Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 56. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Přijaté dary a poskytnutí finančních dotací z přijatých darů

Rada rozhodla o poskytnutí dotace Okresní agrární komoře Žatec ve výši 200 000 Kč na projekt „Prezentace regionálních výrobků na akcích pořádaných Ústeckým krajem“. Cílem projektu je podporovat a propagovat potravinářské výrobky, které jsou vyráběny na území Ústeckého kraje a tak zvýšit povědomí široké veřejnosti o kvalitních regionálních potravinách.

Dále Českému rybářskému svazu, místní organizace Most, dotaci ve výši 30 000 Kč na projekt „4. Rybí slavnosti 2014“. Cílem projektu je propagace rybářství, ochrany životního prostředí, prezentace rybářských kroužků a nábor nových členů z řad mládeže.

A dále společnosti Event media s.r.o. dotaci ve výši 30 000 Kč na projekt „Cyklomaraton Ústí 2014“. Cyklomaraton má 11 závodů, mezi nimi i závod v Ústí nad Labem 60/30 km pro širokou veřejnost. Celkový rozpočet akce je 380 000 Kč.

Rada dále navrhla ZÚK schválit dotaci společnosti Česká atletika s.r.o. ve výši 250 000 Kč na projekt „Ukázková akce Atletiky pro děti“. Projekt Atletika pro děti realizuje již několikátým rokem Český atletický svaz pilotně právě v Ústeckém kraji.

Výše uvedené dotace budou poskytnuty z daru od společnosti Severní energetická, a.s.. Rada Ústeckého kraje dar ve výši 5 mil. Kč přijala dne 12. 3. 2014. Návrhy projednala pracovní skupina k Fondu Ústeckého kraje dne 23. 6. 2014.

Rada rozhodla o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Vršanskou uhelnou, a.s.. Smlouva o vzájemné spolupráci se společností Vršanská uhelná, a.s. na období 2014 – 2016 byla schválena RÚK dne 7. 5. 2014 s tím, že jednotlivými dodatky bude následně řešena konkrétní spolupráce pro daný rok. Celkem bude kraji společností Vršanská uhelná, a.s. poskytnuta částka 15 mil. Kč, tj. 5 mil. Kč ročně.

Projekty, které kraj z těchto finančních prostředků podpoří, budou se společností Vršanská uhelná, a.s. konzultovány.

 

Udělení čestného názvu Pěší rotě aktivních záloh při Krajském vojenském velitelství Ústí nad Labem

Na základě vyjádření a doporučení Vojenského historického ústavu požádalo Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem (KVV) hejtmana Ústeckého kraje o udělení čestného názvu „GENERÁLA ANTONÍNA SOCHORA“ Pěší rotě aktivních záloh KVV Ústí nad Labem. Slavnostní akt se uskuteční dne 13. 7. 2014 za přítomnosti představitelů státní správy, samosprávy a válečných veteránů v Duchcově u Základní školy Antonína Sochora. V rámci slavnostního aktu hejtman Ústeckého kraje udělí Pěší rotě aktivních záloh KVV Ústí nad Labem čestný název „GENERÁLA ANTONÍNA SOCHORA“ a stuhu s čestným názvem jednotky. Darování stuhy bylo schváleno Radou Ústeckého kraje dne 11. 6. 2014.

Finanční příspěvky z Fondu Ústeckého kraje

Rada rozhodla o poskytnutí 2,58 mil. Kč jako neinvestiční dotace a 1,56 mil. Kč jako investiční dotace. Jednotlivé dotace se pohybují v řádech desítek tisíc korun a jednoho až dvou set tisíc korun, pouze čtyři převyšují částku 200 000 Kč.

Uspokojeno tak bylo 41 žádostí na neinvestiční a investiční dotace (z celkového počtu 65).

Neinvestiční dotace obdrží například Základní škola a Mateřská škola Bítozeves, Ústecký dětský sbor, Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice, SK Parta Litoměřicko, Zubrnická museální železnice, Fotbalová škola Litvínov, TJ Válcovny trub a železárny Chomutov, Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov, Podkrušnohorské technické muzeum, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů – Obora u Loun, Dobrovolnické centrum, Židovská obec Děčín, Mateřská škola Sluníčko Krupka a Základní škola Žatec

Kromě uspořádání konkrétních akcí, soutěží a sportovních soustředění budou dotace využity například i na sledování zajímavých a významných rostlin v Ústeckém kraji a na obnovu zařízení a dovybavení dopravního hřiště Žatec.

Dotace dále obdrží například Taneční skupina Freedom, obec Blatno,  město Hora Svaté Kateřiny, město Meziboří, obec Zbrašín, město Klášterec nad Ohří, obec Radonice a město Velký Šenov.

Město Dolní Poustevna po schválení v ZÚK obdrží dotaci ve výši 700 000 Kč na projekt „Bezpečně do škol a ze škol, zbudování chodníků a přechodu pro chodce“, obec Janov 250 000 Kč na vybudování víceúčelového hřiště a SK Sokol Brozany 250 000 Kč na rekonstrukci šaten.

Spolek Most k naději po schválení v ZÚK obdrží dotaci ve výši 500 000 Kč na aktualizaci projektové dokumentace budovy sídla organizace v Mostě, která jako nezisková organizace poskytuje sociální a adiktologické služby v Ústeckém kraji. Zaměstnává více než 60 pracovníků.

Všechny dotace pro města a obce a ostatní dotace převyšující 200 000 Kč budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

 

Zahájení a vyhodnocení zadávacích řízení veřejných zakázek v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje (PTVÚK)

Rada schválila vyhodnocení zadávacího řízení „Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě - dodávky moderních technologií do výuky odborných předmětů III“. Pro školu tak budou pořízeny například brusky a ostatní manipulační technika, nástroje a závitníky, měřidla, multimetry a pájky, nářadí a svařovací zdroj, vše celkem za 1,33 mil. Kč. Veřejná zakázka bude hrazena z dotace ROP Severozápad.

Dále bylo pro tuto školu schváleno vyhodnocení zadávacího řízení v rámci téhož projektu na dodávky výpočetní tabulí a dataprojektorů za 240 000 Kč a rozhodnuto o zahájení zadávacího řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky. Zde bude 85% ceny zakázky hrazeno z ROP SZ (15% spoluúčast školy).

Rada schválila vyhodnocení zadávacího řízení „Vybavení učeben v rámci projektu PTVÚK na Libverdě“ pro Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda. V této fázi bude vybavena učebna Veterinární ošetřovna za 821 tis. Kč, projekt bude dále pokračovat výběrem vybavení pro učebnu zpracování produktů a učebnu AKVATERA

Veřejná zakázka bude hrazena z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jedná se o operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rada rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Stroje a měřidla“ v rámci projektů OP VK, formou zjednodušeného podlimitního řízení zadavatelem Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace.

 

Správa a údržba silnic a dopravní infrastruktura

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy k nadlimitní veřejné zakázce na „Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro r. 2015/2016“ s uchazečem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Tím je společnost H & M TRADING, spol. s r.o., sídlem Ústí nad Labem. Nabídková cena letní posypové soli včetně dopravy je 2830 Kč/t a nabídková cena zimní posypové soli včetně dopravy je 3700 Kč/t. Součástí podmínek zakázky jsou další fyzikální a chemické parametry dodávané soli. Uplynulá loňská zima umožnila SÚS vytvořit zásobu nespotřebované soli, která vydrží do konce tohoto roku, nové nákupy soli budou až pro příští rok.

Rada souhlasila se záměrem zahájení zadávacího řízení k nákupu víceúčelového vozidla 4x4 pro zimní a letní údržbu v předpokládané hodnotě této veřejné zakázky ve výši 8 mil. Kč.

Rada se dále seznámila s informací o nezbytnosti řešení špatného stavu silnic II. a III. třídy v majetku Ústeckého kraje a vozového parku využívaného na jejich údržbu spojeného s nedostatečným finančním zabezpečením a uložila zadat zpracování studie, která zmapuje aktuální stav silniční sítě Ústeckého kraje vč. jejího dopravního zatížení a navrhne plán optimálního financování údržby a oprav.  Ze souhrnného odhadu nákladů na opravy a údržbu komunikací je patrné, že k uvedení silniční sítě do optimálního stavu by bylo v současné době potřeba cca 8,6 mld. Kč. Vedle toho by pro plnou údržbu bylo nutné uvolňovat pravidelně o 100-150 mil. Kč ročně víc na letní a zimní údržbu.

Současnou situaci je třeba řešit a přijmout konkrétní koncepční opatření v dlouhodobém výhledu s rychlými efekty. Z tohoto důvodu bylo navrženo urychleně zpracovat varianty financování provozní části, oprav a rekonstrukcí silniční infrastruktury Ústeckého kraje pro projednání v orgánech kraje. V dalších krocích budou nastaveny, byť v dlouhodobém horizontu, směry k řešení této situace.

 

Kotlíková dotace – schválení žádostí

Rada Ústeckého kraje po projednání rozhodla o poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“ mezi Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí a Ústeckým krajem, a to na základě 5. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu, žadatelům, jejichž žádost byla registrována a kladně posouzena z hlediska formální správnosti, úplnosti a souladu s podmínkami programu.

Rada Ústeckého kraje dne 7. 5. 2014 vyhlásila 5. výzvu Ústeckého kraje a Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Příjem žádostí byl dle 5. výzvy zahájen dne 12. 5. 2014 a ukončen dne 22. 5. 2014, kdy došlo k předčasnému vyčerpání celkové alokované částky 30 mil. Kč. Celkově bylo na podacím místě přijato 614 žádostí. Celkem 303 přijatých žádostí bylo předáno k další administraci Státnímu fondu životního prostředí České republiky.

U zbylých 311 žádostí byla odborem životního prostředí a zemědělství provedena kontrola formální správnosti, úplnosti a souladu s podmínkami programu. Jednotlivé žádosti byly vyhodnoceny a žádosti, které splnily podmínky byly registrovány (akceptovány). Žádosti, které odporovaly výše uvedeným podmínkám dotačního programu, byly z další administrace vyřazeny. Byl vytvořen seznam s vyznačením registrovaných (akceptovaných) žádostí a vyřazených žádostí. Celkový počet Ústeckým krajem registrovaných (akceptovaných) žádostí ke dni 9. 7. 2014 je 292, 8 žádostí bylo vyřazeno. Do přehledu není zahrnuto zbývajících 11 žádostí, které slouží jako náhradníci.

Dotace bude poskytována s ohledem na skutečnou výši uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 15 000 – 60 000 Kč dle zvoleného typu kotle. Celková navrhovaná maximální výše dotace pro žádosti přijaté v rámci 5. výzvy z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje proto ke dni 9. 7. 2014 činí 14 985 mil. Kč.

Dotace na daný program bude poskytována v souladu se Zásadami Fondu životního prostředí Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že se v daném případě bude jednat o poskytování dotací v závislosti na daném typu kotle v rozmezí 15 000 – 60 000 Kč, pravomoc k rozhodnutí o přidělení dotace včetně stanovení podmínek náleží v souladu se zákonem o krajích Radě kraje.

O přiznání dotace budou jednotliví žadatelé vyrozuměni písemnou formou společně s výzvou k předložení potřebných dokladů k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Dále bude tato informace zveřejněna na internetových stránkách Ústeckého kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky, a to po vzájemné dohodě se Státním fondem životního prostředí České republiky k jednomu společnému datu.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 11.7.2014 / 11.7.2014 | Účinnost od-do: 11.7.2014-11.8.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém