Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 69. schůze Rady Ústeckého kraje (20.8.2003)

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Tisková zpráva z 69. schůze Rady Ústeckého kraje

konané dne 20. srpna 2003

 

1. Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Schválení programu

3. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

5. Ústní informace z vedení Ústeckého kraje

 

6. Blok hejtmana Ústeckého kraje

6.1 Ústavní stížnost na postup Ministerstvo zdravotnictví – informace: RÚK bere na vědomí předloženou informaci o odmítnutí ústavní stížnosti na postup Ministerstva zdravotnictví ČR při vydání vyhlášky č. 532/2002 Sb., o výši úhrad zdravotní péče, a návrhu na zrušení některých částí této vyhlášky a revokuje usnesení, kterým bylo schváleno přistoupení Ústeckého kraje jako vedlejšího účastníka. Celé řízení skončilo již 7. dubna 2003, ústavní stížnost byla odmítnuta, protože Ústavní soud nepovažuje nemocnice za subjekty oprávněné podat ústavní stížnost s návrhem na zrušení právního předpisu. O ukončení řízení a odmítnutí podané ústavní stížnosti nebyl ÚK vyrozuměn.

 

6.2 Legislativní iniciativa – změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích: RÚK vzala na vědomí stanovisko legislativní a právní komise k připomínkám k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a jehož obsahem je doplnění paragrafu 5 o nový odstavec.

 

7. Blok 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

7.1 Triangle – původně církevní pozemky – věcná břemena. - Třetí změna usnesení č. 109/60/2003 - nakládání s majetkem kraje: schváleno.

 

7.2 Záměr budoucího nabytí nemovitostí pro přípojky inženýrských sítí a dopravní stavby v souvislosti s přípravou II. etapy budování průmyslové zóny Triangle: RÚK doporučuje zastupitelstvu schválit záměr budoucího nákupu (nabytí) nemovitostí. Ukládá řediteli KÚ zajistit znalecké posudky a připravit rozpočtová opatření.

7.2a Záměr budoucího nabytí nemovitostí pro přípojky inženýrských sítí a dopravní stavby v souvislosti s přípravou II. etapy budování průmyslové zóny Triangle – typové smlouvy na zajištění majetkoprávního vyrovnání v rámci investiční výstavby Ústeckého kraje: RÚK schválila záměr budoucího nákupu (nabytí) nemovitostí uvedených v příloze a ukládá řediteli předložit rozpočtové opatření. 

 

7.3 IPPC - Vyjádření k žádosti společnosti Alcan Děčín Extrusions s.r.o., Děčín, „Výroba hliníkových čepů v tavírně a slévárně“: RÚK se vyjadřuje k žádosti společnosti Alcan Děčín Extrusions, s.r.o., o vydání integrovaného povolení pro zmíněné zařízení takto: K žádosti není připomínek, protože navržené emisní limity jsou v souladu se zákonnými.

 

7.4 Zjišťovací řízení EIA - NACHI-FUJIKOSHI CORP. NEW FACTORY PROJECT in LOUNY (výroba vysoce specializovaných ložisek), oznamovatele TAKENAKA EUROPE GmbH odštěpný závod, Praha v průmyslové zóny města Louny – jihovýchod): RÚK se vyjadřuje k oznámení záměru takto: Za předpokladu použití zařízení na výrobu tepla na úrovni nejlepších dostupných technik a ozelenění areálu podle požadavků místně příslušného orgánu ochrany přírody, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru výstavby, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí a dokládají, že životní prostředí obyvatel města Louny a okolních obcí nebude realizací záměru významněji dotčeno. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou odpovídající a dostatečná. Posuzovaná stavba je v souladu s územním plánem města Louny, je umístěna ve schválené průmyslové zóně Louny JV, realizace záměru přinese 54 nových pracovních míst a město Louny s výstavbou souhlasí.

 

7.5 Zjišťovací řízení EIA - Výrobní hala DANA  Kadaň, oznamovatele: Vlastislav Hofman – S.I.R., Račetice 20, 438 01 Žatec: RÚK se vyjadřuje k oznámení záměru takto:

Pro první etapu záměru výstavby, ve které se nepočítá s výstavbou minivýroby dusíku, ale pouze s provozním zásobníkem o objemu 50 m³ dusíku, za předpokladu ozelenění areálu podle požadavků místně příslušného orgánu ochrany přírody, nepožaduje provést kompletní posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože předložené oznámení a navazující dokumenty zhodnocují dostatečným způsobem možné vlivy stavby a provozu na životní prostředí a dokládají, že životní prostředí obyvatel města Kadaně nebude realizací záměru významněji dotčeno. Posuzovaná stavba je v souladu s územním plánem města Kadaň, je umístěna ve schválené průmyslové zóně Královský vrch, roční emise škodlivin nepřekročí hodnotu 0,035 t NOx, odpadní vody budou svedeny do kanalizačního systému města a čištěny na městské ČOV, realizace záměru přinese 200 nových pracovních míst a město Kadaň s výstavbou souhlasí.

 

8 Blok 2. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

8.1 Rozpočtová opatření 4c/2003: RÚK schvaluje přesun mezi jednotlivými položkami při zachování celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje.

 

8.2 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – zadání DSP – inženýrské sítě“: RÚK bere na vědomí zápis o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – zadání DSP – inženýrské sítě“ a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Dále rozhodla o vyloučení z další účasti na veřejné zakázce uchazeče MultiTechnik DIVIZE II, s. r. o. Chomutov, z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů uložených zákonem.

 

8.3 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle – zadání DSP – komunikace III/2502 Velemyšleves - Staňkovice“: RÚK bere na vědomí zápis o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky  a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o vyloučení uchazečů: CHEMING, a. s., divize Ústí nad Labem, z důvodu nedoložení kvalifikačních předpokladů;  MultiTechnik DIVIZE II, s. r. o. Chomutov, z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů.

 

8.4 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Průmyslová zóna Triangle - zadání DSP - vlečka“: RÚK bere na vědomí zápis o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodla o vyloučení uchazeče MultiTechnik DIVIZE II pro nesplnění kvalifikačních předpokladů.

 

8.5 Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Chráněné bydlení ÚSP Čížkovice“: RÚK rozhodla o zadání veřejné zakázky a schvaluje výzvu více zájemcům k podání nabídky na její plnění.

 

8.6 Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Stavební úpravy Speciální školy Dalimilova 2, Litoměřice“: zrušeno, realizace VŘ bude v kompetenci hejtmana.

 

8.7 Spolufinancování projektu PHARE CBC, Fond malých projektů – turistický průvodce „Vítejte v severu Čech“: odloženo

 

8.8 Fond solidarity - návrh řešení DPH

RÚK souhlasí s poskytnutím finanční  pomoci obcím na úhradu DPH u akcí financovaných z Fondu solidarity. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh rozpočtového opatření (převod finančních prostředků) a poskytnout dotaci těmto obcím:

Obec

Dotace

Odlice

81 656,00

Bohušovice nad Ohří

135 425,00

Brzánky

116 752,00

Hrobce

114 661,00

Libochovany

61 647,00

Libotenice

9 733,00

Mlékojedy

276 150,00

Vědomce

5 136,00

Velké Žernoseky

13 560,00

Žalhostice

4 949,00

Židovice

14 988,00

Moldavan

91 920,00

Dolní Zálezly

30 241,00

Trmice

60 857,00

Celkem:

1 017 675,00

 

 

B) Stav čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity EU

K 31. 7. 2003 byly podány následující žádosti o čerpání finančních prostředků z FS

Žádost

1.okruh

2.okruh                                   

celkem

7.5.2003

368 856,00       

8 391 250,34                    

8 760 106,34

22.5.2003

2 979 438,65

71 136 944,52

74 116 383,17

13.6.2003

2 348 279,40

37 937 615,40

40 285 894,80

9.7.2003

739 453,50

14 116 535,70

14 855 989,20

9.7.2003

(rezerva  Terezín)

 

5 770 252,00

5 770 252,00

 

31.7.2003

 

47 494 361,30

47 494 361,30

Celkem

6 436 027,55

184 846 959,26

191 282 986,81

Poznámka: Stav v tabulce vyjadřuje skutečnost k datu odevzdání podkladů k jednání rady kraje;  aktuální stav k 20.8.2003 viz tisková zpráva z 20.8.2003                                                                                                         

Celkem bylo z Fondu solidarity vč. rezervy do 31.7.2003 požádáno o 191 282 986,81 Kč, tj.  38 % z celkové dotace pro Ústecký kraj včetně 100 milionů korun rezervy pro Terezín (bez ní je čerpání dotace ve výši  45,76 %, rezerva je zatím čerpána na 5,77 %).  Rezervu bude Terezín čerpat koncem srpna - jak budou postupovat práce na obnově odvodňovacího systému. V současné době probíhá zjišťování na obcích, jaké bude další čerpání prostředků z FS a v jakém časovém harmonogramu. Případně zda by obce byly schopny při dodržení všech podmínek vyčerpat i další finanční prostředky z FS do 31.10.2003.

 

8.9 a) Zrušení usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/52/2003 bod 6. a 8. a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/15/2002 bod A) podbod 6. a 8. ve věci úplatného převodu movitého a nemovitého majetku škol v přírodě Kout na Šumavě a Volyně.

b) Odstoupení od kupních smluv č. 68/2003 a 71/2003 v téže věci jako výše uvedený bod

RUK zrušila usnesení rady č. 38/52/2003 v bodech 6 a 8 a doporučila zastupitelstvu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené mezi Ústeckým krajem a Realit Global. Dále rada schválila uzavření dodatku k nájemním smlouvám, jejichž  předmětem je změna doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. 

 

8.10 Zásady pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje: RUK bere informaci na vědomí a ukládá J. Bendovi zakomponovat připomínky politických klubů a členů rady do návrhu pravidel a ta předložit do jednání rady 25.8. 2003.

 

8.11 Rozpočtové opatření- převod finančních prostředků na nákup nemovitosti - bytové jednotky pro DD Žatec: rozpočtové opatření schváleno

8.11b) Rozpočtové opatření – finanční prostředky na nákup nemovitostí, obec Lipová: schváleno

 

8.12 Návrh převodu škol, příspěvkových organizací z města Ústí nad Labem na Ústecký kraj: odloženo,RÚK uložila hejtmanovi informovat primátora města Ústí nad Labem, že za daných podmínek nebude akceptovat převod. Město Ústí nad Labem si například stanovilo podmínku, že pokud by se nemovitosti převedené z vlastnictví Města Ústí nad Labem, popřípadě jejich části, přestaly využívat pro školské účely, převede je obdarovaný do 3 měsíců od vzniku takové nové skutečnosti bezúplatně a bez dalších podmínek zpět do vlastnictví dárce.

 

8.13 Převod objektů zrušené školy v přírodě: RÚK doporučuje zastupitelstvu schválit záměr bezúplatného převodu objektu zrušené školy v přírodě na město Aš-Doubrava.

 

8.14 Instalace antén GSM: schváleno

8.15 Návrh způsobu prodeje a výchozí prodejní ceny objektu Domov mládeže v Litoměřicích: RÚK schválila způsob prodeje dražbou.

 

9. Blok 3. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

9.1 První zimní Olympiáda dětí a mládeže 2004: RÚK bere na vědomí informaci o výdajích a příjmech spojených s „Hrami první letní Olympiády s Orbitem pro děti ČR“ a informaci o předpokládaných finančních nákladech „I. zimní Olympiády dětí a mládeže 2004“. Schvaluje účast reprezentace kraje na „I. zimní Olympiádě dětí a mládeže 2004“, pořádané Středočeským krajem v termínu 15. - 20. 2. 2004. I. zimní Olympiáda dětí a mládeže 2004 (dále ZODM) je projekt Českého olympijského výboru, zaměřený na žáky základních škol. V rámci ZODM se uskuteční soutěže v 10 zimních sportech: alpské lyžování, biatlon , klasické lyžovaní, krasobruslení, lední hokej, rychlobruslení, saně, severská kombinace, skoky, snowboard. Účast reprezentace kraje na ZODM přispěje k doplnění spektra možností pro pohybové a kulturní vyžití dětí a mládeže ÚK.

 

9.2 Zdravotní plán Ústeckého kraje: RÚK bere na vědomí informaci o závěrech jednání  zástupců Ústeckého kraje a Ministerstva zdravotnictví dne 11. srpna 2003 ve věci plnění usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2003 k návrhu postupu řešení zadlužení bývalých okresních nemocnic. Doporučuje ZÚK schválit upravený „Zdravotní plán Ústeckého kraje 2003“.

            KÚ ÚK zaslal Ministerstvu zdravotnictví podklady potřebné k sumarizaci dat k oddlužení zdravotnických zařízení – nemocnic, které byly na kraj převedeny. Dne 11.08.2003 bylo na základě pozvánky MUDr. Marie Součkové, ministryně zdravotnictví, zahájeno individuální jednání s Ústeckým krajem ve věci oddlužení nemocnic a zahájení restrukturalizace lůžkového fondu. MZ sdělilo, že do programu oddlužení byly zahrnuty nemocnice se závazky po splatnosti k 31.12.2003 – v Ústeckém kraji nemocnice v Děčíně, Chomutově, Lounech a Mostě. Byly dále předloženy sumarizační údaje k jednotlivým zdravotnickým zařízením, které vycházejí z výkaznictví Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zástupci MZ dále požádali o potvrzení výše závazků po lhůtě splatnosti auditorem jednotlivých nemocnic, zejména u Nemocnice Louny a Nemocnice Chomutov (u obou byly provedené účetní audity s výhradou). MZ dále jako podklad pro vládu požaduje předložit orgány kraje schválený zdravotní plán, který má pro potřeby rozhodnutí vlády a MZ obsahovat redukci akutních lůžek (na 1.000 obyvatel cca 4,5 – 4,0 lůžek -  dle navržených indexů MZ) příp. jejich transformaci na lůžka následné péče, dále určení nosných nemocnic a těch, které půjdou do útlumu či budou převedeny na následnou péči a vyčíslení úspor redukce akutních lůžek.

 

9.3 Dotace na restrukturalizaci nemocnice Louny: RÚK bere na vědomí informaci o realizaci restrukturalizace péče v Nemocnici Louny, příspěvkové organizaci. Souhlasí s poskytnutím dotace Nemocnici Louny, příspěvkové organizaci, na zabezpečení výplaty odstupného zaměstnancům propuštěným v souvislosti s restrukturalizací a na zabezpečení dodatečné výplaty nárokové části dalšího platu za 1. pololetí 2003. Jedná se o částku celkem 6,331 milionu korun.

b) Způsob pokračování řešení provozu Nemocnice Louny: RÚK doporučuje zastupitelstvu souhlasit s pokračováním optimalizace poskytování zdravotní péče v Nemocnici Louny a zároveň schválit varianty převodu majetku na město Louny nebo na jinou právnickou osobu.

 

9.4 Záměr projektu zavádění procesu komunitního plánování v Ústeckém kraji: RÚK schvaluje věcný záměr projektu zavádění procesu komunitního plánování v Ústeckém kraji.

 

9.5 Převod Nemocnice Kadaň – plnění harmonogramu: RÚK bere na vědomí informaci o realizaci harmonogramu převodu majetku a činností Nemocnice Kadaň, příspěvkové organizace, na město Kadaň a doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o převodu Nemocnice Kadaň“ uzavřenou mezi Ústeckým krajem, městem Kadaň a Nemocnicí Kadaň.

 

9.6 Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro program - Podpora zavádění standardů  kvality v sociálních službách: RÚK souhlasí          s podáním žádosti o poskytnutí této dotace odborem sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje - Ústavem sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a se spoluúčastí ve výši 30 % z celkových nákladů projektů. Cílem programu je podpora zvyšování kvality sociálních služeb v ČR a zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Dotace se poskytuje do 70 % rozpočtovaných nákladů (výdajů) na schválený projekt.

 

9.7 Změna usnesení RÚK 181/68/2003 – uplatnění dotace v rámci programu vyhlášeného jiným odborem KÚ ÚK: schváleno

 

9.8 Přidělení finančního příspěvku na akce Mezinárodní závody v atletice a slavnostní otevření stadionu SK Děčín se spolupořadatelstvím Ústeckého kraje: RÚK schválila dotaci 60 000 korun, akce koresponduje s vyhlášenými dotačními tituly, částka je čerpána z dotačního titulu na podporu sportu s tělovýchovy.

 

10.  Blok ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

10.1 K situaci ve Školním statku Měcholupy: RÚK bere informaci na vědomí, uložila úřadu prošetření situace.

 

11. Různé

11.1 Schválení programu 19. Zastupitelstva Ústeckého kraje: Zastupitelstvo se sejde na svém 19. zasedání dne 03.09. 2003 od 10 00 hod.

 

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 21.8.2003 / 21.8.2003 | Zveřejnit od-do: 21.8.2003-21.9.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém