Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 52. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Problematika úhrady regulačních poplatků dle zákona č. 48/1997 Sb.

Rada Ústeckého kraje po projednání vzala na vědomí informaci o realizaci usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/4Z/2009 ze dne 25. 3. 2009. Za období roku 2010 (od 1.1. do 30.6.) uhradil Ústecký kraj regulační poplatky ve výši 25 152 950 Kč, využilo jich 47% pacientů. V roce 2009 (od 1.4. do 31. 12.) se jednalo o částku 42053 460 Kč.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo svým usnesením č. 9/4Z/2009 ze dne 25. 3. 2009 (na období od 1. 4. 2009) o úhradě regulačních poplatků hrazených pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Úhrada vybraných regulačních poplatků ze strany ÚK za pacienty ve stanovených ZZ na základě jejich přistoupení k Veřejnému příslibu ZÚK ze dne 25 3. 2009 byla zrušena usnesením zastupitelstva kraje č. 24/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010 s účinností od 1. 7. 2010.

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „D8 Výstavba obchvatu Strážky – Ústí nad Labem, silnice II/528“

Rada nesouhlasí s takto připravenou dokumentací EIA záměru „D8 Výstavba obchvatu Strážky – Ústí nad Labem, silnice II/528“ oznamovatele Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Umístění: kraj: Ústecký, obec Ústí nad Labem, k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem, Božtěšice, Habrovice, Strážky a Habrovic. a požaduje její dopracování o variantní řešení obchvatu bez ohledu na soulad s územním plánem. V předložené dokumentaci byl původní biologický průzkum z roku 2003 aktualizován a rozšířen na jarní a letní aspekt roku 2010. V rámci nově provedeného biologického průzkumu byl plošně přesně lokalizován výskyt populace bledule jarní a byla také kvantifikována ta část biotopu, která bude výstavbou záměru přímo zasažena. Na základě přesného zaměření lze konstatovat, že vlivem výstavby záměru v aktivní variantě bude přímo zasažena přibližně ¼ celkové plochy populace bledule jarní (cca 520 m2 – trvalý zábor biotopu tělesem komunikace). Oproti požadavku vyslovenému opakovaně v závěru zjišťovacího řízení i v předchozím vyjádření z 15.12.2008 nebylo provedeno posouzení záměru ve variantách, a to s odůvodněním, že invariantnost záměru vyplývá z jeho zapracování do platného územního plánu. Tento důvod nenípovažován za věcný, neboť územní plán je možné změnit, přičemž účelem procesu posuzování vlivů na životní prostředí je především ověření skutečnosti, že záměr je navrhován tak, aby jeho případné negativní vlivy na životní prostředí byly co nejmenší.


Příprava SPZ Triangle – III. etapa, pravidla spolufinancování

RÚK po projednání schválila záměr podání žádosti o dotaci z programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury na akci SPZ Triangle – III. etapa s tím, že z celkových

předpokládaných rozpočtových nákladů bude zajištěno minimálně 25%, tj. 52,25 mil. Kč ve vlastních zdrojích rozpočtu Ústeckého kraje.

Pravidla programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury vyžadují, aby min. ¼ oprávněných nákladů akce, na kterou se žádá o dotaci z tohoto programu, zajistil žadatel z vlastních zdrojů. Usnesením vlády č. 41/2010 byla jednak prodloužena platnost programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury až do konce roku 2011, ale současně byly i upraveny objemy alokovaných prostředků pro jednotlivé průmyslové zóny. Toto usnesení konstatovalo, že příprava SPZ Triangle je dokončena a že tedy pro zbývající dva roky se s žádnými dalšími prostředky na dotace do této zóny již nepočítá. S takovým postupem vlády vyjádřil Ústecký kraj svůj rezolutní nesouhlas a na základě intervence vedení kraje byl zpracován návrh novely tohoto UV, podle kterého by pro zónu Triangle bylo možno využít až 237 mil. Kč na dvě akce – zpřístupnění tzv. Staňkovického rozptylu pro malé a střední investory a dobudování nové biologické ČOV a části splaškové kanalizace. Toto novelizované usnesení vlády, které je podmínkou pro možnost uspět při podání žádosti o dotaci z programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, dosud nebylo přijato. Podle dřívějších dohod však lze podat žádost o dotaci i bez přímé vazby na schválený objem prostředků v programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, pouze o ní bude rozhodováno jako o individuální žádosti. Žádost však i tak musí respektovat platná pravidla programu.

Míra znalostí a stupeň přípravy obou akcí umožňuje, aby Ústecký kraj podal 1. stupeň žádosti o registraci akce SPZ Triangle – III. etapa do programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 5.8.2010 / 5.8.2010 | Účinnost do: 31.7.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém