Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 59. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 59. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 11. 10. 2006

Tato zpráva je informační

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6.        Blok hejtmana Ústeckého kraje 

6.1      Schválení zahraniční služební cesty Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, a MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady kraje, na 3. Světový zdravotnický kongres ve Španělsku: RÚK schvaluje  účast Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje,a MUDr. Vladimíra Záhorského, člena Rady kraje, na 3. Světovém zdravotnickém kongresu ve Španělsku. Kongres proběhne ve dnech 26. - 28.3.2007 v Barceloně. Akce se zúčastní na 500 zástupců klíčových evropských zdravotnických organizací a zařízení a zástupců státní správy. 

 

6.2    Souhlas s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje do měsíčníku Regiony (měsíčník krajů, měst a obcí pro rozvoj regionů, podnikání a turistického ruchu): RÚK souhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje do měsíčníku Regiony.

 

6.3    Informace o probíhajících restitučních sporech: RÚK vzala na vědomí přednesenou pravidelnou informaci o   stavu restitučních sporů týkajících se majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

 

6.4     Dopravní obslužnost autobusová: RÚK rozhodla o vyhlášení koncesních řízeních na provozovatele linkové autobusové dopravy v Ústeckém kraji. V nich budou dopravci soutěžit o 14 oblastí, z nichž 3 jsou příměstské (Teplicko, Mostecko-Litvínovsko, Ústecko) a 2 sloučené (Podbořansko - Žatecko, Lounsko jih - Lounsko východ). Koncesní řízení budou zahájena zveřejněním inzerce v denících Mladá fronta Dnes a Lidové Noviny, a oznámením na Úřední desce Ústeckého kraje v písemné i elektronické podobě. Dopravci budou v souladu se zadávacími podmínkami soutěžit o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na dobu osmi let.

 

6.5     Dopravní obslužnost drážní: RÚK schválila záměr uzavření smluv s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova a s Dopravním podnikem města Chomutova ve veřejné drážní osobní dopravě na rok 2006.

 

6.6     Zpráva ze služební cesty Radka Vonky, náměstka a zástupce hejtmana, na prezentaci krajů České republiky ve Vídni ve dnech 27. - 30. 9. 2006: RÚK vzala na vědomí informaci o konání 1. ročníku prezentace České  republiky ve Vídni, kde se spolu s ostatními kraji zúčastnil i Ústecký kraj. Zástupci odboru regionálního rozvoje KÚÚK tu představili jak kulturní a přírodní zajímavosti kraje, tak i některé krajové speciality.  

 

6.7    Souhlas s bezplatným užitím znaku Ústeckého kraje na pozvánkách ke slavnostnímu otevření Eurocentra Ústí nad Labem: RÚK souhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje na pozvánkách k slavnostnímu otevření Eurocentra Ústí nad Labem dne 20.10.2006 (budova Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

6.8     Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s.: RÚK projednala a schválila uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s.. Společnost poskytne za určených podmínek 25 milionů korun, které kraj může využít do konce roku 2006.

 

6.9     Souhlas bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje do publikace „Pohledy do dějin regionu venkov“: RÚK souhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro obec Hoštka.

 

11.30   7. Blok náměstka  a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1    Smlouva o spolupráci krajů při pořízení dokumentu „Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad" pro období 2007 - 2013 – dodatek č.1: RÚK schválila záměr zpracování dokumentu „Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad 2007-2013 - prováděcí dokument“ a souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci Společného regionálního operačního programu, Priorita 5: Technická pomoc. Dále souhlasila se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci krajů při pořízení dokumentu a doporučila Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, předložit tento materiál k projednání ZÚK.

 

7.2     Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko pro programové období 2007- 2013: RÚK schvalujepřípravu projektu a předložení žádosti o dotaci z programu Interreg IIIA, Priorita: Technická pomoc, na financování činností Ústeckého kraje spojených s implementací Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko pro programové období 2007-2013.

           

7.3      Schválení přesunu objemu finančních prostředků v grantových schématech Ústeckého kraje v programu SROP: RÚK souhlasí se snížením objemu finančních prostředků a s tím souvisejícím poklesem monitorovacích indikátorů grantového schématu „Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji“. Ukládá Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, předložit uvedené návrhy ZUK.

7.4    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Lovochemie, a.s., Terezínská 57, Lovosice, IČ 4910 0262, pro zařízení „Universální výrobna hnojiv (NPK, LV, DA)“: RÚK nemá připomínek za předpokladu, že budou provozovatelem dodrženy navržené závazné podmínky, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.5     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Lovochemie, a.s., Terezínská 57, Lovosice, IČ 4910 0262, pro zařízení „Výroba karboxymethylcelulózy“: RÚK nemá připomínek, provozem musí být dodrženy navržené závazné podmínky, splněny připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

 

7.6      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Procházka, spol. s r.o., Chelčického 627, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 4422 3081, pro zařízení „Masokombinát – jatka (vepřová, hovězí), zpracování masa a výroba masných výrobků“: Za předpokladu zajištění emisí do ovzduší a vod na úrovni nejlepších dostupných technik pro trvalý provoz uvedených zařízení, není připomínek.

 

7.7.      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „ELBEL – závod na výrobu automatických praček a sušiček“ oznamovatele ELBEL, s.r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ 2740 1481: RÚK nemá k předložené dokumentaci připomínky, byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení a zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o nové zařízení, je provozovatel povinen mít platné integrované povolení před vydáním stavebního povolení. V rámci integrovaného povolení bude požadováno použití technologií na úrovni nejlepších dostupných technik.

 

7.8       Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Změna stávajícího dobývacího prostoru Rokle pro těžbu: výhradního ložiska bentonitu Rokle, č. ložiska 3 199 003 a výhradního ložiska kaolinu Rokle, č. ložiska 3 199 001“ oznamovatele KERAMOST a.s., Žatecká 1899/25, 434 30 Most: Oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 4 zákona je třeba dopracovat a RÚK požaduje kompletní posouzení záměru. V dopracování je nutno řešit zejména varianty objemů těžby a varianty konečného generelu rekultivace a revitalizace území. Podkladem pro veřejné projednání musí být plán sanace a rekultivace, zpracovaný na základě generelu rekultivací. Dokumentace musí ve variantách respektovat podmínky pro realizaci záměru stanovené v posudku zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

 

7.9      Vyjádření kraje v samostatné působnosti pro zjišťovací řízení EIA záměru  „Revitalizace městského centra III – multifunkční objekt pro volnočasové aktivity obyvatel města“, oznamovatele Město Ústí nad Labem , Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí n.L.: RÚK nepožaduje provést posouzení podle příslušného zákona  o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy.

 

7.10   Vyjádření kraje v samostatné působnosti pro zjišťovací řízení  EIA  záměru „Přestavba  ČOV Nehasice“, oznamovatele  Dekonta, a.s., Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem: RÚK se k žádosti vyjadřuje takto: Záměr podléhá povinně posouzení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo předloženo do zjišťovacího řízení zpracovaného podle přílohy č.3 k zákonu a nelze ho považovat za Dokumentaci. Dokumentace, která bude zpracována v dalším kroku, musí řešit připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení a dokumentace musí být zpracována v rozsahu přílohy č.4 zákona. Dosavadní zjištění a údaje z rozptylové studie naznačují, že ovlivnění veřejného zdraví a životního prostředí bude jen málo významné. Záměr je v souladu s územním plánem obce Bítozeves a odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje potvrdil, že záměr nebude mít samostatně, ani ve spojení s jinými, významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ve správním obvodu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

7.11      Vyjádření kraje v samostatné působnosti pro zjišťovací řízení EIA záměru „Přístavba skladu šroubů AYOAMA, Lovosice“ oznamovatele CHEMOPRAG s.r.o., Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6, IČ 27140164: RÚK nemá připomínek. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné správy, odpovídající a dostatečná.  

 

7.12      Vyjádření kraje v samostatné působnosti pro zjišťovací řízení EIA záměru „Bioplynová stanice Libkovice pod Řípem“ oznamovatele FARMA  M& P, spol. s r.o. Libkovice pod Řípem 28, 413 01 Roudnice nad Labem: staženo

 

7.13       Vyjádření kraje v samostatné působnosti pro zjišťovací řízení EIA záměru „Čerpací    stanice  PHM Cínovec“ oznamovatele   Patrik Čermák, Bukovany 96, 473 01 Nový Bor: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy a navazujících řízení vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení vlivů na životní prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

7.14       Návrh na poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a návrh na schválení dodatků smluv o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučuje ZÚK rozhodnout a poskytnout dotace z Fondu pro tyto subjekty a projekty: Obci  Měrunice 2 miliony korun na ČOV, obci Hřensko 1,6 milionů korun na realizaci stavby Sanace skalního masivu, protierozní opatření, dále obci Ohníč na stavbu kanalizace 196 tisíc korun, městu Bílina na realizaci stavby Bezovka – Horní rybník, nátok z Bukovského potoka – Dolní rybník, sanace průsaků,  částku 492 tisíc korun. RÚK dále schválila dodatky ke smlouvám o dotaci z Fondu ke smlouvám uzavřeným s obcí Vrbice (změna termínu dokončení projektu) a ke dvěma smlouvám s městem Varnsdorf (změny termínu dokončení projektu).  

 

7.15 Návrh na poskytnutí dotací z „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006“: odloženo

 

7.16     Změny v rejstříku škol a školských zařízení:  RÚK projednala změny v  rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem. Dále doporučuje ZÚK rozhodnout o sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje, Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Sociální péče se Základní školou speciální, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, v Ústí nad Labem, Pod Parkem a to dnem 1. ledna 2007.

 

7.17       Stanovisko k převodu majetku z Pozemkového fondu ČR školskému subjektu ve výhledu dalšího rozvoje tohoto subjektu: RÚK doporučila ZÚK souhlasit s vydáním stanoviska, že nemovitosti, požadované pro činnost  příspěvkové organizace Ústeckého kraje:  Střední škola, Děčín XXXI-Křešice,  jsou pro výše uvedený subjekt nezbytné v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy školství v Ústeckém kraji, schváleném usnesením ZÚK v dubnu 2006.

 

7.18       Schválení dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006: RÚKdoporučila ZÚK schválit změnu závazných ukazatelů, týkajících se  poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tisíc korun na projekt 39. ročník Střekovské kamery.  

 

A)           7.19  Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje pro rok: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 pro Oblastní muzeum v Litoměřicích, Galerii výtvarného umění v Mostě, Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, Galerii Benedikta Rejta v Lounech a Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

 

7.20   Odměna řediteli školy zřizované Ústeckým krajem: RÚK stanovila odměnu za úspěšné plnění pracovních úkolů řediteli Gymnázia Děčín.  

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1      Prominutí  dluhu, dohoda o splátkách – nájemci ŠvP Volyně: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o dosavadním průběhu soudních sporů s nájemci bývalé školy v přírodě Volyně. Odsouhlasila prominutí pohledávek nájemcům bytových jednotek.

 

8.2      Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Most – Rekonstrukce prostoru varny a přípravny stravovacího provozu“: odloženo

 

8.3      Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky  „REKO silnice II/223, 224 Křímov – Vejprty“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, a to za podmínek:

      a) celková nabídková cena: 78, 9 milionů korun,

      b) termín plnění v týdnech: 35 týdnů,

      c) výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den: 20 tisíc korun,

      d) jakostní podmínky a poskytované záruky v měsících ode dne předání a převzetí akce: 40 měsíců.

 

8.4     Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem: RÚKrozhodla o změně zřizovacích listin a o vydání úplných znění zřizovacích listin příspěvkových organizací: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, Most, Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, Ústav sociální péče Stará Oleška a Ústav sociální péče Háj u Duchcova. 

 

8.5    Transformace domovů – penzionů pro důchodce zřizovaných Ústeckým krajem na zařízení sociálních služeb: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin příspěvkové organizace: Centrum sociální pomoci Litoměřice a Domov důchodců a domov – penzion pro důchodce Meziboří. Ústecký kraj je zřizovatelem těchto domovů – penzionů pro důchodce. Jedno toto zařízení je začleněno do Centra sociální pomoci Litoměřice a druhé je součástí Domova důchodců a domova – penzionu pro důchodce, Meziboří.

 

 

 

 

 

 

8.6       Informace o investiční akci „Dostavba, rekonstrukce a technologické vybavení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu realizace investiční akce „Dostavba, rekonstrukce a technologické vybavení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“ a to za období leden 2006 až září 2006. Souhlasí s uzavřením dodatků č. 8, 9 a 10 ke smlouvě, uzavřené mezi Ústeckým krajem Masarykovou nemocnicí a firmami, vystupujicími společně jako „Sdružení Ústí“. RÚK dne 15. 6. 2005 usnesením č. 343/13R/2005 vzala na vědomí informace o variantách dokončení realizace investiční akce a odsouhlasila její dokončení v maximálním objemu celkových nákladů 250 milionů korun (oční oddělení 57 milionů korun, pavilon infekce128 milionů korun, ostatní náklady 25 milionů korun). Dotace Ústeckého kraje pro tento rok představuje 68 milionů korun.

 

8.7       Informace o realizace zákona 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních: projednáno pouze ústně

 

8.8       Projekt EHP/Norska „Lůžka neurointezívní péče pro dětskou kliniku“: RÚK souhlasí s realizací projektu „Centrum neurointenzivní péče pro děti se specifickými problémy“, na který bude Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem podána žádost o grant v rámci 2.výzvy finančního mechanismu EHP/Norska. V rámci projektu má být zřízeno několik lůžek neurointenzivní péče s adekvátní následnou komplexní péčí pro celé věkové spektrum pacientů s ohledem na kapacity stávajícího dětského traumatologického a perinatologického centra s termínem realizace 2007 – 2008. Jedná se o významné zlepšení péče o děti se závažným typem epilepsie, s neurotraumaty či po neurochirurgických výkonech. Bude se jednat o nákup lůžek, přístrojů a proškolení personálu. Celkový rozpočet projektu je 14 milionů korun; předpokládaná dotace z finančního mechanismu EHP/Norsko bude činit 85 %.

 

8.9      Zřízení a provoz Eurocentra v Ústeckém kraji ve spolupráci s Úřadem vlády: RÚK svěřila Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, rozhodování o:

1. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Ústeckým krajem a Úřadem vlády České republiky, vnichž bude umístěno Eurocentrum.

2. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  mezi Ústeckým krajem a Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. ze dne 22.8.2005, jehož předmětem je úprava smlouvy v souvislosti se zajištěním prostor pro umístění Eurocentra při KÚÚK.

 

8.10     Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na služby "Ekonomický systém pro krajský úřad": RÚK vzala na vědomí.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 12.10.2006 / 12.10.2006 | Zveřejnit od-do: 12.10.2006-12.11.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém