Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 68. schůze Rady Ústeckého kraje (6.8.2003)

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 68. schůze Rady Ústeckého kraje (dne 6. srpna 2003)

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje: RÚK vzala na vědomí.

5. Ústní informace z vedení Ústeckého kraje

 

6.  Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1 Informace o průběhu a výsledcích jednání 12. valné hromady RRA ÚK: RÚK bere na vědomí.

 

6.2 Legislativní iniciativa - změna zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů: RÚK vzala na vědomí informaci o přípravě změny zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, která svým obsahem odpovídá připravované legislativní iniciativě Ústeckého kraje. Schválila proto ukončení přípravy legislativní iniciativy Ústeckého kraje směřující ke změně tohoto zákona.

 

6.3    Legislativní iniciativa - změna zákona č. 129/2000 Sb. o krajích  - užívání symbolů kraje: RÚK vzala na vědomí informaci o stavu projednávání legislativní iniciativy Ústeckého kraje směřující k vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích.

 

6.4 Návrh mimořádných odměn členům komisí RÚK, kteří nejsou členy ZÚK: RÚK vzala na vědomí návrh mimořádných odměn.

 

6.5 Návrh smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a euroregiony Labe, Krušnohoří a Nisa: odloženo

 

6.6 Udělení souhlasu k bezúplatnému použití znaku Ústeckého kraje pro Advokátní kancelář Mgr. Daniel Volák: RÚK souhlasí s užíváním znaku pro uvedenou advokátní kancelář za úplatu, této kancelář poskytuje kraji právní služby.

 

6.7 Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem: RÚK doporučuje ZÚK zvolit do funkce přísedícího Krajského soudu  v Ústí nad Labem pana Jiřího Nehybu.

 

6.8 Schválení zahraniční služební cesty hejtmana do Bruselu dne 1.10.2003 na konferenci Slavnostní setkání při příležitosti 10. výročí reprezentace 4 Randstadtprovincií v Bruselu: RÚK schvaluje účast hejtmana, jedna ze  4 provincií Regionu Randstad, provincie Zuid-Holland – Jižní Holandsko,  je smluvním partnerem Ústeckého kraje.

 

6.9 Schválení zahraniční cesty náměstka hejtmana P. Tošovského do zemského okresu Gottingen ve dnech 27.-30.8.2003: RÚK schválil účast P. Tošovského  na této zahraniční cestě, jejímž cílem je zintenzivnění stávajících partnerských kontaktů mezi našimi okresy a společného projednání otázek ohledně plánovaného rozšíření EU na Východ. Na setkání jsou současně pozváni zemský rada z Fejéru /Maďarsko a z okresu Koscierzyna/Polsko.

 

7. Blok 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

7.1 Založení akciové společnosti – IDS Ústeckého kraje, a.s.: RÚK doporučuje ZÚK navrhnout podle § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce do orgánů akciové společnosti: IDS Ústeckého kraje, a.s.: 3 členy představenstva, 6 členů dozorčí rady.

 

7.2 Stav rozpracovanosti a realizace oprav silnic II. a III. třídy: RÚK bere na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti a realizace oprav silnic II. a III. třídy. Rada dne 21. 5. 2003 schválila přesun finančních prostředků ve výši 30 000 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje jako neinvestiční příspěvek na Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, na opravy silnic II. a III. třídy. Tím se celkový finanční objem oprav silnic II. a III. třídy vč. mostů pro rok 2003, které zajišťuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, zvýšil na 117 870 tis. Kč. Podrobnější informace k jednotlivým akcím na vyžádání.

 

7.3 Odměna ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje příspěvkové organizace: odloženo

 

7.4 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „II/247  přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - I.část – projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a dokumentace pro zadání stavby (DZS)“: RÚK bere na vědomí záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 7. 2003. Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče PONTEX, spol. s r.o., za cenu nejvýše přípustnou 7.172.100,- Kč včetně DPH.

 

7.5 Typové smlouvy na zajištění majetkoprávního vyrovnání v rámci investiční výstavby Ústeckého kraje: odloženo

 

7.6 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti United Energy, a.s.,  Most – Komořany pro zařízení „Teplárna Komořany – kogenerační zdroj“: RÚK nemá k žádosti připomínek, protože navržené emisní limity jsou v souladu se zákonnými. 

 

7.7 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti CHEMOPHARMA a.s., Praha, závod Ústí nad Labem pro zařízení „Hala chemických výrob“: RÚK nemá k žádosti připomínek, protože technologická zařízení výroby odpovídají nejlepším dostupným technikám, navržené emisní limity odpovídají zákonným.

 

7.8 Vyjádření ke zjišťovacímu řízení pro Výrobní závod automobilových komponentů Chomutov- Nové Spořice, oznamovatele TEBODIN s.r.o. Praha: RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí. Posuzovaná stavba je v souladu s územním plánem města Chomutov a je umístěna ve schválené průmyslové zóně, na kterou bylo provedeno posouzení vlivů na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb. v roce 2002 a město s výstavbou souhlasí.

 

7.9 Vyjádření ke zjišťovacímu řízení pro OILES CORP. NEW FACTORY PROJECT in KADAŇ  (výroba drobných automobilových součástek) oznamovatele TAKENAKA EUROPE GmbH. RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby, za předpokladu zahrnutí výsadby ochranné zeleně po obvodu areálu podle požadavků místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny do záměru. Předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, záměr je realizován v souladu s platným územním plánem města Kadaň na ploše průmyslové zóny a město Kadaň se záměrem souhlasí. Realizace záměru přinese 60 nových pracovních míst.

 

7.10 Podpora stabilizace a rozvoje včelařství v Ústeckém kraji: RÚK schvaluje poskytnutí příspěvku z rezervy hejtmana Ústeckého kraje pro nestátní neziskové organizace na léčebné ošetření všech včelstev registrovaných včelařů na území Ústeckého kraje ve výši 75 Kč na jedno včelstvo prostřednictvím základních organizací Českého svazu včelařů. RÚK schvaluje zpracování koncepce stabilizace a rozvoje včelařství v Ústeckém kraji.

V současné době je na území Ústeckého kraje evidováno celkem 21 177 včelstev, léčebné ošetření představuje v nákladech na 1 včelstvo částku 150,- až 200,- Kč (podle míry zasažení včelstev). Tento počet včelstev má v současné době nejnižší hustotu v celé ČR a další snižování počtu včel by již mohlo mít závažné důsledky na kvalitu zemědělské produkce zemědělců našeho kraje.

Koncepce stabilizace a rozvoje včelařství na území Ústeckého kraje by měla mít následující cíle: zvýšení kvality opylovací služby a související zlepšení výnosů tradičních produktů kraje,  zastavit úbytek včelstev v kraji, zajistit výrobu kvalitního medu,

 

7.11 Smlouva o spolupráci se Svazem chemického průmyslu: odloženo

 

 

8. Blok 2. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

8.1 Rozpočtová opatření 4 b)/2003: schváleno.

 

8.2 Metodika tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2004: RÚK schvaluje metodiku tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2004 a ukládá řediteli KÚ ÚK zpracovat pravidla pro použití fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem.

 

8.3 Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na roky 2004 – 2008: RÚK bere na vědomí rozpočtový výhled 2003-2007. RÚK doporučuje ZÚK schválit vyrovnaný rozpočtový výhled na období 2004 – 2008 a snížit výdaje.

 

8.4 Úročení běžného účtu Ústeckého kraje u České spořitelny, a.s. v roce 2003: RÚK schvaluje uzavření Smlouvy o obchodech na finančních trzích a s tím související Smlouvy o běžném účtu mezi Ústeckým kraje a  Českou spořitelnou a.s. s platností od 1. 8. 2003.

 

8.5 Návrh požadavků Ústeckého kraje při provádění komplexních kontrol příspěvkových organizací (nemocnic a SUS): RÚK bere na vědomí požadavky zřizovatele při provádění komplexních kontrol příspěvkových  organizací kraje, ukládá provést výběrové řízení na externí organizaci, která provede komplexní kontrolu u příspěvkových organizací – Nemocnice Louny, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Most, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

 

8.6 Nakládání s majetkem Ústeckého kraje: schváleno

 

8.7  a) Zrušení usnesení RÚK č. 38/52/2003 bod 6. a 8. a ZÚK č. 31/15/2002 bod A) podbod 6. a 8. ve věci úplatného převodu movitého a nemovitého majetku škol v přírodě Kout na Šumavě a Volyně odloženo.

 

b) Odstoupení od kupních smluv č. 68/2003 a 71/2003 v téže věci jako výše uvedený bod

odloženo

 

8.8 Výběr projektů z rozvojových programů Ústeckého kraje: RÚK souhlasí s hodnocením a pořadím žádostí v rámci jednotlivých rozvojových programů a návrhem dotací na poskytnutí dotací. Doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit návrh na poskytnutí dotací, přesunout nevyužité finanční prostředky z Programu ekonomického rozvoje 1/2003 do Programu podpory rozvoje obcí 3/2003 a přesunout nevyužité finanční prostředky z Programu rozvoje lidských zdrojů 2/2003 do Programu záchrany architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch 4/2004.

Rozvojový program

Finanční rámec (Kč)

Žádosti (Kč)

Návrh dotací (Kč)

Program ekonomického rozvoje 1/2003

10.000.000

4.542.000

4.107.000

Program rozvoje lidských zdrojů 2/2003

5.000.000

4.693.000

4.693.000

Program podpory rozvoje obcí 3/2003

5.000.000

14.814.563

10.273.970

Program záchrany architektonického a kulturního dědictví pro cestovní ruch 4/2004

14.000.000

 

20.690.000

14.227.000

Celkem:

34 000 000

 

33 300 970

 

Pro nesplnění základních podmínek programů vyřadil odbor regionálního rozvoje 71 žádostí. Po schválení navržených dotací zastupitelstvem budou s vybranými žadateli uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace. Žadatelé, jejichž projekty neuspěly (včetně projektů vyřazených pro nesplnění podmínek programu), budou o výsledku hodnocení vyrozuměni.

 

 

8.9 Účast na veletrzích v roce 2004: RÚK souhlasí s účastí Ústeckého kraje na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2004 Vacantie Utrecht, CMT Stuttgart, BIT Miláno, Vacances Brusel, Tour Salon Poznaň a TUC Lipsko. Kvalitní  propagace a prezentace potenciálním návštěvníkům je jednou z podmínek rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji. K účasti na veletrzích společně s Ústeckým krajem budou vyzvány i města a obce kraje.

 

8.10 Reprodukce majetku obcí: RÚK doporučuje ZÚK schválit přidělení finančních prostředků na reprodukci majetku obcí. Obce Ústeckého kraje podaly celkem 79 žádostí ve finančním objemu 145 583 217 Kč, přičemž v rozpočtu je pro uvedené účely k dispozici částka 30 923 000 Kč. Požadavky byly zaměřeny jednak na dofinancování DPH u akcí financovaných z Fondu solidarity Evropské unie a na další požadavky na reprodukci obecního majetku. Z posuzování musely být  vyloučeny žádosti, které nebyly v souladu s platnou metodikou na reprodukci (nové stavby, přístavby, demolice, zpracování plánovací dokumentace apod.). Při výběru žádostí byly preferovány požadavky na reprodukci majetku, který slouží dětem (školy a školská zařízení) a u DPH požadavky menších obcí. Naopak nebyly preferovány požadavky na výstavbu bytů (pro tyto účely existují i jiné zdroje finančních prostředků) a rovněž bylo přihlédnuto k již rozděleným finančním prostředkům z jiných zdrojů (např. z Fondu obnovy Ústeckého kraje, Fondu solidarity EU apod…).

 

8.11 Revokace usnesení: schváleno

 

8.12 Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2004 – priority: RÚK doporučuje ZUK schválit systém sestavení a hlavních priorit rozpočtu na rok 2004: podpora aktivní politiky zaměstnanosti a zvyšování počtu pracovních příležitostí, rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury, příprava využívání Fondu soudržnosti a strukturálních fondů EU, podpora rozvoje cestovního ruchu, ekonomický rozvoj a lidské zdroje, podpora v oblasti životního prostředí a zemědělství.

 

8.13 Program prodeje a nákupu nemovitostí Ústeckého kraje: odloženo

 

8.14 Fond solidarity – návrh řešení DPH (Pomoc obcím, které čerpají prostředky z Fondu solidarity, s financováním DPH): odloženo

 

8.15 Dohoda o spolupráci v oblasti přeshraničního rozvoje „Krajiny podstávkových domů“: RÚK bere na vědomí informaci o projektu; dohoda však musí být projednána v komisi vnějších vztahů, komisi legislativní a právní a pak předložena zastupitelům.

 

9. Blok 3. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

9.1 Platové výměry ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: schváleno

 

9.2 Odměny o ocenění pracovních zásluh při odchodu do starobního důchodu: RÚK stanovila odměnu k ocenění pracovních zásluh při odchodu do starobního důchodu ředitelce PaedDr. Marii Majtínkové, Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem.

 

9.3 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Školní statek, Kadaň, Jezerka: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny.

 

9.4 Změny názvů a sídla příspěvkových organizací Ústeckého kraje-školy a školská zařízení a schválení změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem:  

RÚK rozhodla o změnách po projednání a schválení Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  Ústeckého kraje dne  26. 6. 2003

 

9.5 I. zimní Olympiáda dětí a mládeže 2004: odloženo

 

9.6 Řešení kritické situace Školního statku, Měcholupy, Pražská 89: RÚK bere na vědomí informaci o současné situaci Školního statku, Měcholupy, Pražská 89, příspěvkové organizace a předložené varianty řešení. Doporučila projednání komisích majetkové, finanční a legislativní a právní a předložit radě další informaci v této věci.

Školní statek v Měcholupech hospodaří  již třetím rokem se ztrátou (v roce 2002  dle údajů z rozvahy činila ztráta 1 815, 62,- mil. Kč). Ekonomická situace výše zmíněného školského zařízení je výsledkem celé řady problémů společných  zemědělské výrobě v České republice a dále vyrovnáním restitučních nároků, vznesených na školní statek v celkové výši cca 20 mil Kč. Tyto nároky kryl školní statek z vlastních zdrojů. Statek zaměstnává v roce 2003 pouze tři stálé zaměstnance, finanční situace neumožňuje již několik let obnovovat strojový park statku, nákup kvalitních hnojiv a osiv. Školní statek byl zřízen jako pracoviště odborného výcviku pro střední zemědělské školy ve spádové oblasti Žatecka a Lounska. Jeho současný celkový stav garantuje studentům agrooborů  praxi pouze  u základních zemědělských prací, neposkytuje ovšem možnost seznámit se s moderní technikou a postupy.

 

9.7 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku „Nákup výpočetní techniky a příslušenství pro školská zařízení v Ústeckém kraji“ k podání nabídky:  RÚK bere na vědomí výzvu více zájemcům o tuto veřejnou zakázku a její zaslání zájemcům.

 

9.8 Informace o realizaci investiční akce DOSTAVBA Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: RÚK bere na vědomí předloženou informaci o realizaci investiční akce Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V této souvislosti uložila, aby odbor kontroly KÚ ÚK zařadil do plánu na III. čtvrtletí roku kontrolu postupu financování této investiční akce.

 

9.9 Přidělení účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci programu „Podpora zdravotnických programů 2003“: RÚK schválila poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního programu „Podpora zdravotnických programů 2003“ 7 subjektům na celkem 11 programů a doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace 4 subjektům na 5 projektů. Schválené žádosti představují objem finančních prostředků ve výši 2,6 mil korun.

 

9.10 Analýza řízení nemocnic Ústeckého kraje: RÚK schvaluje způsob zadání veřejné zakázky „Analýza a návrh optimalizace řízení lůžkových zdravotnických zařízení akutní péče (nemocnic) Ústeckého kraje“, výzvu k podání nabídky na plnění této veřejné zakázky a její rozeslání.

 

9.11 Udělení souhlasu k předložení žádostí příspěvkových organizací ve zdravotnictví o dotace ze státního rozpočtu: odloženo

 

9.12 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací ve zdravotnictví - dozorčí rady: Rada Ústeckého kraje rozhodla  o změně zřizovacích listin Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Most a Nemocnice Teplice a schválila jim Statut dozorčí rady příspěvkové organizace.

 

9.13 Projekt aktivního vyhledávání onemocnění plicní tuberkulózou u rizikových skupin Ústeckého kraje v letech 2003-2004: RÚK souhlasí s financováním projektu „Projekt aktivního vyhledávání onemocnění plicní tuberkulózou u rizikových skupin Ústeckého kraje v letech 2003-2004“ realizovaným Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, formou poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 300 tisíc korun. Realizace projektu proběhne v koordinaci s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje a oddělením plicních nemocí a tuberkulózy Masarykovy nemocnice. Hlavním úkolem je vyhledávání a léčení tuberkulózy u osob patřících do skupin zvýšeného rizika, například imigrantů, lidí v přímém kontaktu s infekční TB nebo bezdomovců.

 

9.14 Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací ve zdravotnictví – časový postup: RÚKL stanovila platy MUDr. Leo Rychlému, řediteli Nemocnice následné péče Most, Ing. Milanu Buršovi, řediteli Nemocnice Chomutov a Ing. Miloslavu Řehákovi, řediteli Nemocnice Děčín.

 

9.15 Odměny ředitelů příspěvkových organizací ve zdravotnictví – 1. pololetí 2003: RÚK stanovila odměnu 17 ředitelům krajských zdravotnických zařízení.

 

9.16 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Informační systém pro centrální nákup léků“: odloženo

 

9.17 Přehled darů poskytnutých příspěvkových organizací ve zdravotnictví: RÚK vzala na vědomí informaci o darech přijatých příspěvkovými organizacemi ve zdravotnictví za I. pololetí roku 2003 v úhrnné hodnotě 6 023 650,- Kč

 

9.18 Informace Komise zdravotní a sociální: odloženo

 

9.19 Jednotný systém řízení zdravotnické záchranné služby na území Ústeckého kraje: RÚK vrátila předložený materiál, konstatovala, že nejsou naplněna usnesení rady. Ve spolupráci s ostatními odbory a podle zkušeností z řešení slučování správ a údržeb silnic a středisek služeb školám bude připravena také koncepce krajské zdravotnické záchranné služby.

 

9.20 Řešení akutních intoxikací alkoholem  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Most: RÚK bere na vědomí přepracované návrhy na řešení akutních intoxikací alkoholem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Most. Uložila spolupracovat s pojišťovnami a městy a dopracovat návrh na řešení akutních intoxikací alkoholem v Ústeckém kraji za účelem zajištění jednotných podmínek provozu a financování služby (náklady, výnosy). Dále J. Szántó projedná poskytování těchto služeb s Hornickou nemocnicí a krušnohorskou poliklinikou.

 

9.21 Volba zástupců pojištěnců do orgánů Okresních pojišťoven Všeobecné zdravotní pojišťovny: RÚK doporučila Zastupitelstvu zvolit zástupce pojištěnců a jejich náhradníky do správní rady a dozorčí rady Okresní pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny Teplice.

 

9.22 Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací zařízení sociální péče: RÚK stanovila platy 6 ředitelům ústavů sociální péče s platností od 1.9.2003.

 

9.23 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje – zařízení sociální péče: RÚK schválila změnu závazných ukazatelů 5 příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

 

9.24 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zařízení sociální péče: RÚK rozhodla o změně zřizovacích listin 19 Ústavů sociální péče, zřizovaných Ústeckým krajem.

 

9.25 Program Prevence  negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením: RÚK rozhodla o poskytnutí dotace 23 subjektům a doporučila zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace městům Ústí n/L, Teplice, Litoměřice a 2xVarnsdorf. Program „Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením“vyhlásil Ústecký kraj 30.6.203 a převedl do něho 2 miliony korun z rezervního fondu na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje. V termínu bylo předloženo 28 platných žádostí o poskytnutí dotace.

 

9.26 Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků: RÚK rozhodla o poskytnutí dotace 6 subjektům a doporučila krajskému zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace dalším 6 žadatelům. Pro program uvolnilo Ministerstvo financí pro ústecký kraj účelovou dotaci ve výši 6,6 mil korun.

 

9.27 Změna závazných ukazatelů pro r. 2003 pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče zřizované Ústeckým krajem: schváleno.

 

9.28 Souhlas se zajištěním běžného financování příspěvkových organizací ve zdravotnictví prostřednictvím krátkodobého revolvingového úvěru / kontokorentního úvěru: RÚK vyslovila souhlas se zajištěním běžného financování příspěvkových organizací Ústeckého kraje Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Kadaň, Nemocnice Louny, Nemocnice Most, Nemocnice Teplice, prostřednictvím krátkodobého revolvingového úvěru, kontokorentního úvěru nebo překlenovacího úvěru, dle výběru organizace a smluvních podmínek peněžního ústavu.

 

 

10. Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

10.1 Otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Zajištění úklidu objektů sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje“: RÚK vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Zajištění úklidu objektů sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje“.

 

10.2 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Zajištění ostrahy objektů sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje“: RÚK rozhodla na základě doporučení hodnotitelské komise o výběru nabídky HOLM – Holubkova ochrana lidí a majetku, Ústí nad Labem.

 

10.3 Vyhodnocení systému elektronického zpracování podkladových materiálů pro Radu a Zastupitelstvo Ústeckého kraje : RÚK vzala na vědomí informaci o vyhodnocení systému elektronického zpracování podkladových materiálů pro Radu a Zastupitelstvo Ústeckého kraje. V souladu s požadavkem vyplývajícím z jednání klubů zastupitelů byl v prvním  pololetí tohoto roku nasazen elektronický systém zpracovávání a distribuce materiálů předkládaných do Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Důvodem nasazení byla nejen výrazná úspora financí za služby pošt a materiálu, ale také snaha o odstranění problémů spojených s distribucí a celkové zpřehlednění jednotlivých bodů a podkladů souvisejících (přílohy). Důležitým prvkem je také jednoduchý přístup ke starším materiálům, které jsou v systému archivovány.

 

 

10.4 Návrh na složení pracovní skupiny pro projekt „ENLARGENET“: RÚK schválila Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, a Otu Neubauera, člena Zastupitelstva Ústeckého kraje a předsedu komise pro vnější vztahy, za členy doprovodného výboru projektu  „ENLARGE- NET“. Dále schválila návrh složení pracovních skupin za Ústecký kraj v projektu „ENLARGE-NET - Přeshraniční sítě mezi městy a regiony v  Sasku, Dolním Slezsku a Severních  Čechách  pro přípravu na rozšíření EU”

 

11. Různé

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 8.8.2003 / 8.8.2003 | Zveřejnit od-do: 8.8.2003-8.9.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém