Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 47. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 47. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 12.7. 2006

 

1.     Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.     Schválení programu

3.     Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.     Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.     Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje 

6.1.  Dopravní obslužnost autobusová: RÚK vzala na vědomí dopis ve věci „Spor o úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravci plněním závazku veřejné služby v silniční dopravě – předžalobní pokus o smír“ od společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje, a. s. (DPÚK) ze dne 30. června 2006 a dopis ve věci „Výzva k doplacení úhrady prokazatelné ztráty za období leden 2003 – prosinec 2005“ od stejné společnosti ze dne 4. června 2006. Vyslovila nesouhlas s návrhem společnosti DPÚK přistoupit na smírné řešení spočívající v úhradě prokazatelné ztráty vzniklé provozováním veřejné linkové dopravy v měsíci květnu 2006 dle vyúčtování a s dalšími případnými požadavky společnosti na úhrady ztráty vztahující se k období po účinnosti výpovědi Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě ze dne 30.12.2003 mezi Ústeckým krajem a DPÚK, ve znění pozdějších dodatků. RÚK vyslovila nesouhlas i s doplacením úhrady prokazatelné ztráty dopravci Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. za období leden 2003 – prosinec 2005 a uložila Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit právní obranu Ústeckého kraje proti nárokům a požadavkům DPÚK.

 

6.2.  Zpráva ze služební cesty na konferenci ENCORE 2006 ve dnech 14.-17.6.2006 ve Švédsku: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu ze služební cesty Antonína Terbera, člena Rady Ústeckého kraje, na konferenci ENCORE 2006 ve dnech 14.-17.6.2006 ve Švédsku.

 

6.3.  Schválení poskytnutí daru hejtmanem Ústeckého kraje Lucii Zbořilové za úspěšnou                       reprezentaci na Mistrovství Evropy WKC 2006 (World Karate Confederation) v Bratislavě: RÚK rozhodla o poskytnutí daru Lucii Zbořilové v celkové výši 20 tisíc korun a to formou nákupu sportovního vybavení v prodejně Apollo Sport, Revoluční 10, 400 01, Ústí nad Labem.

  

6.4.   Žádosti o finanční příspěvek: RÚK rozhodla o předložených žádostech:   

         a) Žádost města Žatec o finanční příspěvek na Dočesnou 2006: RÚK nedoporučila ZÚK schválení příspěvku.

         b) Žádost Městských kulturních zařízení v Litoměřicích o finanční příspěvek na litoměřické Vinobraní 2006: RÚK nedoporučila ZÚK schválení příspěvku.

         c) Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje (krajské sdružení) o finanční příspěvek na krajské kolo hry Plamen: RÚK příspěvek neposkytla.

         d) Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Česká Kamenice o finanční příspěvek na oslavy 150. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v České Kamenici: RÚK příspěvek neposkytla.

         e) Žádost Skupiny historického šermu Palaestra o finanční příspěvek na historickou akci: RÚK příspěvek neposkytla.

         f) Žádost Nadačního fondu Kostela sv. Václava o finanční příspěvek na Svatováclavskou pouť: RÚK příspěvek neposkytla.

        g) Žádost občanského sdružení 3V Třebušín o finanční příspěvek na 1. ročník Poháru hejtmana Ústeckého kraje, Národní endurance závod, Třebušín ČR: RÚK poskytla příspěvek 75 tisíc korun.

6.5   Informace o ústavní stížnosti kraje Vysočina: RUK schválila vyslovení podpory při podání ústavní stížnosti kraje Vysočina s návrhem na zrušení zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.

6.6    Informace o náhradě škody za exekuci na majetek Ústeckého kraje v roce 2004: RUK vzala na vědomí předloženou zprávu o náhradě škody za exekuci na majetek Ústeckého kraje v roce 2004.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1    Průmyslová zóna Triangle: RÚK vzala na vědomí obsah Smlouvy o koupi pozemků a Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi pozemků se společností Hitachi Home Electronics (Czech) s.r.o. a doporučila ZÚK rozhodnout o převodu nemovitostí.

 

 

 

7.2    Klastr Stavební materiály v Ústeckém kraji: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o přípravě žádostí a projektů v oblasti zakládání klastrů v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP), opatření č. 1.4. Rozvoj informačních a poradenských služeb, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí a o přípravě vzniku klastru Stavební materiály na území Ústeckého kraje. Pověřila zpracováním projektu na vyhledávání vhodných firem pro klastr, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru v rámci programu KLASTRY, který realizuje Opatření č. 1.4. OPPP společnost Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.. Projekt bude zaměřen do oblasti stavebních materiálů.

 

7.3     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s., se sídlem Poděbradova 578, 440 01 Louny, pro zařízení „Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s., středisko Dobroměřice“: RÚK nemá připomínky, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky orgánů veřejné správy a požadavky vyplývající příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje.

 

7.4    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel, Sklářská 450, 416 74 Teplice, pro zařízení „Závod na výrobu plochého skla R3“: RÚK nemá připomínky, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky orgánů veřejné správy a požadavky vyplývající příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje. Do integrovaného povolení budou zapracovány podmínky ze Závěru zjišťovacího řízení, který vydal Krajský úřad Ústeckého kraje dne 23. 5. 2006.

 

7.5    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti EGRES a.s., se sídlem Sinkulova 329/48, 140 00 Praha 4, pro zařízení „Keramický závod“ (obec Přestanov): RÚK nemá připomínky, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky orgánů veřejné správy a požadavky vyplývající příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje.

 

7.6    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti DEKONTA, a.s., se sídlem Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem, pro zařízení „Skládka průmyslových odpadů“ (Ústí nad Labem, Všebořice, Dělouš): RÚK nemá připomínky, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky orgánů veřejné správy a požadavky vyplývající příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje.

 

7.7    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti DEKONTA, a.s., se sídlem Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem, pro zařízení „Spalovna průmyslových odpadů“ (obec Trmice): RÚK nemá připomínky, pokud budou dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky orgánů veřejné správy a požadavky vyplývající příslušných koncepčních materiálů a plánů ochrany životního prostředí Ústeckého kraje.

 

7.8    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, akciová společnost, Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ 0001 1789, pro zařízení „Výrobna ionexového dianu“ (Ústí nad Labem, areál Spolchemie): RÚK za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek. Provozem musí být dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.9     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, akciová společnost, Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ 0001 1789, pro zařízení „Soubor zařízení na výrobu alkalických louhů, chloru a kyseliny chlorovodíkové“ (Ústí nad Labem, areál Spolchemie): RÚK za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, nemá připomínek. Provozem musí být dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 13 žádosti, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy. Povolení bude vydáno na dobu určitou, a to nejdéle do konce roku 2013, kdy dojde k nahrazení stávající technologie, založené na rtuťové elektrolýze, za novou výrobu membránovou metodou.

 

 

7.10    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Montážní závod HHCZ“ oznamovatele TAKENAKA Europe GmbH, Kladenská  68, Praha 6 – 224 (PZ Triangle, k.ú.: Nehasice, Minice): RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu návrhu technologií na úrovni nejlepších dostupných technik, zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a dalších opatření. Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV jsou po doplnění odpovídající a dostatečná. Záměr je v souladu s územním plánem dotčených obcí, přinese až 2100 nových pracovních míst a dotčené obce za předpokladu, že nebudou překračovány povolené limity z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí, se stavbou souhlasí.

 

7.11    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rekonstrukce vnější vlečky Elektrárny Ledvice“ oznamovatele  ČEZ, a.s., duhová 2/1444, 140 53  Praha 4 (Chudeřice u Bíliny): zamítnuto

 

7.12    Návrh na poskytnutí dotací z Programu rozvoje EVVO v Ústeckém kraji v roce 2006 a návrh na využití dosud nerozdělených finančních prostředků dotačního programu Ústeckého kraje určených pro podporu rozvoje zemědělství  a EVVO: RÚK poskytla v rámci „Programu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Ústeckého kraje pro rok 2006“ neinvestiční dotaci 6 subjektům a projektům v celkové výši 354 tisíc korun. Dále doporučila ZÚK poskytnout dotaci obcím, jejich příspěvkovým organizacím a příspěvkovým organizacím kraje v celkové výši 336 tisíc korun (10 žádostí). RÚK dále schválila využití nevyčerpaných finančních prostředků z dotačních programů Ústeckého kraje „Programu podpory rozvoje zemědělství Ústeckého kraje vyhlášeného pro rok 2006“ a „Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Ústeckého kraje vyhlášeného pro rok 2006“ ve výši 238 tisíc 620 korun k vyhlášení programu podpory Ústeckého kraje „Obnova včelstev uhynulých v zimě 2005/2006“.

 

7.13     Návrh na schválení dodatků smluv o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK schválila návrhy dodatků ke smlouvám o dotaci z „Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“.   

 

7.14    Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila odměnu k ocenění pracovních zásluh PhDr. Jaroslavu Neuhöferovi, Gymnázium, Most, Čs. armády 1530 a odměnu k ocenění pracovních zásluh Mgr. Magdě Jelínkové, Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Sociální péče 3316.

 

7.15           Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK projednala a schválila změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení.

 

7.16    Zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů na školách a školských zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem – metodický pokyn: RÚK vydala Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem. Doporučila ředitelům škol a školských zařízení zřízených Ústeckým krajem, aby v souladu s tímto metodickým pokynem upravili nejpozději do 31. 12. 2006 školní a vnitřní řády. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl vydán dne 22. 12. 2005 „Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ č.j. 37 014/2005-25. Pokyn rozpracovává obecně závazné právní předpisy v této oblasti a nahrazuje zrušené pokyny a směrnice, rovněž vydané ministerstvem, které již nejsou v souladu s novou legislativou.

 

7.17           Změny v  rejstříku škol a školských zařízení: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o sloučení p.o. Střední odborná škola technická, Štětí s p.o. Vyšší odborná škola obalové techniky a p.o. Střední škola, Štětí, Kostelní 134 a to dnem 1. září 2007. Majetek, práva a závazky školy přecházejí na přejímající školské zařízení, pro nějž odsouhlasila i nový název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí, Kostelní 134, p.o..

 

 

 

 

 

 

 

7.18    Stanovisko zřizovatele právnické osoby k žádosti o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství“: RÚK souhlasila s vydáním kladného stanoviska Střední škole technické, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006 k žádosti o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství“. Nesouhlasila ale s vydáním kladného stanoviska k obdobné žádosti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště spojů a elektrotechniky, Ústí nad Labem – Stříbrníky, Výstupní 2. Cílem programu je poskytování finančních prostředků na zajištění náhradního stavování, jímž se pro účely tohoto programu rozumí školní stravování zajišťované u jiné osoby poskytující stravovací služby. Studenti ústecké Střední školy technické se během praktické výuky v podniku Měď Povrly stravují v uvedeném podniku v jídelně provozované firmou P. DUSMAN spol. s. r. o.. Oproti tomu vedení ústecké Střední odborné školy a Středního odborného učiliště spojů a elektrotechniky zatím nevyužilo kapacit jídelen dvou základních škol které jsou v jejím dosahu, studenti se stravují v jídelně, která je v areálu školy, avšak provozuje ji soukromá firma.

 

7.19   Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Sociální péče 3316, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Sociální péče 3316, příspěvková organizace, Mgr. Magdy Jelínkové, ke dni 31. července 2006.

 

7.20    Smlouva o spolupráci při realizaci „Evropského projektu koordinovaného vzdělávání odborných učitelů“: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci „Evropského projektu koordinovaného vzdělávání odborných učitelů“ mezi účastníky: Ústecký kraj, Střední odborné učiliště technické, Chomutov, Pražská 702, ŠKODA AUTO a.s., se sídlem Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav a Robert Bosch odbytová s.r.o., se sídlem Pod Višňovkou 1661/35, Praha 4. Cílem Projektu  je zejména zvýšení kvalifikace pedagogů odborných a středních škol s technických zaměřením, tedy rozšíření jejich technických znalostí s ohledem na vývoj automobilového průmyslu a diagnostické techniky.

 

7.21    Změna závazného ukazatele - objem prostředků na platy na rok 2006 pro Severočeskou vědeckou knihovnu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci: RÚK souhlasila s navýšením závazného ukazatele - objem prostředků na platy pro rok 2006 o částku 490 tisíc korun na celkový objem 18 milionů 550 tisíc korun.

 

7.22    Povolení úlevy z povinnosti porušení rozpočtové kázně vlastníka kulturní památky Martina Bielika a Pavlíny Hejdové, oba bytem Žižkova 229, 407 21  Česká Kamenice: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout o povolení úlevy z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně: Martinu Bielikovi a Pavlíně Hejdové (Česká Kamenice) ve výši 313 tisíc 171 korun a 3 tisíce 384 korun penále z odvodu.

 

7.23    Rozhodnutí o povolení úlevy z povinnosti porušení rozpočtové kázně vlastníka kulturní památky Věry Doležalové, bytem Zahradní 399, 411 56 Bohušovice nad Ohří: RÚK rozhodla o povolení úlevy z povinnosti odvodu za  porušení rozpočtové kázně Věře Doležalové (Bohušovice n.O.) ve výši 100 tisíc korun a 1 tisíc 800 korun penále z odvodu.

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1     Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Integrovaný systém  opatření využití a ochrany povrchových  a podzemních vod v příhraniční oblasti Krušnohoří a Šluknovského výběžku v závislosti  na  výsledcích hydrogeologické  syntézy , zkráceně Projekt Lužice“: RÚK vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na její plnění a Oponentní posudek k nabídce zpracovaný společností  SGS Czech Republic, s.r.o.. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči AQUATEST, Praha a to za níže uvedených podmínek z nabídky tohoto zájemce: nabídková cena 12 milionů 984 tisíc korun, termín dokončení prací 31. května 2007. Veřejná zakázka tzv. Projektu Lužice má přinést návrh koordinace řešení krizových situací ve vodním hospodářství na obou stranách hranice. Jedná se o hydrogeologickou a hydrologickou syntézu, založenou na archívních i nově získaných údajích, prováděnou ve spolupráci s partnerskou firmou ze SRN a dalšími tuzemskými kooperujícími organizacemi. Celková koordinace prací bude zajištěna spoluprací s Česko-německou komisí pro hraniční vody.

 

8.2  Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

 

 

8.3   "Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby "Průmyslová zóna Triangle - inženýrské sítě – TDI: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto veřejnou zakázku, o způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny a o kritériích pro hodnocení kvalifikace zájemců ve zjednodušeném podlimitním řízení. Předmětem zakázky je provedení technického dozoru k akci "Průmyslová zóna Triangle - inženýrské sítě - TDI".

 

8.4  Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Křižovatky na silnici II. a III. tř. Litvínov“:  vyřazeno

 

8.5  Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění k podání nabídek na plnění veřejné zakázky "REKO  most ev.č.263-020 Rumburk": RUK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči SaM silnice a mosty Děčín a to za podmínek, a to za podmínek: jednotková cena 12 milionů 432 tisíc 653 korun bez DPH, průběžná doba v týdnech 18 týdnů, jakostní podmínky a poskytované záruky v měsících ode dne předání a převzetí akce v délce 62 měsíců.

 

8.6  Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění k podání nabídek na plnění veřejné zakázky "REKO  mostu  ev. .č.237-025 Libochovice“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči SMP CZ, a. s., Praha, a to za podmínek: jednotková cena 25 milionů 983 tisíc 653 korun bez DPH, průběžná doba v týdnech 44 týdnů, jakostní podmínky a poskytované záruky v měsících ode dne předání a převzetí akce v délce 62 měsíců a výše smluvní pokuty při nesplnění termínu 25 tisíc 984 korun/ den.

 

8.7  Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na zpracování DSP/DZS a IČ k vydání stavebního povolení na stavbu „REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín": RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči AZ Consult s. r. o., Ústí nad Labem, a to za podmínek: celková nabídková cena 2 miliony 920 tisíc korun bez DPH, průběžná doba 21 týdnů.

 

8.8  Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky: „OM Louny zámek Nový hrad Jimlín, oprava střechy a statické zabezpečení objektu ubytovny“:  RÚK vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Pavel Šilhánek, Komenského 519, 439 81  Kryry, a to za podmínek: nabídková cena 2 miliony 470 tisíc 110 korun bez DPH, termín plnění od výzvy k převzetí staveniště 17 týdnů, jakostní podmínky a poskytované záruky ode dne předání a převzetí akce v délce 48 měsíců.

 

8.9  Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „Chomutov - rekonstrukce Blatenská ulice“: RÚK vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči STRABAG a. s., Praha 5, a to za podmínek: nabídková cena 8 milionů 608 tisíc 417 korun bez DPH, průběžná doba plnění 13 týdnů.

 

8.10 Vyhodnocení výzvy k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „Křižovatka Varnsdorf“: RÚK vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči  SaM silnice a mosty Děčín a. s., Děčín, a to za podmínek: nabídková cena 10 milionů 838 tisíc 859 korun bez DPH, průběžná doba 16 týdnů.

 

8.11 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí             a zdravotnictví: RÚK souhlasila s využitím zadavatelem vyhrazeného práva rozhodnout o zrušení otevřeného řízení na dodávku na plnění veřejné zakázky „Infúzní roztoky“. Výběrové řízení bylo řádně oznámeno na centrální adrese dne 22.5.2006. Vzhledem k tomu, že o účast ve výběrovém řízení na dodávku infúzních roztoků projevily zájem i další nemocnice Ústeckého kraje, využil zadavatel svého práva a navrhl zrušení veřejné zakázky. Masarykova nemocnice se společně s nemocnicemi v Mostě, Teplicích, Chomutově a Děčíně rozhodla vypsat nové výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, s cílem  dosáhnout maximálních cenových výhod u dodavatelů s ohledem na objem poptávaného množství.

 

 

8.12 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací  Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasila s opakováním vzájemných zápočtů pohledávek a závazků nad 500 tisíc korun mezi Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, a společností Baxter Czech s.r.o. Praha, vzniklých v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem ze dne 7.12.2004 a to po dobu trvání smluvního vztahu, s tím, že stav pohledávek a závazků obou organizací bude na konci hospodářského roku vyrovnán.

 

8.13 Jmenování nového člena Dozorčí rady Nemocnice Most, příspěvkové organizace: RÚK jmenovala s účinností od 1. srpna 2006, pana Jindřicha Babáka, zástupce Města Most, do funkce člena dozorčí rady Nemocnice Most.

 

8.14 Revokace usnesení: RÚK revokovala usnesení č. 124/46R/2006, vč. přílohy č.13 ze dne 28.06.2006 v plném rozsahu.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 14.7.2006 / 14.7.2006 | Zveřejnit od-do: 14.7.2006-14.8.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém