Orientační nabídka


 

Tisková zpráva z 69. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 

 
 

Vyhlášení 4. výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji

 

Rada navrhuje navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – jde už o 4. výzvu Ústeckého kraje. Z celkové výše dotace 167 738 589,00 Kč, kterou Ústecký kraj získal z Operačního programu Životní prostředí, je vyčleněno 160 325 567,00 Kč na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva a odvíjí se od počtu kotlů k výměně se zohledněním kvality ovzduší v dotčeném území, tj. Ústeckém kraji. Do 30. června 2023 by mělo být v kraji vyměněno 1 610 kotlů na pevná paliva.

 

Dotační program bude zveřejněn po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje po dobu 30 dní na úřední desce Ústeckého kraje a od 16. 9. 2019 v 10:00 hodin bude zahájen příjem žádostí o dotace. Příjem žádostí bude ukončen 30. 10. 2020. Žádost bude i v letošním roce podávána pouze elektronicky.

 

Od července 2019 bude realizována informační kampaň, na které se v současné době intenzivně pracuje (semináře, radiospoty).

 

Účelem dotačního programu je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.

 

Dopravní obslužnost autobusová – plánované změny v dopravě

 

Změny budou platit od 1.7.2019, změna na lince 707 pak bude platit od 27.7.2019

 

Děčínsko

V oblasti Děčínsko dochází ke změně na lince 431, kdy je nově poslední večerní spoj z Děčína do Malšovic prodloužen o úsek Malšovice-Borek, a to v režimu jen pro výstup. Dále na lince 437 byl přidán ranní spoj pro dojížďku zaměstnanců do průmyslových závodů v Benešově nad Ploučnicí.

 

Litoměřicko

Kromě změn souvisejících s uzavírkou mostu ve Štětí, probíhající od 1. 4. 2019 a které již byly schváleny  dochází k drobným časovým posunům na linkách 626 a 636 z důvodu eliminace

zpožďování na turnusu školního spoje do Liběšic.

 

Lovosice-Louny

V oblasti Lovosice-Louny je ke dni 27. 7. 2019 ukončen provoz linky 707. Od uvedeného data bude v provozu linka 592 Pražské integrované dopravy, která dosavadní spoje linky 707 nahradí. Tato linka bude v Panenském Týnci navázaná na linku DÚK 701, čímž zůstane zachováno rychlé spojení s okresním městem Louny.

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Rozvojové zóny v prostoru kolejiště nádraží Děčín – východ

 

Rada schválila obsah memoranda a uložila hejtmanovi níže popsaný dokument podepsat.

 

Předmětem návrhu memoranda je deklarace společného zájmu na vybudování rozvojové zóny v Děčíně na bázi sanovaného brownfieldu, která vznikne připravovanou optimalizací kolejiště nádraží Děčín – východ, plošně se jedná o celý areál v okolí nádražní budovy, tzn. kolejiště a překladové nádražní prostory. Zájem na vzniku tohoto Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě projektu „Rozvojová zóna v prostoru kolejiště nádraží Děčín – východ“ byl potvrzen na společném jednání mezi hejtmanem Ústeckého kraje a vedením statutárního města Děčín.

 

Předkládané Memorandum navazuje na Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu „Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně“, o jehož uzavření rozhodla RÚK dne 11. ledna 2017. Významné průmyslové podniky v Děčíně deklarují vyčerpání veškerých potenciálních prostorových možností jejich stávajících areálů, a je zde tedy zájem deklarovat svým vesměs zahraničním vlastníkům, že v lokalitě Děčína existuje perspektiva rozšíření výroby či sortimentu. Společným cílem signatářů memoranda je docílit redukce plochy věnované železnici, a následně využít dobrého železničního napojení, bezprostřední blízkosti páteřové silniční komunikace s napojením na D8 – směr Ústí nad Labem, Teplice, Praha a na opačnou stranu Drážďany, Lipsko, Cottbus, Berlín, dále na 1/13 na Českou Lípu, Liberec, ale také ve směru na Šluknovský výběžek, a dále na 1/38 ve směru na Mladou Boleslav, Kolín a dál.

 

V roce 2017 byl deklarován zájem Ústeckého kraje podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě projektu „Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně“ na využití historické budovy nádraží pro vysokoškolský kampus včetně možností spolupráce se středními a základními školami s cílem připravit zaměstnavatelům kvalifikovanou pracovní sílu všech úrovní vzdělanosti a udržet ji v regionu.

Historická nádražní budova a její okolí je pokládána za organickou součást zamýšlené rozvojové zóny a stane se jejím zázemím a přirozeným spojovacím článkem s městským centrem. Spolupráce mezi signatáři memoranda se bude odvíjet v mezích popsaných aktivit směřujících k dosažení společného cíle. Ústeckému kraji nebudou vznikat žádné konkrétní povinnosti v tomto směru.

 

 

Projekt Ústeckého kraje pro IROP - „Centrum školských poradenských služeb Šluknovska – REKO“

 

Radě Ústeckého kraje byl předložen k projednání projekt „Centrum školských poradenských služeb Šluknovska – REKO “, na jehož realizaci bude nejpozději dne 30. 5. 2019 podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu. V případě získání dotace bude projekt realizován v letech 2019 – 2021.

 

Předmětem projektu „Centrum školských poradenských služeb Šluknovska – REKO“ je kompletní rekonstrukce dvou objektů školy (Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p.o., Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk), respektive stávajících dvou objektů „Domova mládeže“ v Rumburku. Jeden z objektů bude rekonstruován z prostředků ÚK, a dotací ze SR a EU, budou v něm umístěny „Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pracoviště Rumburk“ a „Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole, Speciální mateřské škole a PrŠ, Děčín, p.o. Druhý objekt bude hrazen pouze z prostředků ÚK (odbor investic). Předpokládaná výše celkových nákladů projektu činí 18,3 mil. Kč, z toho dotace 14,79 mil. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Informace k Pamětní síni E. Filly v Peruci

 

 

Rada po dlouhodobých problémech v jednáních s majitelkou zámku v Peruci a po nesplnění uzavřené smlouvy o předání Pamětní síně E. Filly, kde má Ústecký kraj a potažmo jeho příspěvková organizace Galerie Benedikta Rejta v Lounech věcné břeměno, souhlasí s

podaním žaloby na umožnění výkonu práva tohoto věcného břemene.

 

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 29. 10. 2018, byly ředitelkou Galerie

Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace (dále jen „Galerie“), podniknuty kroky k prověření stavu Pamětní síně Emila Filly v Peruci a vyvinuta snaha k dosažení dohody s majitelkou zámku v Peruci o předání předmětných prostor v návaznosti na Dohodu o předání prostor ze dne 1. 8. 2016.

 

Majitelka zámku a jí pověřené osoby i přes opakované výzvy nesdělily termín dokončení sanace a oprav Pamětní síně a odmítly předmětné prostory předat do užívání Galerie.

V rámci prohlídky prostor Pamětní síně, která byla zástupcům Galerie, odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje a předsedovi Výboru Zastupitelstva pro kulturu a památkovou péči Ing. J. Dubskému umožněna dne 28. 3. 2019 bylo zjištěno, že jsou prostory Pamětní síně v rámci sanace ve své autenticitě poničeny (podlahy, táflování, demontovaná kachlová kamna) a využívány jako ubytovna dělníků.

 

S ohledem na to, že se věcné břemeno historicky váže na Galerii a její vedení má veškeré potřebné doklady a informace k celé věci, bude žaloba podána ze strany Galerie. Ta

je také nositelkou odkazu Emila Filly na Peruci a pro Ústecký kraj spravuje Fillovu cennou uměleckou sbírku. I přes snahu Galerie a Ústeckého kraje zachovat v maximální míře autentický prostor Pamětní síně prostřednictvím Dohody o předání prostor, došlo v rámci rekonstrukce k narušení „genia loci“ Pamětní síně. Nároky Galerie na užívání věcného břemena pro účely pietního zachování odkazu E. Filly na Peruci a zprostředkování jeho díla veřejnosti považuje Ústecký kraj za oprávněné. Majitelka zámku a její zástupci bránili vstupu Galerie i Ústeckého kraje soustavně od 2. 8. 2016 do 28. 3. 2019, ačkoliv o to Galerie opakovaně usilovala.

 

S ohledem na výše uvedené bude proto podán podnět příslušnému orgánu památkové péče, neboť je zřejmé, že došlo k zásadnímu porušení Pamětní síně z hlediska jejího využití a bude rovněž přezkoumáno, na základě jakého povolení či stanoviska došlo k demontáži kachlových kamen v Pamětní síni, neboť i tyto jsou movitou kulturní památkou a vztahuje se tak na ně ochrana dle zákona o státní památkové péči.

 

Jak již bylo deklarováno již v minulosti, neexistuje žádná jiná možnost jak se domáhat práv náležících Galerii, resp. Ústeckému kraji (dále jen „kraj“), než je právě podání žaloby na umožnění výkonu práva věcného břemene. Ústecký kraj souhlasí s návrhem Galerie, aby byl v žalobě navržen vstup kraje jako vedlejšího účastníka do řízení, neboť v této věci beztak probíhá mezi oběma subjekty úzká spolupráce od počátku kauzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 23.5.2019 / 23.5.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém