Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 65. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Poskytnutí finančních dotací z Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS

 

Rada schválila dotace pro celkem 26 spolků či sdružení hasičů a doporučila dalších 92 žádostí, které podaly obce, ke schválení zastupitelům. Odbor kancelář hejtmana obdržel elektronicky celkem 134 žádostí na poskytnutí účelové dotace pro rok 2019 v rámci Programu. K vyhodnocení bylo zaregistrováno celkem 129 žádostí. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na podporu stanoveného účelu v roce 2019 je 17 000 000,- Kč.

 

Tento Program schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 10. prosince 2018. Dotační program podporuje nákup nové techniky, výstavbu a rekonstrukce požárních zbrojnic pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Poskytnutá finanční podpora ze strany Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky JSDHO a podporu ostatních složek IZS výrazně pomůže, při ochraně životů a majetku občanů kraje.

 

Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání je následující:

 1. Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček (CAS)

 2. Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV- GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod
  - finance v žádostech mají sloužit jako spolufinancování

 3. Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV-GŘ HZS ČR

 4. Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.

 5. Podpora obecní policie

 6. Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany

 

 

SPZ Triangle – záměr prodeje plochy „C“ potenciálnímu investorovi

 

Záměrem developerské společnosti je vybudovat ve Strategické průmyslové zóně Triangle na ploše “C“ o výměře 16,57 ha 3 haly. Společnost se zabývá zejména výrobou displejů pro informační a reklamní vitríny, stojany a poutače, dále pak výrobou kancelářského vybavení. Výstavba závodu je plánována ve třech etapách v letech 2021-2024. Celková předpokládaná výše investice činí cca 586 mil. Kč a měla by přinést cca 300 přímých pracovních míst.  Předpokládaná prodejní cena pozemků činí 400,- Kč bez DPH/m2, celkem 66,31 mil. Kč bez DPH. Výše kupní ceny bude potvrzena znaleckým posudkem.

 

 

Krajská zdravotní, a.s. poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnání platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické stanice

 

Rada navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání rozhodnout pro rok 2019 o přidělení neinvestiční dotace na zajištění provozu protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v roce 2019 ve výši 22 261 442 Kč, zahrnuto již do rozpočtu kraje na rok 2019.  Účelem neinvestiční dotace je krytí nákladů na zajištění provozu protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Ústeckém kraji.


Ústecký kraj v návaznosti na svůj zájem vybudovat protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici (
PZS) v kraji, kdy tato služba není v Ústeckém kraji provozována od roku 2001 a s ohledem na skutečnost, že je 100% akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s. (dále také KZ) uzavřel v návaznosti na předchozí aktivity se snahou k zajištění této služby s Krajskou zdravotní, a.s. dne 5. 11. 2018 Smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období 2018 – 2027, dle které bude tato služba zajišťována.

 

V současné době probíhají stavební úpravy prostor v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z., přičemž zahájení vlastního provozu protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice je předpokládáno v druhém čtvrtletí r. 2019.

 

Záchytnou stanici v současné době musí suplovat různá zdravotnická oddělení v jednotlivých nemocnicích, která nejsou na tuto službu odpovídajícím způsobem vybavena, primárně zabezpečují jiné zdravotní služby, a tudíž je jejich provoz péčí o intoxikované osoby značně zatěžován.

 

Předpokládá se provoz nepřetržitý 24 hodin, na 10 lůžkách, ročně ošetření 2190 osob a cena za jedno ošetření cca 10 113 Kč. K dispozici pro přípravu těchto údajů byl přehled financování provozu PZS v krajích ČR (dotazováno v září 2018). Průměrné náklady na ošetření v PZS dosahovaly 2 506 Kč. Umístění v zařízení v teplické nemocnici bude na základě rozhodnutí rady pro umístěné osoby zpoplatněno částkou 3 000 korun.

 

Platí přitom, dle § 89e zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, že prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby náklady na poskytnutou záchytnou službu osoba, které byla záchytná služba poskytnuta; tato osoba hradí i náklady na dopravu do záchytné stanice tomu, komu tyto náklady vznikly. Pokud byla záchytná služba poskytnuta nezletilé osobě, která není plně svéprávná, hradí náklady její zákonný zástupce.

 

Dopravní obslužnost autobusová – plánované změny v dopravě

 

Na základě některých požadavků obcí, zaměstnavatelů či cestujících a po detailní analýze navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje některé dílčí změny na jednotlivých linkách nebo spojích na vybraných linkách v uvedených oblastech. V případě, že to bylo možné a ekonomicky zdůvodnitelné, došlo k posunům či doobjednání spojů v souladu s Plánem dopravní obslužnosti kraje tak, aby vzneseným připomínkám bylo maximálně vyhověno. Změny jsou zapracovány do jízdních řádů, které bude kraj požadovat od dopravců k termínu vyhlášené změně JŘ, tj. k 9. 6. 2019.

 

Rada proto nyní rozhodla o těchto změnách:
Chomutovsko

 1. Na základě požadavku společnosti Kiswire je navrženo prodloužení víkendových spojů linky 570 do zastávky Velemyšleves,Triangle-západ.

 2. Na základě požadavku společnosti Kiswire je navrženo prodloužení víkendových spojů linky 731 do zastávky Velemyšleves,Triangle-západ.

   

Mostecká pánev

 1. Na základě požadavku společnosti Kiswire je navrženo prodloužení víkendových spojů linky 529 do zastávky Velemyšleves,Triangle - západ. Dále jsou navrženy časové posuny víkendových spojů linky 545 z důvodu lepší návaznosti na tramvaje z Mostu do Litvínova a zpět.

   

Příměstská doprava Teplice

 1. Na linkách 488 a 491 jsou navrženy úpravy tras ranních spojů tak, aby bylo možné zajistit dřívější spojení pro děti z Jeníkova, Oldřichova a Újezdečku do Teplic. Úpravy je možné dosáhnout pouze za podmínky prohození spojů mezi linkami 488 a 491 v úseku Teplice – Duchcov.

 

 

Schválení žádosti – Obědy do škol

 

Rada na základě již dřívějších diskuzí na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje schválila záměr podání žádosti do Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Ústeckém kraji vyhlášeného MPSV. Celkem je v tomto programu alokováno 80 milionů korun, Ústecký kraj zatím dle dosud sesbíraných dat ze škol předpokládá částku v cca 5 milionů korun.

V tuto chvíli máme přihlášeno 27 základních a mateřských škol. Očekáváme přihlášení ještě dalších cca dvou škol. Školy byly osloveny prostřednictvím e-mailu všechny ZŠ a MŠ, také byla informace poslána na ORP, aby je předaly dále do území. Dále byly veškeré potřebné informace zveřejněny na webu https://www.kr-ustecky.cz/mpsv-obedy-do-skol/ds-100508/p1=204451 a pro tyto účely byla i na krajském webu vytvořena samostatná dlaždice k tomuto dotačnímu titulu „MPSV – obědy do škol“

Mezi přihlášenými jsou základní a mateřské školy a také jedno samostatné zařízení školního stravování, které také může být partnerem v projektu. Dá se říci, že průřezově školy ze všech okresů ÚK.

Rodina, které bude přes přihlášenou školu proplacení obědů poskytnuto se v rozhodném období květen – červen 2019 musí nacházet v hmotné nouzi, zároveň zákonný zástupce musí dát souhlas se zapojením do projektu. Tento souhlas dává na příslušném pracovišti Úřadu práce. Úřad práce také na základě informace KUUK osloví zákonné zástupce dětí, které navštěvují školu, která se do projektu zapojila.

Zjednodušeně musí být splněny tyto podmínky:

 1. škola se přihlásila o zapojení do projektu v roli partnera

 2. dítě/žák musí být z rodiny která je v hmotné nouzi v období květen – červen 2019

 3. zákonný zástupce dítěte musí dát souhlas se zapojením dítěte do projektu

V případě, že bude projektová žádost schválena MPSV, které je vyhlašovatelem výzvy, obdrží finanční prostředky kraj, který je rozešle přes zřizovatele na školy (partneři s finančním příspěvkem), které se do projektu zapojily v roli partnera. Částka,  kterou školy obdrží je odvislá od jejich odhadu, kolik dětí se do projektu zapojí. Z těchto prostředků pak škola přímo hradí stravné. Tzn. že rodiče ani děti/žáci peníze nedostanou.

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 11.4.2019 / 11.4.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém