Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 46. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 46. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 28.6. 2006

 

1.          Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.          Schválení programu

3.          Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.          Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.          Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje 

6.1      Ochrana názvu a znaku Ústeckého kraje: RÚK projednala způsob ochrany znaku a názvu Ústeckého kraje. Společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. používá na svých internetových stránkách znak Ústeckého kraje bez uděleného souhlasu. DPÚK dále používá ve svém názvu název Ústecký kraj.

 

6.2      Informace o probíhajících restitučních sporech: RÚK vzala na vědomí přednesenou pravidelnou informaci o stavu pěti restitučních sporů, týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

6.3      Přenos kompetencí: Vzhledem k ukončení platnosti zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a jeho nahrazení zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je třeba změnit kompetence vztahující se k nákupu věcí, služeb a stavebních prací, tj. zadávání veřejných zakázek.

 

6.4      Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.: RÚK jako jediný akcionář schválila zprávu auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti IDS Ústeckého kraje, a. s.. Dále schválila řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2005, předloženou představenstvem, a to po ověření auditorem a po přezkoumání dozorčí radou společnosti. Rozhodla o rozdělení zisku společnosti IDS Ústeckého kraje 36 841,21 korun. RÚK dále vzala na vědomí informaci představenstva společnosti IDS Ústeckého kraje a. s. o finanční situaci společnosti. RÚK dále uložila představenstvu společnosti zajistit úplné utlumení společnosti, včetně ukončení nájemního vztahu v současném sídle firmy a uzavření jejích dalších závazků.

 

6.5      Dopravní obslužnost drážní: RÚK rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a. s.. Dodatek zahrnuje minimální změny jízdního řádu ve večerních hodinách na tratích mezi Chomutovem, Kláštercem nad Ohří a Kadaní k 28. 5.2006, které byly způsobeny změnou požadavku Karlovarského kraje.

 

6.6      Návrh na odvolání Kateřiny Pokorné ze zdravotní komise Rady Ústeckého kraje: RÚK odvolala Kateřinu Pokornou ze zdravotní komise Rady Ústeckého kraje. Kateřina Pokorná požádala o ukončení členství v uvedené komisi z důvodu časového vytížení.

 

6.7a   Schválení poskytnutí daru hejtmanem Ústeckého kraje velvyslanci USA v ČR, Williamu J.Cabanissovi a zástupci Americké obchodní komory v ČR během jejich návštěvy Ústeckého kraje dne 13. června 2006: RÚK rozhodla o poskytnutí věcného daru velvyslanci USA v ČR, Williamu J. Cabanissovi a zástupci Americké obchodní komory v ČR během jejich návštěvy Ústeckého kraje dne 13.6.2006 v celkové hodnotě 5 712 korun.

 

6.7b   Schválení poskytnutí daru hejtmanem Ústeckého kraje majitelům oceněných psů na Mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích ve dnech 20.-21.5.2006: RÚK rozhodla o poskytnutí věcného daru pro majitele tří oceněných psů na Mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích, která se konala ve dnech 20.-21.5.2006 v celkové hodnotě 10 234 korun.

 

6.7c   Schválení poskytnutí daru Antonínem Terberem, členem Rady ÚK, jako odměnu v soutěži odpadového hospodářství: RÚK rozhodla o poskytnutí věcného daru ve formě skleněné popelnice s nápisem „Skleněná popelnice 2005“ v rámci soutěže odpadového hospodářství v hodnotě 14 000 korun.  

 

6.8     PZ Triangle – kupní smlouva na pozemky pro IPS Alpha technology Europe s.r.o.: RÚK vzala na vědomí obsah Smlouvy o koupi pozemků I. a Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi pozemků se společností IPS Alpha Technology Europe, s.r.o.. Doporučila ZÚK přijmout Letter of Intent společnosti IPS Alpha Technology, Ltd. ze dne 31. 5. 2006 a souhlasit s obsahem Letter of Support, včetně v něm uvedených závazků Ústeckého kraje. Dále doporučila ZÚK rozhodnout o převodu nemovitostí a o budoucím převodu nemovitostí. RÚK dále doporučila ZÚK schválit obsah Smlouvy o koupi pozemků a obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi pozemků, a to včetně práv a povinností ze smluv vyplývajících.

 

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

7.1       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rozšíření výrobních kapacit závodu Podbořany společnosti LASSELSBERGER, a.s.“ oznamovatele LASSELSBERGER, a.s., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Za předpokladu, že nedojde k poškození životního prostředí město se záměrem předběžně souhlasí, realizace záměru přinese až 175 nových pracovních míst

 

7.2     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru      „Rekonstrukce lyžařského vleku TJ. Klínovec“ oznamovatele Obec Loučná pod Klínovcem, 431 91  Vejprty: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Stavba lyžařského vleku je v souladu s územním plánem obce Loučná pod Klínovcem.

 

7.3      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výkrmna brojlerů Chbany“ oznamovatele Mydlářka, a.s., 256 01  Benešov: RÚK konstatovala, že předložené oznámení, zpracované v rozsahu přílohy č. 4, lze považovat za dokumentaci. Opatření navrhovaná v kapitole D.IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů“ jsou po doplnění o požadavky obcí a orgánů veřejné správy odpovídající a dostatečná. Za předpokladu zahrnutí všech podmínek do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku. Záměr přeměny areálu výkrmu vepřů na výkrm brojlerů je v souladu s územním plánem a obec realizaci záměru podporuje.

 

7.4      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „VTE Cínovec II“ oznamovatele Sdružení pro hydroenergetiku s.r.o., Lužická 1538/10, 120 00 Praha: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru výstavby jedné větrné elektrárny o výkonu 2 MW podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Město v současné době se záměrem souhlasí a připravuje odpovídající změnu svého územního plánu.

 

7.5     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Prodejna Plus na p.č. 4490 a 4492/1 Jirkov“ oznamovatele SM projekt s.r.o., Chomutov: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Záměr je v souladu s územním plánem města a město se záměrem souhlasí.

 

7.6      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Logistické obchodní centrum Trmice“ oznamovatele AA-Atelier alfa s.r.o., Přístavní 27, Ústí nad Labem: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, vyřešení střetů záměru se zátopovou oblastí a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.5 do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací města a město se záměrem souhlasí.

 

7.7      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku dokumentace EIA záměru „Výstavba skladové kapacity nafty motorové v areálu ČEPRO, a.s. – střediska 04 Roudnice nad Labem“ oznamovatele Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha: RÚKnemá námitek k vydání navrženého souhlasného stanoviska, za předpokladu zahrnutí podmínek, které vyplynou z veřejného projednání a vyjádření orgánů veřejné správy a veřejnosti k posudku do podmínek Stanoviska příslušného úřadu.

 

7.8      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti LASSELSBERGER, a.s., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň, IČ 2523 8078, pro zařízení „LASSELSBERGER, a.s., závod Podbořany“: K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, není připomínek.  

 

7.9       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání změny integrovaného povolení společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČO 4527 4649, provozovatel Elektrárny Tušimice, pro zařízení „Elektrárna Tušimice II – komplexní obnova“: neschváleno

 

7.10    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „ČS PHM a obchodní centrum Mníšek v Krušných Horách“ oznamovatele  DukOil s.r.o., Brandov: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V dokumentaci požaduje prioritně dořešit souhlas obce s realizací záměru a soulad záměru s územně plánovací dokumentací obce. V dokumentaci musí být dále zahrnuto řešení oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti a dopracován souhrn opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“. Pro území záměru není schválena územně plánovací dokumentace. Obec záměr nepodporuje a ani nepočítá se zařazením této stavby do územního plánu obce.

 

7.11     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru na vyhlášení zvláště chráněného území Ústeckého kraje přírodní památka Tobiášův vrch nacházející se na            území Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří (k.ú. Kozly u Loun): RÚK souhlasí s rozšířením zvláště chráněného území přírodní památka Tobiášův vrch a souhlasí s návrhem bližších ochranných podmínek této přírodní památky. Navrhované rozšíření územního vymezení přírodní památky se dotýká dvou pozemků ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jednoho pozemku ve vlastnictví obce Kozly u Loun. Obec se záměrem souhlasí. 

 

7.12     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Loupežnická jeskyně, nacházející se na území Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří (k.ú. Olešnice u Svádova): RÚK souhlasí s vypuštěním plochy p.p.č. 52/2 o výměře  377 m2 v k.ú. Olešnice u Svádova ze stávající Přírodní památky Loupežnická jeskyně a souhlasí s návrhem upravených bližších ochranných podmínek této přírodní památky. Navrhované vypuštění pozemkové parcely z přírodní památky se dotýká pozemku, který je dlouhodobě užíván soukromým uživatelem jako zahrada, na základě jeho žádosti.  

 

7.13     Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně, Most, J.E.Purkyně 272, příspěvková organizace – personální záležitosti: staženo

 

7.14     Vydání úplného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací  Ústeckého  kraje - školy a školská zařízení - 2.část. Změny zřizovacích listin: RÚK rozhodla o změnách zřizovacích listin škol a školských zařízení, příspěvkových organizací Ústeckého kraje.  

 

7.15     Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila odměny k ocenění pracovních zásluh při odchodu do starobního důchodu.  

 

7.16     Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace - personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Mgr. Olgy Turečkové, ke dni 30. června 2006. RÚK dále rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele této školy.  

 

7.17     Gymnázium, Most, Čs. armády 1530, příspěvková organizace - personální záležitosti: RÚK jmenovala  Mgr. Karla Vackaředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Gymnázium, Most, Čs. armády 1530 s účinností od 1. 9. 2006.

 

7.18     Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za I. čtvrtletí 2006 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým kraje: RÚK vzala na vědomí

informace o peněžních a věcných darech, přijatých za I. čtvrtletí 2006 příspěvkovými organizacemi ve školství. Jednalo se o 3 miliony 397 tisíc korun v darech peněžních a o 947 tisíc korun v darech věcných.

 

 

 

 

7.19    Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně, Most, J.E.Purkyně 272, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK odvolala Mgr. Alenu Suchou z funkce ředitelky Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické J.E.Purkyně, Most, J.E.Purkyně 272, ke dni 30. června 2006. RÚK dále rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele této školy.  

 

7.20    Projekt BROÚK – dodatky smluv o partnerství a spolupráci: RÚK schválila dodatky smluv o partnerství a spolupráci s městy Ústí nad Labem, Most a Chomutov.  

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1      Rozpočtová opatření č. 7/2006: RÚK schválila navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 584 milionů 315 tisíc korun na celkový objem 10 miliard 931 milionů 921 tisíc korun.

 

8.2      Metodika přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007: RÚK schválila Metodiku přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007. Rozpočet bude vycházet z  rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2007 – 2011, schváleného ZÚK 21. 6. 2006 s upřesněním podle v té době známých, případně předpokládaných změn zákonných předpisů, ekonomických ukazatelů a případně konkrétně doložených potřeb jednotlivých odborů a organizací.  

 

8.3      Změna závazných ukazatelů – snížení příspěvku zřizovatele na provoz na rok 2006   příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, u kterých v rámci úspor dochází ke snížení příspěvku: RÚK schválila svým usnesením č. 52/40R/2006 ze dne 17. 5. 2006 navýšení finančních prostředků na opravy silnic II. a III. třídy v majetku Ústeckého kraje v důsledku zvýšených nároků na opravy po zimě 2005/2006 z úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006. Navržené úspory byly projednány za účasti Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana a politiků odpovídajících za jednotlivé oblasti s jednotlivými vedoucími odborů na základě usnesení Rady.

 

8.4     Uzavření dohody o vzájemné spolupráci s ČS a.s.: RÚK rozhodla o uzavření Dohody o vzájemné spolupráci s Českou spořitelnou a.s.. Vzhledem k dosavadní velmi úspěšné spolupráci mezi Českou spořitelnou a.s. a Ústeckým krajem při poskytování bankovních služeb a s ohledem na zájmy České spořitelny a.s. spolupracovat s významným územně samosprávným celkem v oblasti propagace, marketingu a sponzoringu, byla předložena ke schválení Dohoda o vzájemné spolupráci (dále jen Dohoda), ve které obě smluvní strany deklarují vzájemnou ochotu ke spolupráci a vymezují hlavní oblasti, podmínky a možnosti této spolupráce. Dohoda jako oblasti spolupráce vymezuje posilování image Ústeckého kraje, sport a tělovýchovu, zavádění informatizačních systémů ve zdravotnictví, rozvoj školství, ochranu přírody a krajiny a veřejné finance.  

 

8.5     Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu: RÚK vzala na vědomí materiál „Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu“, doporučila ZÚK vyhradit si rozhodnutí o zřízení zastoupení Ústeckého kraje u Evropské unie v Bruselu a současně doporučila ZÚK rozhodnout o zřízení tohoto zastoupení prostřednictvím třetí osoby. RÚK uložila Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit ZÚK ke schválení zřízení zastoupení Ústeckého kraje u Evropské unie v Bruselu prostřednictvím třetí osoby včetně cílů, úkolů a strategie takového zastoupení a smluvních podmínek, které projedná Rada Ústeckého kraje na jednání v srpnu 2006.  Zastoupení má podle návrhu zajišťovat dodavatelská firma a jeden pracovník Odboru evropských projektů krajského úřadu. Zastoupení bude koordinováno prostřednictvím Odboru evropských projektů a za svoji činnost bude zodpovídat RÚK a ZÚK. Navrhované zastoupení třetí osobou by bylo řešeno paušální platbou pro předem určené období. Celkové odhadované náklady by při této formě řešení představovaly částku do 800 tisíc korun ročně. Své zastoupení v Bruselu již má 9 z 14 krajů (včetně hl.města Prahy).

 

8.6     Schválení žádosti o dotaci projektu Ústeckého kraje ze Společného regionálního operačního programu (SROP), Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, Opatření 3.3 – Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů: RÚK souhlasila se zpracováním žádosti o dotaci a realizací projektu v rámci Společného regionálního operačního programu dle rozpočtu a věcného plnění obsaženého v žádosti o dotaci. Uložila Rudolfu Vyčichlovi, vedoucímu odboru evropských projektů, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci. RÚK současně zmocnila Rudolfa Vyčichlu ke všem právním úkonům, včetně podepisování příslušných listin a rozhodování o nakládání s finančními prostředky v rámci Fondu rozvoje na rozvojový projekt ze SROP, který jsou v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje „Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje pro období 2007-2013 posílením kapacity při plánování a realizaci programů“ s celkovými výdaji 6 miliony 501 tisíc korun včetně DPH.

 

 

 

8.7     Fond rozvoje Ústeckého kraje - zmocnění vedoucího  odboru: RÚK zmocňuje a svěřuje Rudolfa Vyčichlu, vedoucího odboru evropských projektů, ke všem právním úkonům, včetně podepisování příslušných listin a rozhodování o nakládání s finančními prostředky v rámci Fondu rozvoje na rozvojové projekty ze Společného regionálního operačního programu, které jsou v souladu s Programem rozvoje Ústeckého kraje:

1) Turistická databanka Ústeckého kraje            rozpočet: 1 981 945,- Kč

2) Židovské památky Ústeckého kraje                rozpočet: 1 927 000,- Kč

2) Propagace Ústeckého kraje                            rozpočet: 1 958 000,- Kč

 

 

8.8      Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.9    Schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Okružní křižovatky na II/229 Louny“ a výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „Okružní křižovatky na II/229 Louny“: RÚK rozhodla o uzavření smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky mezi Ústeckým krajem a městem Louny, upravující vzájemná práva a povinnosti a vztahy ke třetím osobám, které vzniknou v průběhu zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Určila, že Ústecký kraj bude investovat do svého majetku 100%, město Louny do svého majetku 100%, avšak o investice do majetku třetích osob se kraj a město budou podílet spolu v poměru 50:50. RÚK dále rozhodla o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na tuto veřejnou zakázku, o způsobu hodnocení nabídek a o rozsahu požadované kvalifikace.

 

8.10     Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „Chomutov - rekonstrukce Blatenská ulice“: staženo

 

8.11     Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „Křižovatka Varnsdorf“: staženo

 

8.12      Vyhodnocení výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „SOŠ elektrotechnická Ústí n.L. - výstavba dílen OV“ – výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na její plnění a položkový rozpočet akce. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu na plnění víceprací, jež budou obsahem dodatku č. 2  k původní smlouvě o dílo, uchazeči MONOSTAV, spol. s r.o., Ústí nad Labem, a to za podmínek:

Nabídková cena bez DPH: 2 miliony 978 tisíc korun

Případný vliv dodatku na celkový termín stavby: bez vlivu na celkový termín dokončení.

                                  

8.13      Doporučení z jednání komise Fondu obnovy: odloženo       

 

8.14 a) Doporučení investiční komise: Investiční záměr "Oblastní muzeum v Litoměřicích,   Rekonstrukce areálu Vavřinecká čp.253": odloženo

 

        b) Doporučení investiční komise: Investiční záměr „Rekonstrukce objektu v ul. Stroupežnického na depozitář Severočeské knihovny v Ústí nad Labem“: odloženo

 

        c) Doporučení investiční komise: Investiční záměr "Dostavba Galerie Benedikta Rejta v Lounech – Pivovarská 34": Neschváleno

 

        d) Doporučení investiční komise: Investiční záměr "Rekonstrukce jižního křídla jízdárny roudnického zámku na výstavní prostory a víceúčelové sály Galerie moderního umění v Roudnici n. L.": Neschváleno

 

8.15  Výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky "REKO  mostu ev.č.263-020 Rumburk": RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na tuto veřejnou zakázku, o způsobu hodnocení nabídek na její plnění, o rozsahu požadované kvalifikace a o zaslání výzev k jednacímu řízení bez uveřejnění.

 

8.16   Výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky "REKO mostu ev.č.237-025 Libochovice": RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na tuto veřejnou zakázku, o způsobu hodnocení nabídek na její plnění, o rozsahu požadované kvalifikace a o zaslání výzev k jednacímu řízení bez uveřejnění.

 

8.17    Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky "REKO silnice I/223, 224 Křímov - Vejprty": RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět zájemců, na stavební práce na plnění této veřejné zakázky. Dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců o účast v užším řízení.

 

8.18    Výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na zpracování DSP/DZS a IČ k vydání stavebního povolení na stavbu "REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín": RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění této veřejné zakázky na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace k zadání stavby a inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení na tuto stavbu. RÚK dále rozhodla o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky, o rozsahu požadované kvalifikace v jednacím řízení bez uveřejnění a o zaslání výzev k jednacímu řízení bez uveřejnění vybraným dodavatelům.

 

8.19    Zásady závazného postupu při zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi: RÚK schválila nové znění Zásad závazného postupu při zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

 

8.20    Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK schválila výjimku ze „Směrnice ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterou se upravuje postup při správě pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje“, spočívající v nedodržení nutných úkonů příspěvkové organizace nezbytných pro vymáhání dluhu pro Nemocnici Most, příspěvkovou organizaci. Souhlasila s odpisem nedobytných pohledávek v celkové výši 5 milionů 608 tisíc korun Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, za dlužníky CK m´ plus s.r.o. Ústí nad Labem (v likvidaci) a SEVAC a.s. (v likvidaci) za předpokladu, že odpis pohledávky neovlivní vyrovnané hospodaření příspěvkové organizace. Dále souhlasila s odpisem nedobytné pohledávky ve výši 41 tisíc korun Nemocnice Most, za dlužníkem Do Anh Tai a přistupujícími dlužníky Nguyen Thi Ha a Do Vanh Thanh. RÚK nesouhlasila a s odpisem nedobytné pohledávky ve výši 1 milion 052 tisíc korun Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem za dlužníkem Gaftunyak Bogdan. RÚK dále souhlasila se zvýšením závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele pro rok 2006 pro Nemocnici Most, o 41 tisíc korun na celkový objem 6 milionů 356 tisíc korun na pokrytí neuhrazeného zůstatku nákladů léčby nezletilého Do Anh Tai.  

 

8.21    Centrum sdílených služeb zdravotnictví Ústeckého kraje: RÚK souhlasila s realizací přeloženého projektu „Centrum sdílených služeb zdravotnictví Ústeckého kraje – CESL“, jako dílčí součásti projektu „Efektivní zdravotnictví Ústeckého kraje“ (EFEZ).  

 

8.22    Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví: RÚK souhlasila s použitím finančních prostředků v celkové výši 4 miliony 865 tisíc korun z úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 na investiční účelový příspěvek pro Nemocnici Most. Stanovila závazný ukazatel příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek pro rok 2006 pro Nemocnici Most, na uvedenou částku - z ní na informační technologie 1 milion 905 tisíc korun a na přístrojové vybavení 2 miliony 960 tisíc korun. 

 

8.23    Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí: RÚK stanovila plat ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální.  

 

8. 24   Model hodnocení činnosti a hospodaření zdravotnických zařízení – nemocnic Ústeckého kraje: RÚK zrušila usnesení Rady Ústeckého kraje č. 98/97/2004 ze dne 2. června 2004 (model hodnocení ředitelů nemocnic) a vzala na vědomí metodiku pro sledování a vyhodnocování ukazatelů pro hodnocení činnosti a hospodaření zdravotnických zařízení Ústeckého kraje – nemocnic. Schválila ukazatele pro hodnocení činnosti a hospodaření zdravotnických zařízení Ústeckého kraje (nemocnic), jako kriteria hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (hospodářský výsledek, poměr pohledávek a závazků, využití lůžkového fondu, průměrná ošetřovací doba, objem osobních nákladů, ostatní ukazatele).

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

Standardy vybavení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK schválila standardy vybavení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem ve znění přílohy usnesení s účinností od 1.7.2006. Materiál mimo jiné pamatuje na samostatnou kancelář, vybavenou pevným počítačem a další technikou. Standardy dále upravují mj. používání mobilního telefonu nebo  přenosného internetového modemu. 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 30.6.2006 / 30.6.2006 | Zveřejnit od-do: 30.6.2006-30.7.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém