Orientační nabídka


 

Tisková zpráva z 58. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 

 
 

Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – schválení projektového záměru

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 7. 1. 2019 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) novou výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 -2020. Pro Ústecký kraj je celkem alokováno: 167 738 589,00 Kč (z celkové alokace pro všechny kraje ve výši 3 125 000 000,00 Kč).

 

Rada nyní schválila vytvoření finanční rezervy ve výši 3 355 tis. Kč (což činí 2% z celkem alokované částky pro Ústecký kraj) a následně navrhla tuto rezervu schválit i zastupitelstvu.

 

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude výměna stávajících zdrojů tepla (1. a 2. emisní třídy) na pevná paliva s ručním přikládáním, které již nebude možné od 1. 9. 2022 provozovat:

- tepelné čerpadlo,

- kotel pouze na biomasu (ruční i automatické přikládání),

- plynový kondenzační kotel.

Minimální počet výměn pro Ústecký kraj: 1 610 tepelných zdrojů (všechny kraje 30 000 výměn).

 

Výše podpory pro jednotlivé zdroje tepla:

Plynový kondenzační kotel – 75% způsobilých výdajů – max. 95 000 Kč

Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním – 80% způsobilých výdajů – max. 100 000 Kč

Kotel pouze na biomasu automatický – 80% způsobilých výdajů – max.120 000 Kč

Tepelné čerpadlo – 80% způsobilých výdajů – max. 120 000 Kč

Bonifikace v případě realizace v prioritní obci – 7 500 Kč.

 

Nejpozději do 29. 3. bude krajským úřadem výzva vyhlášena a následně zahájen příjem žádostí. Do konce roku 2020 pak musí příjemci nový zdroj tepla zakoupit i vyúčtovat.

 

Výše podpory pro jednotlivé zdroje tepla:

Plynový kondenzační kotel – 75% způsobilých výdajů – max. 95 000 Kč

Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním – 80% způsobilých výdajů – max. 100 000 Kč

Kotel pouze na biomasu automatický – 80% způsobilých výdajů – max.120 000 Kč

Tepelné čerpadlo – 80% způsobilých výdajů – max. 120 000 Kč

Bonifikace v případě realizace v prioritní obci – 7 500 Kč.

 

V současné výzvě nebude již podporována výměna za nový kotel automatický kombinovaný. Automatický kotel kombinovaný tvoří v aktuální výzvě cca 35% podíl ze všech tepelných zdrojů. Není jisté, zda bude o dotaci takový zájem, jestliže již nebude možné jeho pořízení dotovat.

 

 

Přehled čerpání kotlíkových dotací na základě minulých výzev:

 

    1. Okres Děčín celkem za všechny výzvy Ústeckého kraje – 853 výměn

    2. Okres Litoměřice celkem za všechny výzvy Ústeckého kraje – 727 výměn

    3. Okres Louny celkem za všechny výzvy Ústeckého kraje –  565 výměn

    4. Okres Chomutov celkem za všechny výzvy Ústeckého kraje – 388 výměn

      

Ředitelka Severočeské vědecké knihovny

 

Rada vzala na vědomí ukončení funkčního období ředitelky Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, Mgr. Jany Linhartové, a to ke dni 31. 1. 2019. Současně ji také jmenovala do funkce ředitelky na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2019

 

Program 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na tento dotační titul je 17 milionů korun. Příjem žádostí startuje 1. února a bude ukončen 22. února. Žádosti lze podávat pouze elektronicky.

 

Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci těchto

Tematických zadání:

 

A. „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček (CAS)“

- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS.

 

B. „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod“

- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky.

 

C. „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“

a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic.

b) Nákup nového dopravního automobilu.

 

D. „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS.“

 

E. „Podpora obecní policie“

a) Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana.

b) Vybavení služeben Městské policie.

c) Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného technické vybavení.

d) Spolufinancování nákupu vozidel pro MP.

 

F. „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“

a) Vybavení jednotky – osobními ochrannými prostředky k zásahu (v souladu vyhláškou č.

69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany).

b) Vybavení technickými prostředky.

c) Opravy technických prostředků, mimo CAS.

 

 

 

Informace o pokračujícím vývoji zajišťování dopravní obslužnosti v oblastech Vejprtsko, Podbořansko, Lounsko – západ, kde došlo k odstoupení od smluv o veřejných službách ze strany společnosti TD BUS a.s., a návrh dalšího postupu

 

Rada rozhodla o odstoupení od smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou

dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblastech Vejprtsko, Podbořansko, Lounsko – západ z důvodu jejich porušování ze strany dopravce, společnosti TD BUS a zároveň souhlasila s tím, že za účelem odvrácení akutně hrozícího výpadku dopravních služeb a na dobu nezbytně nutnou budou s vybranými dopravci v režimu jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uzavřeny krátkodobé smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Vejprtsko, Podbořansko a Lounsko – západ.

 

Jak byla Rada Ústeckého kraje informována na schůzi ze dne 4. 1. 2019, obdržel Ústecký kraj dne 3. 1. 2019 od společnosti TD BUS a.s. oznámení o odstoupení od smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblastech Vejprtsko, Podbořansko a Lounsko – západ (dále jen „Smlouvy“). V uvedeném oznámení společnost TD BUS a.s. odstupuje od Smluv v oblastech Vejprtsko, Podbořansko, Lounsko – západ s účinností od 7. 1. 2019. V souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 4. 1. 2019 bylo společnosti TD BUS a.s. zasláno oznámení, že Ústecký kraj považuje odstoupení od Smluv za neplatné a že trvá na jejich plnění ze strany společnosti TD BUS a.s.

I přes tuto skutečnost společnost TD BUS a.s. v souladu se svým oznámením o odstoupení od Smluv ode dne 7. 1. 2019 v uvedených oblastech přestala dopravu provozovat. Tento stav kromě všeobecně známých a dostupných informací z elektronického sledování vozidel (v systému se neobjevovalo žádné vozidlo TD BUS a.s. nasazené v provozu na lince) a kromě mediálních informací, že autobusy skutečně nejezdí, byl kontrolován skupinou kontrolních pracovníků odboru DS. Byly sledováním zjištěny dostatečné množství nejetých spojů ve všech třech zmiňovaných oblastech a tento stav byl zaznamenán v kontrolních protokolech. Ani v dalších dnech (8. a 9. 1. 2019) se stav nezměnil a doprava nebyla ze strany TD BUS a.s. realizována. Je tedy patrné, že s dalším plněním Smluv společností TD BUS a.s. nelze počítat. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smluv ze strany společnosti TD BUS a.s. nelze považovat za platné, je předpokladem jejich platného ukončení odstoupení ze strany Ústeckého kraje.

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 10.1.2019 / 10.1.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém