Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 54. a 55. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Sanitní vozidla ZZS“

 

Pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje bude zakoupeno celkem 66 vybavených sanitních vozidel. Radní rozhodovali o zadávacích podmínkách pro tuto veřejnou zakázku v celkové hodnotě 519 076 800,00 Kč bez DPH.

 

Konkrétně půjde o tyto typy vozů:

48 ks   sanitních vozidel ZZS kategorie C podle ČSN 1789 + A2 – skříňová

  8 ks   sanitních vozidel ZZS kategorie C podle ČSN 1789 + A2 – kombi 
10 ks   sanitních vozidel ZZS kategorie B podle ČSN 1789 + A2 – kombi 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými

organizacemi a přenos kompetencí

Rada Ústeckého kraje rozhodla o nových pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a s tím i spojeném přenosu kompetencí ve věci nákupu věcí, služeb a stavebních prací.

 

Jde o již schválené principy na změnu systému zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Ústeckým krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi i úpravy přenosu kompetencí například vedoucími odborů krajského úřadu.

 

Návrhy usnesení, kterými je vymezeným subjektům svěřeno rozhodování o nákupu věcí, služeb a stavebních prací zadávaných v režimu veřejných zakázek malého rozsahu nezahrnují nadále věci, o nichž je nebo bude rozhodování vyhrazeno Radě nebo Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

 

Některé vybrané změny v pravidlech:

 

 • Návrh usnesení totožně s přechozím usnesením rady č. 57/122R/2016 upravuje přenos kompetencí na vedoucí odborů k rozhodování o nákupu zboží, služeb a stavebních prací s hodnotou, která nepřevyšuje 250.000,- Kč bez DPH.

   

 • U zakázek s hodnotou vyšší než 250.000,- Kč bez DPH jsou navrhovány v souladu s usnesením rady č. 017/46R/2018 změny v limitech pro nákup zboží a služeb z 1.000.000,- Kč bez DPH na 2.000.000,- Kč bez DPH a pro nákup stavebních prací z 3.000.000,- Kč bez DP na 6.000.000,- Kč bez DPH. Jde o změny limitů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

   

 • Každá veřejná zakázka Ústeckého kraje a jeho zřizovanými příspěvkovými organizacemi v částce převyšující 250.000,- Kč bez DPH bude zveřejněna na profilu zadavatele.

   

 

 

 

Aktualizace memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajskou zdravotní, a.s.

Původní memorandum bylo zúčastněnými stranami podepsáno 8. ledna 2015 a bylo zaměřeno na spolupráci zúčastněných stran při zajištění vzdělávání lékařského i nelékařského personálu. Přestože problematická personální situace ve zdravotnictví přetrvává, je vzhledem k změnám legislativy a novému společnému zájmu Krajské zdravotní, a.s., a UJEP – výstavbě nového objektu Fakulty zdravotnických studií UJEP v areálu MNUL, bohužel část původního obsahu memoranda překonaná a neaktuální.

 

Téma rozvoje spolupráce s lékařskými fakultami je v kontextu aktuálního vývoje jednání s těmito fakultami a praktických zkušenosti (např. příprava praktické výuky mediků 3. Lékařské fakulty UK v MNUL od akademického roku 2019/2020, ustavení nových klinik v rámci MNUL ve spolupráci s FZS UJEP) v návrhu aktualizace memoranda vývoje zjednodušeno a uceleno a důraz je kladen na

ustavení univerzitní/fakultní nemocnice v regionu. Vzhledem k založení a činnosti Inovačního centra Ústeckého kraje (společný projekt Ústeckého a kraje, UJEP a KHK ÚK) a stávající úzké spolupráci v oblasti podpory vědy a výzkumu, která probíhá na bázi dalších dvoustranných dohod a právních vztahů, je pak z memoranda jako překonaná vypuštěna deklarace podpory vzniku centra Ústeckého kraje pro podporu tvůrčí, vědecko-výzkumné a inovační činnosti.

S odkazem na souhlasné stanovisko představenstva Krajské zdravotní, a.s., pak aktualizovaný text

memoranda nově konkretizuje aktuální hlavní oblasti spolupráce - výstavbu nového objektu pro Fakultu zdravotnických studií UJEP v areálu MNUL. Reaguje tak na příslib financování této výstavby, který UJEP získala v rámci programu RE:START.

 

V návaznosti na novou výstavbu byl do memoranda zapracován záměr výstavby parkovacího domu v areálu MNUL s tím, že výstavbu této parkovací kapacity, která je nezbytná pro zajištění fungování Fakulty zdravotnických studií UJEP v rámci areálu MNUL, finančně podpoří Ústecký kraj, a to až do předpokládané výše 250 milionů korun.

 

 „Dopravní obslužnost Ústeckého kraje v letech 2017 – 2021 – vnitrozemská plavba po řece Labi Litoměřice – Ústí nad Labem – Děčín

 

Rada schválila změnu jízdního řádu na rok 2019. Při přípravě jízdního řádu na příští plavební sezónu, tedy na rok 2018, se vycházelo ze zkušeností získaných provozem lodních linek v letošním roce a v letech minulých. Základní jízdní řád lodní linky č. 901 je platný od 30. 3. 2019 do 17. 11. 2019, kdy tato lodní linka popluje pravidelně každou sobotu, neděli a státní svátek z Ústí nad Labem do Litoměřic a zpět. V době letních prázdnin popluje lodní linka č. 901 až do Nučnic a zpět.

 

Velmi oblíbené plavby této linky z Ústí nad Labem do Roudnice nad Labem každou sobotu od 22. 6. do 7. 9. (+5. 7.) zůstanou zachovány. Lodní linka č. 902 popluje pravidelně z Ústí nad Labem do Hřenska v době od 30. 3. do 2. 6. 2019 a od 28. 9. do 10. 11. 2019 (a mimořádně také v termínech 30. 4., 2. a 9. 5. 2019). Plavby do Bad Schandau se uskuteční ve dnech 18. 4., 3. 5. a 10. 5. 2019.

Dále jsme pro příští sezónu na základě žádostí Destinační agentury České Středohoří připravili řadu

mimořádných plaveb, zaměřených na různé akce konané v přilehlých obcích a městech:

„Roudnický košt“ – Roudnice nad Labem (8. 6.)

„Brandýs nad Labem“ – protažení lodní linky až do Brandýsa nad Labem (15. 6. a 21. 9.)

„Historici v Roudnici“ – Roudnice nad Labem (14. 9.)

„Podzimní otevřené sklepy“ – Roudnice nad Labem (16. 11.)

„Mělník“ – Mělník (28. 7. a 25. 8.)Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci aglomerace Ústí nad Labem


 


Rada rozhodovala o uzavření aktualizované smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci aglomerace Ústí nad Labem se společností RegioJet a,s., sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 28333187


 


Předkládaná smlouva zohledňuje například nutnost zavedení tzv. „období přechodné kvality“ v prvních dvou letech doby plnění, a to zejména z důvodu překlenutí doby nutné k výrobě nových železničních kolejových vozidel elektrické trakce. Po tuto doby tak budou v provozu motorové jednotky řady 628.


V ostatních ustanoveních zůstává předkládaná smlouva nezměněna.


Finanční náročnost plnění smlouvy bude 149 343 000 Kč v prvním roce plnění; 1 493 430 000 v průběhu trvání 10 letého smluvního vztahu.


 


Řešení situace autobusové dopravní obslužnosti v oblastech Litoměřicko a Lovosice – Louny


Rada rozhodla o odstoupení od smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblastech:


 


 • Lovosice-Louny č. 14/SML1335 ze dne 3. 6. 2014, kterou má Ústecký kraj uzavřenou se společností TD BUS a.s. (dříve BusLine a.s.)

 • Litoměřicko č. 14/SML1338 ze dne 5. 6. 2014, kterou má Ústecký kraj uzavřenou se společností TD BUS a.s. (dříve BusLine a.s.)


a to v obou shora uvedených případech z důvodu podstatného porušování smluvních povinností ze strany dopravce TD BUS a.s. (dříve BusLine a.s.) tak, jak je to uvedeno v oznámení o odstoupení od smluv.


 


Rada také současně rozhodla o uzavření nájemní smlouvy mezi Ústeckým krajem a společností OverLine s.r.o., IČ: 05645638, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily za účelem obstarání potřebného počtu vhodných autobusů pro náhradní zajištění spojů v oblastech, na něž se vztahují smlouvy uvedené v bodu B tohoto usnesení, které nejsou plněny ze strany společnosti TD


BUS a.s., jakož i za účelem odvrácení stále hrozícího dalšího výpadku dopravních výkonů realizovaných ze strany společnosti TD BUS a.s., a to za použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


 


Rada také souhlasila s tím, aby provozováním veřejné linkové dopravy v rámci plnění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblastech, na něž se vztahují smlouvy uvedené v oblastech Lovosice-Louny a Litoměřicko, byla pověřena příspěvková organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 06231292 („DSÚK“), a to na základě smlouvy o veřejných službách, jež bude uzavřena s DSÚK a s využitím mj. i autobusů obstarávaných ze strany Ústeckého kraje, jež budou DSÚK přenechány do podnájmu na základě podnájemní smlouvy.


 


 Společnost TD BUS a.s., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, právní nástupce společnosti BusLine a.s. (dále jen „TD BUS“), v současné chvíli provozuje dopravní služby v Ústeckém kraji celkem v pěti oblastech Ústeckého kraje (Lovosice – Louny, Litoměřicko, Vejprtsko, Lounsko – západ a Podbořansko) na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřených mezi Ústeckým krajem a společností TD BUS ve shora uvedených oblastech (dále jen „smlouvy o veřejných službách“).


 


Z důvodu podstatného porušování smluvních povinností již Ústecký kraj odstoupil od smluv týkajících se zajišťování veřejných služeb pro oblast Ústecko a Děčínsko. Na základě údajů o poloze jednotlivých autobusů, které Ústecký kraj dostává od společnosti TD BUS, bylo zjištěno, že společnost TD BUS pokračuje v závažném porušování smluv a že např. v období od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 vynechala celou řadu spojů mj. v oblastech Lovosice-Louny a Litoměřicko, v nichž provozuje dopravní služby na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Lovosice-Louny č. 14/SML1335 ze dne 3. 6. 2014 a smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Litoměřicko č. 14/SML1338 ze dne 5. 6. 2014 (společně dále jen „Smlouvy“).


 


Návrh na odstoupení od smlouvy vychází z dostupných dat o neplnění smlouvy a nevyjetých spojích. Vedle těchto vlastních informací odbor DS denně dostává řadu stížností od samospráv a občanů a samozřejmě provádí kontrolu v terénu.

Lze konstatovat, že zákonem vyžadovaná existence krajně naléhavých okolností je v dané situaci splněna jak z důvodu nastalého přerušení provozu veřejné linkové dopravy ve zmíněných oblastech v rámci Ústeckého kraje, tak z důvodu bezprostřední hrozby ukončení dopravních služeb ze strany společnosti TD BUS v ještě větším měřítku než dosud. Je třeba zdůraznit, že Ústecký kraj uvedenou situaci nezavinil, ani nezpůsobil, nýbrž tato situace je důsledkem pokračujícího závažného porušování smluvních povinností ze strany stávajícího dopravce. Zároveň platí, že v době uzavření smluv o veřejných službách se zmíněným dopravcem nebylo možno předvídat, že dojde v takto rozsáhlém měřítku ke kompletnímu selhání v poskytování dohodnutých dopravních služeb a že pro zachování základní dopravní obslužnosti bude nutné realizovat nouzové náhradní řešení.

Předpokládá se, že k převzetí těchto vozidel ze strany DSÚK by mělo dojít do konce roku 2018 tak, aby je příspěvková organizace byla schopna začít od 1. 1. 2019 využívat k plnění veřejných služeb ve shora zmíněných oblastech.


 


  
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 13.12.2018 / 13.12.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém