Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 54. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Fotovoltaická elektrárna Triangle – informace o zahájení výstavby

Rada Ústeckého kraje již dříve vyslovila svůj souhlas se záměrem využití části SPZ Triangle pro výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE). Na jednání Rady Ústeckého kraje dne 5. 5. 2010 byla schválena jako nejvýhodnější nabídka pronájmu části Žiželického rozptylu pro vybudování FVE od společnosti PKVL a.s., Hliňany, 403 13 Řehlovice, IČ: 27331547.

Nájemní smlouva vstoupila v platnost okamžikem podpisu dne 25. 5. 2010 S účinností nájemní smlouvy začala společnost PKVL a.s. zasílat pravidelné čtvrtletní platby nájemného na účet Ústeckého kraje. Dle nájemní smlouvy je stanovena výše nájemného na 3 000 000 Kč ročně. K tomu krajský úřad požádá o souhlas s využitím takto vzniklých prostředků jednak pro údržbu a správu průmyslové zóny a jednak pro tvorbu rezervního fondu na budoucí výstavbu nezbytných součástí průmyslové zóny.

Dne 29. 7. 2010 nabylo právní moci stavební povolení na stavbu elektrárny. Dle nájemní smlouvy je nájemce povinen vybudovat a získat kolaudační souhlas k FVE do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci příslušného stavebního povolení. Veškeré další kroky nezbytné pro uvedení FVE do trvalého provozu jsou již plně v režii nájemce a investora stavby, tj., společnosti FVE Triangle, a.s. Ústecký kraj splnil veškeré své povinnosti plynoucí z uzavřených smluv řádně a včas. (Dne 14. 7. 2010 byla zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1793 změna názvu společnosti PKVL a.s. (nájemce a investora FVE Triangle) z PKVL a.s. na FVE Triangle a.s. (viz. příloha č. 2), ostatní náležitosti se nemění.)

 

Schválení licenční smlouvy na logo páteřní školy Ústeckého kraje

Rada rozhodla o uzavření licenční smlouvy mezi Ústeckým krajem a Michaelou Novákovou k výkonu práva užít dílo, kterým je logo páteřní školy Ústeckého kraje.

RÚK dne 7.7.2010 schválila návrh loga páteřních škol pro potřeby prezentace příspěvkových organizací Ústeckého kraje s uděleným certifikátem Páteřní škola Ústeckého kraje, vytvořený autorkou Michaelou Novákovou, studentkou Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková organizace. Dílo budou používat školy, které požádají o přiznání titulu Páteřní škola Ústeckého kraje dle schválené metodiky, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj, a kterým Rada Ústeckého kraje tento titul přizná.

 

Národní muzeum - smlouva o spolupráci

Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření smlouvy o spolupráci a partnerství mezi Národním muzeem a Ústeckým krajem.  Národní muzeum připravuje velkou výstavu na téma „Staré pověsti české“. Tato výstava bude poslední velkou výstavou před uzavřením muzea z důvodu kompletní rekonstrukce. Národní muzeum nabídlo Ústeckému kraji možnost stát se jedním z hlavních partnerů připravované výstavy.

Vzájemná propagace a spolupráce mezi Národním muzeem (dále jen NM) jako pořadatelem výstavy a Ústeckým krajem jako nositelem projektu „Po stopách praotce Čecha“ bude realizována následujícím způsobem:

§         Umístění letáků a brožury projektu „Po stopách praotce Čecha“ ve vybraných pokladnách a v obchodě nové budovy NM a na 400 placených místech, které má NM po celé ČR

§         Umístění 3 stojanů s komiksem do foyer NM

§         Umístění vzájemných prolinků na webových stránkách

§         Na tištěných propagačních materiálech si NM a ÚK vzájemně poskytnou prostor pro vzájemnou propagaci

§         na podlaze v budově NM budou směrem k východu instalovány „stopy Praotce Čecha“

§         umístění makety hory Říp, kostelíku vč. postaviček Přemysla Oráče, Praotce Čecha, Oldřicha a Boženy na zatravněné ploše před novou budovou Národního muzea po dohodě s Magistrátem hl. města Prahy, k ní budou vytvořeny stopy z výstavy v budově NM v duchu projektu „Po stopách praotce Čecha

§         Umístění postavičky Praotce Čecha v životní velikosti před palisádu u vstupu do výstavy

§         Odprezentování projektu „Po stopách praotce Čecha“ na tiskové konferenci v den konání vernisáže výstavy „Staré pověsti české“ a loga Ústeckého kraje na pack shotu spotu  výstavy, na plakátech, citylightech a rámečcích příměstské dopravy

§         Spolupráce v rámci možností Pořadatele na vybraných doprovodných programech. Např.  odborné přednášky, soutěž o volné vstupenky, apod

§         Umožnění vstupu zdarma pro 100 dětí z Ústeckého kraje

Ústecký kraj realizoval v roce 2009 projekt „Po stopách praotce Čecha“, který byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu Severozápad. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit nový  marketingový produkt poznávacího cestovního ruchu pro oblast  Ústeckého kraje, který by propagoval místa zmiňovaná v knize Staré pověsti české. Jedná se o  horu Říp,  památník Přemysla Oráče ve Stadicích a  památný dub v Peruci. Byla zpracována marketingová strategie, jednotný grafický manuál a logo, webové stránky www.praoteccech.cz , tiskoviny, označení jednotlivých cílů, apod.

 

Investiční akce na silnicích v majetku kraje hrazené z Regionálního operačního programu – příprava realizace

Rada souhlasila s úhradou plnění veřejné zakázky na služby „Modernizace silnic II. a III.třídy v Ústeckém kraji“ z Regionálního operačního programu.

Jedná se o zpracování  všech nutných stupňů projektové dokumentace až po dokumentaci pro provádění stavby a zajištění inženýrské činnosti pro obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

 

akce

PD (bez DPH)

PD (vč.DPH)

odhad realizace (SÚS)

 

Západní obchvat Podbořany

10 489 700

12 587 640

165 000 000

 

Obchvat Libochovice

13 650 000

16 380 000

230 000 000

 

Duchcov – severní obchvat

7 390 000

8 868 000

190 000 000

 

Jiřetín pod Jedlovou – severní obchvat

3 179 000

3 814 800

90 000 000

 

Obchvat Vrutic - Svařenice

5 349 300

6 419 160

140 000 000

 

Obchvat Siřejovice

2 139 500

2 567 400

52 000 000

 

celkem

42 197 500

50 637 000

867 000 000

 

 

Destinační agentura Krušné hory

Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o záměru založit obecně prospěšnou společnost Destinační agentura Krušné hory a doporučila o tom zastupitelstvu rozhodnout.

Zakladatelé ops jsou: Ústecký kraj, Svazek obcí regionu Krušných hor, obec Klíny, Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s., Emeran Klíny, s.r.o., Nadační fond Obnova Krušnohoří, Klínovecko, o.s.

Jedním z hlavních cílů této společnosti bude posílit ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a pozitivní prezentaci.

Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje rozděluje kraj z hlediska potenciálu pro cestovní ruch na čtyři přirozené turistické regiony: České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří a Poohří – Žatecko.

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 20.8.2010 / 20.8.2010 | Účinnost do: 31.8.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém