Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 66.schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 66. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 7. 12. 2006

                                                                                                     Tisková zpráva je pouze informativní

 

1.         Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.         Schválení programu

3.         Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.         Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.         Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

6.1      Dopravní obslužnost autobusová: RÚK vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v koncesním řízení „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (ZDO) na vymezených linkách – oblast Příměstská doprava Ústí nad Labem“. Rozhodla, na základě zjištění hodnotící komise, o vyloučení zájemce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a o zrušení tohoto koncesního řízení. RÚK dále rozhodla o uzavření dodatků k rámcovým smlouvám o ZDO pro:

a) oblast Kadaň - Žatec s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.

b) oblast Dolní Poohří s dopravcem ČSAD Slaný a.s.

c) oblast Šluknovsko s dopravcem ČSAD Semily, a. s.

RÚK také rozhodla o neuzavření dodatku ke smlouvě o ZDO s dopravcem Autobusová doprava s.r.o. Podbořany.

 

6.2     Dopravní obslužnost drážní: RÚK rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 371/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy a.s. a o uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní  dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na rok 2006 s dopravcem DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, kterému přiznala dotaci ve výši 9,9 milionů korun.

 

6.3.     Změna závazného ukazatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: RÚK souhlasí se zvýšením závazného ukazatele příspěvku zřizovatele pro rok 2006 na celkový objem příspěvku za rok 2006 ve výši 712,144 milionu korun.

 

6.4       Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Ústeckého kraje jednotkami požární ochrany: schváleno

 

7. Blok náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky

7.1      Zajištění implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na úrovni Ústeckého kraje: RÚK bere na vědomí postup pro zajištění implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na úrovni Ústeckého kraje. Na základě vyjednávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a kraji budou kraje v plánovacím období 2007 – 2013 v rámci implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF (Evropské strukturální fondy), působit v roli Zprostředkujícího subjektu pro Prioritní osu 1 - Počáteční vzdělávání a prioritní osu 3 - Další vzdělávání.

Tento operační program je bez nároku na rozpočet kraje, struktura financování je 85% ESF a 15% státní rozpočet.

 

7.2     Grantové schéma "Podpora sociální integrace v regionech Ústeckého kraje" 4. výzva – návrh dotací: RÚK souhlasí se snížením minimální bodové hranice pro podporu projektů podaných v rámci grantového  schématu „Podpora sociální integrace v regionech Ústeckého kraje“ z 65 bodů na 50 bodů a souhlasí s poskytnutím dotací z prostředků Ústeckého kraje, ESF a státního rozpočtu na akce podané v rámci tohoto grantového schématu. 

 

7.3     Grantové schéma "Regionální podpora podnikání pro malé a střední podnikatele v Ústeckém kraji" 4.výzva – návrh dotací: RÚK souhlasí se snížením minimální bodové hranice pro podporu  projektů  podaných v rámci  grantového schématu z 60 bodů na 50 bodů. Dále souhlasila s poskytnutím dotací z prostředků Ústeckého kraje a fondu ERDF na akce podané v rámci grantového schématu. Dále uložila Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, předložit uvedené návrhy Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení dne 20. 12. 2006.

 

7.4     Grantové schéma "Regionální podpora podnikání pro drobné podnikatele v Ústeckém kraji" 4.výzva – návrh dotací: RÚK souhlasí se snížením minimální bodové hranice pro podporu  projektů podaných v rámci grantového schématu z 60 bodů na  50 bodů, souhlasí rovněž s poskytnutím dotací z prostředků Ústeckého kraje a fondu ERDF na akce podané v rámci grantového schématu. Dále uložila Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, předložit uvedené návrhy ZÚK ke schválení dne 20.12.2006.

 

7.5     Grantové schéma „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele“  3. výzva – návrh dotací: RÚK souhlasí se snížením minimální bodové hranice pro podporu projektů podaných v rámci grantového schématu z 65 bodů na 50 bodů a s poskytnutím dotací z prostředků Ústeckého kraje a ERDF na akce podané v rámci  tohoto grantového schématu. Dále uložila Radku Vonkovi, náměstkovi a zástupci hejtmana, předložit uvedené návrhy ZÚK ke schválení dne 20.12.2006.

 

 

 

 

7.6.     Smlouva o spolupráci při podpoře rozvoje Ústeckého kraje s Drinks Union a.s.: RÚK rozhodla 

o uzavření Smlouvy o spolupráci při podpoře rozvoje Ústeckého kraje se společností Drinks Union a.s. Přiložená smlouva o spolupráci upravuje vzájemné vztahy mezi Ústeckým krajem a Drinks Union a.s. v souvislosti s prezentací jejich výrobků na akcích pořádaných Ústeckým krajem. Tyto výrobky jsou prezentovány společně s turistickou nabídkou na veletrzích cestovního ruchu v České republice i v zahraničí, na kterých se Ústecký kraj účastní jak svojí vlastní expozicí, tak v rámci expozice České republiky. Po úspěšné spolupráci v letošním roce bude tato vzájemná prezentace na veletrzích pokračovat i v roce 2007.

 

7.7       Projekt BROÚK - smlouvy o partnerství a spolupráci: RÚK rozhodla o uzavření Smluv o partnerství a spolupráci se statutárním městem Teplice, s městem Litvínov a se statutárním městem Děčín o uzavření dodatků ke smlouvám o partnerství a o spolupráci s městy Litoměřice a Roudnice nad Labem.

 

7.8.      Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2007: RÚK souhlasila se zněním návrhu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 a doplnila jej o položku, kdy mohou o podporu požádat obce pro obnovu vybavení místních jednotek dobrovolných hasičů. RÚK dále uložila Radku Vonkovi, náměstku a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2007 ZÚK ke schválení.

 

7.9.      Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severozápad pro období 2007-2013: RÚK vzala na vědomí Regionální operační program Regionu soudržnosti Severozápad 2007-2013 dle předloženého materiálu. Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS II Severozápad (ROP NUTS II Severozápad) představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007−2013 pro region soudržnosti Severozápad, tvořený Karlovarským a Ústeckým krajem.

 

7.10.     Klastr BIOplast – vyhledávací studie a žádost o poskytnutí dotace: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o podané žádosti do Operačního programu Průmysl a podnikání – program 1.4 Klastry – vyhledávání. Dále vzala na vědomí zpracování studie na vyhledávání vhodných oborů a firem pro klastr v Ústeckém kraji.

 

7.11      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru využívání nevýhradního ložiska fonolitů Lochočice – Jedovina“ oznamovatele GENOVA spol. s r. o., Václavské nám. 5, 400 04 Trmice: RÚK požaduje provést posouzení podle příslušného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V dopracované dokumentaci požaduje dořešit střety záměru s územním plánem obce Řehlovice a územními systémy ekologické stability krajiny. Požaduje zpracování variant rekultivace, které umožní výhledové zapojení rekultivovaného lomu do systému ochrany přírody a krajiny. V dokumentaci požaduje řešit kompenzační opatření za zásah do ochrany životního prostředí obce Řehlovice. Doporučuje realizaci záměru ve variantě 3, která zachovává reliéf kopce Jedovina. Záměr je v současné době v rozporu s územně plánovací dokumentací SÚ Řehlovice, obec dle předběžné informace se záměrem nesouhlasí.

 

7.12      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „V455 Chotějovice – Babylon, nové vedení 400kV“ oznamovatele ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10: Za předpokladu zahrnutí všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného úřadu, RÚK nemá námitek ke zpracování posudku. K realizaci doporučuje variantu B (varianta využívá koridoru stávajícího vedení, nároky na zábor dosud nedotčeného prostoru jsou minimální).

 

7.13      Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Provozovna ke sběru a výkupu plastových, kovových a skleněných odpadů“ oznamovatele Miroslav Jaroš, Havlíčkova 286, 417 02 Hostomice nad Bílinou: RÚK konstatovala, že za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.14      Návrh na zajištění poskytnutí dotací z rámci Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006: RÚK schválila využití nečerpaných finančních prostředků „Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2006“ v celkové výši 3,8 milionů korun pro již schválené projekty z tohoto programu v příštím roce.

 

7.15      Hodnotící zpráva o stavu odpadového hospodářství Ústeckého kraje za rok 2005: RÚK bere na vědomí hodnotící zprávou o stavu odpadového hospodářství Ústeckého kraje za rok 2005 zpracovanou odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje.    

 

7.16    Návrh na schválení způsobu zabezpečení přípravy prioritních protipovodňových opatření Ústeckého kraje na dolním toku řeky Labe: odloženo

 

7.17      Vyjádření Rady Ústeckého kraje k návrhu plánu péče o Přírodní rezervaci Myslivna 2007 –2016. Nařízení Rady Ústeckého kraje o zřízení Přírodní rezervace Myslivna a stanovení jejich bližších ochranných podmínek: RÚK souhlasila s návrhem Plánu péče o přírodní rezervaci Myslivna na období 2007 – 2016 a vydala Nařízení Ústeckého kraje o „zřízení Přírodní rezervace Myslivna a stanovení jejích bližších ochranných podmínek“.

 

 

7.18      Informace o záměru založení Nadace na obnovu Krušných hor: staženo

 

7.19      Návrh na projednání žádosti o změnu termínu dokončení projektu již schválené dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje: RÚK schválila návrhy dodatků ke smlouvám o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Ve smlouvě s obcí Lukov byl změněn termín dokončení projektu na 31. 1. 2007. Ve smlouvě s obcí Chudoslavice byl změněn termín dokončení projektu na 31. 3. 2007.

 

7.20      Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila plat ředitelce Základní školy praktické, Velké Březno, Zahradní 182.

 

7.21      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – školy a školská zařízení: RÚK  rozhodla o změnách zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti školy a školská zařízení.

 

7.22     Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala Bohuslavu Pavelkovou ředitelkou Základní školy praktické, Ústí nad Labem (Studentská 297) s účinností od 1. 1. 2007.

 

7.23     Změny závazných ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2006 pro Speciální základní školu, Děčín IX-Bynov (Teplická 65).

 

7.24     Změna ve složení orgánů společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. – revokace usnesení č.15/64R/2006: RÚK vzala na vědomí informaci o návrhu změn v orgánech Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. Doporučila ZÚK navrhnout odvolání některých zástupců Ústeckého kraje v představenstvu a dozorčí radě RRA a současně doporučila ZÚK jmenování nových zástupců kraje ve statutárních orgánech agentury.

 

7.25     Návrh na poskytnutí dotací z „Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji pro rok 2006“: RÚK doporučila ZÚK uzavření smlouvy na poskytnutí dotací obcím Vilémov, Vroutek, Hřivice a městům Štětí a Velký Šenov. Celkem se jedná o 120,7 tisíc korun. 

 

7.26     Změna závazného ukazatele objem prostředků na platy Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, příspěvkové organizace: RÚK souhlasila se zvýšením závazného ukazatele - objem prostředků na platy pro rok 2006 na celkových 5,701 milionu korun.

 

7.27     Změna Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje: RÚK doporučila ZÚK schválit změnu Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje. Program schválilo ZÚK dne 26.1. 2005. Změny zohledňují úpravu textu a výstižnější formulaci některých statí. K podstatným obsahovým změnám nedošlo a upravené znění se nijak nedotýká účelové podstaty Programu, který by měl být vyhlášen pro rok 2007 v lednu téhož roku.

 

8.         Blok náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy

8.1       Rozpočtová opatření č. 12 /2006 (doplnění na stůl): RÚK schválila navýšení rozpočtu Ústeckého kraje na celkový objem ve výši 11,6 miliard korun.

 

8.2.      Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 - II . čtení: RÚK doporučila ZÚK schválit závazné vztahy ke státnímu rozpočtu pro rok 2007, a to:

a) příspěvek na výkon státní správy ve výši 95,4 milionu korun, z toho příspěvek obcím na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5,071 milionu korun, 

b) transfer jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání ve výši 3,432 milionu korun.

 

RÚK dále doporučila ZÚK stanovit závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2007:         

Příjemce

účel

objem

transferu

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

provozní transfer  22 679

26 404

investiční transfer   3 725

Asociace krajů ČR

členský příspěvek

400

Klub českých turistů

příspěvek na udržování a obnovu turistických tras a cyklotras

800

                                                                                                                          pozn. v tis. Kč

 

 

 

 

 

RÚK doporučila ZÚK vzít na vědomí objem finančních prostředků v roce 2007 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů:

- Evropské unie ve výši 76,147 milionu korun. Kč,

- finančního mechanismu EHP/Norsko ve výši 2,9 milionu korun.

 

RÚK schválila závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje:

- Světová zdravotnická organizace – členský poplatek 150 tisíc korun,

- Síť evropských chemických regionů – členský poplatek 100 tisíc korun.

 

8.3       Finanční a odpisové plány a závazné ukazatele příspěvkových organizací Ústeckého kraje a institucionální podpora veřejné výzkumné instituce na rok 2007: RÚK vzala na vědomí finanční a odpisové plány příspěvkových organizací, zřizovaných Ústeckým krajem.

 

8.4.      Schválení projektu "Propagace Ústeckého kraje" v rámci opatření 4.1.2 SROP, grantového schématu "Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“: RÚK vzala na vědomí informaci o projektu „Propagace Ústeckého kraje“, vybraného z náhradních projektů k realizaci a financování v rámci grantového schématu „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“.

 

8.5       PZ Triangle - memorandum o porozumění s IPS a Hitachi: RÚK vzala na vědomí přednesenou zprávu o průběhu vyjednávání tzv. „Memoranda o porozumění“ mezi Ústeckým krajem, českou vládou zastoupenou CzechInvestem, městem Žatec a japonskými investory, působícími v průmyslové zóně Triangle. Doporučila ZÚK schválit předložený text Memoranda a souhlasit s jeho podpisem. RÚK dále doporučila ZÚK pověřit náměstka hejtmana Petra Fialu závěrečnou kontrolou textu memoranda před jeho podpisem hejtmanem Jiřím Šulcem po projednání a schválení memoranda ve vládě ČR.

 

8.6       Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.7       Krajská majetková, p.o. - výběrové řízení: RÚK vzala na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Krajské majetkové, příspěvkové organizace Ústeckého kraje a jmenovala, na základě jeho výsledku, Ing. Miluši Srbkovou ředitelkou této příspěvkové organizace s účinností od 1. ledna 2007.

 

8.8       Zvýšení závazného ukazatele - Krajská majetková, p.o.: RÚK schválila zvýšení závazných ukazatelů příspěvků zřizovatele na provoz pro rok 2006 pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.

 

8.9       Doporučení investiční komise: ISŠ, OU a U Údlice - Změna objektu včetně jeho umístění pro pracoviště oboru řezník uzenář (RPD): RÚK schválila záměnu objektů pro řešení projektové dokumentace a rozpracování varianty č. 2 (přebudování objektu pro praktickou výuku více potravinářských profesí. Vedení ISŠ Údlice uvažuje o tom, že by zde mohla být praktická výuka nejen řezníků - uzenářů, ale i výuka cukrářů, pekařů, kuchařů – číšníků).

 

8.10      Doporučení investiční komise:  Čerpání I. tranže úvěru: RÚK doporučila ZÚK schválit akce I. tranže s tím, že celkové plnění nepřekročí 350 milionů korun:

 

Dopravní infrastruktura

REKO mostu ev.č. 263-020 - Rumburk

REKO silnice II/223, II/224 Křímov - Vejprty

REKO silnice II/118, Budyně n.O.- Mšené Lázně

REKO mostu ev.č. 237-025 - Libochovice

REKO silnice II/261 Ústí nad Labem - Děčín

Okružní křižovatka Na Valech-Masarykova - Litoměřice

II/225 most Libočany (nově zařazená akce)

 

Zdravotnictví

Rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice Most

 

8.11      Doporučení investiční komise: Investiční záměr - Evropská knihovna (areál SVK W. Churchilla 3, Ústí n.L.): RÚK schválila zahájení investorské přípravy akce s tím, že odbor majetkový zahájí jednání a zajistí převod dotčených pozemků dle investičního záměru. Celkový rozpočet akce je 46,3 milionů korun. V souvislosti s výstavbou Evropské knihovny bude nutno zásadním způsobem upravit dvorní a parkovní trakt  areálu vědecké knihovny. V rámci dvora bude jinak řešeno parkování a zpevněné plochy a v severozápadním cípu bude provedena parková úprava jako odkaz na bývalý park náležející k vile rodiny Weinmannů.

 

8.12      Doporučení investiční komise: Studie - REKO sportovního areálu u Gymnázia v Teplicích: RÚK schválila zahájení investorské přípravy. Gymnázium Teplice disponuje jen zpevněnou plochou o rozměrech cca 25 x 35 m se starším krytem z plastových dílů, univerzálně využívanou ke kolektivním hrám. Kvalitní hřiště pro atletiku Gymnázium Teplice nikdy nemělo a pro naplnění tělovýchovných programů, běžně realizovaných ve srovnatelných středních školách, je citelně postrádá. Proto je pro nápravu uvedeného stavu připravována tato akce v hodnotě přibližně 12,4 milionu korun. Investorská příprava se předpokládá v roce 2007 a realizace pravděpodobně v roce 2008.

 

8.13      Výkon zřizovatelských funkcí organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: vyřazeno

 

8.14      Veřejné zakázky příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví: RÚK souhlasila se společným návrhem zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávku „Injekčních jehel a stříkaček“ pro Nemocnici Děčín, Nemocnici Chomutov, Nemocnici Most, Nemocnici Teplice a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a navrhla členy hodnotící komise.

 

8.15      Informace o investiční akci „Dostavba, rekonstrukce a technologické vybavení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“: RÚK souhlasila s uzavřením dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo ze dne 19.2.2003 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem na straně objednatele a zhotovitelem, sdružením firem vystupujících společně jako „Sdružení Ústí“. Cena předmětu stavebního díla, specifikovaného v čl. II. uvedeného dodatku, se sjednává dohodou jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí 175,645 milionu korun, včetně DPH.

 

8.16      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, příspěvkové organizace ve zdravotnictví: RÚK rozhodla o změnách zřizovacích listin Nemocnice Děčín a Správy sociálních služeb Chomutov. Dále rozhodla o vydání úplných znění zřizovacích listin těchto organizací.

 

8.17      Informace o zabezpečení Ambulantní pohotovostní  péče v Ústeckém kraji v roce 2007: RÚK vzala na vědomí předloženou informaci o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče (APP) v roce 2007 na území Ústeckého kraje a schválila její zabezpečení. APP bude od 1.4.2007 zajišťována výhradně prostřednictvím obcí s obecním úřadem s rozšířenou působností, či dalších obcí, podílejících se na zajišťování APP podle dosavadních principů. Samotná realizace zabezpečení APP v Ústeckém kraji bude záviset na rozhodnutí obce s pověřením III.stupně. Obcím, které pro spádové území zabezpečí provoz ordinace APP, poskytne Ústecký kraj přiměřenou dotaci pokrývající určenou část ztráty z provozu ordinace APP. Ústecký kraj se bude v roce 2007 podílet na zabezpečení APP ve výši 13,8 milionu korun (jedná se o částku, která je v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007).

 

8.18      Informace o aktuální situaci v Nemocnici Most: RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o realizaci projektu Stabilizace Nemocnice Most, a předloženou zprávu o nemocnici Most za období 7/2006 – 10/2006.

 

8.19      Výběrové řízení na ředitele akciové společnosti – Krajská zdravotní, a.s: odloženo

 

8.20      Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala Ladislava Henlína ředitelem Psychiatrické léčebny Petrohrad s účinností od 1. ledna 2007.

 

8.21      Návrh opatření vyplývajících z výsledků veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace – Domov důchodců Dubí, p.o: RÚK vzala na vědomí informaci o výsledcích veřejnoprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov Důchodců Dubí. Rozhodla, pro zjištěná vážná pochybení v hospodaření,   o odvolání Věry Součkové z funkce ředitelky příspěvkové organizace. RÚK současně jmenovala Karla Prokopa ředitelem Domova Důchodců Dubí na dobu určitou, s účinností dnem následujícím po skončení výkonu funkce ředitelky Věry Součkové. Karel Prokop bude tuto funkci vykonávat do doby jmenování nového ředitele Domova Důchodců Dubí, v jeho případě se bude jednat o souběžný pracovní poměr.

 

8.22      „Analýza komplexního řešení systému zdravotnictví Ústeckého kraje - situace a východiska pro zefektivnění lůžkové zdravotní péče na území Ústeckého kraje“: RÚK souhlasila s realizací Analýzy komplexního řešení systému zdravotnictví Ústeckého kraje, spočívající ve zpracování materiálu k optimalizaci lůžkové péče na celém území Ústeckého kraje zahrnující: analýzu současného lůžkového fondu, analýzu poskytované lůžkové zdravotní péče, analýzu financování lůžkové zdravotní péče, analýzu postavení Ústeckého kraje v rámci lůžkové péče ČR a návrhy na restrukturalizaci lůžkového fondu v rámci Ústeckého kraje.

 

8.23      Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva: RÚK projednala obsah zásad a doporučila ZÚK jejich schválení.

 

8.24      Poskytnutí dotace Statutárnímu městu Ústí nad Labem: RÚK doporučila ZÚK schválit statutárnímu městu Ústí nad Labem dotaci ve výši 3 milionů korun. Peníze jsou určeny jako příspěvek na uchování gotického portálu - archeologické památky, nalezené při odborném průzkumu staveniště Paláce Zdar.

 

8.25      Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví:  RÚK projednala a schválila změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

10.       Různé

10.1     Příprava 17. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve II. volebním období: RÚK schválila program 17. zasedání ZÚK a současně vzala na vědomí termíny konání RÚK a ZÚK v prvním čtvrtletí roku 2007.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 7.12.2006 / 7.12.2006 | Zveřejnit od-do: 7.12.2006-7.1.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém