Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 52. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

Odkazy


 
 

Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji – vyhodnocení 2018

 

Celkem bude mezi tři úspěšné žadatelky rozděleno 90 tis. Kč z tohoto dotačního programu.

Komise hodnotila žádosti na základě kritéria a kvót stanovených Radou Ústeckého kraje, přičemž kritérium pro hodnocení žádostí bylo pro akademický/školní rok 2018/2019 stanoveno takto:

- na 1. místě poskytovatel zdravotních služeb akutní lůžkové péče,

- na 2. místě poskytovatel následné lůžkové péče,

- na 3. místě poskytovatel dlouhodobé lůžkové péče.

V případě potřeb jiných poskytovatelů zdravotních služeb budou žádosti vyhodnocovány individuálně.

 

Z rozpočtu kraje na rok 2018 byla na stipendijní program vyčleněna částka ve výši 1 200 tis. Kč.

Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace – 3. Výzva Ústeckého kraje) – kotle Atmos

 

Rada rozhodla o přidělení dotace pro několik žadatelů, kteří v prvním kole kotlíkové dotace neuspěli z důvodů chyby v technickém označení výrobce jimi zvoleného kotle. Celkem jde o částku 532 500 tisíc korun.

 

V období leden - březen 2018 byly v souladu se zněním dotačního programu předány RÚK ke schválení žádosti, které splnily veškeré podmínky dotačního programu. Následně bylo řídícím orgánem (Státní fond životního prostředí ČR) na Semináři ke kotlíkovým dotacím (dne 26. března 2018) oficiálně oznámeno, že kotle ATMOS C18S, C30S a C20S vyrobené od 1. března 2000 splňují třetí třídu kotle a jsou pro podporu v druhé vlně kotlíkových dotací nepřijatelné. V souladu s dotačním programem lze podpořit pouze výměnu stávajících kotlů 1. a 2. emisní třídy.

 

Celkem bylo v Ústeckém kraji takto "postiženo" 19 žadatelů v celkové výši dotace 1 957 500 Kč (aktuálně 18 žadatelů v celkové výši dotace 1 882 500 Kč, neboť jeden z žadatelů mezitím realizoval výměnu kotle Atmos nepodporovaným kotlem). Všechny žádosti těchto žadatelů splňovaly veškeré podmínky pro udělení dotace a jejich další administrace byla pozastavena až na základě stanoviska (oficiálního oznámení) řídícího orgánu ze dne 26. března 2018. Z celkového počtu 19 postižených žadatelů rozhodla RÚK u 13 žadatelů o poskytnutí investiční dotace v rámci kotlíkových dotací. Z těchto 13 žadatelů měli již dva příjemci podepsanou smlouvu o poskytnutí investiční dotace. K těmto uzavřeným smlouvám je zpracován návrh dodatku, který zohledňuje změnu zdroje financování. Se zbývajícími 11 žadateli smlouva uzavřena doposud nebyla. Ve vztahu k těmto 11 žadatelům, u kterých

bylo již radou rozhodnuto o poskytnutí dotace, ale nedošlo k uzavření smlouvy, je třeba změnit již existující

část usnesení týkající se vzoru smlouvy, která bude s příjemci uzavřena návrhu usnesení, což i rada na svém posledním jednání učinila.

U 6-ti žadatelů nebylo dosud RÚK ani rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace. Jeden z těchto 6-ti žadatelů v průběhu roku realizoval výměnu kotle Atmos kotlem, který není podporován v rámci kotlíkové dotace a nelze mu již dotaci poskytnout. Rada tedy nakonec schválila poskytnutí dotace ve vztahu k 5-ti žadatelům.

 

Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“

 

Dle schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019, prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje - v návrhu rozpočtu vyčleněno 8 000 000,- Kč

Hlavním cílem Dotačního programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti Ústeckého kraje podporou rozvoje podnikatelského prostředí, zvyšování podnikatelské aktivity obyvatelstva, a tím vytvoření podmínek pro zvyšování hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů se sídlem v Ústeckém kraji v počáteční fázi podnikání prostřednictvím dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit.

 

Dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2016. V rámci tohoto prvního kola bylo přijato celkem 221

žádostí o poskytnutí dotace. Podpořeno bylo díky výši finanční alokace pro rok 2016, která byla 4 000 000,- Kč, jen 27 projektů s nejvyšším počtem získaných bodů.

 

V roce 2017 byla finanční alokace pro Dotační program zdvojnásobena na 8 000 000,- Kč. Přijato bylo 169 žádostí o poskytnutí dotace. Podpořeno bylo 46 žádosti. V tomto roce byl jako jedno ze specifických hodnotících kritérií projektu zařazen také vznik nového pracovního místa s jeho povinnou

dvouletou udržitelností po ukončení realizace projektu. Na základě podpořených projektů bylo zřízeno 33,5 pracovních míst v přepočtu na celé úvazky (v tomto počtu nejsou zahrnuti samotní žadatelé).

 

V roce 2018 byla finanční alokace pro Dotační program 8 000 000,- Kč. Přijato bylo 117 žádostí o poskytnutí dotace. Podpořeno bylo 45 žádostí. V podpořených žádostech byl deklarován vznik 22 nových pracovních míst v přepočtu na celé úvazky (v tomto počtu nejsou zahrnuti samotní žadatelé).

 

Zadání veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou v provozním souboru

DMU120 – porovnání cenových údajů

 

Rada se zabývala zajištěním dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na linkách U11, U25, U52 a L2 v období po ukončení platnosti smlouvy se stávajícím železničním dopravcem, tj. od prosince 2019

 

Za účelem dosažení co nejhospodárnějšího vynakládání veřejných prostředků Ústecký kraj vyzval dopravce k předložení cenových údajů a dalších podmínek, za nichž by byli ochotni provozovat dopravu na provozním souboru DMU 120. S jedním z nich by následně měla být uzavřena smlouva o veřejných službách přímým zadáním. Celkem 5 společností předložilo Ústeckému kraji své cenové údaje a další podmínky, za kterých jsou ochotny poskytovat veřejné služby v provozním souboru DMU 120.

 

S ohledem na získané informace, které jednotlivé společnosti poskytly v rámci doručených cenových a

smluvních podmínek k provozování železniční dopravy v provozním souboru DMU 120 se Radě Ústeckého kraje rozhodla, že finální znění smlouvy o veřejných službách bude vyjednáváno přednostně se společností Länderbahn, která je ochotna zajistit dopravní obslužnost za nejvýhodnějších podmínek, kdy při okamžité nabídce vysoké kvality (a ve srovnání s ostatními nabídkami nejvyšší počáteční kvality) již při zahájení provozu požaduje druhou nejnižší cenu a závažnost jí vyžadovaných změn či doplnění smluvní dokumentace je relativně nižší.

 

Sankce za porušení smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě

 

Celkem jde o částku 48 663 270,- Kč. Nejvýraznější sankce jsou pro společnost TD BUS a.s. Dle tvrzení společnosti  kvůli personální situaci nemohla obsluhovat některé spoje napříč oblastmi, což mělo za důsledek vypočítání velmi vysoké smluvní sankce v celkové hodnotě 48 229 270,-Kč.

Informace o nejetých spojích byly získávány jak od nepřepravených cestujících, obecních samospráv, tak i od dispečerů jednotlivých oblastí. Nejeté spoje byly prověřovány v systému EFC (sledování vozidel pomocí GPS) i v automatickém dispečinku DÚK. Dopravce měl možnost se vyjádřit, pokud tak učinil, vždy jako důvod uvedl nedostatek řidičů.

 

Zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T1 – Kamenický motoráček

 

Na lince T1 by mělo dojít k rozšíření provozu v době hlavní turistické sezony, tj. období červen – září

S účinností od 1. 1. 2019 bylo předjednáno, že linka T1 bude zahrnuta do Smlouvy o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a Libereckým krajem. K dnešnímu dni hradí provoz linky plně Ústecký kraj, ač část sítě linky leží na území Libereckého kraje (cca 1,35 km z celkové délky

5 km). Na základě tohoto dojde ke snížení úhrady kompenzace poskytované na provoz linky. Vzniklou úsporu vlakových kilometrů je navrhováno využít pro rozšíření provozu v letních měsících na každodenní provoz a doplnění jednoho „večerního“ páru vlaků na této turisticky atraktivní lince. Zvýšení rozsahu provozu je navrhováno též z důvodu dosažení státního financování (SFDI) systematické údržby pro dlouhodobě udržitelné zachování této tratě.

 

Celkový počet ujetých vlkm za stanovenou provozní dobu se tak zvýší o 4 586,4 vlkm na celkových 7 291,2 vlkm. Zvýší se také počet provozních dnů z 69 na 153. Cena za 1 vlkm dopravního výkonu uskutečněného v pracovní den činí 196,47 Kč.

 

Usnesení rady k vyjádření ředitele Gymnázia Teplice RNDr. Zdeňka Bergmanna

Rada Ústeckého kraje vyjádřila zásadní nesouhlas s vyjádřením ředitele Gymnázia Teplice RNDr. Zdeňka Bergmanna,  kterým poškodil dobré jméno gymnázia a Ústeckého kraje. ​

Dobrá škola - Moderní škola 4.0

Ústecký kraj vyhlásí novou soutěž jejímž cílem a snahou je propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv. průmysl a technologie 4.0, zejména v přidané hodnotě a výstupů vzdělávání. Tím zvýšit zájem žáků vycházejících z devátých tříd ZŠ o obory vzdělání poplatné 4.0, jejichž absolventi získávají vyšší kvalifikaci (kategorie dosaženého vzdělání M a L/0).

 

 

 

 

 

 

Soutěž bude vyhlášena každý rok, vždy pro jinou podporovanou skupinu oborů vzdělání.

Podporované skupiny oborů vzdělání:

- 23 Strojírenství a strojírenská výroba;

- 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika;

- 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie.

Jedná se o obory vzdělání, jejichž čerství absolventi vykazují nejnižší nezaměstnanost, případně by setrvalý negativní vývoj v počtu absolventů mohl být limitujícím faktorem v rozvoji kraje (skupina oborů 36 Stavebnictví). Oproti oborům, jejichž absolventi získají výuční list, se do prvních ročníků těchto oborů, tedy tzv. maturitních, nedaří přijímat více žáků.

Dle pravidel soutěže mají být zúčastněné školy ohodnoceny finanční odměnou za umístění a účast,

prostřednictvím zvýšeného příspěvku zřizovatele na provoz cestou mimonormativního financování ze zvláštní položky rozpočtu odboru SMT. Tuto finanční odměnu musí škola využít na další zlepšení materiálně technického vybavení školy až do výše 80% z celkové částky, odměnu žákům soutěžícího týmu až do výše  30% z celkové částky, odměnu pedagogickým pracovníkům až do výše 20% z celkové částky.

 

Pamětní síň Emila Filly na Peruci

Rada vzala na vědomí aktuální situaci v Pamětní síni E.Filly na zámku v Peruci a uložila

PhDr. Alici Štefančíkové, ředitelce Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace podniknout právní kroky vyplývající z neplnění Dohody o předání prostor, uzavřené mezi smluvními

Stranami ze dne 1. 8. 2016.

 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace zřizovaná Ústeckým krajem (dále jen GBR), využívá na základě věcného břemene část prostor zámku v Peruci (bezplatně, 1.NP a podkroví jižního křídla zámku) pro instalaci a provozování Pamětní síně Emila Filly. GBR ani Ústecký kraj nejsou vlastníky objektu zámku v Peruci ani jeho částí.

 

Pamětní síň Emila Filly je zřízena od roku 1958 na základě podmínky, za které byla rozsáhlá část díla tohoto malíře a vybavení ateliéru i letního bytu na zámku v Peruci, který malíř užíval v letech 1945-1953, převedena manželkou Hanou Fillovou na čs. stát v roce 1956. Od roku 1965 je provozována právě prostřednictvím GBR.

 

V listopadu 2015 získala zámek v Peruci do vlastnictví paní Dominika Matušová (dále jen vlastník) a oznámila zástupcům kraje, odboru kultury a památkové péče svůj záměr na celkovou obnovu a sanaci objektu této kulturní památky. Z tohoto důvodu je dle slov vlastníka nutné uvolnění celkových prostor zámku pro jejich sanaci a obnovu – včetně prostor jižního křídla, využívaných pro Pamětní síň Emila Filly. Na základě předchozích jednání a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/116R/2016 ze dne 20. 7. 2016, byla dne 1. 8. 2016 uzavřena Dohoda o předání prostor, mezi 1. Dominika Matušová, 2. GBR, 3. Ústecký kraj. Majitelka zámku se předmětnou dohodou zavázala po rekonstrukci budovy opět předat prostory Pamětní síně do užívání galerii, a to v termínu do 30. 6. 2018. Již 4. 4. 2018 písemně vyzval odbor kultury a památkové péče majitelku zámku o zpřístupnění prostor Pamětní síně, aby ze strany uživatele věcného břemene bylo možné zjistit skutečný stav sanace a oprav. Na tuto výzvu písemně odpověděl právní zástupce majitelky zámku dne 9. 4. 2018 s tím, že prohlídku nelze z bezpečnostních důvodů provést a nelze spolehlivě odhadnout, kdy se podaří úspěšně dokončit sanační práce a následné opravy. Zároveň, že termín k předání prostor do užívání galerie 30. 6. 2018 nebude moci být dodržen. Následně ředitelka GBR písemně vyzvala majitelku zámku k předání klíčů od Pamětní síně, a to 31. 7. 2018, nejpozději však do 31. 8. 2018. Prohlídka prostor ani inventarizace majetku v těchto prostorech ze strany vlastníka GBR umožněny nebyly, stejně tak GBR nebyly předány požadované klíče.

 

Vlastník se prostřednictvím právního zástupce ohrazuje proti požadavkům GBR a kraje tím, že v předmětných prostorech se vyskytuje dřevomorka, a dále, že je narušena statika nosných zdí jižního křídla, což měla údajně zapříčinit GBR špatným vyústěním kanalizace. GBR všechna tato nařčení odmítá a považuje je za nepravdivá a účelová. Domáhat se předání prostor soudní cestou je možné podáním žaloby na umožnění výkonu práv oprávněného z věcného břemene.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 1.11.2018 / 1.11.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém