Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 60. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Schválení Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a čínským městem Hangzhou

 

Rada Ústeckého kraje doporučila zastupitelstvu schválit Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a čínským městem Hangzhou.

V červenci tohoto roku uskutečnila hejtmanka Ústeckého kraje zahraniční cestu do provincie Anhui a zároveň navštívila světovou výstavu EXPO 2010 v Šanghaji. Během krátkého pobytu v Šanghaji proběhla i návštěva nedalekého velmi ekonomicky silného města Hangzhou, kde se hejtmanka Ústeckého kraje setkala s náměstkyní primátora a navázala užší kontakty s vedením města a tamním podnikatelem, který v současnosti pracuje na konkrétním projektu spolupráce s Českou republikou. Čínská delegace navštívil Ústecký kraj v září tohoto roku. Prohlédla si i průmyslovou zónu Triangle.

Účelem předkládaného memoranda o spolupráci je rozvíjet přátelství a spolupráci mezi oběma subjekty a participovat na výměně informací vztahujících se k záměrům a aktivitám zaměřeným na vytvoření výhodných podmínek pro udržitelný růst hospodářské spolupráce. Čínská strana projevila zájem o prezentaci zóny Triangle. Součástí prezentace by bylo i setkání s podnikateli z města Hangzhou - potencionálními investory za účelem vybrat eventuální podniky, které by se mohly přesunout do ČR na zónu Triangle.

 

 

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Plavební stupeň Děčín“ oznamovatele Ředitelství vodních cest České republiky, Vinohradská 184, 130 52 Praha.

 

Rada se vyjádřila k dokumentaci záměru „Plavební stupeň Děčín“ oznamovatele Ředitelství vodních cest České republiky, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 , takto:

Ústecký kraj souhlasí s předloženou dokumentací a s realizací doporučené varianty 1B z hlediska posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

Záměr má charakter novostavby plavebního stupně v oblasti mezi Děčínem – Loubí a Prostředním Žlebem. Součástí díla je i malá vodní elektrárna o výkonu 7,9 MW. Cílem je zlepšit plavební podmínky na Labi v úseku mezi státní hranicí a Boleticemi na parametry odpovídající parametrům navazujícího německého úseku Labe. Požadováno je zaručení ponoru 140 cm v průměrně vodném roce po dobu 345 dní, zatímco dnes činí tato doba   pouze 155 dní.

K realizaci je doporučována varianta 1B. Zmírňující a revitalizační opatření spočívají v úpravách břehových partií řeky ve vybraných lokalitách a v širším území oblasti ústí Ploučnice a směřují vesměs k vytvoření podmínek příznivých pro životní prostředí řady vodních organizmů, vzácných druhů rostlin a živočichů.

Předložená dokumentace navazuje na oznámení a zjišťovací řízení které proběhlo v roce 2005. Na základě provedeného zjišťovacího řízení doporučilo MŽP zaměřit se v dokumentaci EIA na problematiku ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, vlivy záměru na lokality Natura 2000, hluk a vyhodnocení zvolené varianty řešení na veřejné zdraví.

 

 

Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem a změny v rejstříku škol a školských zařízení

 

Rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje 17 a  Obchodní akademie a jazykové škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, a to dnem 1. září 2011.

Cílem společně předloženého projektu je zachovat v regionu vzdělávací nabídku obou uvedených škol. Sloučením dojde k efektivnímu zkvalitnění nabídky vzdělávání úpravami školních vzdělávacích programů a budou eliminovány duplicitní obory vzdělání. Dále budou efektivněji využity odborné učebny, vytvořeny plnopočetné skupiny při dělení žáků v rámci výuky jazyků a seminářů. S tím jsou spojené úspory nákladů na údržbu, provoz a personální zabezpečení.

Projekt byl projednán v obou školách se zaměstnanci a byl vysloven soulad s tímto navržením.

Majetek, práva a závazky Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková organizace přecházejí na přejímací Obchodní akademii a jazykovou školu s právem státní jazykové

zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení po sloučení:  Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

Škola bude sdružovat: Střední školu s cílovou kapacitou 1110 žáků, Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky s cílovou kapacitou  710 žáků, Školní jídelnu - výdejnu s cílovou kapacitou 610 stravovaných.

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvek „Reko mostu Počeplice – provizorní přemostění“

 

RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na stavební práce „Reko mostu Počeplice – provizorní přemostění“. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované firmou Báňské projekty Teplice a.s.

Akce řeší dočasné zajištění silniční dopravy v úseku mostu Počeplice, který je nutné z důvodu havarijního stavu uzavřít. Protože případné objízdné trasy jsou neúměrně dlouhé, znamenaly by vysoké dopravní zatížení obcí na trase zejména nákladní dopravou a pravděpodobně značnou devastaci solnic III. třídy, bude provoz zajištěn zřízením mostního provizoria. To je navrženo pro zatížení umožňující přejezd vozidel o celkové hmotnosti do 45 t (nákladní soupravy zajišťující zejména provoz papíren Štětí).

Z důvodu nutnosti provedení stavebních prací s předpokládanou hodnotou 15 milionů korun je Ústecký kraj jako zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku způsobem, jaký ukládá zákon. V tomto případě je navrženo jednací řízení bez uveřejnění, kdy se jedná o zakázku, kterou je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 14.10.2010 / 14.10.2010 | Účinnost do: 31.12.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém