Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 63. schůze rady kraje (21.5.2003)

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 63. schůze Rady Ústeckého kraje

konané dne 21. května 2003

Jednání rady se uskutečnilo v Roudnici nad Labem, součástí programu byla schůzka s představiteli města a politické rozhovory

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje (RÚK)

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje  

5. Ústní informace z vedení Ústeckého kraje 

6. Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

6.1 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje – veřejná zakázka „Zajištění ostrahy objektů sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje“, otvírání obálek s nabídkami: rada vzala na vědomí zápis o otevírání obálek s nabídkami a schválila návrh vyloučit jednoho z uchazečů, neboť nesplnil podmínky veřejné zakázky.

7. Blok hejtmana Ústeckého kraje

7.1 Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Poskytování právních služeb Ústeckému kraji“ – RÚK zrušila zadání této veřejné zakázky,

7.2 Společná českoněmecká péče o přírodní park „Východní Krušné hory“

            Rada Ústeckého kraje schválila způsob přijetí daru určeného na péči o přírodní park „Východní Krušné hory“ od Förderverein für die Natur des Osterzgebirges e.V. Ústeckým krajem. Zmíněný spolek, který spravuje vybrané části Landschaftsschutzgebiet Osterzgebirge v SRN, navrhl Ústeckému kraji dokončení společné (česko-německé) aktivity zahájené v roce  1999 v prostoru přírodního parku „Východní Krušné hory“ a zvláště chráněného  území  Černá louka.  Pro rok 2003  připadají v úvahu následující aktivity: dokončení revitalizace povodí Černého potoka v chráněném území Černá louka -  (celkové náklady cca 550 000,-Kč), kosení podmáčených luk, odstraňování stařiny v přírodním parku, zejména v prostoru slatinných a rašelinných luk v chráněném území Černá louka a v prostoru  Cínoveckého hřebene, příprava projektových dokumentací opatření v přírodním parku na roky  2004- 2005 (výsadba zeleně,  péče o kamenice apod.).

7.3 Jmenování zástupců Ústeckého kraje do představenstva energetické agentury ZRUŠENO

7.4 Smlouva o spolupráci krajů - Ústecký a Karlovarský: Rada ústeckého kraje  doporučuje zastupitelstvu schválit Smlouvu o spolupráci krajů – Ústecký a Karlovarský. Důvodem pro uzavření smlouvy je vzájemná kooperace krajů  při ustavení Sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad. Ten představuje administrativní kapacitu pro zabezpečení využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU a jeho vybudování je zásadní úkol, který je obsažen ve všech dokumentech vztahujících se  k regionální politice a koordinaci  strukturálních nástrojů. V rámci vyjednávání kapitoly 21 – Regionální politika -  byli vyjednavači za Českou republiku několikrát upozorněni  na skutečnost, že  na zabezpečení výstavby kvalitních administrativních struktur přímo závisí možnost čerpat a efektivně využívat prostředky z EU, které by mohly mít regiony k dispozici. Zabezpečení administrativní kapacity pro využívání  strukturálních fondů vyplývá z usnesení vlády č. 523/2002 z 23. května 2002 a z dokumentu „Společný regionální operační program“ (kapitola 6 SROP: „ pro působení Regionálních rad regionů soudržnosti NUTS 2 činných ve smyslu § 16 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,  ustavit pro podporu  rozhodovací činnosti Regionální rady  tzv. Sekretariát ).

             

7.5 Zrušení obecně závazné vyhlášky Ústeckého kraje č. 1/2002 o symbolech Ústeckého kraje a jejich užívání: RÚK doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje zrušit obecně závaznou vyhlášku Ústeckého kraje č. 1/2002 o symbolech Ústeckého kraje a jejich užívání, dále schvaluje záměr legislativní iniciativy Ústeckého kraje. Novelou zákona o krajích došlo mj. k tomu, že ze zákona byla odstraněna ochrana užívání znaku kraje přímo zákonem. Pro další existenci vyhlášky, ukládající povinnosti fyzickým a právnickým osobám, neexistuje zákonná opora. Proto byl předložen návrh zrušit tuto vyhlášku a schválit záměr legislativní iniciativy Ústeckého kraje směřující k vydání zákona, jehož obsahem je doplnění zákona o krajích v tom smyslu, aby kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohly užívat znak a prapor kraje a jiné subjekty jen s jeho souhlasem.           

7.6 Účast na jednání 12. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s.: Rada Ústeckého kraje bere na vědomí konání 12. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., program jednání, účast J. Šulce jako delegovaného zástupce kraje. Doporučuje zástupci kraje uplatnit výhrady k obsahu písemných podkladů zaslaných pro jednání 12. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. Pověřený zástupce předloží radě informace do 18.6.

7.7 Návrh zásady pro používání finančních prostředků z havarijního fondu na mimořádné situace: ODLOŽENO

7.8 a) Žádost společnosti Prague Business Journal, v souladu s Pravidly pro používání symbolů a loga Ústeckého kraje dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 7/34/2002: schváleno

7.8 b) Žádost Sächsische Staatskanzlei, v souladu s Pravidly pro používání symbolů a loga Ústeckého kraje dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 7/34/2002: schváleno

8. Blok 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

8.1 IDS Ústeckého kraje a.s.: Rada Ústeckého kraje doporučuje zastupitelstvu navrhnout zástupce kraje do orgánů společnosti IDS Ústeckého kraje, a.s. Zároveň bere na vědomí předložený podnikatelský plán akciové společnosti koordinátor IDS Ústeckého kraje na léta 2003-2005. Ukládá J. Foldynovi předložit doporučení ve spolupráci s M. Řebíčkem a V. Doležalem.

8.2 Dokumentace EIA k záměru stavby „Větrná farma Podmilesy – Rusová“:  RÚK se nevyjádřila k navrhovanému usnesení.

8.3 Oznámení dle zák. 100/2001 Sb. záměru stavby „ Farma větrných elektráren Kryštofovy Hamry“:  RÚK se vyjádřila k oznámení záměru „Farma větrných elektráren Kryštofovy Hamry“ předloženého oznamovatelem Ecoenerg s.r.o., Kadaň takto: předložené oznámení lze považovat za dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, protože oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí. Rovněž dotčená obec se záměrem souhlasí. Navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná.

            Projekt se zabývá využitím pozemků pro výstavbu VTE a dalším využitím dotčených pozemků pro horské a ekologické zemědělství, které zajistí trvalou péči o krajinný ráz a hospodaření na přilehlých pozemcích.. Péče o krajinu je zajištěna smluvními vztahy mezi majitelem pozemků firmou ecoenerg a jejich současnými uživateli. Projekt parku větrných elektráren představuje výstavbu 21 VTE o celkovém instalovaném výkonu 38 MW. Předpokládá se vytvoření cca 140 dočasných pracovních míst po dobu výstavby větrných elektráren. Pro zajištění obsluhy se počítá s vytvořením  4-5 trvalých pracovních míst. Pozitivem projektu je závazek investora k umístění sídla firmy do obce Kryštofovy Hamry tak, aby se obec stala podílníkem na vybraných daních.

8.4 Doplnění oznámení na dokumentaci EIA k záměru stavby „Program výroby bioetanolu“: RÚK se vyjádřila k samostatnému doplňku oznámení, který společně s oznámením nahrazuje dokumentaci záměru „Program výroby bioetanolu“ předloženého oznamovatelem N&S&N  Consultants s.r.o., Most takto: k dokumentaci záměru „Program výroby bioetanolu I. etapa“ a „Program výroby bioetanolu II. etapa – SO třídírna odpadů“ není připomínek,  radou stanovené podmínky byly respektovány a jsou v dokumentaci řešeny. Dotčené obce Mariánské Radčice a město Litvínov nemají k záměru námitek, navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná.

8.5 Oznámení dle zák. 100/2001 Sb. záměru stavby „Rekonstrukce skladu na sklad kyseliny fluorovodíkové“: RÚK se vyjádřila k oznámení záměru „Rekonstrukce skladu na sklad kyseliny fluorovodíkové“ předloženého oznamovatelem Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., takto:

Nepožaduje provést hodnocení a zpracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby „Rekonstrukce skladu na sklad kyseliny fluorovodíkové“, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí. Navíc Magistrát města Ústí nad Labem nemá k záměru připomínek, kapacita výroby kyseliny fluorovodíkové se nemění a jedná se pouze o zvýšení skladovacích kapacit ve vazbě na změnu prodejního sortimentu s vyšším  podílem prodeje kyseliny s nižší koncentrací, a navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná.

8.6 Posudek dokumentace EIA k záměru stavby „OLEOCHEMIE – SETUZA a.s. – Ústí nad Labem“: RÚK se vyjádřila k posudku na dokumentaci záměru OLEOCHEMIE – SETUZA a.s., Ústí n.L. předloženého oznamovatelem SETUZA a.s., Ústí nad Labem takto: Ústecký kraj nemá k posudku dokumentace připomínky, protože požadavky na ochranu životního prostředí vznesené Ústeckým krajem v průběhu řízení byly respektovány, město Ústí nad Labem s realizací záměru souhlasí, zástupci veřejnosti nevznesli k návrhu záměru připomínek, a podmínky vydání souhlasného stanoviska uvedené v posudku jsou odpovídající a dostatečné.

8.7 Posudek k dokumentaci EIA k záměru stavby „ Přístavní zeď v dolním plavebním kanále Lovosice“: RÚK se vyjádřila k posudku na dokumentaci záměru „Přístavní zeď v dolním plavebním kanále Lovosice“ předloženého oznamovatelem Ředitelství vodních cest ČR, Praha 3  takto: Ústecký kraj nemá k posudku dokumentace připomínky, protože požadavky na ochranu životního prostředí vznesené Ústeckým krajem v průběhu řízení byly respektovány, město Lovosice ani zástupci veřejnosti nevznesli k návrhu záměru připomínek a podmínky vydání souhlasného stanoviska uvedené v posudku jsou odpovídající a dostatečné. 

            Realizací navrhované stavby, tj. výstavbou přímé přístavní zdi budou vytvořeny odpovídající podmínky pro funkci nakládací technologie u firmy Brassica i u firmy ČSR a.s.. Délka svislé přístavní zdi odpovídá potřebě manipulace s plavidly (motorové nákladní lodě, tlační soupravy) délky až 80 m a s výtlakem nad 1 350 tun. Vyrovnáním linie břehu vodní cesty, který probíhá v oblouku a tím brání v přistavování velkých plavidel a jejich posunu, se vytvoří odpovídající podmínky pro export nebo import zemědělských produktů, a to zejména po otevření trhu v rámci EU.

9.  Blok 2. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

9.1aRozpočtová opatření č. 3b/2003: RÚK doporučuje zastupitelstvu schválit přesun mezi jednotlivými položkami.

9.1b Dodatek k rozpočtovému opatření č. 3d)/2003 – převod finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na Správu a údržbu silnic ÚK, p.o.: RÚK přesun mezi položkami schválila.  

9.2 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Ústeckého kraje za rok 2002:

RÚK doporučuje zastupitelstvu ÚK rozdělení hospodářského výsledku ve výši 175 419 tisíc korun následovně: příděl do havarijního fondu 15 000 tis Kč, dotační politika - příspěvky na nestátní organizace, neziskové org. a dobrovolné hasiče 3000 tisíc korun., výdaje spojené s vybavením budov krajského úřadu 706 tisíc korun, projektové dokumentace silnic II. a III. třídy v oblasti kapitálových výdajů ve výši 24 000 tisíc korun, rekonstrukce budovy dětského domova Tuchlo na dětský domov rodinného typu ve výši 1000 tisíc korun, na projektovou přípravu, posudky a studie 10 034 tisíc korun, dokončení oprav chodníku a teras – směr Dlouhá ulice ve výši 1000 tisíc korun,  na neinvestiční dotace občanským sdružením, nestátním a neziskovým organizacím  v rámci vyhlášeného programu Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením ve výši 2000 tisíc korun, rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje ve výši 118 679 tisíc korun.

9.3 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK mj. schválila záměr darovat nevyužívané nemovitosti a pozemky v k.ú. Meziboří u Litvínova do vlastnictví Města Meziboří.  Dále doporučila zastupitelstvu schválit převod finančních prostředků z prodejů nemovitostí (dle usn. č. 63/41/2002, č. 64/41/2002), které spravuje Masarykova nemocnice v Ústí n. L., na tuto příspěvku organizaci. Finanční prostředky budou převedeny po zaplacení kupujícím a budou snížené o prokazatelné výdaje spojené s prodejem nemovitostí a to zejména: znalecký posudek, daň z převodu nemovitosti, provizi atd. Dále rada schválila prodloužení nájmu České pojišťovny v budově v Dlouhé ulici do 30.6.2003, neboť úpravy v nového prostoru se nepodařilo dokončit.

9.4 Hodnocení činnosti makléřských společností za 1. čtvrtletí 2003-pojištění: RÚK vzala na vědomí zhodnocení činnosti pojišťovacích makléřských společností RESPECT, a.s. a STACH & I.P., a.s. pro Ústecký kraj a jeho organizace za první čtvrtletí roku 2003. Obě makléřské pojišťovací společnosti se ujali své povinnosti se ctí, konzultace probíhají nepřetržitě, problémy se řeší okamžitě. S oběma zástupci je vedena úzká spolupráce. Svodné odbory bez připomínek.

9.5 Evidence nemovitého majetku příspěvkových organizací: RÚK vzala na vědomí  přednesenou zprávu o způsobu evidence nemovitého majetku příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje.

9.6 Informace o výsledku jednání komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce „Územní plán velkého územního celku Ústeckého kraje“: RÚK vzala na vědomí závěr komise pro otevírání obálek s doporučením zadavateli, aby všichni uchazeči, resp. jejich nabídky, byly postoupeny do dalšího kola a rozhodla o zahrnutí k dalšímu posouzení a hodnocení nabídek těchto uchazečů: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., U-24 s.r.o., Praha, Atelier T – plan s.r.o., Praha, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., Most.

9.7 Rozvojové programy kraje pro rok 2003: RÚK souhlasila s navrženými rozvojovými programy pro rok 2003. Jedná se tyto programy:

1. Program ekonomického rozvoje zaměřený na vybudování infrastruktury pro malé podnikatele, prostřednictvím rekonstrukce nevyužitých průmyslových objektů v obcích. Příjemcem podpory jsou obce a malí podnikatelé v Ústeckém kraji. Finanční rámec programu činí 10.000.000,- Kč.

2. Program podpory lidských zdrojů zaměřený na zavádění moderních metod ve vzdělávání. Příjemcem podpory jsou obce Ústeckého kraje,  příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem, vysoké školy,  podnikatelé se sídlem na území Ústeckého kraje a neziskové organizace. Finanční rámec programu činí 5.000.000,- Kč.

3. Program podpory rozvoje obcí, který byl vyhlášen již v minulém roce a je zaměřen na projektovou přípravu obcí a dobrovolných svazků obcí na využívání vnějších zdrojů, zejména strukturálních fondů Evropské unie. Finanční rámec programu činí 5.000.000,- Kč.

4. Program záchrany architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje,  podnikatelé a neziskové organizace. Finanční rámec programu činí 14.000.000,- Kč.

            Rozvojové programy budou financovány z prostředků Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Realizace programů a projektů bude probíhat v souladu s ustanoveními Zásad pro poskytování prostředků z Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje.                                                

9.8 Účast Ústeckého kraje v projektu INTERREG III B „Preventivní ochrana protipovodňová opatření prostřednictvím nadnárodního územního plánování (ELLA)“: RÚK souhlasila s účastí Ústeckého kraje v projektu „Preventivní ochranná protipovodňová opatření prostřednictvím nadnárodního územního plánování (ELLA)“ jako partnera projektu. Projekt předkládá Saské ministerstvo vnitra jako hlavní partner projektu, jeho dalšími partnery jsou německé orgány a instituce (spolkové i saské). Partnery na české straně budou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, místo Ministerstva zemědělství se jedná s podniky povodí (Labe, Vltavy a Ohře) a k projektu se hlásí (předběžně) pět krajů (Královéhradecký, Pardubický, Jihočeský, Plzeňský a Ústecký), dosud není vyjasněna pozice Středočeského kraje. Cíl projektu: rozvoj a implementace mezinárodní spolupráce při prevenci povodní v celém povodí řeky Labe (se všemi přítoky) využívající nástroje, které poskytuje územní plánování.

9.9 Strategie rozvoje cestovního ruchu ÚK: RÚK  souhlasila s materiálem „Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje“ a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.

9.10 Informace o průběhu čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity: RÚK vzala na vědomí informaci o stavu čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity dle stavu k 9. 5. 2003, dále navržený způsob čerpání finančních prostředků pro město Terezín (118 mil. Kč), pro město Litoměřice (40 mil. Kč) a pro obec Křešice (3 037 851,- Kč). V současné době jsou administrativně zpracovány všechny žádosti obcí o dotaci z Fondu solidarity. Největší podíl z těchto žádostí činí očekávané výdaje v částce 325 mil. Kč (tzn. práce dosud většinou nezahájené a nefakturované). V předstihu proti původně schválenému plánu byla dne 7.5.2003 poslána první žádost na Ministerstvo financí a na Ministerstvo pro místní rozvoj v celkové částce 8 760 106,- Kč. Tato částka představuje uhrazené a neuhrazené faktury, vč. příslušných žádostí, které obce předložily na Krajský úřad do 6.5.2003. V tomto termínu podaly na Ministerstvo financí a MMR žádost pouze Středočeský a Ústecký kraj ve srovnatelném objemu.

            V současné době obce zpracovávají žádosti o čerpání finančních prostředků ve výši uhrazených a neuhrazených faktur 1. a 2. okruhu. Tyto žádosti jsou zpracovávány průběžně tak, aby další žádost o čerpání mohla být na MF a MMR podána v týdnu od 19.5.2003.

            Radou původně odsouhlasené požadavky obcí financovatelné z Fondu solidarity ve výši 183 mil. Kč se po dodání požadovaných podkladů  zvýšily na 198 mil. Kč.

            Současně byly uplatněny nové požadavky města Terezín na 168 mil. Kč, města Litoměřic ve výši 79 850 tis. Kč a obce Křešice ve výši 7 700 tis. Kč. V majetku kraje byl uplatněn požadavek na refinancování již uhrazených nákladů na opravu komunikací ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 64 mil. Kč. Celkové nároky uplatňované z Fondu solidarity ke dni 9. 5. 2003 činí 517 324 900,-- Kč což o 112 324 900,-- překračuje přidělenou výši dotace.

9.11 Fond obnovy Ústeckého kraje - 2. kolo: RÚK schválila poskytnutí dotací na vybrané žádosti. Pro 2. kolo Fondu obnovy bylo doručeno celkem 329 žádostí v úhrnné výši 497 079 931 Kč. Ve 2. kole byly přiznány dotace ve výši 91 200 204 Kč.

9.12 Obchodní veřejná soutěž " Sanace starých ekologických zátěží průmyslové zóny Triangle": RÚK vzala na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky "Sanace starých ekologických zátěží průmyslové zóny Triangle".

9.13 Obchodní veřejná soutěž " Demolice rozptylů Staňkovice a Žíželice v průmyslové zóně Triangle": RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky "Demolice rozptylů Staňkovice a Žíželice v průmyslové zóně Triangle".

9.14 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky " Gymnázium Litoměřice - výměna oken": RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky „Gymnázium Litoměřice - výměna oken“ dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

9.15 Navýšení rozpočtu odboru kultury a památkové péče na poskytování finančních prostředků v rámci 2. kola „Programu podpory místní kulturní a divadelní činnosti 2003“. RÚK doporučuje ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje navýšení rozpočtu odboru kultury a památkové péče o částku 500.000,- Kč, určenou na navýšení finančních prostředků  v rámci 2. kola „Programu podpory místní kulturní a divadelních činnosti 2003“.

10.  Blok 3. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

10.1 Platové výměry ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: schváleno

10.2 Odměny ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: schváleno

10.3 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - pověření Rady Ústeckého kraje k získání souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke jmenování  Mgr. Petr Holveka ředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště a Učiliště, Lovosice, Osvoboditelů 2, příspěvková organizace

10.4 Jmenování Mgr. Milana Šonky do funkce ředitele  příspěvkové organizace Ústeckého kraje Gymnázium, Děčín I, Komenského náměstí 4, příspěvková organizace, od  1. 6. 2003 ODLOŽENO

10.5 Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: schváleno

10.6 Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za I. čtvrtletí 2003 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za I. čtvrtletí 2003 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem.

10.7 Olympiáda dětí a mládeže 2003 – technické a finanční zabezpečení reprezentace kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o technickém a finančním zabezpečení reprezentace kraje na letní Olympiádě dětí a mládeže 2003. Na Hry první Olympiády s Orbitem pro děti, která se uskuteční od 14. do 19. června tohoto roku v Litomyšli, Svitavách a Chocni je přihlášeno všech čtrnáct krajů. Do dnešního dne jde o celkem 2688 soutěžících, které bude doprovázet 450 trenérů a 28 vedoucích výprav. Šanci zúčastnit se Olympiády s Orbitem pro děti mají však nejen sportovně založené děti. Připraveny jsou také tři kulturní soutěže – sborová, výtvarná a literární. Nový projekt Českého olympijského výboru oslovuje více než 1,5 milionu dětí z celé České republiky. Cílem projektu je vytvoření tradice sportovního a kulturního setkávání dětí a propagace olympijské myšlenky mezi mladou generací. Po vzoru tradic antických olympiád se zde kloubí sport a kultura.

10.8 Vyhodnocení žádostí o dotaci v rámci “Programu podpory rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, především se zaměřením na mládež – „Sport pro všechny“ pro rok 2003“ – II. kolo:  NEBYLO PŘEDLOŽENO

                                                                           

10.9 Realizace pilotních projektů v rámci státní informační politiky ve vzdělávání:       RÚK souhlasí s vyhlášením a realizací pilotních projektů v rámci I.etapy realizace SIPVZ MŠMT ČR a s přijetím metodiky pilotních projektů dle přílohy č.1 v následujících okruzích:

Okruh A – Implementace výukového softwaru na I. stupni základní školy

Okruh B  – Implementace výukového softwaru na II. stupni základní školy a víceletých gymnáziích

Okruh C – Implementace   výukového softwaru na středních školách

Okruh D – Implementace  výukového softwaru na speciálních školách

Okruh E – Informační  gramotnost veřejnosti

10.10 Problematika středisek pro volný čas dětí a mládeže – domy dětí a mládeže: RÚK souhlasila s dosavadním řešením problematiky středisek pro volný čas dětí a mládeže – domy dětí a mládeže. V březnu 2003 byly členem Rady Ústeckého kraje ing. Pavlem Koudou písemně osloveny obce, na jejichž území působí domy dětí a mládeže, které dosud zřizuje Ústecký kraj s výzvou k převzetí těchto zařízení pro volný čas dětí a mládeže do působnosti oslovených obcí. Stanoviska oslovených obcí byla vyhodnocena: Děčín - chce jednat, Město Rumburk - je připraveno jednat, město Varnsdorf - připraveno jednat , město Chomutov - rada města odložila, město Žatec - nesouhlasí s převzetím, magistrátní město Most - jednání již byla zahájena, město Duchcov - žádná odpověď, magistrátní město Teplice - žádná odpověď, magistrátní město Ústí nad Labem - připraveno jednat.

10.11 Petice občanů „Lounska“ pro zachování Nemocnice v Lounech: RÚK bere na vědomí předloženou informaci o Petici občanů „Lounska“ pro zachování Nemocnice v Lounech adresované Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Rada konstatovala, že v situaci, kdy zřizovatelem Nemocnice Louny je Ústecký kraj, je úprava rozsahu poskytované péče v nemocnici nezbytná pro zachování dostupné lůžkové zdravotní péče ve spádové oblasti a pro řešení zadluženosti Nemocnice Louny. V nemocnici bude zachován přiměřený počet lůžek akutní péče nezbytný zachování dostupné lůžkové zdravotní péče ve spádové oblasti. Rozsah poskytované péče v Nemocnici Louny bude odpovídat potřebám spádové oblasti v rozsahu lůžkové akutní péče, lůžkové následné péče a ambulantní péče.

            Dne 23. dubna 2003 byla Krajskému Úřadu Ústeckého kraje doručena Petice občanů Lounska pro zachování Nemocnice v Lounech, pod kterou se dle přiložených podpisových archů podepsalo cca 3300 občanů.

10.12 Poskytnutí dotace na zajištění Lékařské služby první pomoci obci Bílina: Nebylo schváleno.

10.13 Změna závazného ukazatele a čerpání investičního fondu Dětská ozdravovna Jetřichovice: schváleno

           

10.14 Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací zařízení sociální péče: schváleno

10.15 Informace k přípravě vyhlášení programu k předcházení sociálního vyloučení Romů: RÚK bere na vědomí informaci o přípravě realizace „Programu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“. Vláda vyčlenila 6,5 mil. korun do rozpočtu našeho kraje na letošní rok.

10.16 Smlouva o spolupráci při realizaci projektu EQUAL mezi RRA a Ústeckým krajem: RÚK schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s.  a Ústeckým krajem  při realizaci projektu KOMPAS - realizovaného v rámci iniciativy EU EQUAL a financovaného z fondů Phare a rozpočtu ČR.

10.17Jmenování členů orgánů VZP pro okresy Teplice a Ústí nad Labem: RÚK vzala na vědomí návrh na jmenování a obsazení správní rady v Teplicích.

10.18 Odvolání  ředitelů příspěvkových organizací zařízení sociální péče:  RÚK odvolává v souladu s § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, paní Jarmilu Staňkovou z funkce ředitelky Ústavu sociální péče Litvínov – Janov, příspěvkové organizace, dnem 1.6.2003, pana Egona Fotra z funkce ředitele Správy sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, dnem 1.6.2003.

           

11.   Různé 

11.1     Příprava 18. Zastupitelstva Ústeckého kraje

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 23.5.2003 / 23.5.2003 | Zveřejnit od-do: 23.5.2003-23.6.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém