Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 60. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 60. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 25. 10. 2006

                                                                                                          Tisková zpráva je pouze informační

 

1.       Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.       Schválení programu

3.       Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.       Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.       Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1      Rozhodnutí jediného akcionáře - zvyšování základního kapitálu společnosti IDS Ústeckého kraje a.s:

RÚK rozhodla, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, o zvýšení základního kapitálu o částku 500 tisíc korun, a to upsáním nových akcií. Upsáno bude 500 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 tisíc korun. RÚK dále vzala na vědomí odstoupení Ing. Pavla Tošovského a Ing. Jindřicha Fraňka z funkcí člena dozorčí rady společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s.

 

6.2      Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK doporučila ZÚK zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem kandidáty: Daniela Bílková, Jiří Kostelník, Jiřina Ocztošová, Dagmar Škvárová, Ludmila Vokounová, Antonín Vrša, Gustav Žabčík a Eva Říhová, za podmínky předložení výpisu z rejstříku trestů a lustračního osvědčení do jednání ZÚK dne 20. 12. 2006.

 

6.3      Dopravní obslužnost autobusová: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách s dopravci DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o. a Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Smlouvy nabývají platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran, a jsou platné a účinné do dne 31.12. 2006. Dále rozhodla o doplnění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách s dopravcem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. linkou navrženou na základě usnesení 13/52R/2006, náhradou za omezenou drážní dopravu na trati ČD a. s. Chomutov – Vejprty, se zahájením provozu od 10. 12. 2006.

 

6.4      Dopravní obslužnost drážní: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na rok 2006 s dopravcem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. a s dopravcem DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Vzala na vědomí podanou informaci o stavu projednání variant dopravní obslužnosti Vilémovska (Chomutovsko) s ohledem na předloženou studii společnosti Konzultační dopravní společnost Plzeň – Optimalizace dopravní obslužnosti této oblasti. Doporučila ZÚK stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou – železniční pro území Ústeckého kraje pro rok 2007 tak, že základní dopravní obslužnost ve veřejné osobní drážní dopravě Ústeckého kraje na tratích ČD 164 a 165 bude zajišťována osobními vlaky dopravce České dráhy, a. s. podle jízdního řádu připraveného v souladu se schválenou koncepcí železničního jízdního řádu dopravce České dráhy, a. s. a v souladu s plněním smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené na roky 2006 – 2008 mezi Ústeckým krajem a Českými drahami, a. s. a jejích dodatků pouze v traťovém úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň předměstí na trati 164.

 

6.5      Žádost Nadace RENESANCE 21 o finanční příspěvek na náklady spojené s činností nadace: RÚK neposkytla nadaci finanční příspěvek na činnost.

 

6.6    Zpráva ze služební cesty Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, na Networking misi ve Francii ve dnech 5.-8.10.2006: RÚK vzala na vědomí předloženou zprávu ze služební cesty Ing. Jiřího Šulce na Networking misi ve Francii ve dnech 5. - 8. 10. 2006. Účastníci se během mise seznámili s jedním z nejúspěšnějších evropských projektů z kategorie průmyslově - vzdělávacích zón CERAM, což je vyhlášená evropská „Business School“. Dále se setkali s prezidentem regionu PACA (Provence-Alpes-Cote d´Azur) panem Michelem Vansellem, členem regionální rady, panem  Jeanem-Luisem Canalem, s prezidentem Regionální obchodní a průmyslové komory v Marseille a se zástupci jednotlivých ekonomických sektorů regionu. Přínosem mise bylo především získání nových poznatků a navázání kontaktů s významnými představiteli obchodu a veřejné správy v EU. S českým obchodním radou v Paříži, panem Vladimírem Bärtlem, byla předjednána možnost prezentace Ústeckého kraje v Paříži.

 

6.7    Smlouva o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s: RÚK schválila znění smlouvy.

 

6.8    Souhlas s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje v diáři na rok 2007 vydávaném Velvyslanectvím

ČR v Římě: RÚK souhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje v diáři na rok 2007 vydávaném Velvyslanectvím ČR v Římě.

                   

6.9     Souhlas s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje na internetových  stránkách Hukvaldské    

heraldické galerie: RÚK souhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje na internetových 

stránkách Hukvaldské heraldické galerie.

 

 

 

6.10  Schválení zahraniční služební  cesty Bc. Jany Ryšánkové a Miroslava Závady, členů Zastupitelstva Ústeckého kraje, na veletrhu WTM v Londýně ( Velká Británie) ve dnech 4. – 7.11. 2006: RÚK schválila účast Bc. Jany Ryšánkové a Miroslava Závady, členů Zastupitelstva Ústeckého kraje, na veletrhu. Akce je nejprestižnějším veletrhem cestovního ruchu v Evropě, který je určen výhradně odborné veřejnosti. Ústecký kraj v jeho průběhu bude vystavovat spolu s dalšími 9 českými kraji v expozici ČR, kterou zajišťuje agentura Czechtourism.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1      Program podpory rozvoje obcí – prodloužení smluv o poskytnutí dotace: RÚK souhlasila s udělením výjimky z podmínek Programu podpory rozvoje obcí, tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložením závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování, prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektům:

1.         Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Bystřany do 31.12.2007

2.         Územní plán obce Hrušovany do 30.11.2008

3.         Územní plán obce Měděnec do 30.6.2007

4.         Územní plán obce Jetřichovice  do 31.12.2007

5.         Územní plán obce Kalek do 31.12.2007

6.         Územní plán města Žatec a jeho místních částí do 31.11.2007

7.         Územní plán obce Vilémov do 31.12.2007

Doporučila ZÚK udělit výjimku všem uvedeným projektům.

 

7.2      Projekt BROÚK  - smlouvy o partnerství a spolupráci: RÚK rozhodla o uzavření smluv o partnerství a spolupráci se subjekty Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Úřad práce v Ústí nad Labem a Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Ústí nad Labem.

 

7.3      Schválení projektu „Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje v roce 2007“: RÚK vzala na vědomí informaci o projektu „Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje v roce 2007“ vybraném k realizaci a financování v rámci grantového schématu 4.1.2. Jedná se o projekt v rámci 3. kola výzvy pro podávání žádostí do Grantového schématu „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“, kde je mezi oprávněnými žadateli uveden také Ústecký kraj. V rámci realizace projektu bude financována účast Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu v České republice a v zahraničí. Budou financovány veškeré náklady spojené s prezentací ÚK na veletrzích, včetně nákladů na ubytování, dopravu a cestovné a také mediální kampaň, v rámci které budou v odborných časopisech a novinách otištěny inzeráty turistické nabídky našeho regionu v jednotlivých tématických blocích. Celkové náklady projektu představují 2,317 milionů korun, podíl Ústeckého kraje představuje 25% částky, tj. 579 tisíc korun.

 

7.4      Schválení projektu „Propagační materiály Ústeckého kraje“: RÚK vzala na vědomí informaci o projektu „Propagační materiály Ústeckého kraje“ vybraném k realizaci a financování v rámci Grantového schématu 4.1.2. Jedná se o projekt v rámci 3. kola výzvy pro podávání žádostí do grantového schématu „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“, kde je mezi oprávněnými žadateli uveden také Ústecký kraj. Projekt bude navazovat na již úspěšně realizovaný projekt financovaný v tomto grantovém schématu „Aktivní dovolená v ÚK“, v rámci kterého bylo vydáno 90 tisíc kusů cyklomap a tipy na výlety při dotaci z ERDF ve výši 1,785 milionů korun. V rámci projektu budou vydány propagační materiály v příslušných jazykových mutacích pro veletrhy v roce 2007 a nová řada propagačních skládaček nabízejícím turistická témata, která budou prezentována v mediální kampani. Celkové náklady projektu představují 2,055 milionů korun, podíl Ústeckého kraje představuje 25% částky, tj. 513 tisíc korun.

 

7.5      Dohoda o spolupráci mezi Ústeckým  krajem a Ministerstvem zemědělství ČR pro udělení přístupu do registru půdních bloků LPIS: RÚK schválila uzavření „Dohody o spolupráci“ mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem zemědělství ČR. Dohoda se týká zajištění péče o maloplošná zvláště chráněná území a ptačí oblasti v působnosti Ústeckého kraje podle zákona o ochraně přírody a krajiny - vytvoření podkladů pro dotační tituly cílené na druhově bohaté travní porosty v rámci přípravy agroenvironmentálních opatření pro období 2007-2013.

 

7.6      Návrh na poskytnutí dotací z „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006“: RÚK doporučila ZÚK v rámci „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006“ uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace subjektům Velká Bukovina, Velký Šenov, Jetřichovice, Staré Křečany, Kunratice, Česká Kamenice, Lesy Jezeří, Šluknov, Dolní Poustevna, Lobendava, Vilémov a Těchlovice. V rámci programu byly dosud schváleny dotace ve výši 17,775 milionů korun pro žádosti podané ke 4. 9. 2006. Ke 13. 10. 2006 byly doručeny další žádosti, celkem je k tomuto datu požadováno 19,377 milionu korun.

 

7.7      Návrh Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém    

 kraji na rok 2007 a 2008: RÚK doporučila ZÚK schválit „Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2007 a 2008“, podmínky tohoto programu pro rok 2007 a 2008 a časový rámec vyhlášení programu. V návrhu rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství je na dotační programy rozvoje zemědělství a venkovských oblastí a rozvoje ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO) počítáno s navrhovanou částkou 9 milionů korun, jejíž výše byla navržena s ohledem na výši dotačního programu v roce 2005 a na údaje rozpočtového výhledu.

 

 

 

 

7.8      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Prodejna Děčín“ oznamovatele EUROPROJEKT, spol. s r. o., Kudrnova 144/17, 150 00 Praha 5, zastoupený na základě plné moci společností VARIA, s.r.o., Masarykova 1607/132, 400 01 Ústí nad Labem (Děčín): Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

7.9      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku a návrhu stanoviska EIA záměru „Výkrmna brojlerů Chbany“ oznamovatele Mydlářka, a.s., 256 01  Benešov: Nemá námitek k vydání navrženého souhlasného stanoviska příslušného orgánu k posouzení vlivů záměru „Výkrmna brojlerů Chbany“ za předpokladu zahrnutí podmínek, které vyplynou z veřejného projednání a vyjádření orgánů veřejné správy a veřejnosti k posudku do podmínek Stanoviska příslušného úřadu.

 

7.10    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Kemp v Krásné Lípě“ oznamovatele Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Skladová hala Trans Cabest Krupka“ oznamovatele  Trans Cabest s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha: Nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

 

7.12    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Rozšíření těžby kaolínu v lokalitě Skytaly“ oznamovatele Kaolín Hlubany a.s., Podbořany: staženo

 

7.13    Návrh na schválení dohody o poskytnutí finančních prostředků v rámci iniciativy Interreg III B projektu ELLA na studii „Stanovení postupu šíření znečištění z průmyslových podniků na Labi při průchodu velkých vod“: RÚK doporučila ZÚK schválit uzavření Dohody o poskytnutí finančních prostředků v rámci iniciativy Interreg III B projektu ELLA. V rámci projektu byly Ústeckému kraji, jako jednomu z partnerů projektu, vyčleněny finanční prostředky na vypracování „Vodohospodářských podkladů pro lepší protipovodňovou ochranu“ ve výši až do 24 tisíc EUR s tím, že tyto prostředky musí být použity v souladu s předloženou dohodou, tj. pro studie související se zpracováním Atlasu rizik Labe. Nepředpokládá se dopad na rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 a rozpočtový výhled Ústeckého kraje do roku 2010. Tým Ústeckého kraje již studie zpracoval nebo zpracovává, jedná se o Povodňový model Labe v úseku Mělník – Hřensko a Studie protipovodňových opatření na Labi v úseku Počeplice – Hřensko. Podrobnosti o projektu jsou dostupné na internetové adrese: http://www.kr-ustecky.cz/ella/.

 

7.14    Návrh na poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a návrh na schválení dodatků smluv o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotace pro: Brodec (realizace stavby „Vodovod Brodec – Havarijní oprava místního  vodovodu “, 400 tisíc korun) a Stebno (realizace stavby „Vodovod Stebno - Suchá“, 1,5 milionů korun). Dále schválila návrhy dodatků ke smlouvám o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje k smlouvám uzavřeným s městem Rumburk (změna termínu dokončení projektů na 31. 12. 2006).

 

7.15    Odměna řediteli školy zřizované Ústeckým krajem: RÚK stanovila odměnu za úspěšné plnění pracovních úkolů Mgr. Pavlu Tyrnerovi, Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov.

 

7.16    Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změnách zřizovacích listin Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. armády 10, Střední škola, Trmice, Václavské náměstí 10.

 

7.17    Střední odborná škola  technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace – konkursní řízení: RÚK rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380. RÚK rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380 a jmenovala členy konkursní komise. Od 1. 7. 2006 řídí školu zástupce statutárního orgánu Mgr. Šárka Veselá.

 

7.18    Stipendium Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje se 66 žadateli o Stipendium Ústeckého kraje. V souladu s Pravidly pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje přijímal krajský úřad do 1. 10. 2006 žádosti, které v termínu podalo celkem 71 studentů.

Ve stipendijním programu je dosud zařazeno 161 studentů. V letošním rozpočtu Ústeckého kraje je pro studenty zařazené do stipendijního programu vyčleněno celkem 5,2 milionů korun.

 

7.19    Jmenování člena Školské rady školy zřizované Ústeckým krajem: RÚK nerozhodla o vzdání se funkce člena Školské rady Speciální základní školy, Česká Kamenice, Jakubské náměstí 113, Mgr. Kamily Havlíčkové.

 

7.20    Výjimka z počtu žáků dle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: RÚK schválila výjimky pro Speciální základní školu a Speciální mateřskou školu, Teplice, Trnovanská 1331, Základní školu praktickou, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667 a Mateřskou školu speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12.

 

7.21    Stanovisko kraje k žádosti o zápis školy do školského rejstříku: RÚK souhlasila s vydáním kladného stanoviska Soukromé základní škole a gymnáziu Děčín s.r.o. k žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení s účinnosti od 1.9.2007. Škola bude sdružovat Základní školu s cílovou kapacitou 270 žáků, Gymnázium s cílovou kapacitou 120 žáků, Školní družinu s cílovou kapacitou 150 žáků, Školní klub s cílovou kapacitou 120 žáků a Školní jídelnu – výdejnu s cílovou kapacitou 390 jídel.

 

7.22    Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala a odsouhlasila Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.23    Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace  v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 16/KP/2006 uzavřené dne 9.6.2006: RÚK souhlasila se zněním dodatku ke smlouvě s příjemcem Ing. Marcelou Lisovou o poskytnutí neinvestiční dotace a doporučila ZÚK dodatek schválit. Vlastník kulturní památky požádal o opravu chybně uvedeného čísla účtu a o změnu termínu provedení prací na akci restaurování dvou dřevěných polychromovaných záklopkových stropů na faře v obci Smolnice, na kterou byl poskytnut příspěvek ve výši 342 tisíc korun. Jako důvod prodloužení termínu provedení prací vlastník uvedl větší rozsah rekonstrukcí truhlářských a malířských částí stropů a jejich komplikované osazení.

 

7.24    Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 102/KP/2006 uzavřené dne 7.10.2005: RÚK souhlasila se zněním dodatku ke smlouvě s příjemcem obec Veliká Ves, zastoupená starostou, panem Martinem Pilařem, o poskytnutí neinvestiční dotace a doporučila ZÚK dodatek schválit. Vlastník kulturní památky požádal o změnu termínu provedení prací na akci obnova kulturní památky – restaurování plastiky sv. Jana Nepomuckého, na kterou byl poskytnut příspěvek 90 tisíc korun. Jako důvod prodloužení termínu provedení prací uvedl vlastník rozšíření technologie restaurátorských prací k odstranění nadměrného výskytu síranu.

 

7.25    Schválení dodatků  ke smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006: RÚK schválila dodatek č. 2 se změnou názvu projektu z původního „Kadaňský rockfest“ na „Vysmáté léto“, ke smlouvě o přidělené účelové neinvestiční dotace ve výši 150 tisíc korun. Dále doporučila ZÚK schválit odstoupení od smlouvy o přidělené účelové neinvestiční dotace v rámci „Programu podpory kulturní činnosti na rok 2006“ u projektu FESTIVAL DECHOVEK – ŽATECKÝ HOPFEST 2006 (50 tisíc korun) a současně doporučila ZÚK schválit změnu určení příjemce dotace pro OBLASTNÍ KOLO NÁRODNÍHO ŠAMPIONÁTU MAŽORETEK – 2006 v Žatci ve stejné výši.

 

7.26    Projednání návrhu dotací z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí  Ústeckého kraje na rok 2006 – dotačního titulu 4.3 obnova včelstev uhynulých v zimě 2005/2006: RÚK poskytla v rámci Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006 (Projekt obnovy včelstev) neinvestiční dotaci 7 subjektům v celkové výši 278 tisíc korun.

 

7.27    Návrh podpory Ústeckého kraje pro obnovení činnosti Krajské energetické agentury Ústeckého kraje jako samostatné organizační složky Severočeského sdružení obcí (SESO): RÚK souhlasila se znovuzaložením Krajské energetické agentury Ústeckého kraje, která bude od roku 2007 působit jako samostatná organizační složka Severočeského sdružení obcí (SESO), a to do doby vytvoření nové neziskové agentury, která bude zajišťovat pomoc obcím Ústeckého kraje při získávání finančních prostředků z fondů EU v novém plánovacím období.

 

7.28  Grantové schéma Ústeckého kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ – 3. výzva – doplnění návrhu poskytnutí dotací o projekty zařazené do Zásobníku projektů: RÚK uložila náměstku a zástupci hejtmana Radku Vonkovi předložit ZÚK návrh doplnění projektů. Doporučila ZÚK schválit k financování grantové projekty zařazené do Zásobníku projektů v rámci 3. výzvy Grantového schématu Ústeckého kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání“.

Jedná se o projekty výuky lektorů, předložené žadateli: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ASISTA s.r.o., Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje. Jejich celkové náklady představují 4,73 milionů korun.

 

 

 

 

 

 

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1      Rozpočtová opatření č. 10/2006: RÚK schválila navýšení rozpočtu Ústeckého kraje na celkový    objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 11,299 miliardy korun.

 

8.2     Schválení projektů „ Turistická databanka Ústeckého kraje“ a Židovské památky „Ústeckého kraje“  v rámci opatření 4.1.2 SROP, Grantového schématu „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“: RÚK vzala na vědomí informaci o projektech „Turistická databanka Ústeckého kraje“ a „Židovské památky Ústeckého kraje“ vybraných k realizaci a financování v rámci Grantového schématu „Podpora  rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“. V rámci realizace projektu „Turistická databanka Ústeckého kraje“ (1,98 milionů korun) budou propagační letáky a informační mapy informovat turisty o kulturních památkách, restauračních, ubytovacích zařízeních a ostatních turisticky atraktivních službách, které mohou navštívit a využít. Realizací projektu „Židovské památky Ústeckého kraje“ (1,92 milionů korun) formou zhotovení prezentačního multimediálního souboru dokumentů dojde k přiblížení v různých formách nejzajímavějších artefaktů, které zanechalo staleté židovské osídlení na území Ústeckého kraje.

 

8.3     Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje

 

8.4     Pojištění majetku ÚK: staženo

 

8.5     Žádost ředitele Masarykovy nemocnice Ústí n. L. o změnu použití investičních prostředků: RÚK

schválila Masarykově nemocnici Ústí n. L. použití uspořených investičních prostředků ve výši 5,7 milionů korun na nákup následujících přístrojů:

Sonografický přístroj pro ženské oddělení           za  1,282 milionů korun,

Systém INFINITI pro oční odd.                            za   1,914 milionů korun,

Optický koherentní tomograf OCT 3 - oční odd.  za   2,078 milionů korun,

Anesteziologický přístroj pro ARO                       za   1,200 milionů korun,

s tím, že rozdíl mezi úsporou dotace a potřebnou částkou uhradí nemocnice z vlastních prostředků.

 

8.6     Doplnění Zásad Fondu obnovy: RÚK doporučila ZÚK schválit doplnění Zásad pro poskytování podpory z Fondu obnovy ÚK.

 

8.7     Žádost obce Lišany o dotaci z Fondu obnovy: RÚK revokovala své usnesení č. 150/54R/2006 ze dne 30.8.2006 a doporučila ZÚK schválit podporu z Fondu obnovy obci Lišany ve výši 115 tisíc korun na odstranění následků vichřice z listopadu 2005 a z února 2006 se současným udělením výjimky z čl. 3 a 4 Zásad pro poskytování podpory z Fondu obnovy.

 

8.8     Vyhodnocení výzvy k podání nabídek formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona a ve smyslu § 25 písm. b) a § 38 zákona, na plnění veřejné zakázky „Okružní křižovatky na II/229 Louny“: RÚK vzala na vědomí posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky a rozhodla o jejím přidělení uchazeči EKOSTAVBY Louny s. r. o., a to za podmínek:

Nabídková cena: 14,399 milionů korun bez DPH,

průběžná doba plnění v týdnech: 16 týdnů,

jakostní podmínky a poskytované záruky: 38 měsíců.

 

8.9     Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Most –Rekonstrukce prostoru varny a přípravny stravovacího provozu“: RÚK rozhodla, ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na uvedenou veřejnou zakázku, o způsobu hodnocení nabídek na její plnění a o předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců a o rozeslání nabídky pěti dodavatelům. Jedná se o akci, která bude hrazena z 1. tranže úvěru Ústeckého kraje.

 

8.10   Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK vzala na vědomí návrh rozhodnutí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení na stavební práce „Pavilon B2 - odstranění stavby“. Souhlasila s uzavřením smluvního vztahu na realizaci této veřejné zakázky mezi příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a vybraným uchazečem, společností Metrostav s.r.o. RÚK dále vzala na vědomí návrh rozhodnutí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení na „Poskytnutí investičního úvěru Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, p.o.“. Souhlasila s uzavřením smluvního vztahu na realizaci veřejné zakázky mezi příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a vybraným uchazečem, Komerční bankou a.s.

 

8.11   Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: staženo

 

8.12   Stanovisko kraje k obměně VZT – Hyperbarnická komora (NZZ – POLY –TECH s.r.o.): staženo

 

8.13   Nemocnice jako obchodní společnost v podmínkách Ústeckého kraje - aktualizace říjen 2006: staženo

 

8.14  Výzva k podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě – vícepráce vyvolané příchodem investorů do zóny“: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na uvedenou veřejnou zakázku a o učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce. Současně jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky.

 

8.15 Dohoda o partnerství  k projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení  ve školách a školských zařízení v Ústeckém kraji“: RÚK rozhodla o uzavření partnerských dohod s partnery projektu, které budou nedílnou součástí projektové žádosti o dotaci z Finančních mechanismů EHP/Norska k projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji“. Cílem projektu je obnova dětských hřišť a následně modernizace a vybavení školských zařízení na území Ústeckého kraje tak, aby naplňovaly všechny technické, hygienické, materiální a estetické požadavky existujících a platných norem, popř. standardů kvality běžných v Evropské unii nebo v zemích Evropského hospodářského prostoru.

    Partnerskými organizacemi projektu jsou Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, Zámecká 1, Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H. Borovského 1146, Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, Dětský domov, Mateřská škola a Školní jídelna, Vysoká Pec 145, Logopedická základní škola, Měcholupy 1, Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Žatec, Volyňských Čechů 1015, Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina,  Duchcov, Školní 1.

 

8.16 Projednání žádostí o dotaci z Fondu obnovy: RÚK schválila dotaci TJ Jiskra Vel.Březno dle návrhu komise Fondu obnovy. Dále doporučila ZÚK schválit dotace dle přiložené tabulky v celkové výši 11,391 milionů korun.

 

Žadatel

Odůvodnění

Částka v Kč

TJ Slavoj Litoměřice

Oprava - Jarní povodeň 2006

1 700 000

TJ Jiskra Vel.Březno

Obnova tenisových kurtů po záplavách

162 278

TOP auto Litoměřice

Opr. areálu Fiat TOP- auto-LT spol. s r.o.

800 000

BK REAL Roudnice n.L.

Opr. sport haly po jar. povodni

1 369 000

SK Roudnice n. L.

Opr.sport.areálu po jarních záplavách

1 020 000

Ing. Stanislav Najmr

Sanace zemědělské půdy

1 472 000

Agrokomplex Ohře

Sanace půdy po povodních

842 700

Iva Budínová

Sanace zemědělských půd

629 883

Antonín Alt

Sanace zemědělských půd

617 760

TEXAL a.s.

Sanace zemědělských půd

867 240

ZDV "Podřipsko" Bechlín

Sanace zemědělských půd

607 620

Jan Zajíček

Sanace zemědělských půd

378 000

Josef Král

Sanace zemědělských půd

343 500

Ing. Miloslav Škoda

Sanace zemědělské půdy

439 560

Školní statek Vědomice

Sanace zemědělských půd

303 880

 

 

9.  Blok ředitelky Krajského úřadu Ústeckého kraje

9.1     „Příkaz ředitelky  - inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2006“: RÚK schválila

předkládaný materiál - „Příkaz ředitele KÚÚK k provedení inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2006“.

 

10.       Různé

10.1   Příprava 16. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 25.10.2006 / 25.10.2006 | Zveřejnit od-do: 25.10.2006-25.11.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém