Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 66. schůze Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 66. schůze Rady Ústeckého kraje

konané dne 9. července 2003

1.     Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2.     Schválení programu SCHV

3.     Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4.     Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5.     Ústní informace z vedení Ústeckého kraje: rozpočtové určení daní + restituce majetků a Benešovy dekrety (Šulc), peníze na silnice + kampaň proti protahování dostavby D8 + čerpání financí z EU na čištění odpadních vod (Foldyna), peníze pro občany postižené povodní od MMR (Tošovský).

6.   Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1    Zásady pro poskytování finančních prostředků z havarijního fondu: RÚK doporučuje zastupitelstvu schválit „Zásady pro používání finančních prostředků z havarijního fondu“. Hlavními důvody byla nutnost vyčlenit samostatné finanční prostředky pro případ vzniku havárií či mimořádných situací na území kraje. Zdroje: příděl z rozpočtu, příspěvky – dary od jiných subjektů, úroky, zůstatek k 31. 12 každého kalendářního roku.

6.2     Návrh mimořádných odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou     členy Zastupitelstva Ústeckého kraje: Doporučeno zastupitelstvu ke schválení.

6.3    Mediální prezentace Ústeckého kraje v roce 2004 (krajské noviny): RÚK bere na vědomí informaci o vydávání krajských novin v roce 2003, schvaluje základní osnovu projektu na vydávání vlastních krajských novin od 1.1.2004. V roce 2004 budou krajské noviny vycházet jako 4stránková příloha Deníků Bohemia, DNES a Právo s periodicitou 1x měsíčně.

6.4     Způsob financování různých zájmových organizací z rozpočtu kraje: RÚK poskytla finanční dary některým zájmovým organizacím. Přesný rozpis poskytnutých dotací bude zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje po ověření usnesení rady.

6.5    Přístup k informacím v Nemocnici Louny, příspěvková organizace: RÚK bere na vědomí žádost starosty Města Louny o umožnění přístupu k informacím v Nemocnici Louny, příspěvková organizace, pro vyjmenované členy rady města.

6.6    Legislativní iniciativa Ústeckého kraje - novela zákona o krajích: RÚK bere na vědomí stanovisko legislativní a právní komise Rady Ústeckého kraje a ukládá zabezpečit projednání legislativní iniciativy Ústeckého kraje směřující k vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Úprava se týká používání znaku a praporu kraje.

6.7    Informace o uzavření smluv s advokátními kancelářemi: RÚK schvaluje dodatečně výjimku ze Závazného postupu při zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Výjimka se týká zakázky na poskytování právních služeb Ústeckému kraji.

6.8    Ústavní stížnost na postup Ministerstva zdravotnictví – informace: RÚK bere na vědomí předloženou informaci v této věci. Odbor připravuje jménem hejtmana dopis na Ústavní soud, ve kterém žádá o oficiální vyrozumění o výsledku řízení. 

6.9    Informace o průběhu a výsledcích jednání 12. valné hromady RRA ÚK  - nahrazeno informací o projektu ENLARGE NET (první mezinárodní konference se konala v Drážďanech 24.6.2003): RÚK bere na vědomí informaci, ukládá hejtmanovi předložit do rady obsazení pracovních skupin za Ústecký kraj.

6.10  Řešení financování žádostí nezařazených do jiných oblastí: zahrnuje jiný bod.

7. Blok 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Základní dopravní obslužnost pro rok 2003:  RÚK bere na vědomí zprávu o zajištění základní dopravní obslužnosti na rok 2003 a uložila odboru dopravy sledovat vývoj čerpání dotace na zajištění základní dopravní obslužnosti v průběhu II. pololetí 2003 v návaznosti na její stanovený rozsah. Dále rada uložila vedoucí odboru připravit návrh rozsahu základní dopravní obslužnosti na rok 2004, který bude respektovat využívání a nevyužívání jednotlivých spojů, respektive jejich ztrátovost či zisk, včetně inzerovaných změn v železniční dopravě, a preferovat bude školní spoje.

Zhodnocení situace: V roce 2003 neprodloužilo několik zaměstnavatelů (např. Elektrárny Prunéřov) své závazky pro zajištění základní dopravní obslužnosti z roku 2002 a vznikl požadavek na navýšení základní dopravní obslužnosti pro dopravu zaměstnanců těmto zaměstnavatelům a pro dopravu do nově zřízených průmyslových zón. Zajištění této dopravy by bylo navýšením objemu základní dopravní obslužnosti proti skutečnosti roku 2002, a proto Ústecký kraj požádal v únoru roku 2003 Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo financí ČR o navýšení dotace základní dopravní obslužnosti o 5,3 mil. Kč. Ministerstvo dopravy ČR žádost podpořilo a postoupilo Ministerstvu financí ČR, které se dosud ani po písemné urgenci Ústeckému kraji nevyjádřilo. Z tohoto důvodu byly s dopravci smlouvy uzavřeny v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje pouze do 15. 6. 2003. dále byl v květnu 2003 vyhodnocen průběh základní dopravní obslužnosti za I. čtvrtletí 2003. Bylo zjištěno 637 párových spojů s průměrnou tržbou pod 5,- Kč / 1 km. V současné době nelze provést optimalizaci jízdních řádů, příprava rozsáhlých záměrů změn v dopravní obslužnosti Ústeckého kraje bude hlavní činností připravované akciové společnosti koordinátora IDS Ústeckého kraje.

7.2     Změna zřizovací listiny č.j. 130/2001 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace: schváleno

7.3      IPPC - Stanovisko k integrovanému povolení pro provoz „ETYLBENZEN II  V AREÁLU LITVÍNOV “pro společnost Kaučuk, a.s., Kralupy nad Vltavou: RÚK konstatovala, že k žádosti o vydání integrovaného povolení není připomínek, protože technologická zařízení výrobny odpovídají nejlepším dostupným technikám, navržené specifické emisní limity odpovídají zákonným.

7.4      IPPC - Stanovisko k integrovanému povolení pro provoz „Sklárna, výroba skleněných tvárnic lisováním slinkou na chromování formového materiálu“ pro společnost VITRABLOK, a.s. Duchcov: RÚK konstatovala, že k žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována Českým ekologickým manažerským centrem Praha, není připomínek, protože navržené specifické emisní limity jsou 90 % limitů daných zákonem. Termín jejich dosažení je 12/2007. V současné době společnost VITRABLOK, a.s. plní limity dané zákonem. RUK požaduje zajistit plnění navržených závazných podmínek provozu zařízení v kapitole 13 žádosti a opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

7.5      EIA - Stanovisko k  oznámení  „PORTOLA LOUNY“ předloženého oznamovatelem:   Portola Packaging, INC  USA, zastoupený společností C & K Čermák &  Kozák s.r.o., projektová kancelář, Ústí nad Labem: RÚK konstatovala, že nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby,  protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, záměr je situován do schválené Průmyslové zóny Louny, obce Cítoliby a Chlumčany nemají k záměru připomínek, jedinými emisemi do ovzduší budou emise z plynové kotelny závodu, a jeho realizace přinese do regionu postupně až 120 nových pracovních míst.

7.6      EIA - Stanovisko k  oznámení „Prodejna potravin LIDL Lovosice“ Předloženého oznamovatelem:  LIDL Česká republika, v.o.s., Praha 5: RÚK konstatovala, že nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, záměr je realizován v souladu s platným územním plánem města Lovosice na okraji průmyslové zóny DZC Lovosice IV, město Lovosice se záměrem souhlasí, jediným zdrojem emisí do ovzduší mimo dopravy budou emise z plynového kotle prodejny, a realizace záměru přinese 20 nových pracovních míst.

7.7      EIA - Stanovisko k  oznámení „Těžba kvartéru v předpolí 1. skrývkového řezu (lom Libouš, Doly Nástup Tušimice)“předloženého oznamovatelem: Severočeské doly, a.s., Chomutov: RÚK konstatovala, že nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu plnění opatření uvedených v Oznámení - části D.4. „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ a návrhu navazujícího plánu rekultivací v souladu s požadavky místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, realizace záměru byla nařízena OBÚ Most jako opatření směřující k odvrácení nebo zmírnění následků hrozících z pokračujících sesuvů skrývkových zemin a destrukci závěrných svahů, a obce Málkov a Spořice se záměrem souhlasí.

7.8      EIA - Stanovisko k  oznámení „ Přeložka silnice I/7 v úseku MÚK Pod kozou – MÚK Vysočany“ předloženého oznamovatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha:

RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby za předpokladu souhlasu obcí dotčených výstavbou a zajištění plnění podmínek požadovaných odborem ŽPZ KÚ Ústeckého kraje navazujících řízeních podle zvláštních předpisů, protože se jedná o návrh záměru realizovaný v souladu s územně plánovací dokumentací v prostoru, kde nedojde k přímému ovlivnění života obyvatel okolních obcí, a opatření navržená odborem ŽPZ KÚ Ústeckého kraje jsou dostatečná k eliminaci škodlivých vlivů na životní prostředí.

7.9     EIA - Stanovisko k  oznámení „  Přeložka silnice I/27 v úseku obchvatu města Postoloprt“ předloženého oznamovatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru stavby, navrhuje k realizaci variantu A, která je citlivější k území z hlediska vlivů na životní prostředí, zatímco variantní trasa B počítá s nesystémově vedeným samostatným dvoupruhem mimo stávající trasu obchvatu města Postoloprty.

7.10   EIA - Stanovisko k  oznámení „Zkapacitnění obchvatu Chlumčan silnice I/7“ předloženého oznamovatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4: RÚK požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby a zajistit plnění opatření uvedených v Oznámení - části D.4. „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v navazujícím řízení.

 

7.11   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK veřejná obchodní soutěž – Návrh komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek: RÚKL jmenovala členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

7.12   Druhá změna usnesení č. 109/60/2003 – nakládání s majetkem kraje: schváleno, změna se týkala zřízení věcného břemene ve prospěch Ústeckého kraje k pozemkům v jeho vlastnictví v průmyslové zóně Triangle.

7.13   Smlouva o spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR: zrušeno.

8  Blok 2. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

8.1     Revokace usnesení č. 44/63/2003: schváleno

8.2     Přijetí finančního daru - TG Safety Czech,s.r.o.: RÚK schvaluje nabytí peněžitého daru od společnosti TG Safety Systems Czech, s.r.o., a TOYODY GOSEI CO., LTD. ve výši  100 000 korun. Dar byl poskytnut na účelem řešení potřeb obcí a měst na území kraje.

 

8.3     Výsledek poptávkového řízení na zabezpečení služeb finančním ústavem pro ÚK od roku 2004: RÚK bere na vědomí informaci o výsledku poptávkového řízení na zabezpečení služeb finančním ústavem pro ÚK od roku 2004. Zabezpečení služeb bude od roku 2004 prováděno u všech  vyzvaných bankovních ústavů.

8.4      Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: projednáno

8.5      Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Oprava chmelnic Školního statku Roudnice nad Labem – Vědomice, příspěvkové organizaci, Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem“: RÚK bere na vědomí nabídky uchazečů, záznam o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky nabídky uchazeče LESOPRODUKT POPLZE za cenu nejvýše přípustnou 2 306 451 korun včetně DPH.

8.6      Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Sanace zdiva I.P.P. budovy č. 103 v areálu Integrované střední školy stavební a Odborného učiliště v Meziboří“: RÚK bere na vědomí nabídky uchazečů, bere na vědomí záznam o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky nabídky uchazeče METALL QUATRO za cenu nejvýše přípustnou 2 219 795,60 korun vč. DPH.

8.7      Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Gymnázium Litoměřice – výměna oken“: RÚK bere na vědomí zápis o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky, rozhodla o vyloučení čtyř uchazečů z další účasti pro nesplnění podmínek.

8.8      Obchodní veřejná soutěž "Sanace starých ekologických zátěží průmyslové zóny Triangle" – vyhodnocení nabídek: RÚK bere na vědomí informaci, že uchazeč KAP, spol. s r. o., Praha 7 vyloučený z další účasti v obchodní veřejné soutěži "Sanace starých ekologických zátěží průmyslové zóny Triangle" nepodal v zákonné lhůtě námitku proti jeho vyloučení. Dále bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky  a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DEKONTA, a. s., za nabídkovou cenu: 104 506 581 korun včetně DPH (platí stát).

8.9      Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – zadání DSP - inženýrské sítě“: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky, schvaluje výzvu více zájemcům, jmenuje členy komise pro otevírání obálek.

8.10    Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky Průmyslová zóna Triangle – zadání DSP - komunikace III/2502 Velemyšleves – Staňkovice: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky, schvaluje výzvu více zájemcům, jmenuje členy komise pro otevírání obálek.

8.11    Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky Průmyslová zóna Triangle – zadání DSP – vlečka: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky, schvaluje výzvu více zájemcům, jmenuje členy komise pro otevírání obálek.

8.12   Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "Gymnázium Most - oprava střechy": RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky, schvaluje zjednodušené zadání k podání nabídky, jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

8.13   Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "Speciální školy Most - výměna oken": RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky, schvaluje zjednodušené zadání k podání nabídky, jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

8.14    Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Chráněné bydlení ÚSP Čížkovice“: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky, schvaluje zjednodušené zadání k podání nabídky, jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

8.15    Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „REKO objektu Dětský domov, Čelakovského 8, Litoměřice“: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky, schvaluje zjednodušené zadání k podání nabídky, jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

8.16   Zjednodušené zadání k podání nabídky na plnění veřejné zakázky "Obchodní akademie Teplice - rekonstrukce vytápění v Poštovní ul.": RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky, schvaluje zjednodušené zadání k podání nabídky, jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

8.17 Zrušení usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje a odstoupení od kupních smluv č. 68/2003 a 71/2003: RÚK rozhodla o zrušení usnesení, doporučila ZÚK schválit odstoupení od kupní smlouvy a doporučila projednat se samosprávami projednat převod objektů škol v přírodě Kout na Šumavě a Volyně. Firma REAL GLOBAL nesplnila smlouvu, proto z rozhodnutí rady budou připraveny všechny kroky pro odstoupení od smlouvy a objekty škol budou nabídnuty obcím.    

8.18 Jmenování expertní skupiny: RÚK jmenovala expertní skupinu pro vypracování Programu prodeje a nákupů nemovitostí Ústeckého kraje.

9.  Blok 3. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

9.1      Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje - školy a školská zařízení: schváleno

9.2       Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace: RÚK jmenuje komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele uvedené příspěvkové organizace.

9.3      Vyhodnocení žádostí o dotaci v rámci „Programu podpory volnočasových aktivit v roce 2003“ – II. kolo: RÚK poskytla dotaci osobám a doporučila ZÚK poskytnout dotaci  obcím. Dále doporučila, aby při vyhlášení programů byl zvýrazněn regionální a nadregionální význam akcí, v tomto smyslu budou také přepracovány zásady. Přesný rozpis poskytnutých dotací bude zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje po ověření usnesení rady.

9.4      Projekt rozvoje Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení, příspěvková organizace, v rámci speciálního školství Ústeckého kraje: schváleno

9.5      Změny závazných ukazatelů a odpis nedobytných pohledávek škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: schváleno

9.6       Souhrnná zpráva o výsledcích rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského i obecního školství v rámci kraje pro rok 2003: RÚK bere na vědomí zprávu o rozpočtu na přímé náklady škol a školských zařízení v Ústeckém kraji pro rok 2003. Všechny pověřené obce souhlasí se současným přiděleným rozpočtem. Jak na úseku krajského školství, tak i na úseku obecního školství  jsou všichni ředitelé škol a zařízení seznámeni s výší přiděleného rozpočtu i se způsobem jeho výpočtu. Všichni ředitelé i pracovníci pověřených obcí jsou také seznámeni s dalším navýšením, které se týká nárůstu žáků od 1. září 2003 a navýšení počtu vyučovacích hodin 8. a 9. tříd.

9.7       Rozhodnutí o nabytí peněžního daru poskytnutého k úhradě nákladů souvisejících s účastí krajské reprezentace na republikové akci Olympiáda dětí a mládeže 2003: RÚK schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 50 000,- Kč.

9.8       Veřejná zakázka "Nákup výpočetní techniky a příslušenství pro školská zařízení v Ústeckém kraji": RÚK souhlasí se zadáním veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky a příslušenství pro školská zařízení v Ústeckém kraji“.

9.9       Nemocnice Chomutov schválení nákupu věcí na splátky (leasing): RÚK souhlasí s pořízením osobního automobilu Škoda-Octavia pro Nemocnici Chomutov, příspěvkovou organizaci, formou smlouvy o nájmu s právem koupě (leasing).

9.10     Odpis nedobytných pohledávek Nemocnice Most: RÚK schvaluje odpis nedobytných pohledávek Nemocnice Most, příspěvkové organizace, ve výši 1 322 143,26 Kč za zahraničními dlužníky.

9.11     Veřejná zakázka – centrální nákup léků: RÚK schvaluje způsob zadání veřejné zakázky „Informační systém pro centrální nákup léků“, výzvu k podání nabídky na plnění a podrobné podmínky zadání veřejné zakázky, dále členy komise pro otevírání obálek. Záměr projektu CENTRÁLNÍ NÁKUP LÉKŮ schválený RÚK 12. února 2003 směřuje ke zlepšení logistiky nákupu léku - vytvoření centrální lékárny, centralizaci nákupu léku za účelem snížení nákladů, získání aktuálních informací o stavu zásob jednotlivých nemocnic a jejich výměna, snížení administrativní náročnosti nákupu, zrychlení systému - zefektivnění komunikačních a transakčních procesů, komplexní nabídka distribučních firem a dodavatelů, informování o alternativních výrobcích a jejich aplikacích, transparentnosti a kontrole hospodaření nemocnic (zejména průběžné sledování trendu vývoje).

9.12     Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací ve zdravotnictví: schváleno

9.13     Statut Komise zdravotní a sociální: RÚK schvaluje Statut zdravotní a sociální komise Rady Ústeckého kraje.

9.14     Zajištění připravenosti místností pro občany s poškozeným zdravím vlivem omamných a jiných látek: RÚK schvaluje záměr řešit akutní intoxikace alkoholem v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Nemocnici Most. Uložila však přepracovat předložený návrh tak, aby minimalizoval vstupní náklady. Zařízení by mělo umožňovat zklidnění klienta, zjištění hladiny alkoholu v krvi, sledování aktuálního stavu klienta a jeho vitálních funkcí, detoxikaci alkoholem intoxikovaného klienta. Předpokládaný počet lůžek: Masarykova nemocnice 6 muži, 4 ženy, 2 odluky (lůžka s klecí); Nemocnice Most 5 lůžek.

9.15     Záměr zbudování nové Léčebny dlouhodobě nemocných a její zařazení do sítě zdravotnických zařízení Ústeckého kraje: RÚK bere na vědomí informaci o záměru Krušnohorské polikliniky s.r.o. vybudovat v Litvínově léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její zařazení do sítě zdravotnických zařízení. Souhlasí se záměrem zařazení léčebny pro dlouhodobě nemocné v Litvínově do sítě zdravotnických zařízení Ústeckého kraje. Toto zařízení by mělo mít kapacitu cca 60 lůžek a poskytovala by se v něm specializovaná ústavní péče zaměřená především na ošetřovatelskou a rehabilitační péče o osoby trpící déle trvajícími nemocemi ve spádové oblasti vymezené územím působnosti města Litvínova jakožto obce s rozšířenou působností.

9.16     Organizační řády příspěvkových organizací ústavů sociální péče Ústeckého kraje: RÚK schvaluje s účinností od 1. září 2003 organizační řády 19 příspěvkových organizací ÚSP Ústeckého kraje.

9.17      Investiční akce - "Rekonstrukce areálu ÚSP Háj u Duchcova - rekonstrukce a přístavba areálu": RÚK bere na vědomí zprávu o stavu rozpracovanosti investiční akce, uložila obrátit se v této věci na ministra vnitra S. Grosse s dotazem, zda tuto stavbu zahájenou státem také stát dofinancuje. Uložila také analýzu rizik plynoucích z uzavřených smluvních vztahů v této věci.

9.18      Program podpory místní  kulturní a divadelní činnosti pro rok 2003 – 2. kolo

9.19      Finanční podpora kulturních akcí se spolupořadatelstvím Ústeckého kraje – dtto 9.18: RÚK schvaluje dotaci žadatelům a poskytnutí přímé finanční podpory ze schváleného rozpočtu odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje na podporu kulturních akcí se spolupořadatelstvím Ústeckého kraje. Přesný rozpis poskytnutých dotací bude zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje po ověření usnesení rady.

9.20      Úkoly pro komisi zdravotní a sociální: RÚK uložila komisi předložit informaci o stavu rozpracovanosti koncepce zdravotnictví kraje, návrh řešení ambulantních pohotovostí od 1.10.2003, analýzu příspěvků zřizovatele, řešení jednotného systému řízení ZZS, vydávání závazných stanovisek k žádostem zdr. zařízení týkajícím se provozu a rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky.  Dále uložila rozpracování návrhu ministryně zdravotnictví M. Součkové týkající se záležitosti snížení akutních lůžek o 30 procent při současném oddlužení nemocnic o 50 procent.

9.21      Kumulace dotací na provoz Nemocnice Most: schváleno

9.22      Informace k Nemocnici Louny, p.o.: RÚK konstatuje závažná pochybení nemocnice v Lounech, například pokles tržeb v kontrastu se vzrůstem mezd v minulosti – př. v roce 2002 dosahoval průměrný plat lékaře výše než 39 000 korun a byl nejvyšší v ČR. RUK dále konstatuje, že Nemocnice Louny je předlužená, audit má mnoho výhrad, auditor nalezl nesrovnalosti v účetnictví a evidenci majetku; nemocnice dlouhodobě nakupovala služby a materiál za peníze, které nevydělala. V současnosti dluží na fakturách po lhůtě splatnosti 49 milionů korun. Za dluhy nemocnice větší než 180 milionů korun neodpovídá kraj, který nemocnici i s dluhy převzal od státu, ale OkÚ, respektive stát jako zřizovatel. Nelze opominout ani díl viny vedení a personálu nemocnice a nezájem města problémy nemocnice řešit včas. Rada zvažuje a nechá prověřit, zda zodpovědné osoby neporušily povinností při správě cizího majetku. Když se Zastupitelstvo města Louny dostalo pod tlak veřejného mínění, hledá viníka. Dluhy nemocnice a její špatné hospodaření však nezpůsobili zastupitelé Ústeckého kraje ani jeho úředníci, ale nezodpovědné osoby přímo ve vedení nemocnice. J. Šulc: „Rada kraje se nyní snaží resuscitovat pacienta, který se nachází v klinické smrti, o dalším osudu se ale musí dohodnout lékaři, pojišťovny, nikoli zastupitelé pod tlakem emocí. Důležitá však je náplň činnosti nemocnice, nikoli její forma.“

10.  Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

10.1       Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí. Zabývala se také opatřením týkajícím se aplikace zákona č. 312/2002, o úřednících územních samosprávných celků, vůči dvěma vedoucím odborů, kteří jsou trestně stíháni. Přijaté řešení bylo konzultováno s tvůrci zákona, s ministerstvem vnitra bylo dohodnuto, že oba vedoucí odboru budou převedeni na jinou práci, odbory bude řídit pověřený zástupce včetně správních činností (Mgr. Konečná – správa rozpočtu, V. Kindlová – krizové řízení, Bc. Čtverečková – OK)

 K 1.7.2003 bylo na KÚ zaměstnáno 386 zaměstnanců (limit stanovený radou je 394).

 

10.2       Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Nákup výpočetní techniky a příslušenství pro Krajský úřad Ústeckého kraje – II.část“: schváleno

10.3       Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky "Zajištění ostrahy objektů sídla KÚ ÚK": RÚK rozhodla o vyloučení z další účasti  SEVEROČESKÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA spol. s r.o. z důvodu nepředložení písemného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v zadavatelem stanovené lhůtě.

10.4       Prodej čtyř osobních automobilů z majetku Krajského úřadu: RÚK schvaluje prodej čtyř ojetých osobních automobilů, ty byly jako značně opotřebované převedeny ze zrušených Středisek služeb školám  a ze zrušené SÚS.Formu prodeje navrhne majetková komise.

10.5 Dispozice s nepotřebným movitým majetkem zrušených okresních úřadů: RÚK schválila záměr dispozice s tímto majetkem, a to svěřením do správy příspěvkových organizací  nebo prodejem obcím a neziskovým organizacím či subjektům na území kraje za symbolickou 1 Kč za jednu věc.

11.    Různé

12.    Závěr

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 28.7.2003 / 28.7.2003 | Zveřejnit od-do: 28.7.2003-28.8.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém