního roku 2017 jim bylo Ústeckým krajem přiznáno a následně poskytnuto stipendium v celkové výši 41,48 mil. Kč. Z této částky bylo pro akademický rok 2017/2018 poskytnuto stipendium v částce 2,22 mil. Kč na základě 111 podaných žádostí, jak studentům již zařazeným do Programu, tak novým studentům zařazeným do Programu od akademického roku 2017/2018.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných vrozpočtu pro nově zařazené Žadatele činí 2 000 000,- Kč.

Hlavním závazkem studenta je bezprostředně po řádném ukončení studia pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto Stipendium v částce á 20 000,- Kč

Pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

Podporováno je 11 učebních oborů a 2 maturitní obory. Program je určen pro školy zřizované Ústeckým krajem, které nabízejí podporované obory vzdělání. Finanční prostředky jsou školám vypláceny zpětně za každé pololetí na základě skutečného vyúčtování. Cílem programu je zabezpečení dostatku absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. Za uplynulé školní roky bylo zjištěno, že program ve svém důsledku vedl ke zvýšení zájmu o studium vybraných oborů. Program podporuje talentované, nadané a pilné žáky, kteří dosahují velmi dobrých vzdělávacích výsledků.

Podporované obory vzdělání jsou dlouhodobě poptávány trhem práce v kraji, ze kterých v posledních letech vycházelo jen velmi málo nebo žádní absolventi.

 

002

 
 

Dohoda o společném záměru při podpoře chemického vzdělávání v Ústeckém kraji

Ústecký kraj jednal o nabídce spolupráce ze strany zástupců Lovochemie a.s.. Rada rozhodla o uzavření Dohody o společném záměru při podpoře chemického vzdělávání v Ústeckém kraji mezi Ústeckým krajem, Lovochemií, a.s. a Střední odbornou školou technickou a zahradnickou v Lovosicích.

Společnost Lovochemie dlouhodobě spolupracuje se školou při podpoře chemického vzdělávání. Spolupráce mezi Lovochemií a příspěvkovou organizací spočívá zejména v realizaci stipendijního programu společnosti Lovochemie a školou a v popularizaci chemie prostřednictvím soutěží Mladý chemik, Fertíkománie a Chemické mini olympiády.

Společnost Lovochemie a.s. nabídla příspěvkové organizaci věcný dar v podobě zpracování dokumentace pro účely stavebního řízení a realizační dokumentaci pro provedení projektu tak, aby na základě této dokumentace mohlo být uskutečněno výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v max. výši do 5 mil. Kč včetně DPH.

Na základě uvedené projektové dokumentace škola provede stavební práce v chemických laboratořích a investiční účelový příspěvek poskytne Ústecký kraj v max. výši 5 mil. Kč včetně DPH.

Dále společnost Lovochemie a.s. poskytne příspěvkové organizaci věcný dar v podobě laboratorního vybavení a přístrojů, aby výuka v chemických laboratořích byla zajímavá a atraktivní pro žáky.

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 7.6.2018 / 7.6.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém