Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 62. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 62. schůze Rady Ústeckého kraje, II. volební období, dne 15. 11. 2006

                                                                                                          Tisková zpráva je pouze informativní

1.      Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.      Schválení programu

3.      Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

3.1    Tisková oprava usnesení č.134/60R/2006

4.      Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.      Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1.   Pravidla pro poskytování dotací jednotkám Sborů dobrovolných hasičů na území Ústeckého kraje: RÚK projednání pravidel pro poskytnutí dotace odložila.

 

6.2.   Dodatek č.1 k rámcové smlouvě č. 2445461 se společností T – Mobile Czech Republic a.s.: RÚK rozhodla o uzavření dodatku k rámcové smlouvě, uzavřené mezi Ústeckým krajem a společností T-Mobile Czech Republic a.s. dne 22.2.2001. Důvodem je možnost získat benefiční body pro bezplatnou obměnu stávajících mobilních telefonních přístrojů a zároveň zlevnění volání u čísel s největším měsíčním finančním objemem.   

 

6.3.   Dopravní obslužnost: RÚK jmenovala členy a náhradníky jednotlivých hodnotících komisí v koncesních řízeních pro Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách. Hodnotící komise budou zasedat v časovém rozmezí 28. a 29.11. 2006.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1.    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Úprava stávajícího lyžařského vleku v k.ú. Pohoří“ oznamovatele Miroslava Fáry, Kojetice 36, 400 02 Ústí nad Labem: Za předpokladu, že budou respektovány připomínky dotčených orgánů veřejné správy a příslušných zákonů o posuzování vlivu na životní prostředí, jsou opatření k prevenci dostatečná a odpovídající. Záměr je v souladu s územním plánem obce Malečov a ta se záměrem souhlasí.

 

7. 2.    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní centrum  Stop“ oznamovatele StopShop Czech Republic a.s., se sídlem Masarykova 410/28, 602 00 Brno (Ústí nad Labem): RUK nepožaduje provést posouzení záměru.

 

7.3.     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení  pro zjišťovací řízení EIA záměru „Rekreační golfové hřiště Cínovec“ oznamovatele VIAMONT LTC s.r.o., Na Letné 412, Teplice 415 01: Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí.

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1     Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 – 1. čtení: RÚK projednala 1. čtení rozpočtu kraje na rok 2007 a doporučuje ZÚK schválit jej v této podobě:   

 

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 v objemu:                                                                                                                

Příjmy celkem                

10 041 871

Výdaje celkem                                                        

10 251 871

Běžné výdaje

8 828 292

Kapitálové výdaje

1 423 579

Saldo: příjmy – výdaje

- 210 000

Financování celkem, z toho:                                                        

210 000

Investiční úvěr                                                    

350 000

Splátky jistiny investičního úvěru                                                   

- 140 000

                                                               pozn. částky jsou v tis. Kč                                      

Radní kraje uložili Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh ZÚK dne 20. prosince 2006.

   Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2007 – 2011, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 32/12Z/2005 dne 21. 6. 2006. Při jeho zpracování byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007, schválené Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/46R/2006 ze dne 28. 6. 2006. Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na rok 2007 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 37/15Z/2006 dne 20. 9. 2006 v rámci priorit rozpočtu na rok 2007.

 

Základní charakteristika návrhu rozpočtu pro rok 2007 dle stanovených základních kritérií:

1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2007 (dále jen rozpočet) bude včetně financování 

    vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2007 schodkový.

2. Provozní rozpočet bude přebytkový.

3. Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací.

4. Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do

    hlavních priorit kraje.

5. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.

6. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU

    a dalších evropských finančních mechanismů.

7. Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům

    spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a

   projekty, které přinesou snižování provozních výdajů, případně zvýšení příjmů.

 

Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2007:

1. Investice do vlastního majetku, zejména do průmyslové zóny TRIANGLE a revitalizace dopravní 

    infrastruktury.

2. Maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k

    rozvoji kraje zejména na programy na podporu drobného, malého a středního podnikání s cílem    

    snížit nezaměstnanost.

3. Vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje.

 

8.2    Dohoda o partnerství k projektu „Budování absorpční kapacity Ústeckého kraje pro období 2007 – 2013 posílením kapacity při plánování a realizaci programů“: RÚK projednala a rozhodla uzavřít dohody s partnery projektu, Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje a Krajskou hospodářskou komorou. Dokumenty budou nedílnou součástí projektové žádosti o dotaci ze Společného regionálního operačního programu (SROP) k uvedenému projektu. Hlavním cílem projektu je posílení kapacity místních a regionálních orgánů, zejména pak Krajského úřadu Ústeckého kraje, při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů na programovací období 2007-2013. Dalším cílem je i podpora absorpční kapacity potenciálních žadatelů při přípravě projektů v období 2007-2013.

 

8.3   Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem ÚK.

 

8.4    Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním  řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Most – Rekonstrukce prostoru varny a přípravny stravovacího provozu“: RÚK rozhodla o přidělení zakázky společnosti METALL QUATRO spol. s r.o. (Most). Celková nabídková cena je 14,287 milionů korun, doba plnění zakázky je 18 týdnů.

Jedná se o akci, která bude hrazena z 1. tranže úvěru Ústeckého kraje.

 

8.5    Výzva k  podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce „I/13 Most, nadjezd u Rico – vícepráce“ – výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RUK rozhodla v souladu s příslušným zákonem o použití jednacího řízení bez uveřejnění a dále o učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce. Určila, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní zakázky. V průběhu stavby došlo ke změnám sjednaného rozsahu prací, vyvolanými objektivně nepředvídanými okolnostmi. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné dokončení, předání a provozování stavebního díla.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 16.11.2006 / 16.11.2006 | Zveřejnit od-do: 16.11.2006-16.12.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém