Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 58. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z  58. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období

                                                                                                     Tisková zpráva je informační

 

1. Schválení programu

2. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

3. Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č.61/53R/2006 ze dne 30.8. 2006

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje 

 

6.1    Návrh na vyjmutí úkrytů z evidence stálých tlakově odolných úkrytů civilní ochrany, které jsou v majetku  Ústeckého kraje: RÚK doporučila schválit vyřazení úkrytů z evidence stálých tlakově odolných úkrytů civilní  ochrany, které jsou v majetku Ústeckého kraje. Jedná se o úkryt civilní ochrany při Střední odborné škole služeb a Středním odborném učilišti, Kadaň, 5. května 680, a úkryt civilní ochrany při Středním odborném učilišti technickém Chomutov, Pražská 107.

 

6.2    Dar pro složky Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje: RÚK  schválilaposkytnutí věcného daru  pro činnost Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje a to Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje. Předmětem daru je 1 ks interaktivní bílé tabule pro přední projekci SMART Board 680 v celkové hodnotě 82,1 tisíc korun.

6.3   Informace o změně v rozdělení finančních příspěvků pro činnost složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o změně v rozdělení finančních příspěvků na činnost složek IZS Ústeckého kraje na rok 2006. Celkový finanční příspěvek Ústeckého  kraje pro HZS Ústeckého kraje na rok 2006 bude, po změnách,  činit  1,6 milionů korun. Pro PČR Správu Severočeského kraje na rok 2006 bude, po změnách,  činit  1,5 milionů korun.

6.4   Schválení účasti Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, na obchodní misi v Calgary (Kanada) ve dnech 1. - 5.11. 2006: RÚK schválila účast Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje na obchodní misi v Calgary (Kanada) ve dnech 1.- 5.11.2006. Ústecký kraj využívá nabídky, kterou mu učinilaČeská obchodní asociace v Kanadě (ČOA), jež kraji nabízí možnost spolupráce s městem Calgary. Účelem celého projektu by mělo být podpoření podnikáni malých a středních podniků Ústeckého kraje, vytvoření obchodních příležitostí, investice, podpora inovací, vzdělání, podpora turistického ruchu, apod.

6.5    Schválení účasti Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, na služební cestě hejtmanů ČR do Číny ve dnech 12. - 19.11. 2006: odloženo

6.6.    Schválení účasti Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, na NETWORKING MISI v Nice (Francie) ve dnech 5. - 8.10. 2006: RÚK schválila účast Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, na NETWORKING MISI v Nice (Francie) ve dnech 5. - 8. 10. 2006. Účastníci se během této  mise seznámí s jedním z nejúspěšnějších evropských projektů z kategorie průmyslově - vzdělávacích zón podporovaných a podporujících několik úspěšných klastrů.

6.7    Dopravní obslužnost autobusová: RÚK rozhodla o uzavření smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravcům uvedeným v usnesení.Dále rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty,  vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravcům uvedených v usnesení. Rozhodla také o uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách s dopravci uvedenými v usnesení.

 

6.8    Souhlas s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje na 10. ročník Krušnohorské ligy v požárním útoku mužů a žen: Rada souhlasís bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje na 10. ročník Krušnohorské ligy v požárním útoku mužů a žen pro organizaci Sbor dobrovolných hasičů Štrbice.

6.9    4. reprezentační ples Ústeckého kraje: RÚK schválila výběr dodavatele 4.reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Datem konání 4. plesu je 2. 3. 2007. Na základě snahy pořádat každý ročník plesu v jiném městě kraje, bylo za místo konání 4. reprezentačního plesu vybráno město Chomutov, konkrétně Městské divadlo v Chomutově.

6.10  Výsledek prověření nájemní smlouvy mezi M. Lobkowiczem a Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o prověření nájemní smlouvy uzavřené mezi Martinem Lobkowiczem a Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace. Dále jednala o možnosti Ústeckého kraje investovat do cizího majetku a o způsobu ošetření vynaložených finančních  prostředků.

 

6.11  Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IDS Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o změnách stanov společnosti a o jmenování členů představenstva.

 

6.12  Smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s. a ČEZ a.s.: odloženo

 

6.13  Odkup akcií Regionální rozvojové agentury a.s.: RÚK vzala na vědomí informaci o nabídce odprodeje 6 ks akcií společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s., se sídlem v Ústí nad Labem od  níže uvedených akcionářů: Město Litvínov 3 ks , Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha  3 ks. Rozhodla doporučit ZÚK odkup těchto akcií. „V nákupech budeme pokračovat, chceme dosáhnout stavu, kdy Ústecký kraj bude v RRA zastoupen v agentuře jako vlastník nejméně 75% akcií,“ komentoval rozhodnutí rady hejtman Jiří Šulc.

 

11.30   7. Blok náměstka  a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

 

 7.1    Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku: RÚK souhlasila s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace těmto projektům: Pořízení územně plánovací dokumentace obce Bečov do 31.12.2007, Územní plán obce Mašťov do 30.11.2008, Pořízení územně plánovací dokumentace obce Lišnice do 31.12.2007, ÚPD Roudnice nad Labem  do 30.6.2007, Územní plán obce Srbská Kamenice do 30.11.2007, Územní plán obce Děčany do 31.5.2007, Územní plán obce Snědovice do 30.6.2007. Uložilo náměstkovi a zástupci hejtmana Radkovi Vonkovi předložit tyto výjimky k schválení ZUK.

 

7.2    Projekt BROÚK – dodatky partnerských smluv: RÚK rozhodlao uzavření dodatků partnerských smluv s těmito subjekty: Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Severočeské sdružení obcí,  Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje, Město Děčín, České Švýcarsko, o.p.s. Mikroregion Žatecko.

 

7.3    Odborná zahraniční stáž v rámci projektu BROÚK: RÚKvzala na vědomí informaci o realizaci zahraniční stáže do Německa zaměřené na možnostivyužívání Evropského sociálního fondu, proces implementace a úspěšné projekty. Potřebné finanční prostředky jsou ve schváleném rozpočtu projektu BROÚK.

 

7.4    Náhradní projekty GS 4.2.2 – II. výzva: RÚK souhlasila s poskytnutím dotací z prostředků Ústeckého kraje a ERDF na akce podané v rámci grantového schématu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele v cestovním ruchu. Doporučuje ZUK schválit poskytnutí dotací na akce podané v rámci  tohoto grantového schématu. Celková částka, která byla v rámci tohoto GS k dispozici pro 2. výzvu činí 94,3 milionů korun. Rozhodnutí RÚK se týká projektů:

•           „Rekonstrukce čp.575 Louny na hotel“

•           „Golf club na Kamencovém jezeře“ - EDOZ PLUS, s.r.o.

•           „Restaurace Altán Hipodrom Most“ - Hipodrom Most a.s.

•           „Sportovní a turistické centrum Měděnec“ - J.V.H. Reko s.r.o.

•           „Vybudování lázeňského penzionu RSC“ - Relax Squash Centrum Klášterec n/Ohří

•           „Modernizace ubyt.kapacit-Benedikt“ - Obex Most.

Dle schváleného pořadí proběhne u žadatelů kontrola připravenosti a pokud splní všechny potřebné náležitosti bude s nimi uzavřena smlouva o financování akce dle finančních možností alokace vyhlášené pro 2. kolo výzvy.

 

 

 

 

7.5    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení záměru „OS Most – nová soudní budova“  oznamovatele Česká republika – Okresní soud v Mostě, Moskevská 2, 434 74 Most: RÚKnepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je v souladu s územním plánem města Mostu, které současně poskytlo dostupné pozemky pro jeho realizaci.

 

7.6    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení záměru „CPÚ – Centrum povrchových úprav v Komořanech“ oznamovatele obchodní firmy VANAP s.r.o., Líšnice 38, 434 01 Most: RUK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je v souladu s územním plánem města Mostu a pořízenou územně plánovací dokumentací. Odbor stavebního úřadu Magistrátu města Mostu, jako pověřený orgán územního plánu sděluje, že stavba umístěná v areálu Krušnohorských strojíren se dle ÚPN města Mostu nachází v oblasti označené VU 2, která je charakterizovaná jako území s dominantní funkcí staveb a zařízení výroby a služeb všeho druhu, skladů, skladovacích ploch a veřejných provozů.

 

7.7    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení záměru „VÝSTAVBA HALY – Dělení a cyklické navíjení pásků“ oznamovatele Železárny Velký Šenov s.r.o., Vilémovská 275, 407 78 Velký Šenov: RUK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Město Velký Šenov nemá k záměru připomínek.

 

7.8     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení záměru „Labe, Litoměřice – výstavba přístaviště a kotviště pro sportovní plavidla se zázemím“ oznamovatele Povodí Labe s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Město Litoměřice realizaci záměru podporuje.

 

7.9     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení záměru  „Rekultivace lomu Soutěsky I. a II. etapa“ oznamovatele WEISS spol. s.r.o., Mírové nám. 4, 405 02 Děčín: RÚK požaduje  posouzení dle zákona o životním prostředí. Dokumentace musí prověřit možné ovlivnění podzemních a povrchových vod navrhovaným ukládáním odpadů. Dokumentace se musí zabývat i variantním řešením.

 

7.10   Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Lovochemie, a.s., Terezínská 57, Lovosice, IČ 4910 0262, pro zařízení „Výroba hnojiv LAV a DA : RÚK nemá k  žádosti o vydání integrovaného povolení, zpracovaného provozovatelem námitek.

7.11   Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Lovochemie, a.s., Terezínská 57, Lovosice, IČ 4910 0262, pro zařízení „Výroba FAME“: RUK nemá k žádosti o vydání integrovaného povolení, zpracovaného provozovatelem připomínek, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení.

 

7.12   Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Eurosupport Manufakturing Czechia, s.r.o., K Loučkám 1328, Litvínov, IČ 2541 7681, pro zařízení „Výroba heterogenních katalyzátorů“:RUK nemá k žádosti o vydání integrovaného povolení, zpracovaného provozovatelem,  připomínek, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení.

 

7.13 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání změny integrovaného povolení společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Záluží 2, Litvínov, IČ 6274 1772, pro zařízení „Česká rafinérská, a.s., Rafinérie Litvínov – Jednotka HCU“: RUK nemá k žádosti o vydání integrovaného povolení, zpracovaného provozovatelem připomínek, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení.

 

7.14  Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání změny integrovaného povolení společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČ 4527 4649, provozovatel Elektrárny Prunéřov, 432 01 Kadaň, pro zařízení „Kondenzační parní elektrárny s kogenerací elektrické energie a tepla: RUK nemá k žádosti o vydání integrovaného povolení, zpracovaného provozovatelem připomínek, za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení.

 

7.15  Návrh na poskytnutí dotací z programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006: RÚK rozhodla v  rámci  „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006“ o přidělení dotací. K 4.9.2006 byly doručeny další žádosti o dotace v celkové výši 1,12 milionů, o nichž rozhodovala nyní. Souhlasila s uzavřením dvou smluv s konkrétními zájemci a doporučila ZÚK přidělení dotací dalším osmi subjektům. V rámci tohoto programu byly dosud schváleny dotace ve výši 17,6 milionů korun pro žádosti podané k 31.7.2006.

 

7.16  Projednání plánu péče o Národní přírodní památku Vrkoč: RÚK souhlasila s vydáním plánu péče o zvláště chráněné území národní přírodní památka Vrkoč bez připomínek.  Přírodní památka je velmi jednoduše dostupná od silnice, návštěva je snadná a časově nenáročná. Plocha NPP Vrkoč je cílem častých, především náhodných návštěv, zájemců nebo exkurzí, směřovaných právě ke geologickému jevu nebo vyhlídce na údolí Labe a hrad Střekov se zdymadlem. Území je cílem menších sportovních aktivit, např. orientačního běhu. Ve vrcholové části tělesa byla v dobách působení německého turistického spolku vybudována vyhlídka do prostoru údolí Labe a na hrad Střekov.

 

7.17  Návrh na poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a návrh na schválení dodatků smluv o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučuje ZUK  rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotací pro projekt obce Lkáň na realizaci stavby „Vodovod Lkáň, včetně veřejných částí přípojek“ (výše dotace: 1,17 milionů korun, minimální spoluúčast žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu). Dále schválila návrhy dodatku ke smlouvám o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

7.18    Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK schválila platové výměry ředitelů škol a školských zařízení, a to řediteli Střední školy sociální, Šluknov, ředitelce Mateřské školy speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12 a řediteli Střední školy, Trmice. V souladu s Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem pro rok 2006 ředitelce Základní školy praktické, Velké Březno.

 

7.19    Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK projednala  změny zřizovacích listin, týkající se 16 příspěvkových organizací Ústeckého kraje - škol a školských zařízení. 

 

7.20    Změna názvu školské rady, změna zřizovací listiny školské rady: RÚKprojednala a schválilazměnu názvu školské rady z původního názvu: Školská rada Gymnázia, Ústí nad Labem, Stavbařů 5 na nový název: Školská rada Gymnázia dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5. Dále schválila změnu zřizovací listiny Školské rady tohoto gymnázia.

 

7.21   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krupka,  příspěvková organizace – personální záležitosti:  RUK vzala na vědomívzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krupka, příspěvková organizace, Mgr. Jiřího Dohnala, ke dni 31. ledna 2007.

 

7.22   Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace – personální záležitosti: RUK vyřazuje z konkursu na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace, jednoho z uchazečů. RÚK zrušila stávající konkursní řízení a vyhlásila nové.

 

7.23      Dotační program: „Sport a volný čas 2006“ -  přidělení dotace: RÚKrozhodla

o poskytnutí neinvestiční dotace Šachovému klubu Spartak Ústí n.L. ve výši 50 tisíc korun na projekt „Ústecká šachová mládež na významné mezinárodní šachové turnaje“.

 

7.24   Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: RÚKschválila výjimku z počtu žáků a studentů ve třídě a studijní skupině pro: a) Speciální základní škola a Praktická škola Trmice, Fügnerova 22,

b) Základní školy praktická, Bílina, Kmochova 205/10, 

c) Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Žatec, příspěvková organizace.

 

7.25   Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání do konce školního roku 2006/2007 a s organizací kurzu k doplnění vzdělání: RÚK souhlasili s pokračováním v základním vzdělávání do konce školního roku 2006/2007 pro dva žáky Speciální základní školy, Děčín IX - Bynov, Teplická 65. RÚK dále souhlasila s organizaci kurzu k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou ve Speciální základní škole, Šluknov, Tyršova 710. 

 

7.26  Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem, a změna příspěvku městům, obcím a soukromé škole: RUK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 pro 16 škol a školských zařízení.

 

7.27   Dofinancování projektů pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje z Fondu rozvoje Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZUK schválit dofinancování projektu z rozpočtu Ústeckého kraje pro „Vzdělávací středisko služeb se zaměřením na cestovní ruch Varnsdorf“, v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) ve výši  2,08 milionů korun z Fondu rozvoje Ústeckého kraje. RÚK dále doporučila ZÚK schválit dofinancování projektu „Ekologizace provozu a provozního zázemí botanické zahrady Libverda“z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci PHARE (Poland and Hungary: Aid for Restructuring Economies) pro příspěvkovou organizaci Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola Antonína Emanuela Komerce a Střední odborné učiliště, Děčín-Libverda, Českolipská 123 ve výši 350 tisíc korun z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

 

7.28   Písemná informace o současném stavu a výsledcích záchranného archeologického výzkumu lokality Palác Zdar, Mírové náměstí, Ústí n.L.:  Rada UKvzalana vědomí 

informaci ředitele Ústavu památkové péče Severozápadních Čech v Mostě, p.o, o  současném stavu  a výsledcích záchranného archeologického výzkumu lokality Palác Zdar, Mírové náměstí, Ústí n.L.

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

 

8.1   Rozpočtová opatření č.9/2006: RÚK projednala  navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 242,5 tisíc korun na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 11,3 miliardy korun.

 

8.2    Finanční hospodaření  Ústeckého kraje za I.pololetí 2006: RÚK vzala na vědomí finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. pololetí 2006, včetně jím zřízených příspěvkových organizací.

 

8.3  Přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací  zřizovaných krajem k 30.6. 2006: RÚK vzala na vědomí předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti Ústeckého kraje a  příspěvkových organizací zřizovaných krajem k 30.6. 2006. Celková výše pohledávek k  30. 6. 2006 činí 218,9 milionů korun. Největší část tvoří pohledávky v oblasti zdravotnictví, které činí 163,1 milionů korun a školství, kde pohledávky činí 41,6 milionů korun. Oproti konci roku 2005 došlo celkovému poklesu pohledávek kraje, o 122,1 milionů korun poklesly pohledávky v oblasti zdravotnictví. Úbytek pohledávek je výsledkem dobře vedeného vymáhacího řízení.

 

8.4   Schválení projektových záměrů a zpracování žádostí Ústeckého kraje z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska, Prioritní oblast – 1. Uchování evropského kulturního dědictví , Zaměření priority – 1.4 Obnova historického a kulturního dědictví v regionu a Prioritní oblast – 3. Rozvoj lidských zdrojů , Zaměření priority – 3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů:  RÚK vyslovila souhlas s projektovými záměry a zpracováním žádostí o dotaci a realizací projektů Ústeckého kraje v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska - „Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ a „Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled financování

(všechny uvedené částky jsou s DPH)

1.      Zámek Nový Hrad

         v Jimlíně

85% FM

EHP/Norska

15%

Ústecký kraj

10 350 000,- Kč

8 797 500,- Kč

1 552 500,- Kč

  1. Revitalizace    

  dětských hřišť

85% FM

EHP/Norska

15%

Ústecký kraj

12 000 000,- Kč

10 200 000,- Kč

1 800 000,- Kč

CELKEM:

22 350 000,- Kč

CELKEM: 85%

18 997 500,- Kč

CELKEM: 15%

3 352 500,- Kč

 

 

8.5     Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala  informaci o nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.6     Změna zřizovací listiny – Krajská majetková, příspěvková organizace: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny  příspěvkové organizace s názvem Krajská majetková, sídlo Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústeckého kraje.

8.7     Krajská majetková – příspěvková organizace – personální záležitosti: Rada UK  rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Krajské majetkové, s termínem nástupu výkonu funkce 1. prosince 2006. Rada rovněž jmenovala  komisipro výběrové řízení.

 

8.8   Schválení Dodatku č.167P/2006/1 ke Smlouvě č.167P/2006 o poskytnutí  finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2006 na předfinancování akce "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část" spolufinancované z fondů EU: RÚK rozhodla o uzavření Dodatku č.167P/2006/1 ke Smlouvě č.167P/2006 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2006 na předfinancování akce "II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část".  

 

8.9     Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „SOU Fláje – demolice objektů: RÚK vzala na vědomí záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SOU Fláje – demolice objektů“ Rozhodla podle příslušného zákona přidělit veřejnou zakázku  společnosti  JOEL s. r. o, Most. 

 

8.10   Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby "Průmyslová zóna Triangle - TDI - silnice II/250 a III/25021“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči ALONG, spol. s r. o., Stavbařů 32, 434 01 Most.

 

8.11   Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby "Průmyslová zóna Triangle - TDI - silnice III/2502, 1. etapa silnice II/607 a účelové komunikace v průmyslové zóně“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky ARTECH spol. s r. o., Stroupežnického 1370, 400 01  Ústí nad Labem.

 

8.12    Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – komunikace III/25021 Minice – Bitozeves“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči HERKUL spol. s r. o., Mostecká čp. 85, 434 01,  Most – Vtelno.

 

8.13    Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – komunikace II/250 Bitozeves – Žatec“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Silnice Žatec, s. r. o., Lounská 2402, 438 39 Žatec.

 

8.14    Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – komunikace III/2502 Velemyšleves – Staňkovice“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.

 

8.15    Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na zpracování  PD a IČ k vydání stavebního povolení „Rekonstrukce objektů v ul. Stroupežnického, č.p.p. 1782, 1783,  1785“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázkyuchazečiCtibor Žežulka, ZEFRAPROJEKT, Mírové náměstí 207/34, 400 01, Ústí nadLabem.   

                                                                                                                  

8.16    Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti  sociálních věcí a zdravotnictví: odloženo

 

8.17    Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví: RÚK schválila změny závazných ukazatelů organizací v oblasti zdravotnictví, úpravy platů (Správa sociálních služeb Chomutov, Ústav sociální péče Litvínov – Janov, Ústav sociální péče Háj u Duchova, Domov důchodců a Ústav sociální péče Litvínov – Janov). Dále schválila zvýšení závazných ukazatelů na provoz a na investice v těchto zařízeních: Nemocnice Děčín, Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, Ústav sociální péče Litvínov – Janov.

 

8.18    Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK  souhlasilas odpisem nedobytné pohledávky, týkající se  Ústavu sociální péče Lobendava, příspěvkové organizace, ve výši 105 tisíc korun, kterou mu způsobili dva dlužníci. Rada konstatovala, že dluh neovlivní vyrovnané hospodaření této příspěvkové organizace.

 

8.19    Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje sociálních věcí a zdravotnictví – personální záležitosti: RÚK vzala na vědomívzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvkováorganizace, Petrohrad 1, MUDr. Zdeňky Sosnové, ke dni 30. září 2006. S účinností od 1.10. 2006  ředitelem této příspěvkové organizace jmenuje Ladislava Henlína.

 

8.20     Realizace zákona 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních  zdravotnických zařízeních: RÚK doporučila ZUK vzít na vědomí skutečnost, že dle § 40 odst. 1  zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, se příspěvkové organizace Ústeckého kraje Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Most, Nemocnice Teplice, a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, stávají uplynutím lhůty 180 dnů ode dne účinnosti tohoto právního předpisu, tj. dnem 28.11.2006, veřejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zařízeními. RÚK dále doporučila ZÚK rozhodnout dle § 12 odst. 1  písm. a) zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve spojení s § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o vydání zřizovacích listin těchto veřejných zdravotnických zařízení.

8.21     Informace z jednání Komise zdravotní Rady Ústeckého kraje:  RÚK vzala navědomí  předloženou informaci z jednání Komise zdravotní Rady Ústeckého kraje.

                                     

10.1      Příprava 16. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období:  RÚK vzala na vědomí informaci o přípravě 16. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 27.9.2006 / 27.9.2006 | Zveřejnit od-do: 27.9.2006-27.10.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém