Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 43. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva po 43. schůzi Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 7. 6. 2006

 

1.     Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.     Schválení programu

3.     Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.     Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.     Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

 

6.      Blok hejtmana Ústeckého kraje 

 

6.1               Náhrada škody společnosti YALEPERRY: RÚK vzala na vědomí právní stanovisko ve věci nároku na náhradu škody uplatněného společností YALEPERRY – EU Projekt, a.s. ze dne 10.05.2006 a uložila hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi postupovat ve věci uplatněného nároku na náhradu škody podle hodnocení a doporučení uvedených v právním stanovisku.

 

6.2    Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky "VZ/11/01/2006 Diagnostika silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje": RÚK vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „VZ/11/01/2006 Diagnostika silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje. Rozhodla o vyloučení uchazeče SILAP-silniční laboratoř, s.r.o., Dubí z další účasti v jednacím řízení bez uveřejnění. Dále rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o., Praha, a to za podmínek: Nabídková cena: 35050 korun bez DPH za 1 km diagnostiky konstrukce vozovky, termín plnění od podpisu smlouvy o dílo: do 20.11.2006, jakostní podmínky a poskytované záruky v období 24 měsíců.  

 

6.3     Úvěr na stavby pozemních komunikací – návrh akcí hrazených zcela nebo částečně z úvěru: staženo

 

6.4     Příprava investičních záměrů na stavby pozemních komunikací hrazených z rozpočtu kraje: staženo

 

6.5     Zpráva ze služební cesty náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy na konferenci Budoucnost veřejných služeb v Evropě ve dnech 10.-12.5.2006 v Insbrucku (Rakousko): RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu ze služební cesty Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, na konferenci Budoucnost veřejných služeb v Evropě ve dnech 10.-12.5.2006 v rakouském Innsbrucku.

 

6.6     Schválení Společného prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Vládním prezidiem Chemnitz, Vládním prezidiem Dresden a Svobodným státem Sasko: RÚK souhlasila se zněním Prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Vládním prezidiem Chemnitz, Vládním prezidiem Dresden a Svobodným státem Sasko. Uložila Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit text prohlášení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

 

6.7    Žádosti o finanční příspěvek:

a) Žádost Základní školy J.A. Komenského Louny o finanční příspěvek na vydání publikace s dětskými texty na téma "Já a počítač": RÚK příspěvek neposkytla.

 

b) Žádost Okresního výboru Litoměřice Českého svazu bojovníků za svobodu o finanční   příspěvek na činnost: RÚK rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 15 tisíc korun na činnost organizace.

 

6.8     Schválení poskytnutí daru hejtmanem Ústeckého kraje majitelům oceněných psů na Mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích ve dnech 20.-21.5.2006: RÚK rozhodla o poskytnutí věcného daru v celkové hodnotě 3 584,- Kč majitelům tří psů oceněných na Mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích, která se konala ve dnech 20.-21.5.2006.

 

6.9     Návrh na odvolání MUDr. Petra Veselského ze zdravotní komise Ústeckého kraje - návrh na jmenování Ing. Jana Christopha, nového ředitele Krajské pobočky VZP ČR pro Ústecký kraj, členem zdravotní komise Ústeckého kraje: RÚK odvolala Petra Veselského, bývalého ředitele Krajské pobočky VZP ČR pro Ústecký kraj ze zdravotní komise Ústeckého kraje a jmenovala Jana Christopha, ředitele Krajské pobočky VZP ČR pro Ústecký kraj, členem zdravotní komise Ústeckého kraje.

 

6.10   Zrušení usnesení ZÚK č. 9/11/2002 ze dne 24.4.2002 a návrh delegace zástupců kraje na jednání valných hromad obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast:RUK doporučila ZÚK delegovat zástupce Ústeckého kraje na valných hromadách všech obchodních společností, v nichž má Ústecký kraj majetkovou účast.

 

7.       Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1     Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2006 - dotace 2. kolo: RÚK souhlasila s návrhem přidělení dotací v rámci POV ÚK 2006:

-           Obci Proboštov ve výši 150 tr000,- Kč na projekt Hygienické úpravy školních jídelen Základní školy a Mateřské školy

-           Obci Horní Podluží ve výši 140 000,- Kč na projekt Rekonstrukci školní jídelny

-           Obci Vchynice ve výši 200 000,- Kč na projekt Zlepšení izolace hluku a tepla.

 

7.2    Projekt Via Regia (ED - CIII) - společná partnerská smlouva: RÚK souhlasila s uzavřením Společné partnerské smlouvy na projekt „Evropský rozvojový koridor III - Via Regia (ED – C III)“ a uložila Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, předložit Společnou partnerskou smlouvu na projekt ZÚK ke schválení. RÚK schválila účast Ústeckého kraje v projektu „Evropský rozvojový koridor III - Via Regia“ se spolufinancováním ve výši 300 tisíc korun dne 21. 9. 2005. Projekt bude řídit Saské ministerstvo vnitra a je zaměřen na zpracování komplexní strategie rozvoje koridoru označovaného jako Via Regia a realizaci dalších souvisejících aktivit (analýzy dopravní infrastruktury, strategie rozvoje velkých měst v koridoru, společný marketing pro rozvoj investic apod.). Jedná se o koridor, který spojuje od západu na východ důležitá ekonomická centra a představuje oblast v níž žije na 25 milionů obyvatel. Osa koridoru prochází v blízkosti severní hranice České republiky a jeho uvažovaná spádová oblast zasahuje i do Ústeckého a Libereckého kraje. Celkový rozpočet projektu je 1,687 milionu EUR.  

 

7.3    Grantové schéma 4.1.2 - Podpora cestovního ruchu pro veřejný sektor - dodatek ke smlouvě o financování: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního operačního programu ze dne 14. 7. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.1.27.1 (Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor). V Dodatku je rozděleno financování grantového schématu v položce obecní rozpočty na 2 položky. Je snížena položka obecní rozpočty z 5,020 milionů korun na 3,82 milionů a o tuto částku, tj. 1,2 milionů korun je zvýšena položka soukromé financování.

 

7.4     Grantové schéma 3.2 - Podpora sociální integrace- dodatek ke smlouvě o financování: RÚK rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního operačního programu ze dne 14. 7. 2005.

 

7.5     Účast Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana na závěrečné konferenci Projektu 3-CIP v Cottbusu (SRN), ve dnech 29. 06. - 30. 06. 2006: RÚK schválila účast Ing. Petra Fialy na závěrečné konferenci Projektu 3-CIP v Cottbusu (SRN) dne 29. 06. 2006, jakožto zástupce Ústeckého kraje - jednoho z partnerů úspěšného projektu 3-CIP.

 

7.6     Podání žádosti do programu OPPP Klastry na spolufinancování vyhledávací studie - projekt Klastr BIOplast: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o připravené žádosti a schválila  podání žádosti o poskytnutí podpory z OPPP pro Klastr BIOplast – název projektu: „Vyhledávání firem pro Klastr BIOplast“ na regionální kancelář CzechInvestu v Ústí n. L. Klastr Bioplast bude zaměřen do oblastí výroba pryžových a plastových výrobků, recyklace druhotných surovin, výroba škrobárenských výrobků a výzkum a vývoj.

 

7.7     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru  „Výrobní hala III. -1. a 2. etapa, METAL Ústí n.L: a.s., “, oznamovatele  Metal  Ústí n.L:. a.s., Trmice, k.ú. Trmice: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu návrhu technologií na úrovni nejlepších dostupných technik, zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru a dalších opatření. Záměr je v souladu s územním plánem města, spadá do režimu integrovaného povolení, přinese až 150 nových pracovních míst a město Trmice se stavbou předběžně souhlasí.

 

7.8     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výrobní areál ROS Czech s.r.o. Most““ oznamovatele ROS Czech s.r.o., Praha, K.ú.: Most II, průmyslová zóna Lajsník: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV  do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Záměr je v souladu s územním plánem statutárního města Most, byl upraven podle požadavků orgánů veřejné správy, přinese až 60 nových pracovních míst a město za předpokladu, že nebudou překračovány povolené limity z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí, se stavbou předběžně souhlasí.

 

7.9     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Větrné elektrárny Horní Podluží - Světlík“ oznamovatele HQ Line, s.r.o., Brechtova 829, Praha 4 obec Horní Podluží,  k.ú.  Horní Podluží, obec Varnsdorf, k.ú. Studánka: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu realizace záměru ve variantě podle požadavků obce Horní Podluží, zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek krajského odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí dalších navrhovaných opatření. Pro zájmové území není schválena územně plánovací dokumentace. Obec Horní Podluží se  záměrem předběžně souhlasí, za předpokladu realizace výstavby 2 ks větrných elektráren o jmenovitém výkonu 2 MW.

 

7.10    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „ Výstavba výrobní haly a technologie firmy OMC Scientific Czech s.r.o.“ oznamovatel OMC Scientific Czech s.r.o., Praha – k.ú. Cítoliby: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí dalších navrhovaných opatření. Záměr je podle vyjádření Odboru rozvoje města Louny v souladu s územně plánovací dokumentací. Obec Cítoliby předběžně se záměrem souhlasí za podmínky řešení vypouštění dešťových vod a výsadby doprovodné zeleně.

 

7.11     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „ELBEL – závod na výrobu automatických praček a sušiček“ oznamovatele ELBEL s.r.o., Jakubská 647/2, 110 00  Praha 1    průmyslová zóna Joseph, k.ú. Havraň: Oznámení záměru lze považovat za dokumentaci. V oznámení jsou podrobně vyhodnoceny možné vlivy na ovzduší, likvidace odplynů, odpadních vod i odpadů. Opatření navrhovaná v kapitole D.IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ jsou odpovídající a dostatečná.

Za předpokladu návrhu technologických celků na úrovni nejlepších dostupných technik a zahrnutí všech podmínek požadavků obcí a orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku. Záměr podléhá integrovanému povolení, které musí být vydáno před vydáním stavebního povolení a jeho realizace přinese až 1200 nových pracovních míst.

 

7.12     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Litvínov – čistírna odpadních vod“ oznamovatele Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50  Teplice  k.ú.Záluží, Dolní Jiřetín: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, a zahrnutí dalších navrhovaných opatření. Záměr stavby je umístěn mimo území řešené územním plánem města Litvínov (je situovaná v areálu společnosti Chemopetrol a.s.) a je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a  kanalizací Ústeckého Kraje.

 

7.13     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku EIA záměru „Obalovna živičných směsí Louny – západ“ oznamovatele Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, k.ú. Louny: RÚK nemá námitek k vydání navrženého souhlasného stanoviska příslušného orgánu k posouzení vlivů záměru „Obalovna živičných směsí Louny - západ“ s navrhovanými podmínkami za předpokladu zahrnutí podmínek, které vyplynou z veřejného projednání a vyjádření orgánů veřejné správy a veřejnosti k posudku do podmínek Stanoviska příslušného úřadu. Při splnění požadavků orgánů veřejné správy město Louny se záměrem předběžně souhlasí.

 

7.14      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Nový elektrotechnický montážní závod“, oznamovatele TAKENAKA EUROPE GmbH, Kladenská 68, 160 00 Praha   Průmyslová zóna Žatec - Triangl, k.ú.: Staňkovice, Nehasice, Minice:  STAŽENO

 

7.15      Projednání žádostí o dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotací pro 13 subjektů a projektů v celkové výši 12,8 milionů korun.

 

7.16      Vyhlášení Přírodního parku Loučenská hornatina: RÚK vydala Nařízení Ústeckého kraje o „Přírodním parku Loučenská hornatina“ na hřebenech Krušných Hor. Přírodní park se nachází na území okresů Most a Teplice ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Litvínov a Teplice. Leží v obvodu územní působnosti obcí Nová Ves v Horách, Klíny, Litvínov, Meziboří, Český Jiřetín, Lom, Osek, Háj u Duchcova, Hrob a Moldava.

 

7.17      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu plánu péče na zvláště chráněné území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe (k.ú. Hřensko, Janov u Hřenska, Labská Stráň, Loubí u Děčína, Ludvíkovice, Růžová): RÚK vyjádřila souhlas s vydáním plánu péče o zvláště chráněné území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe. Kaňon řeky Labe, který je místy hluboký až 300m, je jediným pískovcovým kaňonem na území České

republiky, kterým protéká největší vodní tok v českých zemích. Zároveň se jedná o nejzachovalejší kaňon v celé

délce řeky s výrazně vyvinutým říčním fenoménem, který se díky své poloze v rámci severního (sudetského)

pohraničního horstva velmi odlišuje od středočeské oblasti s kaňony Labe i Vltavy.

 

7.18      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu plánu péče na zvláště chráněné území Národní přírodní rezervace Oblík (k.ú. Mnichov u Loun, Raná u Loun): RÚK vyjádřila souhlas s vydáním plánu péče o zvláště chráněné území Národní přírodní rezervace Oblík.

 

7.19      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu plánu péče na zvláště chráněné území přírodní památky Líska (k.ú. Líska, obec Česká Kamenice): ): RÚK vyjádřila souhlas s vydáním plánu péče o zvláště chráněné území přírodní památka Líska.

 

7.20      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu plánu péče na zvláště chráněné území Národní přírodní rezervace Dubí hora (k.ú. Konojedy u Úštěka):  RÚK vyjádřila souhlas s vydáním plánu péče o zvláště chráněné území Národní přírodní památka Dubí hora.

 

7.21      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k návrhu plánu péče na zvláště chráněné území  přírodní památka Studený vrch (k.ú. Líska, obec Česká Kamenice): RÚK vyjádřila souhlas s vydáním plánu péče o zvláště chráněné území přírodní památka Studený vrch.

 

7.22     Dotace z Programu rozvoje podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji  v roce 2006: RÚK projednala rozdělení dotací z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006.

 

7.23     Dotace z Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Ústeckého kraje vyhlášeného pro rok 2006: STAŽENO

 

7.24     Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platové výměry 13 ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.25     Oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 19/22R/2005 ze dne  23.11.2005: RÚK změnila v příloze č. 2 k usnesení č. 19/22R/2005 ze dne 23.11.2005 bod 9. část textu a nahradila jej textem: „Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola Antonína Emanuela Komerse a Střední odborné učiliště, Děčín - Libverda, Českolipská 123, příspěvková organizace“.

 

7.26     Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změnách zřizovacích listin.

 

7.27     Změny názvů školských rad, změny zřizovacích listin školských rad: RÚK rozhodla o změnách názvů školských rad a o změnách zřizovacích listin školských rad.

 

7.28     Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK odvolala Jana Piricha z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace, ke dni 30. června 2006.

 

7.29      Stanovisko k převodu majetku z Pozemkového fondu ČR školskému subjektu ve výhledu dalšího rozvoje tohoto subjektu: RÚK doporučila ZÚK souhlasit s vydáním stanoviska, že nemovitosti, požadované pro činnost Střední zahradnické školy, Středního zemědělské školy Antonína Emanuela Komerse a Středního odborného učiliště, Děčín-Libverda, jsou pro organizaci nezbytné a převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu a v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy školství v Ústeckém kraji, schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/11Z/2006 ze dne 19. 4. 2006.

 

7.30     Změny v  rejstříku škol a školských zařízení: RÚK projednala změny v  rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem a doporučila ZÚK rozhodnout v souladu o sloučení Střední školy stavební, Chomutov, Na Moráni 4803, s Integrovanou střední školou energetickou, Chomutov, Na Průhoně 4800, a to dnem 1. září 2007. Majetek, práva a závazky školy přecházejí na přejímací školské zařízení. RÚK dále rozhodla o sloučení Základní školy při dětské lázeňské léčebně, Teplice se Speciální základní školou a Speciální mateřskou školou, Teplice, Trnovanská 1331 a to dnem 1. září 2006. Majetek, práva a závazky školy přecházejí na přejímací školské zařízení.

 

7.31     Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky, Ústí nad Labem - Stříbrníky, Výstupní 2, příspěvková organizace  -  realizace projektu: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „SOŠ elektrotechnická Ústí n.L. - výstavba dílen OV“ a učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce dodavateli MONOSTAV, spol. s r.o., Masarykova 206, 400 01 Ústí n.Labem. Současně jmenovala 7 členů hodnotící komise a jejich náhradníky.

 

7.32     Program I - Preventivní programy realizované školami, školními zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi (projekty místního a regionálního charakteru) – přidělení dotací: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele, příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006, na projekty „Prevence sociálně patologických jevů“ a „Program protidrogové politiky“ pro 21 příspěvkových organizací na celkem 25 projektů. Dále rozhodla o poskytnutí dotace na zabezpečení projektů v rámci Preventivních programů realizovaných školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi („Prevence sociálně patologických jevů“ a „Program protidrogové politiky“) pro 5 organizací na celkem 5 projektů. RÚK dále doporučila ZÚK rozhodnout o poskytnutí dotace na zabezpečení 24 projektů celkem 24 žadatelů. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel, na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí neinvestiční dotace, ze státního rozpočtu účelovou dotaci ve výši 1,124 milionu korun. Prostředky byly určeny na zabezpečení projektu Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu ministerstva.

 

7.33      Změna platového výměru ředitele Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, v působnosti odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu  Ústeckého kraje: RÚK stanovila plat od 1. 8. 2006 Petru Svobodovi, řediteli Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace.

 

7.34      Revokace usnesení č. 37/40R/2006 Rady Ústeckého kraje ze dne 17.5.2006: Revokací usnesení

č. 37/40R/2006 A) rozhodnutí RÚK ze dne 17.5.2006 dochází ke změně žadatelů z původního projektu Hudební festival „Babí léto na Kyselce“ (žadatel: Jindřich Luňák – HAKIM) na projekt XV. ročník Festivalu uprostřed Evropy v Ústeckém kraji (žadatel: Misslareuth 1990. Mitte Europa).

 

7.35           Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006 - přidělení dotací: RÚK rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace 33 žadatelům v celkové výši 2,2 milionů korun.

 

7.36   Podání návrhu na zápis veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., do rejstříku veřejných výzkumných institucí: RÚK vzala na vědomí dle ustanovení zákona č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích podání návrhu na zápis veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech,v.v.i., do rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstvu mládeže, školství a tělovýchovy do 30. 6. 2006,  s účinností od 1. 1. 2007.

 

7.37 Žádost o připojení lokality Průmyslové zóny Triangle k distribuční soustavě NN, VN a VVN ČEZ Distribuce, a.s.: RÚK schválila podání žádosti o připojení lokality Průmyslové zóny Triangle

 

8.         Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

           

8.1       Rozpočtová opatření č.6/2006: RÚK schválila navýšení celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10,347 miliardy korun.

 

8.2      Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2005: RÚK doporučila ZÚK souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2005 bez výhrad. Vzala na vědomí údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2005 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a zůstatek finančních prostředků Ústeckého kraje k 31. 12. 2005 ve výši 680, 314 milionů korun. Doporučila schválit použití výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2005 ve výši 102,915 milionů korun na dofinancování investičních akcí započatých v roce 2005, které nemohly být do konce roku dokončeny. Uložila Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, předložit do ZÚK Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2005 a schválila navýšení celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje o částku 102,915 milionů korun (posílení kapitálových výdajů) na celkový objem rozpočtu ve výši 10,450 miliard korun, za podmínky schválení závěrečného účtu hospodaření krajským zastupitelstvem.

 

8.3      Hospodaření příspěvkových organizací – návrhy na rozdělení výsledků hospodaření a krytí ztrát dosažených v roce 2005: Celkový hospodářský výsledek za rok 2005 činí 150,47 milionů korun, z toho z hlavní činnosti 132,329 milionů korun. Kladný výsledek hospodaření zásadně ovlivnilo snížení stavu investičního fondu. RÚK souhlasila s rozdělením kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací do  jejich fondů (v oblastech majetek, školství, kultura a památková péče, sociální věci, doprava silniční hospodářství) a s návrhem na krytí ztráty příspěvkových organizací ve zdravotnictví. Uložila při sestavení návrhu finančního plánu na rok 2007 v nákladové položce energie přihlédnout k úsporám dosaženým za rok 2005. Hospodaření za rok 2005 vykázalo kladný hospodářský výsledek 194 příspěvkových organizací, nulový hospodářský výsledek 8 příspěvkových organizací a záporný hospodářský výsledek 2 příspěvkových organizací (Nemocnice Most 7,331 milionů korun, Dětská ozdravovna Jetřichovice 283 tisíc korun). 

 

8.4      Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2007 – 2011: RÚK doporučila ZÚK schválit Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2007 –  2011. Dále schválila dlouhodobé vyrovnávání Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2007 – 2011 tím, že rozvojové investice (zejména projekty spolufinancované z EU) přinesou úspory výdajů nebo zvýšení příjmů. Rozpočtový výhled byl zpracován jako sumarizace požadavků jednotlivých odborů.

 

8.5      VISP – organizační zajištění: RÚK schválila navržené organizační zajištění realizace Projektu  €-NET - Vnitřní integrovaný systém projektů (VISP) Ústeckého kraje pro získávání finančních prostředků ČR EU/EHP v období let 2007 – 2013. Zmocnila a svěřila Rudolfa Vyčichlu, vedoucího odboru evropských projektů, ke všem právním úkonům včetně podepisování příslušných listin a rozhodování o nakládání s finančními prostředky v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje na tento rozvojový projekt ve výši 1,725 milionu korun.

 

8.6      Informace o stavu Projektu – Středisko humanitních studií se zaměřením na studia dějin   holocaustu ve Městě Terezín a návrh dalšího postupu: RÚK vzala na vědomí informaci o stavu záměru Projektu – Středisko humanitních studií se zaměřením na studia dějin holocaustu ve Městě Terezín a návrh dalšího postupu. Souhlasila se zahájením projektové přípravy projektu a zpracováním studie proveditelnosti. Zmocnila a svěřila Rudolfa Vyčichlu, vedoucího Odboru evropských projektů, ke všem právním úkonům, včetně podepisování příslušných listin a rozhodování o nakládání s finančními prostředky v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Náklady rozvojového projektu představují částku 2,380 milionů korun.

 

 

8.7      Projekt „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ podpořený v rámci Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ, v grantovém schématu Ministerstva životního prostředí „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, jeho realizace, financování a personální obsazení: RÚK souhlasila s realizací projektu „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ dle přiloženého rozpočtu, a s personálním obsazením v projektu, podpořeného  v rámci Opatření  4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ, v grantovém schématu Ministerstva životního prostředí "Síť environmentálních informačních a poradenských center".  Celkový rozpočet projektu je 11,39 milionů korun. Do projektu je vyjma příjemce, Ústeckého kraje, zapojeno 6 partnerů, kterými jsou Český svaz ochránců přírody, ZO Tilia Krásná Lípa (pobočka v Ústí nad Labem), Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER – Brontosaurus Krkonoše (pobočka Litoměřice), Podkrušnohorský zoopark, příspěvková organizace se sídlem v Chomutově, Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se sídlem v Ústí nad Labem, Střední škola Educhem, a.s. se sídlem v Meziboří a občanské sdružení EKODOMOV se sídlem v Praze.

 

8.8      Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.9      Změny ve zřizovací listině 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace dodatkem č. 19 ke zřizovací listině s účinností od 7.6.2006 a vydala úplné znění zřizovací listiny.

 

8.10    Žádost o souhlas s odpisem pohledávky za nájemci bytů školy v přírodě Volyně: RÚK jednala o pohledávkách za nájemci bytů v areálu bývalé školy v přírodě Volyně. Rozhodla neprominout pohledávky za užívání bytových jednotek, hrazených v dobré víře tehdejšímu nájemci areálu, společnosti Realit Global s.r.o. Kladno. Nájemníci byli seznámeni se změnou – zrušením školy v přírodě Volyně a byla jim oznámena změna čísla účtu pro platbu nájemného, kterou každý nájemník podepsal. Ve smlouvě o pronájmu se společností Realit Global s.r.o. Kladno bylo uvedeno, že předmětem smlouvy je pronájem objektu č.p. 645 a pozemků s výjimkou bytů.

 

8.11    Žádost o schválení návrhu řešení nekrytých finančních fondů - fondu odměn a FKSP proti účtu neuhrazené ztráty minulých let Krajské majetkové, příspěvkové organizace: RÚK souhlasila s návrhem účtování o nekrytých zůstatcích finančních fondů.

 

8.12    Doporučení investiční komise: Studie ISŠ, OU a U Údlice – přestavba objektu na pracoviště pro obor řezník a uzenář: RÚK schválila Studii ISŠ, OU a U Odlice – přestavba objektu na pracoviště pro obor řezník uzenář a zahájení dalšího stupně investorské přípravy. Podle orientačního propočtu nákladů se jedná o investici v přibližné výši 19,1 milionů korun.

 

8.13     Doporučení investiční komise: Studie SOŠ a SOU gastronomie Teplice – tělocvična s vestavbou učeben: Odloženo

           

8.14     Doporučení investiční komise: Studie SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí – REKO a dostavba areálu domova mládeže:  RÚK schválila studii SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí – REKO a dostavba areálu DM a zahájení dalšího stupně investorské přípravy. Podle orientačního propočtu nákladů se jedná o investici v přibližné výši 73,3 milionů korun.

 

8.15     Doporučení investiční komise: Žádost Masarykovy nemocnice Ústí n. L. o změnu účelovosti čerpání investiční dotace:  RÚK souhlasila se změnou účelovosti čerpání účelové investiční dotace z prodeje nemovitostí poskytnuté Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 7,259 milionů korun na pořízení přístrojového vybavení z původního plnění:

1.         anesteziologický systém ULTRACARE 180

2.         Upgrade Sensation 10-16                     

3.         elektrofyziologický systém EKG pro kardiologii

4.         agregometr AggRAM    

na nové plnění (položky 3. a 4. zakoupeny nebyly):

1.         3 ks ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci plic na ARO

2.         přístroj pro externí mech. podporu srdce na odd. kardiologie za podmínky, že celkové čerpání bude do výše přidělené dotace (tj. zbývající částky 4,336 milionů korun).

 

8.16     Doporučení investiční komise: Studie na  rekonstrukci areálu ÚSP Jiříkov: odloženo

 

8.17     Návrh na čerpání I. tranže investičního úvěru: RÚK doporučila ZÚK schválit čerpání I. tranže investičního úvěru ve výši 216 milionů korun na akce v dopravě a 14,5 milionů korun ve zdravotnictví.

 

8.18     Schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Křižovatky na silnici II. a III. tř. Litvínov“ a výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „Křižovatky na silnici II. a III. tř. Litvínov“: RÚK rozhodla o uzavření smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky mezi Ústeckým krajem a městem Litvínov. Smlouva upraví, ve smyslu ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, vzájemná práva a povinnosti a vztahy ke třetím osobám, které vzniknou v průběhu zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Dále rozhodla o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění, o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky a o rozsahu požadované kvalifikace uchazeče v jednacím řízení bez uveřejnění. Rozhodla také o zaslání výzev k jednacímu řízení bez uveřejnění 5 dodavatelům a jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky.

 

8.19     Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – dopravní napojení - TDI“: RÚK rozhodla ve smyslu ustanovení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – dopravní napojení - TDI“ na pět uchazečů. Výběr bude proveden losováním za účasti notáře. Rozhodla také o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení, o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky.

 

8.20     Zrušení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle –inženýrské sítě SO 323 – Výtlak splaškové kanalizace na ČOV Žatec“: RÚK vzala na vědomí důvodovou zprávu k veřejné zakázce „Průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě SO 323 – Výtlak splaškové kanalizace na ČOV Žatec“ a rozhodla o zrušení užšího řízení na plnění této veřejné zakázky. Současně uložila Jiřímu Smrčkovi, vedoucímu investičního odboru zabezpečit další nezbytné úkony, zejména přípravu na vyhlášení této veřejné zakázky podle nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platného od 1.7.2006. Varianta zadání této veřejné zakázky v červenci 2006 podle nového zákona o veřejných zakázkách vychází termínově i administrativně příznivěji, než kdyby Ústecký kraj pokračoval ve stávajícím zadávacím řízení. To zatím nebylo zveřejněno, protože není dořešeno finanční krytí části, kterou by souběžně měla zajistit obec Staňkovice.

 

8.21     Výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví: RÚK projednala předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Ústeckého kraje za rok 2005.

 

8.22     Výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí: RÚK projednala předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí Ústeckého kraje za rok 2005.

 

8.23      Hodnocení žádostí o dotaci v dotačním programu „Podpora sociálně zdravotních programů 2006“:

RÚK rozhodla o poskytnutí dotace 17 organizacím na 21 projektů v celkové výši 2,16 milionů korun. Dále doporučila ZÚK schválit dotace s výjimkami pro žádost Oblastního spolku ČČK Ústí nad Labem „Středisko sociálních služeb ČČK v Ústí nad Labem“ (RÚK umožní doplnění formálních podmínek  žádosti) a žádost Mateřského centra Louny „Mateřské  centrum Louny“ (není vyžadováno podání na předepsaném formuláři a RÚK umožní doplnění formálních podmínek žádosti). RÚK dále doporučila ZÚK rozhodnout o poskytnutí dotace 22 organizacím na 40 projektů v celkové výši 6,69 milionů korun.

             

8.24      Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí  a zdravotnictví: RÚK souhlasila s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu Ústavu sociální péče Háj u Duchcova ve výši 64 tisíc korun a s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu Domova důchodců  Šluknov ve výši 180 tisíc korun. RÚK nesouhlasila s navrženými převody do rezervního fondu dle žádosti organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice.

 

8.25     Organizační řády příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí: RÚK vydala s účinností od

1. července 2006 organizační řády 19 příspěvkových organizací v oblasti sociální.

 

8.26     Zpráva o situaci v Nemocnici Most, příspěvkové organizaci: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o aktuální situaci v Nemocnici Most, příspěvkové organizaci, o činnosti pracovní skupiny projektu „Stabilizace Nemocnice Most“, a informaci o zabezpečení realizace výběru ředitele Nemocnice Most. Schválila předloženou „Zprávu o stavu Nemocnice Most, příspěvkové organizace“ zpracovanou vedením Nemocnice Most k 30. květnu 2006 a uložila Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit RÚK návrh na řešení provozní a investiční krize nemocnice a sanace kritické části ztrát a dluhů. RÚK dále jmenovala pana Vladimíra Mullera ředitelem Nemocnice Most, s účinností od 1. července 2006 na dobu neurčitou a současně stanovila jeho plat. RÚK také uložila Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, upravit (popř. navrhnout nový) model pro hodnocení činnosti a hospodaření zdravotnických zařízení Ústeckého kraje (mj. kriteria hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací).

 

8.27     Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2006 bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje pro Nemocnici Děčín, Nemocnici Chomutov, Nemocnici Teplice, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, Nemocnici následné péče Ryjice, Ústav sociální péče Jiříkov, Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, Domov důchodců Dubí a Domov důchodců Teplice. Dále stanovila investiční účelový příspěvek pro rok 2006 pro Nemocnici Děčín (pořízení ultrazvukového přístroje na interní oddělení) a pro Nemocnici Chomutov (dokončení stavebních prací spojených s pořízením lineárního urychlovače).

 

8.28     Žádost obce Vilémov o dotaci z Fondu obnovy: RÚK doporučila ZÚK schválit podporu z Fondu obnovy obci Vilémov ve výši 80 tisíc korun na odstranění následků větrné smrště ze dne 205.5.2006

 

8.29     Zrušení usnesení ZÚK č.9/11/2002 ze dne 24.4.2002 a návrh delegace zástupců kraje na jednání valných hromad obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast: RÚK doporučila ZÚK zrušit uvedené unesení a delegovat zástupce Ústeckého kraje na valných hromadách všech obchodních společností, v nichž má Ústecký kraj majetkovou účast.

 

8.30  Žádost obce Lišany o dotaci z Fondu obnovy: RÚK doporučila ZÚK schválit podporu z Fondu obnovy obci Lišany do výše 130 tisíc korun na odstranění následků vichřice z listopadu 2005 a února 2006.

 

9.        Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

9.1       Informace o přípravě Úřadu regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad: RÚK vzala na vědomí informaci o přípravě úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Institucionální rámec řízení - implementační struktura ROP vychází z novely zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona 138/2006 Sb., respektuje zásady stanovené zejména v článku 57-67 Návrhu nařízení Rady o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS. Úřad se sídlem v Ústí nad Labem bude plnit především funkci realizátora programu. Úvodně bude sestaven ze stávajících pracovníků sekretariátů Regionální rady po vzniku Regionální rady, postupně bude rozšiřován o další pracovníky formou výběrových řízení.

             

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 8.6.2006 / 30.6.2006 | Zveřejnit od-do: 8.6.2006-8.6.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém