Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 65. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a občanským sdružením Svaz pacientů České republiky

 

Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření Memoranda mezi Ústeckým krajem a Svazem pacientů České republiky.

Oblastí spolupráce bude především vytváření a posilování partnerských vztahů mezi krajem a jím zřízenými organizacemi a Svazem pacientů ČR, koordinace aktivit spolupracujících subjektů, vzájemná výměna poznatků a zkušeností v oblasti podpory zdraví, aktivní podpora programu boje s obezitou na školách a v ostatních organizacích zřízených krajem, společné prosazování dohodnutých cílů a zájmů v rámci legislativního procesu, vytváření a rozvíjení systému informovanosti, podporování společných projektů zaměřených na zdravý životní styl, a to v rámci finančních možností Kraje a jím zřízených organizací.  

 

 

Problematika protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanic

 

RÚK vzala  na vědomí informaci o aktuálním stavu řešení problematiky protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanic.

Rada dále konstatovala, že v návaznosti na stanoviska lůžkových zdravotnických zařízení na území Ústeckého kraje nelze realizovat organizační opatření pro zajištění péče o akutně intoxikované osoby navržené v Analýze problematiky protialkoholních a protitoxikomanických stanic. Zdravotní péče o akutně intoxikované osoby je poskytována nadále prostřednictvím  nemocnic na území kraje.

Na základě zpracované analýzy, která naznačila jako možné řešení vytvoření specializovaných oddělených lůžek pro péči o intoxikované osoby ve stávajících zdravotnických zařízeních, požádal odbor SZ lůžková zařízení zdravotní péče (16 provozovatelů) o stanovisko ke řízení těchto lůžek. Na žádost reagovalo 13 zařízení, z toho kladná odpověď byla pouze z Nemocnice Žatec, o.p.s. a Krušnohorské polikliniky, s.r.o. Litvínov. Kdyby došlo ke zřízení specializovaných lůžek v uvedených nemocnicích, byla by službou reálně pokryta necelá polovina území kraje, kde žije přibližně třetina jeho obyvatel, což je nedostačující. Lze předpokládat, že většinu osob by do uvedených nemocnic transportovala Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, v menším rozsahu Policie ČR nebo obecní policie. Zejména pro záchrannou službu by umístění oddělení znamenalo velmi neefektivní využití personálu i technických prostředků.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze zkonstatovat, že předložené návrhy dvou nemocnic i přes značnou finanční náročnost daný stav neřeší. V současné době je péče o akutně intoxikované osoby zajišťována v nemocnicích, a to na lůžkách intenzivní péče, případně na chirurgických odděleních či v případě neagresivních klientů na odděleních interních oborů. Pacientovi je poskytnuta veškerá adekvátní zdravotní péče, kterou jeho zdravotní stav vyžaduje.

 

 

Certifikát „Páteřní škola Ústeckého kraje“ – udělení

 

Rada rozhodla o udělení certifikátu “Páteřní škola Ústeckého kraje“dvěma školám, jež prokázaly, že splňují parametry Páteřní školy ve všech bodech uvedeného programu. Jedná se o Střední školu stavební, Teplice a Střední školu energetickou a stavební, Chomutov.

Program „Páteřní škola Ústeckého kraje“ na posílení role Páteřních škol v soustavě středního školství v Ústeckém kraji cestou certifikace byl vyhlášen 7. 4. 2010.


Destinační agentura České středohoří o.p.s.

 

Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informaci o záměru založit obecně prospěšnou společnost Destinační agentura České středohoří o.p.s. a znění její zakládací smlouvy.

Na základě několika pracovních setkání zástupců všech subjektů působících v Českém středohoří a po zvážení všech možností se hlavní aktéři shodli na nutnosti založení obecně prospěšné společnosti České středohoří, která sjednotí marketing celé oblasti a bude se snažit o rozvoj cestovního ruchu v Českém středohoří. Zakladatelé obecně prospěšné společnosti jsou Ústecký kraj, Město Litoměřice, Biskupství litoměřické. Mezi zakladateli panuje shoda na nutnosti vzniku jednoho silného subjektu, který bude koordinovat aktivity za daný turistický region, a bude tak důležitým partnerem pro Ústecký kraj při společné snaze o rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu daného území.

O založení obesně prospěšné společnosti České středohoří bude rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

 

Záměr převodu činností provozovaných Severočeským divadlem opery a baletu Ústí nad Labem, p.o.

 

RÚK projednala předložený materiál a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k záměru Rady a Zastupitelstva města Ústí nad Labem  převést činnosti provozované Severočeským divadle opery a baletu Ústí nad Labem na kraj.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 9.12.2010 / 9.12.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém