Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 64. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 64. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 29. 11. 2006

                                                                                                         Tisková zpráva je pouze informativní

1.      Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.      Schválení programu

3.      Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.      Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.      Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1.   Žádost Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění o finanční příspěvek na Sborník celostátní konference o veřejné správě: RÚK příspěvek neposkytla.

 

6.2    Žádost Přírodovědecké  fakulty Univerzity J.E. Purkyně o finanční příspěvek na slavnostní akt inaugurace děkana: RÚK příspěvek neposkytla.

 

6.3    Souhlas s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje na pohlednice s námětem stanic a techniky HZS Ústeckého kraje: RÚK souhlasila s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Jakuba Seiferta.

 

6.4    Souhlas s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje v rámci akce Vinařské Litoměřice 2007: RÚK

souhlasila s bezúplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Ortopedické centrum s.r.o. zastoupené: MUDr. Pavlem Kacerovským, jednatelem společnosti.

 

6.5    Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje a doporučila ZÚK návrh schválit. Pro výpočet odměny se vychází z finančního objemu 7 tisíc korun ročně na jednoho člena výboru či komise, který není členem zastupitelstva. Předsedové komisí a výborů zohlední při stanovení výše odměny osobní přínos člena a náklady na dopravu dle přiložených zásad.

 

6.6    Schválení přijetí sponzorského daru na 4. reprezentační ples Ústeckého kraje: odloženo

 

6.7    Předání darů Ústeckého kraje složkám IZS: RÚK doporučila ZÚK schválit poskytnutí věcných darů pro činnost Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje.

 

6.8    Přijmutí daru Městské části Praha 1 Ústeckému kraji: RÚK rozhodla o nabytí movitého majetku darem. Jedná se o 300 kusů vysoušečů od dárce Městská část Praha 1, hodnota daru je 3,324 milionu korun. Zastupitelstvo Městské části Praha 1 rozhodlo o darování vysoušečů, zapůjčených Ústeckému kraji pro likvidaci následků povodně z dubna 2006, dne 18. 9. 2006.

 

6.9    Změna pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:

RÚK rozhodla o změně pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

 

6.10  Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro rok 2007: RÚK doporučila ZÚK stanovit výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a to pro rok 2007  paušální částkou ve výši: 200 korun za jednu hodinu, maximálně však ve výši 1,8 tisíce korun za jeden den. Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtman, případně jím zmocněný zástupce hejtmana nebo vedoucí odboru kanceláře hejtmana s tím, že do rozsahu potřebné doby se kromě doby jednání Zastupitelstva, Rady, výboru, komise, politického klubu nebo akce, na kterou byl delegován Zastupitelstvem, Radou nebo hejtmanem, případně jím zmocněným zástupcem hejtmana, zahrnuje i doba potřebná k cestě na jednání a z jednání.

 

6.11  Dopravní obslužnost autobusová: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného s dopravci DP INTERCITY s.r.o. a ZDAR, a.s. Dále doporučila ZÚK schválit v souladu s usnesením ZÚK č. 40/15Z/2006 ze dne 20. 9. 2006, kterým byly schváleny „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků obcím z rozpočtu Ústeckého kraje na pokrytí nezbytně nutných nákladů k zajištění náhradní dopravní obslužnosti (Zásady)“, poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na pokrytí nezbytně nutných nákladů, které vznikly obcím Ústeckého kraje při zajištění základní dopravní obslužnosti v souvislosti s přerušením dopravy na pravidelných linkách veřejné autobusové dopravy. RÚK dále doporučila ZÚK schválit úpravu „Zásad“ prodloužením termínu na poskytnutí dotace do 31. 1. 2007.

 

 

 

 

 

6.12  Dopravní obslužnost drážní: vyřazeno

 

6.13   Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace: RÚK stanovila odměnu Ing. Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.

 

6.15 Schválení přijetí finančního daru od České spořitelny, a.s. : RÚK rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 700 tisíc korun na podporu kultury, konkrétně na vydání publikace České středohoří a o uzavření smlouvy.

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1     Změna statutárních orgánů společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.: RÚK vzala na vědomí informaci o návrhu změn ve statutárních orgánech Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. a doporučila ke schválení ZUK.

 

7.2     Informace o stavu příprav Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Severozápad na období 2007 – 2013: RÚK vzala na vědomí informaci o stavu přípravy Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Severozápad 2007-2013. V termínu 06/2006 byla dokončena konsolidovaná verze Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Severozápad 2007-2013 (dále jen „ROP“), která byla posléze vzata na vědomí vládou České republiky. Výraznou změnou, která vyplynula z jednání členů vlády dne 5.10.2006, bylo posílení finanční alokace ROP z 549,05 mil. € na 745,91 mil. € (tyto prostředky představují příspěvek Společenství) pro Ústecký a Karlovarský kraj. Dne 8.11.2006 vydalo Ministerstvo životního prostředí stanovisko k návrhu ROP a na jednání vlády České republiky dne 15. 11. 2006 došlo ke schválení ROP. K této verzi dokumentu  bude do konce 11/2006 dokončeno ex-ante hodnocení a ROP bude oficiálně odeslán Evropské komisi. 

 

Název priority

Příspěvek EU

Národní  zdroje

Národní veřejné zdroje

Celkové zdroje

Spolu-financování

Regenerace a rozvoj měst

259, 2

45, 7

45, 7

305, 0

85%

Integrovaná podpora místního rozvoje

53, 8

9, 5

9, 5

63, 3

85%

Dostupnost a dopravní obslužnost

269, 6

47, 5

47, 5

317, 1

85%

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

14, 9

25, 2

25, 2

168, 1

85%

Technická asistence

20, 2

3, 5

3, 5

23, 7

85%

Celkem

745, 9

131, 6

131, 6

877, 5

85%

 

7.3     Rozvojové programy kraje – žádosti o výjimku: RÚK souhlasila s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004, tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektům tvroby územního plánu v obcích a městech Otvice, Libědice, Budyně nad Ohří, Vejprty, Ryjice, Dušníky, Pětipsy a Siřejovice.

 

7.4    Návrh na poskytnutí dotací z „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006“: RÚK doporučila ZÚK v rámci „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na rok 2006“ uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace obcím Kryry a Chuderov.

 

7.5    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Externí uhelné hospodářství EKY“ oznamovatele United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most – Komořany: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.6     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Bioplynová stanice Libkovice pod Řípem“ oznamovatele FARMA M & P, spol.s.r.o., Libkovice pod Řípem, 413 01 Roudnice nad Labem: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.7     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci  EIA záměru „V480  Chotějovice –  Výškov, nové vedení 400kV“ oznamovatele ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10: Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu RÚK nemá námitek ke zpracování posudku.

 

 

 

7.8     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Sportovní areál v Brozanech nad Ohří“ oznamovatele Obec Brozany nad Ohří, č.p. 75, 411 81 Brozany nad Ohří: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, včetně uplatnění návrhů kompenzačních opatření za zábor území určeného k rozlivům povodní, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.9      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení  pro zjišťovací řízení EIA záměru „Přístav Lovosice k.ú. Prosmyky – Skladovací silo na 40 000 t obilí“ oznamovatele Zemědělské zásobování a nákup Děčín, a.s., Tř. 17. listopadu 381/1, 406 08 Děčín: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, včetně uplatnění návrhů kompenzačních opatření za zábor území určeného k rozlivům povodní, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.10    Vyjádření kraje v samostatné působnosti  pro zjišťovací řízení EIA záměru „Aisan Bitron Louny

Phase 2“, oznamovatele BiB Associated  architects Praha – Leipzig spol. s.r.o., Ostrovská 51, 160 00 Praha: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.11    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku zjišťovacího  řízení EIA záměru „Generální oprava s modernizací a rekonstrukcí technologického zařízení válcovny mědi a mosazi ve společnosti Měď Povrly a.s.“, oznamovatele Měď Povrly a.s., Mírová 63, 403 32 Povrly: Předložený posudek, který byl zpracován na základě  dokumentace řízení, zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení a dokumentace. Prokazuje, že ovlivnění životního prostředí je přípustné. Opatření navrhovaná v návrhu stanoviska pro jednotlivé fáze – přípravy, realizace a provozu jsou po doplnění o oprávněné požadavky obcí a orgánů veřejné správy odpovídající a dostatečná. K vydání souhlasného Stanoviska příslušného úřadu s podmínkami nemá RÚKnámitek.

 

7.12    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku zjšťovacího řízení EIA záměru „Esterifikace  rostlinných olejů Louny“, oznamovatele MCA architektonický atelier, Dykova 1, 101 00 Praha – Vinohrady (v areálu závodu Elektroporcelán Louny a.s.): K předložené dokumentaci podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která byla zpracována na základě připomínek orgánů veřejné správy k oznámení, v souladu se závěrem zjišťovacího řízení, a která řeší připomínky z něho vzešlé, prokazuje, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, není připomínek. Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu RÚK nemá námitek ke zpracování posudku.

 

7.13    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení  pro zjišťovací řízení EIA záměru „Skladové prostory potravinářského a nepotravinářského zboží Cash and Carry  Dubí u Teplic“ oznamovatele Třešňák Horova, a.s. Třebízského 3020, 415 01 Teplice: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.14    Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Recyklační centrum – Lom Mikulovice“ oznamovatele obchodní firmy ONDŘEJ SVOBODA – FIRMA SVOBODA se sídlem V Šáreckém údolí 132/15,

160 00 Praha – Dejvice: RÚK požaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracovat dokumentaci se zaměřením na geologické a hydrogeologické poměry.

 

7.15     Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci záměru „Rozšíření těžby kaolinu v lokalitě Skytaly, společnosti Kaolin Hlubany, a.s., Podbořany“ oznamovatele obchodní firma Kaolin Hlubany , a.s., Hlubany čp. 63, 441 01 Podbořany: Dokumentace dopracovaná dle přílohy č.4 zákona č.100/2001Sb., na základě závěru zjišťovacího řízení, nezahrnuje komplexní vyhodnocení všech odpovědí na vzešlé připomínky a neprokazuje, že ovlivnění životního prostředí a vliv na zdraví obyvatel nepřesáhne únosnou míru. Opatření navrhovaná v kapitole D.IV – „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ nejsou v záležitostech hluku a dopravy dostatečně vyhodnocena a není doporučena nejvhodnější varianta těžby. RÚK proto požaduje, aby se zpracovatel posudku  zaměřil na  vyhodnocení únosné varianty ročního rozsahu těžby a v návrhu Stanoviska příslušného úřadu ji navrhl k realizaci, spolu s návrhem podmínek zajišťujících ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel a předložil komplexní plán rekultivace.

 

7.16      Návrh na poskytnutí  dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a projednání  žádosti o změnu termínu dokončení  projektu již schválené dotace: RÚK doporučila ZÚK rozhodnout v rámci „Fondu vodního hospodářství ÚK“ o poskytnutí dotací pro obec Jimlín, město Úštěk, město Terezín, obec Zbrašín, město Štětí, statutární město Děčín, obec Horní Řepčice a pro město Bohušovice nad Ohří. RÚK uložila Antonínu Terberovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh na poskytnutí dotace ZÚK 20. 12. 2006. RÚK dále schválila návrh dodatku ke smlouvě o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje s obcí Dolní Habartice (změna termínu dokončení projektu do 31. 12. 2006).

 

7.17     Návrh na schválení způsobu zabezpečení přípravy prioritních protipovodňových opatření Ústeckého kraje na dolním toku řeky Labe: vyřazeno

 

7.18     Informace o zpracování „Komplexní studie protipovodňové ochrany Ústeckého kraje“: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o stavu zpracování „Komplexní studie protipovodňové ochrany Ústeckého kraje“.

 

7.19     Návrh na projednání Společného  prohlášení partnerů projektu Evropské unie – Projekt ELBE-LABE –

Preventivní opatření ochrany před povodněmi prostřednictvím nadnárodního územního plánování (ELLA):

Ve dnech 4. - 6. 12. 2006 proběhne v Drážďanech závěrečná konference projektu. Dne 6.12.2006 mají být zhodnoceny na politické úrovni výstupy z projektu ELLA. V rámci této akce bude přečteno a podepsáno společné prohlášení partnerů projektu. Ústecký kraj je jedním z partnerů tohoto projektu.

 

7.20    Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila platy

Mgr. Vandě Korandové, ředitelce Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Teplice (Trnovanská 1331) a

Mgr. Karlu Vackovi, řediteli Gymnázia, Most (Čs. armády 1530).

 

7.21    Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem odměny (146 návrhů) za úspěšné plnění pracovních úkolů a odměny k ocenění pracovních zásluh při odchodu do starobního důchodu.

 

7.22    Změna zřizovací listiny příspěvková organizace Ústeckého kraje – škola: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace, Základní škola speciální, Ústí nad Labem (Pod Parkem 2788). Změny nabývají účinnosti od 1.1.2007.

 

7.23    Jmenování člena Školské rady školy zřizované Ústeckým krajem: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce člena Školské rady Speciální základní školy, Česká Kamenice (Jakubské náměstí 113) Mgr. Kamily Havlíčkové, ke dni 1. 9. 2006. Jmenovala členem této Školské rady pana Mgr. Romana Stružinského.

 

7.24    Gymnázium Děčín, příspěvková organizace , Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace  - personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí návrat Mgr. Václava Lešanovského do funkce ředitele Gymnázia Děčín a návrat PaedDr. Karla Zdražila do funkce ředitele Gymnázia T.G.Masaryka, Litvínov po ukončení výkonu veřejné funkce. V této souvislosti vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele Gymnázia Děčín Mgr. Milana Šonky a ředitele Gymnázia T.G.Masaryka Mgr. Pavla Tyrnera.  

 

7.25    Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem (Čelakovského 5) Ing. Miroslava Mouchy ke dni 30. 11. 2006. Rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele této příspěvkové organizace.

 

7.26    Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK vzala na vědomí dlouhodobé uvolnění Mgr. Miroslava Péma z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Základní škola praktická, Roudnice nad Labem (Jungmannova 667) od 1. 12. 2006 v souvislosti se zvolením do veřejné funkce místostarosty města Roudnice nad Labem. Rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele této příspěvkové organizace.

 

7.27    Vyšší odborná škola zdravotnická  a Střední škola zdravotnická  J.E. Purkyně, Most, J.E. Purkyně 277, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala Mgr. Vladimíra Šalouna ředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně, Most, (J.E.Purkyně 272) s účinností od 1. 1. 2007.

 

7.28    Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Gymnázium, Česká Kamenice (Komenského 288).

 

7.29    Školní statek, Měcholupy, Pražská 89, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK odvolala Ing. Milana Rudolfa z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Školní statek, Měcholupy (Pražská 89) ke dni 31. 12. 2006.

 

7.30    Stipendium Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o uzavření Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje s Pavlem Nepráškem, žadatelem o Stipendium Ústeckého kraje. Žadatel doložil chybějící doklady po termínu podání žádosti, a to 30. 10. 2006. Z doložených podkladů je však zřejmé, že podmínkám pro poskytnutí stipendia vyhověl. RÚK dále rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje 5 studentům již zařazeným v programu z předchozích let. Studentům, kteří vyhověli podmínkám pro udělení krajského stipendia, bude smlouvy osobně předávat 13. prosince 2006 hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Celkem má Ústecký kraj od vyhlášení programu stipendíí uzavřeno 228 smluv, včetně 67 nových žadatelů, pro akademický rok 2006/2007. V 1. roce bylo stipendium uděleno 61 studentům, v 2. roce 100 studentům a nyní je přiznáno 67 žadatelům.

Do 31.12. 2006 kraj vylatí 156 studentům celkem 3,120 milionu korun.  První žadatelé již finanční výpomoc již obdrželi, další prostředky kraj uvolní 4.12. 2006 a také těsně před vánočními svátky.

 

7.31    Změny v rejstříku škol a školských zařízení a sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK souhlasila se změnami v  rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem a doporučila ZÚK rozhodnout o sloučení Obchodní akademie, Chomutov (Černovická 2901) a Odborného učiliště a Praktické školy, Jirkov (Jezerská 272) s Integrovanou střední školou, Údlice (Jirkovská 119), a to dnem 1. září 2007. Majetek, práva a závazky Obchodní akademie, Chomutov, (Černovická 2901) a Odborného učiliště a Praktické školy, Jirkov (Jezerská 272) přecházejí na přejímací Integrovanou střední školu, Údlice (Jirkovská 119).

 

7.32    Návrh postupu na vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem a normativní financování jejich provozních nákladů do roku 2009 – 2010: RÚK doporučila ZÚK schválit návrh postupu na vytvoření soustavy páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem a normativní financování jejich provozních nákladů do roku 2009 – 2010. Předložený materiál by měl plnit úlohu dílčího metodického materiálu stanovujícího cíle a postupy při vytváření efektivní sítě páteřních škol zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.33    Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK projednala a schválila změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem.

 

7.34    Informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých za III. čtvrtletí 2006 příspěvkovými organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým kraje: RÚK vzala na vědomí informace o peněžních a věcných darech přijatých za III. čtvrtletí 2006 příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ústeckým krajem. Školy a školská zařízení obdržely 2,116 milionů korun, hodnota věcných darů je vyčíslena na 401,8 tisíc korun.

 

7.35    Stanovení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje: RÚK stanovila mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 

7.36     Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, příspěvková organizace-personální záležitosti: RÚK odvolala Mgr. Jana Blažka z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, a to ke dni 31. 12. 2006. Dále vzala na vědomí, že bude jmenovat navrženého uchazeče ředitelem veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech (v.v.i., nová forma zřizovatele od 1.1.2007). Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele v.v.i. vyhlašuje, dle zákona o veřejných výzkumných  institucích, rada této instituce. Ta poté navrhuje jmenování vybraného uchazeče zřizovateli v.v.i., jímž je Ústecký kraj.

 

7.37     Změna Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK schválit změnu Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje. Program schválilo ZÚK dne 26.1. 2005. Na základě praktických zkušeností z roku 2005/2006 vypracoval odbor kultury a památkové péče návrh jeho změn, které byly projednány se zástupci odborů krajského úřadu a dále komisí pro kulturu.

 

7.38    Program přímé podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro období 2007 – 2013: RÚK doporučila ZÚK schválit „Program přímé podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji pro období 2007 - 2013.“ Ústecký kraj chce v tomto programu pokračovat v podpoře regionálního a nadregionálního působení stálých profesionálních divadelních souborů a profesionálních hudebních těles. Dotační titul je navržen především pro rozšíření zájezdové činnosti, ale finanční prostředky mohou být použity i na zajištění svozu diváků, posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů) atp.

 

7.39    Volební řád pro první volbu rady Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce: RÚK schvaluje Volební řád pro první volbu rady Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce (v.v.i.).

 

7.40    Změna závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 pro Galerii výtvarného umění v Mostě, příspěvkovou organizaci: RÚK souhlasí se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz.

 

7.41    Změna závazného ukazatele objem prostředků na platy Regionálního muzea v Teplicích pro rok 2006: RÚK odsouhlasila změny závazného ukazatele objem prostředků na platy Regionálního muzea v Teplicích pro rok 2006.

 

7.42    Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 10/KP/2006 uzavřené dne 24.5.2006: RÚK souhlasila se zněním dodatku k smlouvě uzavřené s vlastníkem kulturní památky – Římskokatolickou farností Cítoliby, zastoupená děkanem lounským panem Wernerem Horákem. Doba dokončení prací se mění na 15. 4. 2006. Vlastníkovi byl na restaurování a transfer soch Chronose a Víry pro umístění v Lounech poskytnut příspěvek ve výši 147 tisíc korun.

 

 

 

7.43    Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 22/KP/2006 uzavřené dne 9.6.2006: RÚK souhlasila se zněním dodatku k smlouvě (s prodloužením termínu prací), uzavřené s vlastníkem kulturní památky, panem Myronem Polach zastupujícím paní Lindu Kubale a doporučila ZÚK návrh dodatku schválit. Vlastník obdržel na obnovu kulturní památky, objekt čp. 87 v Mašťově, příspěvek ve výši 280 tisíc korun. Jako důvod prodloužení termínu provedení prací uvedl vlastník zvýšený rozsah prací na hlavní budově, způsobený větším poškozením dřevěných nosných konstrukcí. Vlastník kulturní památky řádně odůvodnil prodloužení termínu prací, který byl stanoven na 31. 12. 2006.

 

7.44    Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje č. 273/2006 uzavřené dne 28.7.2006: RÚK souhlasila se zněním dodatku k smlouvě (s prodloužením termínu prací), uzavřené s vlastníkem kulturní památky, Biskupstvím Litoměřickým, zastoupeným panem Mons. Karlem Havelkou a doporučila ZÚK návrh dodatku schválit. Vlastník obdržel na obnovu kulturní památky, kostel sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou, příspěvek ve výši 400 tisíc korun. Jako důvod prodloužení termínu provedení prací uvedl vlastník problémy při technickém zajištění lešení na stavbu od subdodavatele. Prodloužení termínu prací stanovený na 31. 5. 2007 vlastník řádně schválil.

 

7.45 Návrh na změnu Usnesení č. 43/52R/2006 „Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Nový zdroj 660 MW v Elektrárně Ledvice“ oznamovatele ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4: odloženo

 

8. Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1    Rozpočtová opatření č. 11/2006: RÚK schválila navýšení rozpočtu Ústeckého kraje na celkový objem rozpočtu ve výši 11,370 miliard korun.  

 

8.2    Finanční tok Ústeckého kraje na rok 2006 – aktualizace k 30.9. 2006: RÚK vzala na vědomí aktualizaci toku finančních prostředků Ústeckého kraje k 30.9.2006. Z rekapitulace toku finančních prostředků se předpokládá, že hospodaření Ústeckého kraje za r. 2006 bude přebytkové. Z nevyčerpaných prostředků ve výši 641,266 mil. korun je ale třeba odečíst zůstatky fondů a nepoužitou část úvěru. Po odečtu povinných zůstatků se předpokládá přebytek hospodaření Ústeckého kraje za rok 2006 ve výši 241,270 mil. korun. Přibližně 111 milionů korun bude v roce 2007 použito na pokračování započatých investičních akcí a související výkupy pozemků.

 

8.3    Finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. – III. čtvrtletí 2006: RÚK vzala na vědomí finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. – III. čtvrtletí 2006, včetně jím zřízených příspěvkových organizací a tvorby a čerpání peněžních fondů v příspěvkových organizacích. Hospodaření Ústeckého kraje bylo v uvedeném období běžného roku, včetně příspěvkových organizací, přebytkové. Celkový úhrn příjmů činí 8,110 miliardy korun, tj. 77,63 % z ročního finančního objemu. Celkový úhrn výdajů činí 7,848 miliardy korun, tj. 69,59 % z ročního finančního objemu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku byl 261,730 mil. korun.   

 

8.4    „Memorandum o spolupráci k Finančním mechanismům EHP/Norska“: RÚK rozhodla o uzavření Memoranda o spolupráci s Národním kontaktním místem – Ministerstvem financí ČR. Memorandum o spolupráci vymezuje rozdělení zodpovědností mezi Ministerstvem financí ČR jako Národním kontaktním místem a kontaktními místy příslušných ministerstev a krajů, které spolupracují na přípravě a využívání finančních prostředků z FM EHP/Norska v České republice.

 

8.5     Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.6     "Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace ÚK: Krajská majetková, p.o.": zrušeno

 

8.7     Studie: SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí - REKO a dostavba areálu DM: RÚK schválila studii SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí – REKO a dostavbu areálu domova mládeže a zahájení dalšího stupně investorské přípravy. V současnosti se areál  skládá ze dvou stejných, samostatně stojících objektů. Jejich aktuální stav je  nevyhovující pro provoz domova mládeže a je nutná jejich rekonstrukce. Na objektech jsou patrné poruchy, narušující jejich funkčnost

(zatékání střechou, trhliny v panelech apod.), dochází k tepelným ztrátám a sociální zařízení budou řešena nově dle hygienických požadavků. Z konstrukčních, ekonomických i provozních důvodů bylo upřednostněno řešení formou dostavby nového třípatrového objektu, který zároveň řeší plánované propojení objektů stávajících. Celkové náklady, včetně DPH, dosahují 73,3 mil. korun. SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí p.o. (Kostelní 134) je jedinou školou svého druhu v kraji a kvalitní ubytování pro dojíždějící žáky střední školy a zejména pro studenty vyšší odborné školy je podmínkou nutnou pro další rozvoj školy.

 

8.8     Vyhodnocení výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Průmyslová zóna Triangle – inženýrské sítě – vícepráce vyvolané příchodem investorů do zóny“ – výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RÚK vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a Položkový rozpočet na plnění veřejné zakázky. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu uchazeči Viamont DSP a.s., Železničářská čp. 1385 (Ústí nad Labem), a to za celkovou nabídkovou cenu 14,92 mil. korun bez DPH.

 

8.9     Výzva k podání  nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část“ – rozšíření předmětu plnění, výzva k podání cenové nabídky: RÚK rozhodla o výzvě k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce dodavateli SMP CZ, a. s. , Praha 6, Evropská 1692/37, jednajícímu jménem „Sdružení SMP – SSŽ – Metrostav - Prosmyky I. část“ jako zhotovitele stavby.

 

8.10     Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na  stavební práce "Zámek Nový Hrad Jimlín – odstranění poruch říms a krovu na východním křídle III. nádvoří a restaurování fasád východního křídla": RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku, o způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s kritérii a váhami: celková nabídková cena 85%, doba realizace výstavby 10%, délka poskytované záruky na celé dílo v měsících ode dne předání a převzetí akce 5 % a o předpokladech pro hodnocení kvalifikace zájemců ve zjednodušeném podlimitním řízení. Dále rozhodla o pověření hodnotící komise  plněním funkce komise pro otevírání obálek a posouzením kvalifikace a o zaslání výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení vybraným dodavatelům.

 

8.11     Vyhodnocení výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce „I/13 Most, nadjezd u RICO – vícepráce“ – výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RÚK vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a položkový rozpočet na plnění veřejné zakázky. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu uchazeči IINSKY spol. s r.o., Nový svět 100 (Ústí nad Labem) a to za celkovou nabídkovou cenu 5,922 milionů korun bez DPH.

 

8.12    Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce "Průmyslová zóna Triangle - inženýrské sítě" - výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku, o výzvě k podání cenové nabídky na vícepráce a o učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce dodavateli: Viamont DSP a.s., Železničářská čp. 1385, (Ústí nad Labem), s tím, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní zakázky.

 

8.13    Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce "Průmyslová zóna Triangle - komunikace III/2502 Velemyšleves - Staňkovice" - výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku, o výzvě k podání cenové nabídky na vícepráce a o učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce dodavateli: STRABAG  a. s., Na Bělidle 198/21, (Praha), s tím, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní zakázky.

 

8.14    Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na stavební práce "Průmyslová zóna Triangle - komunikace III/25021 Minice - Bitozeves" - výzva k podání cenové nabídky na vícepráce: RÚK rozhodla o použití jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku, o výzvě k podání cenové nabídky na vícepráce a o učinění výzvy k podání cenové nabídky na dodatečné stavební práce dodavateli: HERKUL spol. s r. o., Mostecká čp. 85 (Most – Vtelno), s tím, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní zakázky.

 

8.15    Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK projednala a schválila změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví.

 

8.16    Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasila s maximálním rámcem čerpání krátkodobého provozního úvěru pro rok 2007 do výše 40 milionů korun k zajištění běžného financování Nemocnice Most, příspěvkové organizace, dle smluvních podmínek peněžního ústavu za předpokladu, že úvěr bude zajištěn zástavním právem k pohledávkám ve lhůtě splatnosti za zdravotními pojišťovnami do výše čerpaného úvěru. RÚK souhlasila také s maximálním rámcem čerpání střednědobého revolvingového úvěru pro rok 2007 do výše 50 milionů korun k zajištění běžného financování Nemocnice Teplice, příspěvkové organizace, dle smluvních podmínek peněžního ústavu, za předpokladu, že úvěr bude zajištěn zástavním právem k pohledávkám ve lhůtě splatnosti za zdravotními pojišťovnami do výše čerpaného úvěru.

 

8.17    Individuální žádosti nestátních neziskových organizací White Light I., o. s. a Pampeliška, o.p.s o finanční dar: RÚK rozhodla o neposkytnutí finančního daru organizacím WHITE LIGHT I., OBČANSKÉ SDUŽENÍ se sídlem Varšavská 779/5 (Ústí nad Labem) a Pampeliška, o.p.s. se sídlem Českobratrská 46 (Teplice).

 

8.18    Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí za 3. čtvrtletí 2006

Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK stanovila odměnu 10 ředitelům příspěvkových organizací ve zdravotnictví a 18 ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociální.

 

 

 

8.19    Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasila s návrhem zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku „Elektrické energie pro Ústav sociální péče pro tělesné postižené dospělé Snědovice, p.o., rok 2007“ a s návrhem zadání veřejné zakázky  ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku „Skiaskopie“, předloženým Nemocnicí Chomutov, příspěvkovou organizací. RÚK využila zadavatelem vyhrazeného práva rozhodnout o zrušení společného zadání otevřeného řízení na dodávku na plnění veřejných  zakázek „Injekční jehly a stříkačky“ a „Lékařské rukavice“ předloženého Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, pro Nemocnici Děčín, Nemocnici Most, a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem.

(pozn. Skiaskopie - Přímé prosvěcování pacienta umožňující provádění vyšetření v reálném čase, zkvalitnění gastroenterologické a urologické indikace)

 

8.20    Informace o zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji v roce 2007: vyřazeno

 

8.21    Informace o investiční akci „Dostavba, rekonstrukce a technologické vybavení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“: vyřazeno

 

10.      Různé

 

10.1    Příprava 17. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období: odloženo

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 30.11.2006 / 30.11.2006 | Zveřejnit od-do: 30.11.2006-30.12.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém