Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 65. schůze Rady Ústeckého kraje (18.6.2003)

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 65. schůze Rady Ústeckého kraje

konané dne 18. června 2003

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje                    

5. Ústní informace z vedení Ústeckého kraje - rozpočtové určení daní, nenaplněné povodňové fondy obcí (výtka ministru pro místní rozvoj B. Němcovi), jednání o otevření přechodu ve Hřensku.

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1 Legislativní iniciativa kraje – změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších: RÚK bere ne vědomí přednesené stanovisko Asociace krajů ČR, Severočeského sdružení obcí a Hospodářské a sociální rady kraje k legislativní iniciativě Ústeckého kraje směřující k vydání zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Kraj navrhuje, aby základem daně z převodu nemovitostí byla pro kraje cena sjednaná (stejně jako je tomu u obcí).

6.2 Schválení zahraniční cesty hejtmana - Brusel 8.7.2003: RÚK vzala na vědomí informaci o konferenci na téma Soudržnost a Ústava: role a zodpovědnost regionů v Bruselu.

6.3 Zásady pro poskytování finančních prostředků z havarijního fondu: Nepředloženo.

6.4 Žádost o personální změnu - Výbor regionálního rozvoje ( Regionální rada regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad): RÚK bere na vědomí žádost předsedy Krajské hospodářské komory o personální změnu zástupce KHK ve Výboru regionálního rozvoje Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad.

6.5 Návrh způsobu financování na podporu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, podporu aktivit nestátních neziskových organizací a podporu aktivit občanských sdružení, která nelze přiřadit k žádnému resortu: Nebylo předloženo.

6.6 Návrh Českého centra cestovního ruchu Praha na zřízení Českého centra regionů: RÚK bere na vědomí návrh České centrály cestovního ruchu Praha na zřízení Českého centra  regionů a doporučuje prozatím nabídku nevyužít. Asociace krajů České republiky (jejíž členem je i Ústecký kraj) byla oslovena Českým centrem cestovního ruchu s návrhem zřídit České centrum regionů v Bruselu. Mají v pronájmu od roku 2001 dvě kanceláře v centru Bruselu, které doposud nebyly využity. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) by prostřednictvím ČCCR přispívalo na provoz Českého centra regionů (v roce 2003 až do výše 2,6 mil. Kč, v roce 2004 až  do výše 2 mil. Kč), zbytek by hradily kraje (provozní výdaje, mzdy, ubytování). Ústecký kraj tuto nabídku nevyužije proto, že nemá jistotu, že MMR svůj příslib splní.

6.7 Žádost o finanční příspěvek k pokrytí nákladů Terezínské tryzny 2003:  RÚK schválila poskytnutí finančního daru 20 000 korun k pokrytí nákladů Terezínské tryzny 2003. Náklady na uspořádání v roce 2002 činily více než 269 000 Kč a předpokládané náklady na letošní rok byly obdobné.

6.8 Informace o průběhu a výsledcích jednání 12. valné hromady RRA ÚK: Nebylo předloženo.

6.9 Závěrečná zpráva o průběhu služební cesty do SRN ve dnech 13. – 18. května 2003: Rada vzala na vědomí.

7. Blok 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

7.1 Stav rozpracovanosti a realizace oprav silnic II. a III. třídy: RÚK bere na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti a realizace oprav silnic II. a III. třídy. ze dne 21. 5. 2003 schválila RÚK přesun 30 000 000 korun z rozpočtu Ústeckého kraje jako neinvestiční příspěvek na Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, na opravy silnic II. a III. třídy. Tím se celkový finanční objem oprav silnic II. a III. třídy vč. mostů pro rok 2003, které zajišťuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, zvýšil na 117 870 000 korun. Přehled o rozpracovanosti a realizaci oprav na uvedených silnicích je úkolem souvisejícím s tímto usnesením.

7.2 Veřejná zakázka „II/247, přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - I. část-projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a dokumentace pro zadání realizace stavby (DZS)“: RÚK bere na vědomí zápis o otevírání obálek s nabídkami na plnění této veřejné zakázky.

7.3 Návrh smlouvy – Společná českoněmecká péče o přírodní park „Východní Krušné hory“: RÚK bere na vědomí informaci o stavu zajišťování společné česko-německé péče o přírodní park „Východní Krušné hory“.

7.4 IPPC - stanovisko k integrovanému povolení pro provoz „Výroba kyseliny dusičné KD 6 a související provozy “pro společnost Lovochemie a.s., Lovosice:  RÚK k žádosti nemá připomínek, protože technologická zařízení výrobny odpovídají nejlepším dostupným technikám, navržené specifické emisní limity jsou výrazně nižší než zákonné  a po odstavení stávajících výroben KD 1 až 4 dojde ke snížení ročních emisí o 43,5t NH3/rok a o 395,01t NO2/rok.

7.5 IPPC - stanovisko k integrovanému povolení pro provoz „Výroba polyetylenu a polypropylenu “pro společnost Chemopetrol as., Litvínov: RÚK k žádosti nemá připomínek, protože technologická zařízení výrobny odpovídají nejlepším dostupným technikám a navržené specifické emisní limity jsou v souladu se zákonnými.

7.6 IPPC - stanovisko k integrovanému povolení pro provoz „Rafinerie Litvínov“ pro společnost Česká rafinérská a.s., Litvínov: S podmínkou zpracování plánu snižování emisí do 31.3.2004 nemá RÚK k žádosti  připomínek, protože technologická zařízení výrobny odpovídají nejlepším dostupným technikám a navržené specifické emisní limity jsou v souladu se zákonnými.

7.7 IPPC - stanovisko k integrovanému povolení pro provoz „Výroba rostlinných  olejů lisováním a extrakcí“ pro společnost SETUZA a.s., Ústí n.L. :            Ústecký kraj v samostatné působnosti požaduje, aby společnost SETUZA, a.s. zpracovala do 31.3.2004 Redukční plán snižování emisí hexanu s cílovou realizací nejpozději do 31.10.2007. K žádosti o vydání integrovaného povolení zpracované provozovatelem není dalších připomínek, protože technologická zařízení výrobny odpovídají nejlepším dostupným technikám a navržené specifické emisní limity jsou v souladu se zákonnými.

7.8 EIA - oznámení  „Přístavba výrobní haly závodu AISAN 1 na výrobu palivových čerpadel pro automobily“: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu realizace opatření pro snížení emisí uhlovodíků z pracoviště kontroly ověřování těsnosti čerpadel stávajícího závodu, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí a navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná. Realizace záměru přinese 126 nových pracovních míst a město Louny s realizací záměru souhlasí.

7.9 EIA - oznámení „Golfový areál Barbora“: RÚK nepožaduje provést hodnocení a zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby „Golfový areál Barbora“, za předpokladu souhlasu obce Jeníkov s návrhem dopravní obslužnosti a přístupových komunikací do areálu.

7.10 EIA - oznámení „Kompostovací plocha Jedlová hora“: RÚK nepožaduje provést posouzení za předpokladu souhlasu města Ústí nad Labem s realizací záměru a zahrnutí výsadby ochranné zeleně po obvodu areálu podle požadavků místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny do záměru. Předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, záměr je umístěn v prostoru bývalé skládky popelovin, severně od skládky průmyslového odpadu firmy Dekonta a.s., je v souladu s rozpracovaným návrhem změny ÚP „Podhorský park – B7 Všebořice“ a v souladu se záměrem prioritního nakládání s biodegradabilními odpady plánu odpadového hospodářství ČR, a ostatní navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná.

7.11 EIA - oznámení „Montážní hala RB FARQUHAR, areál Restamo Holding a.s., Chomutov“: RÚK nepožaduje provést posouzení za předpokladu realizace ozelenění areálu závodu podle požadavků místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a zajištění vytápění výrobních hal z centrálního zdroje tepla, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí a ostatní navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná. Realizace záměru přinese 110 nových pracovních míst a město Chomutov s realizací záměru souhlasí.

7.12 EIA - oznámení „Seřadiště nakládky maloprodeje závodu ÚUL, Doly Bílina“:  RÚK nepožaduje provést posouzení za předpokladu realizace ozelenění areálu podle požadavků místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, a ostatní navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná. Realizací záměru dojde k výraznému zlepšení proti stávajícímu stavu a obec Světec s realizací záměru souhlasí.

7.13 EIA - oznámení „Vysokotlaký plynovod DN 300, 4,0 MPa Korozluky - Vtelno“: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru výstavby, protože se jedná o stavbu náhrady stávajícího plynovodu, stejného profilu a ve stávající trase, realizovanou na základě požadavku města Mostu. Předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, a navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná.

7.14 EIA - oznámení „Průmyslová zóna Triangl – železniční vlečka“: RÚK nepožaduje provést posouzení  záměru, protože se jedná o rekonstrukci vlečky ve stávající trase, s výjimkou prostoru mimoúrovňové křižovatky Bítozeves a vlastního areálu průmyslové zóny Triangle, kde vede trasa vlečky v souběhu s navrženými komunikacemi. Záměr je v souladu s územně-plánovací dokumentací dotčených obcí, obytné soubory města Postoloprty jsou proti hluku z dopravy na vlečce chráněny přirozenými překážkami. Předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, a navržená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná.                 

7.15 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k  dokumentaci EIA – „Propojovací vedení 110 kV Nový Bor - Varnsdorf“:  RÚK pro zajištění dostatečného elektrického příkonu „Šluknovského výběžku“ doporučuje k realizaci variantu kabelového vedení trasy, případně vhodnou kombinaci variant vrchního vedení ve stávajících trasách vedení 110 kV a 2x 35 kV. V případě souhlasu obcí s navrhovaným nadzemním vedením 110 kV v nové trase Nový Bor – Varnsdorf nemá připomínek ke znění některých podmínek uvedených v textu. Požaduje ale věnovat se zhodnocení vlivů stavby na lesy a lesní půdní fond.

8. Blok 2. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

8.1 Rozpočtová opatření č. 4a/2003: RÚK schvaluje přesun mezi jednotlivými položkami.

8.2 Vyjádření odborů k odstraňování nesrovnalostí zjištěných v rámci provádění auditu hospodaření Ústeckého kraje za rok 2002: RÚK vzala na vědomí informaci odborů o odstraňování nesrovnalostí zjištěných v rámci provádění auditu hospodaření Ústeckého kraje za rok 2002. Tyto skutečnosti nemají významný vliv na přezkoumávané hospodaření, ale jejich znalost může být užitečná pro vnitřní řízení a zkvalitnění vnitřního kontrolního systému v účetní jednotce.

           

8.3 Revokace usnesení - Odpis nedobytných pohledávek Zdravotnické záchranné služby Teplice: schváleno.

8.4 Poptávkové řízení na zabezpečení služeb finančním ústavem pro ÚK od roku 2004: RÚK bere na vědomí informaci o postupu při poptávkovém řízení na zabezpečení služeb finančním ústavem pro ÚK od roku 2004 a jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek předložených v rámci poptávkového řízení.

8.5 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje ODLOŽENO

8.6 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Územní plán velkého územního celku Ústeckého kraje“: RÚK bere na vědomí předložený zápis z komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Nejvhodnější nabídku předložil Atelier T-plan.

8.7 Obchodní veřejná soutěž „Demolice rozptylů Staňkovice a Žíželice v průmyslové zóně Triangle“ – vyhodnocení nabídek: RÚK bere na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky.

8.8 Obchodní veřejná soutěž „Sanace starých ekologických zátěží průmyslové zóny Triangle“ – vyhodnocení nabídek: RÚK bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci této veřejné zakázky, rozhodla o vyloučení uchazeče KAP, spol. s r.o., Praha 7.

8.9 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky  „Sanace izolačních a souvisejících vrstev stropů podzemních podlaží sídla VÚSC Ústeckého kraje (dokončení akce, 2., 3., 4. etapa)“: RÚK bere na vědomí zápis o otevírání obálek s nabídkami na plnění této veřejné zakázky a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče N+N Konstrukce  a dopravní stavby Litoměřice za cenu nejvýše přípustnou

7 102 294,50 korun včetně DPH.

8.10     Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Oprava střechy – ZvŠ Trmice“: RÚK bere na vědomí záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Zemědělské stavby, a. s. Ústí nad Labem za cenu nejvýše přípustnou 2 541 832 korun včetně DPH.

8.11 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „SOŠ, SOU, OU a U Krupka –Generální oprava střechy včetně zateplení“: RÚK bere na vědomí záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ARADO, a. s. Teplice za cenu nejvýše přípustnou 3 278 959 korun včetně DPH.

8.12 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky “Oprava střechy a krovu objektu SoU zemědělského Lovosice“: RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky.  

8.13 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky “ Stavební úpravy objektu Vědomice č.p.12 areálu VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - povodně“: RÚK rozhodla o zjednodušeném zadání této veřejné zakázky.

8.14 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky “Rekonstrukce kuchyně a jídelny DM SPŠ Duchcov“: RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky.

8.15 Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky “Rekonstrukce kuchyně v SOU lesnickém a OU Fláje“: RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky.

    

8.16 - Reprodukce majetku obcí: RÚK schvaluje návrh Zásad pro poskytování finančních prostředků na reprodukci majetku obcí. V rozpočtu kraje na rok 2003 jsou i finanční prostředky určené na reprodukci majetku obcí, a to ve výši 30 923 000 korun. Tyto výše uvedené finanční prostředky je třeba rozdělit mezi obce v Ústeckém kraji.

8.17 nominace na funkci pozorovatele pro program CBC Phare – INTERREG 2002 a 2003: RÚK schválila nominaci náměstka hejtmana P. Tošovského na pozici posuzovatele pro grantová schémata.

9.  Blok 3. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

9.1 Platové výměry ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem – úprava osobních příplatků:   RÚK stanovila osobní příplatky.

9.2 Změny v síti škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem a sloučení příspěvkových organizací dle návrhu: RÚK schvaluje změny v síti škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem, dále doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje sloučit příspěvkovou organizaci ÚK Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Děčín II, Folknářská 21 s příspěvkovou organizací ÚK Odborné učiliště a Praktická škola, Děčín XXXI-Křešice, s účinností od 1. září 2004.

9.3 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje - školy a školská zařízení: RÚK rozhodla o změně názvu příspěvkových organizací a o novém znění zřizovacích listin od 1.9.2003.

9.4 Změny závazných ukazatelů a odpis nedobytných pohledávek škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: schváleno.

9.5 Odvolání ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: RÚK odvolala  Ing. Karla Cermánka z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje Střední průmyslová škola chemická, Lovosice,Ing. et Mgr. Jana Nováka z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje Střední odborné učiliště, Lovosice, Mgr. Petra Holveka z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště, Lovosice, Bc. Evu Markovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje Speciální mateřská škola pro děti s více vadami, Teplice.

9.6 Vyhodnocení žádostí o dotaci v rámci “Programu podpory rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, především se zaměřením na mládež – „Sport pro všechny“ pro rok 2003“ – II. kolo: Na podporu sportu a tělovýchovy je v rozpočtu kraje vyčleněno 4 200 000 korun. RÚK dne 23.4.2003 rozhodla poskytnout dotace 62 žadatelům v celkovém finančním objemu 2 688 450 korun. Dále Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne  4. 6. 2003 poskytnout dotace 12 žadatelům (z toho 5 obcím v 10 projektech) v celkovém finančním objemu  665 060 Kč. Celkem bylo rozděleno  3 353 510 korun. Nyní rada rozdělila dotace pro 10 žadatelů v celkové výši 696 480 korun.

9.7 Vyhodnocení žádostí o dotaci v rámci „Programu podpory nestátních neziskových organizací dětí a mládeže s místní působností v roce 2003“: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2003 ve výši 1 214 000 korun. Rada dne 8. 4. 2002 schválila „Program podpory nestátních neziskových organizací dětí a mládeže s místní působností v roce 2003“. Ve stanoveném termínu bylo předloženo 56 žádostí o poskytnutí dotace v celkové částce

4 435 650 korun. RÚK rozdělila dotace 18 žadatelům v celkové výši 1 214 000 korun. Předložené a vyřazené projekty nesplnily potřebné náležitosti.

9.8 Vyhodnocení žádostí o dotaci v rámci „Programu podpory volnočasových aktivit v roce 2003“ : RÚK schválila poskytnutí dotace 8 projektům. Další žádosti budou projednány. Celkem bylo předloženo 132 žádostí v celkové částce 10 163 819 korun.

9.9 Hry první Olympiády s Orbitem pro děti ČR: RÚK vyslovila souhlas s bezúplatným převodem sportovního oblečení účastníkům Olympiády dětí a mládeže 2003. Jedná se o dresy, kterými Ústecký kraj vybavil své reprezentanty pro Hry první Olympiády s Orbitem pro děti v Litomyšli, v celkové hodnotě 778 004 korun.

9.10 Hodnocení činnosti - Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvkové organizace, včetně výhledu další činnosti: RÚK odvolává (se souhlasem min.školství) Mgr. Jana Žáka z funkce ředitele příspěvkové organizace ÚK Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež.

9.11 Ústavní stížnost Asociace českých a moravských nemocnic: RÚK souhlasí s přistoupením Ústeckého kraje jako vedlejšího účastníka případného řízení před Ústavním soudem ve věci ústavní stížnosti na postup Ministerstva zdravotnictví při vydání vyhlášky č. 532/2002 Sb., o výši úhrad zdravotní péče, a návrh na zrušení některých částí této vyhlášky podané 53 nemocnicemi.Tato Ústavní stížnost byla podána dne 28. února 2003. Asociace českých a moravských nemocnic požádala Ústecký kraj o zvážení možnosti přistoupení jako vedlejšího účastníka případného řízení. Z kraje se k této stížnosti připojily 4 nemocnice. Ústecký kraj je zřizovatelem tří z nich.

9.12 Zabezpečení pohotovostní péče v Ústeckém kraji: Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí  přednesenou informaci o řešení zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji od 1. ledna 2003.

RÚK dále konstatovala, že:

1) Ústecký kraj byl nucen po zrušení okresních úřadů převzít odpovědnost  za zabezpečení pohotovostní péče bez dostatečného zabezpečení financování péče ze státního rozpočtu a bez náležitého legislativního podkladu;

2) pohotovostní péče slouží pouze k řešení náhlých onemocnění či zhoršení zdravotního stavu, kdy stupeň postižení nevyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby, a nesmí sloužit  k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včas lékařskou péči;

3) přes skutečnost, že zdravotní péče je v kompetenci zdravotních pojišťoven, Ústecký kraj zajišťuje sítí ordinací pohotovostní péče odpovídajícím způsobem dostupnost zdravotní péče pro občany ve všech oblastech Ústeckého kraje. Ta je vázána na přijatelný počet lékařů, kteří se do zabezpečení pohotovostí péče chtějí zapojit;

4) Ústecký kraj nemá dostatečnou právní oporu pro vymáhání účasti nestátních zdravotnických zařízení (a jejich lékařů) na zabezpečení pohotovostní péče, a to i když tito čerpají finanční prostředky z veřejného zdravotního pojištění.

Ústecký kraj obdržel v letošním roce na zajištění pohotovostní péče od stát 5 milionů korun a na její realizaci dosud vynaložil bezmála šest milionů korun.

Rada dále schválila postup řešení zabezpečení pohotovostní péče ambulantních lékařů v Ústeckém kraji od 1. července 2003. V případě pohotovostní péče pro dospělé děti a dorost zůstává sytém téměř beze změn, smlouvy budou však zatím uzavírány do 30.9.2003, kraj nebude nadále uzavírat smlouvy, na základě kterých byla zajištěna lékárenská a stomatologická pohotovost.

9.13 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací ve zdravotnictví: RÚK rozhodla  o změně zřizovacích listin 13 zdravotnických zařízení.

9.14 Dohoda o ručení zřizovatele za závazky ze smlouvy o energetických službách mezi MVV Energie CZ s.r.o. a Nemocnicí Chomutov: RÚK nedoporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje uzavření dohody o ručení zřizovatele za závazky ze Smlouvy o energetických službách mezi společností MVV Energie CZ s. r. o., a Nemocnicí Chomutov, příspěvkovou organizací.

9.15 Harmonogram převodu Nemocnice Kadaň: RÚK souhlasí s realizací převodu majetku a činností Nemocnice Kadaň, příspěvkové organizace, na Město Kadaň a schválila příslušný harmonogram pro tento převod.

9.16 Vyhodnocení dotačního programu „Protidrogová politika 2003“: RÚK schválila poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Protidrogová politika 2003“, celkem rozdělila 3 050 000 korun mezi patnáct projektů. V pěti případech schválila poskytnutí dotace přímo (celkem 245 000 korun), v ostatních případech musí ještě její rozhodnutí potvrdit zastupitelstvo, protože se jedná o dotace poskytované obcím nebo přesahující 200 000 korun.Do termínu uzávěrky bylo doručeno celkem 20 žádostí o dotaci.

9.17 Vyhodnocení dotačního programu „Podpora zdravotnických programů 2003“- ODLOŽENO

9.18 Odpis nedobytné pohledávky Nemocnice Děčín: RÚK schválila odpis nedobytné pohledávky Nemocnice Děčín, příspěvkové organizace, ve výši 51 253,32 Kč za dlužníkem Manfred Fritzsche, SRN. Jmenovaný cizinec byl hospitalizován na JIP chirurgického oddělení nemocnice ve dnech 18. a 19. 12 1998. Pohledávka byla 23.10.2001 předána na právní oddělení nemocnice, kterým byla v dubnu 2002 odložena pro nevymahatelnost v cizině.

9.19 Změna závazného ukazatele a čerpání investičního fondu Nemocnice následné péče Ryjice: RÚK schválila zvýšení závazného ukazatele a čerpání investičního fondu pro rok 2003 o částku 400 tis. Kč na celkový objem 1 620 tis. Kč pro Nemocnici následné péče Ryjice, příspěvkovou organizaci, na rekonstrukci dílny.

9.20 Dozorčí rada Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: RÚK jmenuje pana Mgr. Petra Gandaloviče, zástupce města Ústí nad Labem, členem dozorčí rady Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace.

9.21 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje- zařízení sociální péče: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace.

9.22 Změny ve zřizovací listině č.j. 231/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace: RÚK rozhodla o změně této zřizovací listiny.

9.23 Vzorové seznamy osobního vybavení klientů zařízení sociální péče Ústeckého kraje: RÚK schválila s účinností od 10. července 2003 vzorové seznamy osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby, lůžkovin a jiného textilu.

9.24 Změna závazných ukazatelů pro r. 2003 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče zřizované Ústeckým krajem: schváleno.

9.25. Prohlášení Rady Ústeckého kraje k regulaci prostituce : RÚK si je vědoma stavu, který setrvává v oblasti poskytování sexuálních služeb v ČR. Ústecký kraj je jedním z krajů, který je tímto jevem postižen. Žádáme vládu České republiky, aby urychleně pokračovala v přípravě zákona o poskytování sexuálních služeb, který by byl účinným nástrojem pro regulaci prostituce a zároveň by umožnil výrazným způsobem postihovat společensky nebezpečné činy, které na prostituci navazují.

9.26 Vyhlášení programu „Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením 2003“: RÚK schválila vyhlášení programu „Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením 2003“. Zastupitelstvo Ústeckého kraje uvolnilo na tento program finanční prostředky ve výši 2 000 tis. korun.

9.27. Odvod do rozpočtu zřizovatele: RÚK uložila ředitelce Dětského domova se speciálními školami Žatec odvod do fondu zřizovatele ve výši 388 tisíc korun. Tyto prostředky budou použity na nákup nových prostor pro dětský domov prostřednictvím ÚK, protože domov sám nemůže pořizovat nemovitosti.

10.  Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

10.1 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

10.2 Smlouva s MPSV o přenechání majetku do užívání – II.část: Rada Ústeckého kraje souhlasí s podpisem smlouvy o přenechání majetku do užívání mezi Ústeckým krajem a MPSV. Předmětem smlouvy je zabezpečení vybavení pracovišť odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje určených pro výplatu dávek sociální podpory informačními technologiemi MPSV.

10.3 Veřejné zakázka „Nákup výpočetní techniky a příslušenství pro Krajský úřad ÚK- II. část“: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky a příslušenství pro Krajský úřad Ústeckého kraje – II.část“.

10.4 Zpráva o stavu „Delimitací majetku z OkÚ“: RÚK vzala na vědomí zprávu o stavu převodu majetku z okresních úřadů v Ústeckém kraji. Po ukončení činnosti okresních úřadů v sedmi okresech v Ústeckém kraji kraj převzal majetek v celkové hodnotě 13 172 251,24 Kč. Zbytný movitý delimitovaný majetek nabídl kraj svým příspěvkovým organizacím, obcím postiženým povodněmi a nestátním neziskovým organizacím. Převod zbylého majetku, zejména výpočetní techniky, v současné době stále probíhá.

10.5 Přijetí daru - osázení a péče o záhony u objektů sídla KÚ ÚK: RÚK schválila přijetí daru – osázení pěti záhonů okrasnými rostlinami – dvou záhonů u budovy „A“ a tří záhonů u budovy „B“ Krajského úřadu Ústeckého kraje v ceně včetně odborné údržby těchto záhonů v roce 2003 (tvarování, okopávání, odplevelení a výměna odumřelých rostlin) od firmy Gabriel s.r.o., Litoměřice.

10.6 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Zajištění ostrahy objektů sídla KÚ ÚK“: RÚK vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky  a rozhodla o vyžádání písemného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny od jednoho z uchazečů.

10.7 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku „Zajištění úklidu objektů sídla KÚ ÚK“: RÚK rozhodla o zadání této veřejné zakázky „Zajištění úklidu objektů sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje“.

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 19.6.2003 / 19.6.2003 | Zveřejnit od-do: 19.6.2003-19.7.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém