Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 6. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Účelová dotace na nákup vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, v roce 2013

Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí účelové investiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje v celkové částce 2, 5 milionu korun. Částka je určena k nákupu vybavení krizového pracoviště integrací spojení radiofonní sítí MATRA-PEGAS, vybavení videokonferenční HW jednotkou pro obrazové a zvukové propojení s KÚ ÚK a HZS při řešení krizových situací, vybavení nástěnným zobrazovacím prezentačním zařízením vč. prezentační techniky, vybavení konferenčním zařízením pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků, vybavení IT technikou pro mobilní pracoviště krizového řízení a dovybavení porodním simulátorem pro zajištění proškolení složek IZS (policie a HZS). Loňská dotace ve výší 2,2 milionu byla v termínu řádně vyúčtována.

Cílem vybavení složek integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji je zlepšení technického vybavení pro řešení mimořádných událostí.

 

 

Řešení blokace územního rozvoje obcí Ústeckého kraje (ÚK) z důvodu ochrany zásob nerostných surovin provedením revize a vyhodnocením přetěžených a zbytkových zásob výhradních ložisek

Specifickým a poslední dobou velice frekventovaným problémem v oblasti územního plánování je vydávání negativních stanovisek OBÚ Most k rozvojovým záměrům obcí při pořizování územních plánů, a to z důvodu ochrany ložisek výhradních nerostných surovin a CHLÚ, byť mnohá ložiska jsou již přetěžená a zásoby nerostů zbytkové. Zákonná ochrana CHLÚ a výhradních nerostů tak obcím znemožňuje potřebný a smysluplný rozvoj, naplňovaný prostřednictvím územního plánování.

Pro zmírnění podstatného omezení rozvoje obcí v ÚK je nutné podrobně vyhodnotit přetěžené a zbytkové zásoby ložisek nerostných surovin včetně jejich ochrany a po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Českým báňským úřadem (ČBÚ) navrhnout přehodnocení aktuálních potřeb zákonné ochrany těchto vyhradních ložisek a chráněných ložiskových území (CHLÚ) v Ústeckém kraji.

Radní proto doporučili Zastupitelstvu Ústeckého kraje, aby požádalo Ministerstvo životního prostředí
o přehodnocení (rebilanci) výhradních ložisek a CHLÚ
v Ústeckém kraji.

 

 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Rada kraje posuzovala 44 žádostí o dotaci, z nichž v 17 případech rozhodla o poskytnutí dotace a ve 4 případech doporučila zastupitelstvu dotaci poskytnout. Předpokládaná výše čerpání z Fondu Ústeckého kraje je ve výši 1 669 000,- Kč na neinvestiční dotace a 49 000,- Kč  investiční dotace.

 

 

Dotační program: „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2013“

Rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit  a vyhlásit dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2013“.  Tento program je určen k realizaci primárně preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji a je na něj vyčleněna částka

1 milion korun.

 

Zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek na stavební práce

Rada rozhodla o zahájení zadávacího řízení dvou veřejných zakázek na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě přiopravených projektových dokumentací.

 

V případě zakázky s názvem „VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO elektroinstalace“ je předmětem zakázky kompletní rekonstrukce rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace stávajícího objektu hlavní budovy školy VOŠ a SPŠ stavební Čs. armády 10 v Děčíně.

Rozsah prací  předpokládá kompletní demontáž stávající elektroinstalace, montáž nových kabelových rozvodu, osazení svítidel,osazení ovladačů světelných okruhu a zásuvek, montáž rozvaděčů včetně zapojení a zhotovení přípojek pro budovy tělocvičny a starého internátu. Dále pak montáž SDK podhledu v úrovních 1. až 3.NP a pomocné zednické práce. V rámci slaboproudé elektroinstalace bude řešena nová instalace  datové sítě, školního rozhlasu a systému PZS. Předpokládaná hodnota zakázky je 6 431 485,-Kč bez DPH.

Náplní zakázky s názvem „Zámek Nový Hrad - úpravy 2.NP severního křídla na 3.nádvoří“ jsou stavební práce v severním křídle na 3. nádvoří zámku Nový Hrad Jimlín v rozsahu vyčištění sklepa a osazení nového schodiště, napojení kanalizačních a vodovodní stoupačky pro hygienické zařízení v 2. NP. Vybourání betonového bloku na schodišti. Vyčistění podlahy a pokládka nové dlažby z cihelných topinek do hliněno-vápenného lože. Oprava vápenných omítek. Vybourání novodobých cihelných příček. Restaurátorská oprava omítek a podlahy (topinková dlažba) vč. schodišťových stupňů.Osazení nového kovaného madla. Hygienické zařízení sloužící k reprezentačním prostorám v jižním křídle. Restaurátorská oprava zachovaných původních omítek. Očistění a konzervace části záklopového stropu. Rozvody a zařizovací předměty ZTI, elektroinstalace. Pokládka nových dubových podlah na dřevěné polštáře. Restaurátorská oprava středověkého bidetu.

Podmínkou realizace akce je přiznání příspěvku MK ČR z dotačního titulu PZAD (program záchrany architektonického dědictví) r. 2013. Předpokládaná hodnota této zakázky je 4,2 mil. Kč bez DPH

 

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Dolní Poohří, Chomutovsko a Šluknovsko

Rada Ústeckého kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení na zakázku, jejímž cílem je zajištění dopravní obslužnosti ve třech oblastech kraje – v dolním Poogří, na Chomutovsku a Šluknovsku. Zakázka navazuje na již vysoutěženou oblast Lounska. Postupně projdou soutěží také zbývající oblasti Ústeckého kraje, aby v nich byla nově zajištěna veřejná obslužnost autobusovou dopravu od 1.1.2015.

Rozhodujícím faktorem je ekonomická výhodnost nabídky, jejíž významnou složkou bude cena dopravního výkonu. V rámci zakázky zadavatel specifikoval řadu podmínek, z nichž pro cestující bude ztraktivní zejména fakt, že dopravce musí zajistit dopravu novými nízkopodlažními a klimatizovanými vozy vybavenými moderním odbavovacím a informačním systémem.

Předběžný předpokládaný rozsah zakázky pro oblast Dolního Poohří  je 2 108 679 km za rok, tj. během 10 let provozu předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 674 777 280,- Kč.

Předběžný předpokládaný rozsah zakázky pro Chomutovsko je 865 442 km za rok, tj. během 10 let provozu předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 276 941 440,- Kč.

Předběžný předpokládaný rozsah zakázky na Šluknovsku  je 1 744 459 km za rok, tj. během 10 let provozu předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 558 226 880,- Kč.

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „200. Výročí bitvy u Chlumce 2013“ zadávané formou otevřeného řízení

Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení veřejné zakázky uchazeči DAROTHORE a.s., Kubánské náměstí 11/1391, Praha 10 za celkovou nabídkovou cenu bez DPH 5 417 200,80 Kč.

Komisi byly při otvírání předány dvě obálky s nabídkami, obě nabídky nevyhověly posouzení kvalifikace, komise uchazeče vyzvala k doplnění a ti požadovanou kvalifikaci doplnili v řádném termínu.Obě nabídky byly tedy dále hodnoceny.Vybrána byla nabídka s nižší nabídkovou cenou.

 

Poskytnutí finančních  dotací z přijatých darů

Radní rozhodli o rozdělení dotací z finančních prostředků, jež kraj získal ve formě daru od společností, které mají s Ústeckým krajem uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci, a to následovně:  Ortopedické centrum, s.r.o. obdrží 200.000,- Kč na akci Vinařské Litoměřice 2013, ČUBP získá dotaci  80.000,- Kč na projekt Spolchemie Boxing Night, žadatel EUROBABIČKA 15.000,- Kč na akci MISSIS SUPERBABIČKA 2013 a DECARO RMG, s.r.o. obdrží dotaci 157.500,- na zajištění projektu Nejúspěšnější sportovec roku 2012.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 31.1.2013 / 31.1.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém