Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 64. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

Odkazy


 
 

Aktualizované informace o přehledu úhrad klientů sociálních služeb v Ústeckém kraji

 

Jelikož propad reálného požadavku dotace poskytovatelů sociálních služeb oproti přiděleným prostředkům pro Ústecký kraj činí i s provozními náklady 500 mil. Kč a pouze na mzdové náklady celkem 345 milionů, muselo být pro výpočet použito nejen redukčních koeficientů, ale i přechodového mechanismu. Následně dne 29. 1. 2019 se konala porada ředitelů příspěvkových organizaci zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální. Na této poradě byly vzneseny požadavky na dofinancování letošního roku. Vzhledem k těmto požadavkům organizací a k minimalizaci propadu jejich výnosů (příjmů z dotací) provedl odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje reálné posouzení dat zjišťovaných pro Unii zaměstnavatelských svazů ČR z ledna 2019. Jedná se o příjmy za rok 2018 a následně předpokládané příjmy od klientů za rok, kdy je úhrada za ubytování, stravu a úkony péče jednak stanovena na horní hranici sazby stanovené prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., a ve kterých by bylo dále zohledněno i navýšení důchodů od 1. 1. 2019.

 Aktuální požadavek ze strany krajů směrem k ministerstvu sociálních věcí je úprava úhradové vyhlášky a to od července letošního roku. Krajský úřad v nejbližších týdnech projedná tyto změny se všemi svými příspěvkovými organizacemi, aby konkrétně zjistil, kde je možné úhrady ze strany klientů upravovat. „Nelze to samozřejmě udělat paušálně, bude záležet na druhu dané služby. Odbor sociálních věcí nyní s organizacemi projde možnosti, tak aby byly poplatky sjednocené i vzhledem k výši důchodů klientů. Ústecký kraj je v této gesci velmi specifický, až 60 procent uživatelů nemá na plnou úhradu služeb. Co se týká výše důchodů jsme také na téměř posledním místě,“ uvedl dnes při tiskové konferenci náměstek hejtmana Martin Klika. Odbor sociálních věcí pak bude každý rok tyto úhrady opět přepočítávat, aby měl aktuální data.

Sběrem dat, který byl již proveden, byl zjištěn nárůst výnosů z úhrad od klientů za poskytované sociální služby celkem 31 mil. Kč. Tento nárůst úhrad by ale byl pouze za předpokladu splnění následujících kritérií:minimální výše jejich příjmů by činila 13 411 Kč (max. úhrada za měsíc 11 400 Kč + 15 % zůstatek příjmů) – ovšem nelze přijímat pouze klienty v návaznosti na výši příjmu,do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením by nemohly být přijímány děti, natož děti, jejichž rodiče jsou v hmotné nouzi - zákon o sociálních službách toto neumožňuje,soudy by nesměly nařizovat přijetí klienta/dítěte v rámci ústavní péče.

V současné době organizace jednak vykazují 44 klientů/dětí s nařízenou ústavní výchovou (hradí se pouze úhrada za stravu); 3 klienti/děti jejichž rodiče jsou v hmotné nouzi. Dále organizace vykazují celkem 1 145 klientů, kteří již nyní z důvodu nízkých příjmů nedosahují na plnou úhradu, z toho 44 klientů je v hmotné nouzi. Téměř u většiny zbývajících klientů po zaplacení stanovené úhrady zůstane hraniční zůstatek z důchodu ve výši 15%, stanovený zákonem o sociálních službách.

Průměrná výše příjmů (důchodů) činí:

Děčínsko              11 300 Kč,
Ústecko                10 650 Kč,
Litoměřicko           10 956 Kč,
Lounsko                10 132 Kč,

Teplicko                11 440 Kč,
Mostecko              12 378 Kč,
Chomutovsko        10 883 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že úspora uváděná v Přehledu úhrad je nereálná a z velké části nadhodnocená. V případě, že by chtěl zřizovatel přistoupit ke sjednocení úhrad za poskytované sociální služby na horní hranici úhradových limitů stanovených prováděcí vyhláškou, v rámci zřizovaných organizací, postupoval by diskriminačně, s ohledem na rozdílnou kvalitu ubytování v jednotlivých zařízeních. Dle výše uvedeného včetně vzniku případných dalších nákladů by bylo navýšení pro celkový výnos zcela zanedbatelné a rozhodně ani částečně nevyřeší avizovaný propad výnosů (příjmů z dotací).

 

Mimořádné změny v dopravě – uzavírka mostu ve Štětí

Uzavírkou mostu ve Štětí bude přímo dotčená linka 672. Linka bude v úseku Roudnice nad Labem – Štětí odkloněna po pravém břehu Labe přes Hoštku nejkratší možnou cestou. Úseky linky mezi Dušníky a Roudnicí nad Labem, resp. Štětím a Dubou zůstávají ve stejném rozsahu jako dosud, některé časové polohy jsou však uzpůsobeny oběhům vozidel. V provozní oblasti Dolního Poohří se v souvislosti s uzavírkou mostu počet vozidel nemění.

změna rozsahu km v roce 2019 + 19.887,6 kmzměna výše kompenzace v roce 2019 + 213.195,08 KčLitoměřicko a Lovosice-LounyUzavírka mostu ve Štětí způsobí velké změny v autobusové dopravě v dílčí oblasti Litoměřicko. Uzavírka se dotkne přímo provozu linek 625, 633, 634 a 635. Linky 625, 633 a 634, které zajíždějí ze Štětí přes most do Hněvic k železniční stanici, jsou ukončeny ve Štětí. Na linkách 625 a 633 dochází k jen drobným úpravám, na lince 634 zůstávají spoje ze Štětí do Újezdu, do Počeplic a k podniku Mondi a.s., spoje pouze mezi Štětím a Hněvicemi jsou zrušeny. Linka 635 je odkloněna z Úštěku po pravém břehu Labe přes Hoštku do Roudnice nad Labem, odkud dále pokračuje do Krabčic, Bechlína, Horních Počapel, Račic, Předonína a zpět do Roudnice nad Labem. Pro zachování četnosti spojení obcí na levém břehu Labe s Roudnicí nad Labem a Štětím je nově zavedena jednosměrná, okružní linka 675 (9 spojů). Pro zajištění návazností do/ze zaměstnání a do/ze škol je zavedena linka 639 mezi Štětím a Hoštkou (17 spojů v pracovní dny a 2 spoje během víkendu). V provozní oblasti Litoměřicko je v souvislosti s uzavírkou mostu ve Štětí nutné nasadit jedno vozidlo navíc.změna rozsahu km v roce 2019 (smlouva do 30. 6. 2019) + 38.779,3 kmzměna výše kompenzace v roce 2019 + 1.569.010,48 Kč

 

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019

Celkem jde o částku 1 008 275,- Kč z rozpočtu Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Finanční prostředky z Programu jsou určeny na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku.  Za drobné památky a architekturu se v tomto Programu považuje: drobná sakrální architektura, kterou tvoří například křížky, boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení, křížové cesty apod.; dále smírčí kříže, odpočivné kameny, samostatně stojící sochy a sousoší, zvoničky, milníky, mezníky, skalní reliéfy a kapličky, kamenné stély, mohyly, drobné zemědělské stavby s historickou podstatou, památky místního významu atd. v Ústeckém kraji. Předmětem podpory nejsou interiérové úpravy, jelikož nesplňují poslání dotvářet kulturní krajinu Ústeckého kraje.

Do Programu bylo pro rok 2019 podáno 24 žádostí s požadavky v celkové výši 2 397 116,-Kč.

 

Rada schválila následující žádosti o dotace:

Název projektu: Kompletní restaurátorské práce na soše Ecce Homo z roku 1770

Žadatel: Okrašlovací spolek STEBNO 2020

Sídlo: Stebno 116, Kryry 441 01

Dotace: 65 000,- Kč

Název projektu: Obnova kapličky u silnice z Úštěku do Starého Týna

Žadatel: Vladimír Hrnčíř

Bydliště: Starý Týn 1, Úštěk 411 45

Dotace: 60 000,- Kč

 

 

 

 

Rada také navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje

 

Název projektu: Obnova kříže Zachariáše Gornera v Dolním Podluží

Žadatel: Obec Dolní Podluží

Sídlo: Dolní Podluží 6, Dolní Podluží 407 55

Dotace: 50 000,- Kč

 

Název projektu: Obnova kamenného kříže

Žadatel: Obec Otvice

Sídlo: Školní 95, Otvice 431 11

Dotace: 50 000,- Kč

 

Název projektu: Boží muka v k. ú. Kostelec n. O. (II. etapa - dokončení).

Žadatel: Město Budyně nad Ohří

Sídlo: Mírové náměstí 65, Budyně nad Ohří 411 18

Dotace: 31 000,- Kč

 

Název projektu: Oprava křížku Hradiště

Žadatel: Obec Lovečkovice

Sídlo: Lovečkovice 40, Úštěk 411 45

Dotace: 66 000,- Kč

 

Název projektu: Obnova křížku u Hlaváčkova statku v obci Lukavec

Žadatel: Obec Lukavec

Sídlo: Lukavec 43, Lovosice 410 02

Dotace: 54 000,- Kč

 

Název projektu: Obnova křížku "U Posedělové", Rožany Ro-04

Žadatel: Město Šluknov

Sídlo: nám. Míru 1, Šluknov 407 77

Dotace: 70 000,- Kč

 

Název projektu: Obnova zvoničky ve Veselí

Žadatel: Město Štětí

Sídlo: Mírové náměstí 163, Štětí 411 08

Dotace: 50 000,- Kč

 

Název projektu: Obnova sloupu v Rampuši u Radouně

Žadatel: Město Štětí

Sídlo: Mírové náměstí 163, Štětí 411 08

Dotace: 50 000,- Kč

 

Název projektu: Oprava zchátralé kaple u Miřetic u Vintířova

Žadatel: Obec Radonice

Sídlo: Radonice 1, Radonice 431 55

Dotace: 50 000,- Kč

 

Název projektu: Obnova kaple Botschen - střecha

Žadatel: Spolek pro obnovu kaple Botschen

Sídlo: Libouchec 233, Libouchec 403 35

Dotace: 200 000,- Kč

 

Název projektu: Restaurování podstavce kříže u Buškovic

Žadatel: Město Podbořany

Sídlo: Mírová 615, Podbořany 441 01

Dotace: 82 000,- Kč

 

 

 

Název projektu: Obnova božích muk na morovém pohřebišti v Rašovicích

Žadatel: Město Úštěk

Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45

Dotace: 30 270,- Kč

 

Název projektu: Restaurování památky "Mariánský sloup" u Hradečné

Žadatel: Obec Blatno

Sídlo: Blatno 1, Blatno 430 01

Dotace: 100 000,- Kč

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 28.3.2019 / 28.3.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém